Victoria government logo

بهبودی از سیلاب ویکتوریا 2022 (2022 Victorian Flood Recovery) - دری (Dari)

حمایت بهبودی برای اشخاص و جوامع متاثر شده از اثر سیلاب های ویکتوریا2022

لین معلوماتی بهبودی از سیلاب

(Flood Recovery Hotline)

جهت دریافت کمک برای لین معلوماتی بهبودی از سیلاب به شماره 1800560760 زنگ بزنید:

 • یک سلسله خدمات پاک کاری
 • پیدا کردن یک محل برای بود و باش.
 • حمایت مالی، صحت روانی و غیره حمایت ها.

دکمه 9 را برای ترجمان فشار دهید.

به شماره 1800560760 زنگ بزنید

پروگرام پاک کاری

پروگرام پاک کاری برای تمام کسانیکه از اثر سیلاب ها صدمه دیده اند، موجود است صرفنظر از اینکه اگر یک تعمیر بیمه شده باشد و یا نشده باشد.

این پروگرام شامل نکات ذیل است:

 • ارزیابی رایگان خسارات ساختمانی برای جایداد ها و تجارت های سیلاب زده
 • جمع اوری کثافات از سرکها.

ارزیابی ساختمانی

باشندگان یا صاحبان تجارت های کوچک صدمه دیده می توانند برای ارزیابی ساختمانی ثبت نام کنند در صورتیکه جایدادهایشان توسط سیلاب خسارت یا نابود شده باشند.

بعد از اینکه شما ثبت نام کردید، بهبود اضطراری ویکتوریا (Emergency Recovery Victoria) با شما تماس تیلفونی خواهد گرفت تا پروسه ثبت نام تانرا اجرا نماید.

 

برای ارزیابی ساختمانی ثبت نام کنید

پاکسازی مخروبه ها از سرکها

ما در باره جمع آوری کثافات و اشیای صدمه دیده از سیلاب از پیاده رو پیشروی خانه شما با شاروالی های محلی همکاری می کنیم. پاکسازی زایده های سیلاب به ما اطمینان می بخشد که کثافات بطور درست دور انداخته شوند.

برای معلومات بیشتر به شاروالی محلی تانExternal Link مراجعه کنید.

مواد زایده ایکه دورانداخته خواهند شد، شامل نکات ذیل اند:

 • قالین ها، اجناس سفید (یخچال، ماشین لباس شویی و غیره)، لوازم و فرنیچر صدمه دیده و غیره لوازم منزل
 • وسایل آشپزی و مواد و اجناس مربوط به کار و بار
 • مایعات و مواد زایده (داخل خریطه، بکس یا قوطی)
 • مواد باقیمانده غذایی و اورگانیک (طبیعی و بدون مواد کیمیاوی).

لطفاً این اشیا را تا حد امکان از همدیگر جدا کنید، و آنرا در پیاده رو پیشروی خانه بگذارید تا جمع اوری شوند.

مواد زایده ای که برداشته نخواهند شد:

 • اسکلیت/مرده حیوانات
 • موتر ها، کشتی ها، موبل هوم ها و تانک های ذخیره آب باران بالاتر از ظرفیت 2,000 لیتر

 • مواد شناخته شده خطرناک

ما برای جمع آوری مواد زایده به داخل منزل نمی رویم.

برداشتن مواد زایده از روی جاده

اداره حفاظت محیطExternal Link (Environmental Protection Agency - EPA) و WorksafeExternal Link برداشتن مواد زایده را نظارت می کنند.

محل بود و باش مؤقت

محل بود و باش مؤقت برای اشخاصیکه بخاطر سیلاب در منازل شان مانده نمیتوانند، موجود است.

برای لین معلوماتی بهبودی از سیلاب به شماره 1800560760 زنگ بزنید تا یک جای بود و باش مناسب مطابق ضروریات تان برای شما پیدا شود.

محل بود و باش مؤقت: Rochester

باشندگان منطقه راچستر می توانند به مسکن مؤقت و حمایت در مرکز مسابقات المور(Elmore Fields Days) واقع 48 Rosaia Road, Burnewang VIC 3558 دسترسی حاصل نمایند. این مرکز دارای تسهیلات برق و بدرفت می باشد. ثبت نام لازم است. ما هر فرد ساکن راچستر را که ممکن است نیازمند مسکن مؤقت باشد، تشویق می کنیم که در قدم اول از طریق مرکز اجتماعی راچستر (Rochester Community Hub) واقع در اطاق ریزرف تفریحی راچستر(Rochester Recreation Reserve Room) ثبت نام کنند.

برای کسب معلومات بیشتر از آخرین معلومات تجدید شده جامعهExternal Link Rochester دیدار کنید.

محل بود و باش مؤقت: Mickleham

مرکز استقامت ملی در Mickleham محل بود و باش مؤقت را برای اشخاصیکه نمیتوانند به منازل شان برگردند، فراهم میکند.

برای ثبت نام کردن در این مرکز، به لین معلوماتی بهبود از سیلاب به شماره 760 560 1800 زنگ بزنید و برای ترجمان دکمه 9 را فشار دهید یا به مرکز امداد اضطراری محلی تان مراجعه کنید.

مسکن های دیگر بشمول هوتل ها، پارکهای کاروان و اپارتمانهای خدماتی برای اشخاصیکه این مرکز مناسب حال شان نیست، موجود است. هنگامیکه با لین معلوماتی بهبود از سیلاب تماس می گیرید، مناسب ترین مسکن مؤقت مطابق ضروریات تان برای شما فراهم خواهد گردید.

برای معلومات بیشتر، به مرکز مقاومت ملی (Centre of National Resilience ) در میکلهام مراجعه کنید.

مسکن مؤقت: منطقه بزرگ شهر شپرتون

حمایت مسکن کوتاه مدت و فوری برای باشندگان منطقه بزرگ شهر شپرتون که از اثر سیلاب های سال 2022 ویکتوریا به طور قابل توجهی متضرر شده اند، موجود است. به مرکز بهبود جامعه (Community Recovery Hub) واقع Welsford Street, Shepparton 132 مراجعه نمائید و معلومات بگیرید. برای معلومات بیشتر، به مسکن مؤقت در بزرگ شهر شپرتون مراجعه کنید.

کمک بگیرید

حمایت مالی

پرداخت ها، کمک های مالی دولتی و حمایت مالی برای اشخاص و تجارت های متضرر شده از اثر سیلاب های سال 2022 ویکتوریا .

برای اعضای جامعه

پرداخت کمک مالی اضطراری

این پرداخت برای امداد عاجل میباشد، بشمول غذا، سرپناه، لباس، دوا و محل بود و باش.

در اینجا درخواست کنید: مساعدت مالی کمک اضطراریExternal Link یا به شماره 1800560760 زنگ بزنید و برای ترجمان دکمه 9 را فشار دهید.

مساعدت مالی برای بازسازی

اگر منزل تان صدمه دیده است، نابود شده است یا برای مدت بیشتر از 7 روز از اثر سیلاب نتوانسته اید به داخل منزل تان بروید، مساعدت مالی بازسازی موجود است.

از طریق زنگ زدن برای لین معلوماتی بهبودی از سیلاب (Flood Recovery Hotline) به شماره 1800560760 زنگ بزنید (دکمه 9 را برای ترجمان فشار دهید).

کمک مالی حکومت آسترالیا برای بهبودی از فاجعه

اگر مستقیماً از اثر سیلاب عاید تانرا از دست داده اید، پرداخت های دوامدار موجود است.

در اینجا درخواست دهید: سیلاب های ویکتوریا، اکتوبر 2022 – کمک مالی بهبودی از فاجعهExternal Link

کمک مالی بهبودی از فاجعه حکومت آسترالیا

پرداخت برای اشخاصیکه بصورت جدی از اثر سیلاب های ویکتوریا متاثر شده باشند.

در اینجا درخواست دهید: سیلاب های ویکتوریا، اکتوبر 2022 - پرداخت دولتی آسترالیا برای بهبود از فاجعهExternal Link (Victorian Floods, October 2022 – Australian Government Disaster Recovery Payment) یا به شماره 1800560760 زنگ بزنید و برای ترجمان دکمه 9 را فشار دهید.

برای شاگردان

خانواده های شاگردان مکاتب ویکتوریا یا شاگردان مکاتب ای که دور از خانواده های شان زندگی می کنند و اثر سیلاب های ویکتوریا متاثر شده اند، می توانند برای مساعدت درخواست دهند. این مساعدت شامل اعاده وسایل ضروری مربوط به مکتب (مانند یونیفورم ها، کمپیوتر لپ تاپ، وسایل وصل کمپیوتر به انترنیت و قرطاسیه) می باشد

که در سیلاب ها مفقود یا خراب شده اند.

برای ثبت نام کردن، به فورمه درخواستی حمایت از سیلاب برای شاگردان ویکتوریاExternal Link (Flood Support Application Form for Victorian school students) مراجعه کنید یا به شماره 760 560 1800 زنگ بزنید وبرای ترجمان دکمه 9 را فشار دهید .

برای دهاقین و تولید کنندگان اولیهExternal Link

حمایت های بهبودی از سیلاب برای تولید کنندگان اولیه و مصارف بهبودی تولید کنندگان اولیه که مستقیماً از اثر سیلاب ضرر یا صدمه دیده اند.

برای معلومات بیشتر، به بسته بهبود از سیلاب برای تولید کنندگان اولیهExternal Link (Victorian Primary Producer Flood Recovery Package) مراجعه کنید یا به شماره 1800560760 زنگ بزنید و برای ترجمان دکمه 9 را فشار دهید.

برای حمایت تجارت ها و جامعه

کمک های دولتی برای تجارت های کوچک

کمک های مالی دولتی ورزش های تجارتی و اجتماعی بهبود از سیلاب به سازمان های واجد شرایط کمک را می کند تا مصارف برخاسته از خسارات وارده به جایداد، اموال یا وسایل را تحت پوشش قرار دهند. برای معلومات بیشتر، به کمک های دولتی ورزش های تجارتی و اجتماعی بهبود از سیلابExternal Link (Business and Community Sport Flood Recovery Grants) مراجعه کنید.

برای معلومات بیشتر، به صفحه حمایت مالی ماExternal Link (Financial Support page) مراجعه کنید.

حمایت رفاهی

احساس نمودن عکس العمل های منفی بعد از وقوع یک حالت اضطراری عادی است. کمک برای شما و خانواده ای تان موجود است.

در اینجا بعضی از خدمات حمایت رفاهی موجود اند که شما می توانید به آنها دسترسی داشته باشید:

 • به LifelineExternal Link مراجعه کنید یا به شماره 131114 زنگ بزنید – برای حمایت حالت اضطراری 24 ساعت و هفت روز در هفته از طریق تیلفون، پیام کتبی یا صحبت آنلاینی
 • به ParentlineExternal Link مراجعه کنید یا به شماره 132289 زنگ بزنید – حمایت برای والدین و مراقبت کنندگان
 • به Kids HelplineExternal Link مراجعه کنید یا به شماره 1800551800 زنگ بزنید -- حمایت برای اطفال، نوجوانان و جوانان
 • برای دریافت معلومات و مشاوره صحی مسلکی با NURSE-ON-CALL به شماره 1300606024 زنگ بزنید
 • برای خدمات ارجاعی جامعه روانشناسان آسترالیا به شماره 1800333497 زنگ بزنید
 • به Safe StepsExternal Link مراجعه کنید یا به شماره 1800015188 زنگ بزنید – برای دریافت کمک از متخصصین خشونت خانوادگی 24 ساعت و هفت روز در هفته وجود دارد.
 • به Orange DoorExternal Link مراجعه کنید – خدمات حمایتی برای کلانسالان، اطفال و اشخاص جوان که خشونت خانوادگی را تجربه میکنند.
 • به مراکز Mental Health & WellbeingExternal Link مراجعه کنید – یا به شماره 1300375330 – یک وعده ملاقات حضوری یا تیلفونی را برای هرکسیکه اضطراب دارد یا نیازمند حمایت صحت روانی است، ریزرف کنید.

برای حمایت بیشتر، به حمایت رفاه و صحت روانیExternal Link (Mental health and wellbeing support) مراجعه کنید.

اگر یک ترجمان ضرورت دارید، برای TIS National به شماره 131450 زنگ بزنید

حمایت های دیگر

.شما می توانید از طریق لینک های ذیل به منابع حمایتی بیشتر به لسان انگلیسی دسترسی حاصل کنید

کارداوطلبانه

قوای نظامی آسترالیا و Disaster Relief Australia (DRA) نیز در مورد بهبودی از سیلاب کمک می کنندExternal Link .

اگر برای کمک به جامعه محلی تان میخواهید کار داوطلبانه انجام دهید، لطفاً از طریق ویبسایت تسکین فاجعه آسترالیاExternal Link ثبت نام کنید

اعانه ها

اگر شما می خواهید برای اشخاصیکه از اثر سیلاب ها صدمه دیده اند کمک کنید، شما می توانید از طریق خدمات غیرانتفاعیExternal Link GIVITExternal Link اعانه بدهید

Reviewed 06 January 2023

Was this page helpful?