Victoria government logo

Kuɔɔny de ka cï Aboor Kerac tënë kɔc ke Victoria 2022 (Victorian Flood Recovery) - Thuɔŋjäŋ (Dinka)

Kuɔɔny de ka cï riääk tënë kɔc ku kɔc cieŋ baai cï naŋ ka cï aboor de kɔc ë Victoria kerac 2022.

Laany ye dac kuany de kuny ëkɛ̈ cï aboor ke rac (Flood Recovery Hotline)

Cɔl laany ye dac kuany de kuny ëkɛ̈ cï aboor ke rac (Flood Recovery Hotline) në 1800 560 760 në kuɔɔny ë:

 • kuat ë konykony yenë kë ka cï riääk/cuɔl nyaai
 • yök ëtë bïn rëër thïn
 • kuɔɔny ë wëu, kuɔɔny në biäk ë tɛ̈ktɛ̈k ë riääk cï tuɔ̈l ku kuɔɔny dɔ̈

Tuany 9 në raan ë thok waaric

Cɔl 1800 560 760

Ajuiɛɛr de nyɛɛi anyuɔɔn/ acuɔl

Ajuiɛɛr de nyɛɛi anyuɔɔn/ acuɔl atɔ̈ tënë kɔc abɛ̈n cï naŋ ka cï aboor kerac tënë kek. Acïn kë gël yen na cï baai luɔ̈I taamin.

Ajuiɛɛr anɔŋic:

 • athëm de kë cuëëc cïn wëu ye cuatpiny tënë ɣän ke cieŋ ku ɣän ë tacjir cï naŋ kë cï riääk thïn.
 • Nyɛɛi anyuɔɔn/ acuɔl në dhɔ̈l yiic.

Athëm de kë cï yïk (Structural assessment)

Kɔc nɔŋ ka cï riääk tënë kek ka kɔc nɔŋ tacjir thii kor alëu bïk ɣän ken gätpiny de athëm de kë cï yïk na nɔŋ ɣän cï riääk ka cï aboor ke rac.

Të cï yïn thök në gɛ̈tpiny, yïn abï cɔɔl në puun yic tënë Kuɔɔny Teem rɔt thïn de ka cï riääk Victoria (Emergency Recovery Victoria) bï gɛ̈tpiny du looi.

Gätpiny në athëm de kë cï yïk (Register for structural assessment)

Nyɛɛi de tiim cï yom ke dhuɔŋ në dhɔ̈l yiic

Ɣok alu kekë kanthol dun thiɔ̈k ke yïn bï anyon/ acuɔl de aboor kuany roor tënë bɛ̈ɛ̈ï thook. Nyɛɛi de acuɔl aboor abï looi apuɔth bï anyuɔɔn/ acuɔl nyiɛc ɣäth roor.

Në lëk juɛ̈c nem mɛ̈ktɛ̈m dun de kanthol thiɔ̈k ke yïn.External Link

Acuɔl/anyuɔɔn yen bï ya nyaai anɔŋiic:

 • bïrëc, kɛ̈k lɔ̈k alath ku talaja, ka cï riääk yeke duɛɛt ë baai kɔ̈u ku kayenë ke baai cieŋ ku ë cieŋ baai
 • kɛ̈kë that ku ka thiääk kekë tacjir ku kaye ɣaac
 • ka lɔ luak ku kɛ̈k ë cieŋ cï riääk (tɔ̈ ë bɛɛkic, thändukic ka cï kek tɔ̈ɔ̈u nyin)
 • Acuɔl de mɛ̈th ku kaye com piiny (cï kek tɔ̈ɔ̈u nyïn)

Alim ba ë käk tek thook, të lëu yen rɔt, ku nyääŋ ë kek në pandu thok bï tɔ̈ kake bï jɔt.

Anyuɔɔn/ acuɔl yen cie bïï nyaai anɔŋic:

 • bök ë lɛ̈ɛ̈i cï thou
 • rɛ̈th, babur, atoompiny ë nïn ku ka yenë ke pïu ë deŋ tɔ̈ɔ̈u ka wɛ̈r abɛ̈r ë piu ye litaai (litres) kee 2,000
 • Ka nyic kake lëu bïk kɔc yiɛ̈k tëtöök

ɣok acie bï lɔ ë ɣööt yic buk anyuɔɔn/acuɔl lɔ nyaai. Akutnhom de Environmental Protection Agency (EPA)External Link ku Akutnhom de WorkSafeExternal Link abï ɣɛ̈th roor de anyuɔɔn abɛ̈n tïŋ apuɔth.

Tëde nïn ë kaam cekic

Tëde nïn ë kaam cekic atɔ̈ tënë kɔc kek cie lëu bïk rëër në bɛ̈ɛ̈i ken yiic ë wɛ̈t aboor.

cɔl Laany ye dac kuany de kuny ëkɛ̈ cï aboor ke rac ë 1800 560 760 bï tuɔ̈ɔ̈m kekë të puɔth lɔnyip/lɔcök de nïn ë kaam cekic dun yen kɔɔr.

Tëde nïn ë kaam cekic: Rochester

Kɔc ke Rochester alëu bïk tëde nïn ë kaam cekic ku kuɔɔny tɔ̈ në Elmore Events Centre. Gɛ̈tpiny aye kɔɔr (Elmore Fields Days site) at 48 Rosaia Road, Burnewang VIC 3558. Bak kän acï döök kekë mac ku kuer yenë karac tɛ̈ɛ̈k thïn. Gɛ̈tpiny aye kɔɔr. ɣok aye kuat ë raan abɛ̈n tɔ̈ Rochester riɛɛl puɔ̈u yen lëu bï göör ë kuɔɔny ëtë de nïn ë kaam cekic ba rɔt gätpiny lɔn kɔɔr yïn yen në kuer de Rochester Community Hub në kë tueŋ, yen tɔ̈ the Rochester Recreation Reserve Room. Në lëk juɛ̈c nem luup de kɛ̈k ë kuny tënë kɔc ciëŋ Rochester (Relief update for Rochester community).

Tëde nïn de rääk cï rɔt tɛ̈ɛ̈m: Mickleham

(Centre for National Resilience in Mickleham) amääda de kuny ë riɛl de baai në mickleham atɔ̈ ke ye tëde ka cï röt ya tɛ̈ɛ̈m yenë rëër thïn ë kɔc kek cie lëu bïk dhuk në bɛ̈ɛ̈I ken yiic . Të bïn thää ruk, cɔl Laany ye dac kuany de kuny ëkɛ̈ cï aboor ke rac (Flood Recovery Hotline) cɔl në 1800 560 760 ku tuany 9 në raan ë thok waaric ka nem local emergency relief centre (amääda de kuɔɔny ë kɛ̈k rac cï röt ya tɛ̈ɛ̈m). Yïn acie lëu ba ciëëth thïn ë cäth lɔ Centre for National Resilience.

ɣän ë nïn kɔ̈k atɔ̈ tënë kɔc kek ye amääda acie tɔ̈, nɔŋiic ɣööt ëkɛ̈ kamaan, rɛ̈th ë nïn në këërnhom ku ɣööt tɔ̈ kaye looi thïn. Yïn abï tuɔ̈ɔ̈m kekë tëde nïn ë kaam cekic tuɔ̈ɔ̈m kekë këdun kɔɔr të jiɛɛm kekë Laany ye dac kuany de kuny ëkɛ̈ cï aboor ke rac (Flood Recovery Hotline)

Në lëk juɛ̈c, nem Centre of National Resilience in Mickleham (amääda de kuny ë riɛl de baai në mickleham)External Link

Tëde nïn de rääk cï rɔt tɛ̈ɛ̈m: Greater Shepparton

Kuɔɔny ë ɣööt ciëëth thïn ku cekic atɔ̈ tënë kɔc ciëŋ Greater Shepparton kek cï aboor ë run de 2022 ë kɔc ke victoria ke rac arët. Looi thiëc ku gät ëkë nhiar piny në Community Recovery Hub at 132 Welsford Street, Shepparton. Në lëk juɛ̈c, nem Temporary accommodation in Greater Shepparton.

Yök kuɔɔny

Kuɔɔny ë wëu

Wëu ye dɔm, wëu gam ku wëu ë kuɔɔny tënë kɔc ku tacjiir cï kek rac në aboor de kɔc ë Victoria 2022.

De kɔc cieŋ baai

Wëu ë kɔɔny de riääk cï rɔt tɛ̈ɛ̈m (Emergency Relief Payment)

Döm ë wëu kän ee këde kuɔɔny dɔc yök, nɔŋiic këde mɛ̈th, atiɛ̈p de cieŋ, alɛ̈th yeke cieŋ, wɛl akïm ku tëde nïn.

Cuatë awɛ̈rek ëtɛ̈n: (Emergency relief assistance payment – Online application form) kuɔɔny de döm ë wëu kuɔɔny de kɛ̈ cï rɔt tɛ̈ɛ̈m- athör ë cuɛt ye cuat atɔ̈ ë laanyicExternal Link ka 1800 560 760 ku tuany 9 në raan ë thok waaric.

Kuɔɔny ë dhuk de berpiny

Na cï pandu rac, riɔ̈ɔ̈k ka yïn acie lëu ba lɔ baai pandu në nïn wɛ̈r nïn ke 7 në wɛ̈t de aboor, kuɔɔny ë dhuk de berpiny atɔ̈.

Cuatë awɛ̈rek në cɔ̈l ë Flood Recovery Hotline në 1800 560 760 (tuany 9 në raan ë thok waaric).

Kuɔɔny de wëu yic ë tök në riääk cï bɛ̈n tënë akuma de kɔc Australia

Na cï yïn nhom ciɛ̈n luɔi keye wɛ̈t de aboor, döm ë wëu gɛ̈k thïn atɔ̈.

Cuatë awɛ̈rek ëtɛ̈n: (Victorian Floods, October 2022 – Disaster Recovery Allowance) aboor de kɔc ë Victoria, Bilthi/Pen ë thiɛ̈ɛ̈r 2022 - Kuɔɔny de wëu yic ë tök në riääk cï bɛ̈nExternal Link

Kuɔɔny de döm ë wëu ke dhuk ë kɛ̈ŋ piny në riääk cï bɛ̈n tënë akuma de kɔc Australia

Wëu yeke dɔm atɔ̈ bïnë ke kɔc cï naŋ kë rac tënë ke arët kony tënë aboor de kɔc ë Victoria

Cuatë awɛ̈rek ë tɛ̈n: Victorian Floods, October 2022 – Australian Government Disaster Recovery PaymentExternal Link ( aboor de kɔc ë Victoria, Bilthi 2022- Kuɔɔny de döm ë wëu ke dhuk ë kɛ̈ŋ piny në riääk cï bɛ̈n tënë akuma de kɔc Australia ) ka 1800 560 760 ku tuany 9 në raan ë thok waaric.

De amïpuur, amacɣɔ̈k ku adɛprec

Kuɔɔny de wëu tënë amïpuur, amacɣɔ̈k ku dɛprec bïnë ëke kony ëkɛ̈ cï aboor kerac nyɛɛi de anyuɔɔn/ acuɔl ku dhuk thïn wëu ë ŋɛk tënë amïpuur, amacɣɔ̈k ku dɛprec kek nɔŋ ka cï määr ka riääk keye wɛ̈t aboor.

Në lëk juɛ̈c, nem Victorian Primary Producer Flood Recovery PackageExternal Link ka cɔl 1800 560 760 ku tuany 9 de raan raan ye thok waaric.

De tacjir ku kɛ̈k ë pol de kɔc cieŋ baai

Kuɔɔny ë wëu tënë tacjiir thii kor

Kuɔɔny ë wëu de kuny ë tacjir ku ɣän ë pol de kɔc cieŋ baai cï aboor ke rac ee kony tënë akutnhïïm bïk wëu kɛn cï kek luɔɔi roor tënë riääk de kɛ̈k ë cieŋ, kɛ̈k ë cieŋ ka kë yenë kɛ̈ŋ looi dhuɔ̈k bec thïn. Në lëk juɛ̈c, nem Business and Community Sport Flood Recovery GrantsExternal Link

Në lëk juɛ̈c, nem bak dan de Financial Support page (apäm de kuɔɔny ë wëu)External Link

Kuɔɔny ë duɔ̈t de puɔ̈u

Yen ee kë ye rɔt dac looi bï kërac ya bɛ̈n në raan puɔ̈u të nɔŋ yen kërilic cï rɔt tɛ̈ɛ̈m. yen anɔŋ kuɔɔny tɔ̈ tënë yïn ku kɔcku.

Käk aye konykony lik de kuɔɔny ë duɔ̈t de puɔ̈u lëu ba kek yök:

Në kuɔɔny kuɔ̈t, nem Mental health and wellbeing support (Të de kuɔɔny ë tuɛnytuɛny ke nhom ku pial de wëi)External Link

Na kɔɔr yïn raan ë thok waaric, cɔl TIS National në 131 450

Kuɔɔny dɔ̈

Yïn alëu ba yök kekë ka yenë ke röt kuɔny në dïŋgïlïth në kuer böth piiny:

Raan luui ke cïn ariɔp ku mɔ̈c ye ŋɛk tak ë rɔt

Raan luui ke cïn ariɔp

Akutnhom de kɔc/jiec Australia gël baai ku akuny aya në dhukpinyExternal Link (Disaster Relief Australia (DRA)) de ka cï aboor rac.

Na yïn anhiar ba luui në luɔi ë kuɔɔny cïnic ariɔp tënë kɔc kuk cieŋ baai, alim ba rɔt gätpiny në kuer de webthiaat de kɛ̈k akuny në dhukpinyExternal Link (Disaster Relief Australia website).

Mɔ̈c ye ŋɛk gam ë rɔt

Na yïn anhiar ba kɔc cï aboor naŋ kë cï rac tënë kek, yïn alëu mööc ë rɔt në kuer de (not-for-profit donation service) konykony ë gɛm ë ŋɛk në rɔt tënë akutnhom de luɔi cïnic ajuaknhom GIVIT.External Link

Reviewed 06 January 2023

Was this page helpful?