بهبودی از سیلاب ویکتوریا 2022 (2022 Victorian Flood Recovery) - دری (Dari)

حمایت بهبودی برای اشخاص و جوامع متاثر شده از اثر سیلاب های ویکتوریا2022

لین معلوماتی بهبودی از سیلاب

(Flood Recovery Hotline)

جهت دریافت کمک برای لین معلوماتی بهبودی از سیلاب به شماره 1800560760 زنگ بزنید:

 • یک سلسله خدمات پاک کاری
 • پیدا کردن یک محل برای بود و باش.
 • حمایت مالی، صحت روانی و غیره حمایت ها.

دکمه 9 را برای ترجمان فشار دهید.

به شماره 1800560760 زنگ بزنید

حمایت رفاهی

احساس نمودن عکس العمل های منفی بعد از وقوع یک حالت اضطراری عادی است. کمک برای شما و خانواده ای تان موجود است.

در اینجا بعضی از خدمات حمایت رفاهی موجود اند که شما می توانید به آنها دسترسی داشته باشید:

 • به Lifeline(opens in a new window) مراجعه کنید یا به شماره 131114 زنگ بزنید – برای حمایت حالت اضطراری 24 ساعت و هفت روز در هفته از طریق تیلفون، پیام کتبی یا صحبت آنلاینی
 • به Parentline(opens in a new window) مراجعه کنید یا به شماره 132289 زنگ بزنید – حمایت برای والدین و مراقبت کنندگان
 • به Kids Helpline(opens in a new window) مراجعه کنید یا به شماره 1800551800 زنگ بزنید -- حمایت برای اطفال، نوجوانان و جوانان
 • برای دریافت معلومات و مشاوره صحی مسلکی با NURSE-ON-CALL به شماره 1300606024 زنگ بزنید
 • برای خدمات ارجاعی جامعه روانشناسان آسترالیا به شماره 1800333497 زنگ بزنید
 • به Safe Steps(opens in a new window) مراجعه کنید یا به شماره 1800015188 زنگ بزنید – برای دریافت کمک از متخصصین خشونت خانوادگی 24 ساعت و هفت روز در هفته وجود دارد.
 • به Orange Door(opens in a new window) مراجعه کنید – خدمات حمایتی برای کلانسالان، اطفال و اشخاص جوان که خشونت خانوادگی را تجربه میکنند.
 • به مراکز Mental Health & Wellbeing(opens in a new window) مراجعه کنید – یا به شماره 1300375330 – یک وعده ملاقات حضوری یا تیلفونی را برای هرکسیکه اضطراب دارد یا نیازمند حمایت صحت روانی است، ریزرف کنید.

برای حمایت بیشتر، به حمایت رفاه و صحت روانی(opens in a new window) (Mental health and wellbeing support) مراجعه کنید.

اگر یک ترجمان ضرورت دارید، برای TIS National به شماره 131450 زنگ بزنید

حمایت های دیگر

.شما می توانید از طریق لینک های ذیل به منابع حمایتی بیشتر به لسان انگلیسی دسترسی حاصل کنید

کار داوطلبانه

اگر شما می خواهید برای اشخاصیکه از اثر سیلاب ها صدمه دیده اند کمک کنید، شما می توانید از طریق خدمات غیرانتفاعی(opens in a new window) GIVIT(opens in a new window) اعانه بدهید

Updated