2022 भिक्टोरिया बाढी पुनरुत्थान (Victorian Flood Recovery) - नेपाली (Nepali)

2022 मा भिक्टोरियामा आएको बाढीबाट प्रभावित मानिसहरू र समुदायहरूको लागि पुनरुत्थान (रिकभरी) सहयोग।

बाढी पुनरुत्थान हटलाइन (Flood Recovery Hotline)

तपाईंले बाढी पुनरुत्थान हटलाइन (फ्लड रिकभरी हटलाइन) मा निम्न सहयोगका लागि 1800 560 760 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ:

  • उपलब्ध सफाई सेवाहरू
  • बस्ने ठाउँ खोज्न
  • आर्थिक, मानसिक स्वास्थ्य र अन्य सहयोग खोज्न

रिकभरी हटलाइन हरेक दिन बिहान 7.30 बजे देखि बेलुका 7.30 बजे सम्म खुला रहन्छ। दोभाषेको लागि 9 थिच्नुहोस्।

फोन गर्नुहोस्ः 1800 560 760

कल्याण सहयोग

आपतकालिन घटना पछि नकारात्मक प्रतिक्रिया भोग्नु सामान्य हो। तपाईं र तपाईंको परिवारको लागि मद्दत उपलब्ध छ।

यहाँ केहि कल्याण सहयोगी सेवाहरू उपलब्ध छन् जुन तपाईंले पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ:

थप सहयोगको लागि मानसिक स्वास्थ्य र कल्याण समर्थन (Mental health and wellbeing support) हेर्नुहोस्।

यदि तपाईंलाई दोभाषे चाहिन्छ भने TIS National (अनुवाद र दोभाषे सेवा) लाई 131 450 मा फोन गर्नुहोस्।

अन्य सहयोगहरू

तपाईंले देहाएका लिङ्कहरू मार्फत अंग्रेजीमा थप सहयोग स्रोतहरू पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ:

स्वयंसेवक बन्नुहोस् र दान दिनुहोस्

यदि तपाईं बाढी प्रभावितहरूलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंले गैर-नाफा दान सेवा GIVIT(opens in a new window) मार्फत दान गर्न सक्नुहुन्छ।

Updated