2022 වික්ටෝරියානු ගංවතුර ප්‍රතිසාධනය (2022 Victorian Flood Recovery) - සිංහල (Sinhalese)

2022 වික්ටෝරියානු ගංවතුරින් විපතට පත් පුද්ගලයන්ට හා ප්‍රජාවන්ට ප්‍රතිසාධන ආධාර

ගංවතුර ප්‍රතිසාධන ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය

පහත දැක්වෙන දේ සම්බන්ධයෙන් උදව් ලබා ගැනීමට 1800 560 760 ඔස්සේ ගංවතුර ප්‍රතිසාධන ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය අමතන්න.

 • විවිධ වූ පිරිසිදු කිරීමේ සේවා
 • නැවතී සිටීමට තැනක් සොයා ගැනීම
 • මූල්‍ය, මානසික සෞඛ්‍ය හා වෙනත් උපකාර

භාෂණ පරිවර්තකයෙකු ලබා ගැනීමට 9 ඔබන්න.

1800 560 760 අමතන්න

යහපැවතුම් උපකාර

හදිසි අවස්ථාවල දී සිත් තැවුල් ඇති කරවන ප්‍රතිචාර අත්විඳිමට සිදු වීම සාමාන්‍ය වේ. ඔබ හා ඔබේ පවුලේ අය වෙනුවෙන් උපකාර පවතියි.

ඔබට ලබා ගත හැකි යහපැවතුම් උපකාර කිහිපයක් පහත දැක්වේ:

 • Lifeline(opens in a new window) වෙත යන්න – නැත්නම් අමතන්න 13 11 14 – දුරකථන, කෙටි පණිවුඩ හෝ මාර්ගගත චැට් ඔස්සේ සැපයෙන උග්‍රවස්ථා උපකාර 24/7 (දවසේ පැය 24) පුරා ලබාගත හැකිය
 • Parentline(opens in a new window) වෙත යන්න, නැත්නම් අමතන්න 13 22 89 – මාපියන් හා රැකවරණ සපයන්නන් වෙනුවෙන් වන උපකාර
 • Kids Helpline(opens in a new window) වෙත යන්න – නැත්නම් අමතන්න – 1800 55 1800 – දරුවන්, පෙර යොවුන් විය දරුවන් හා යොවුන් වැඩිහිටියන් වෙනුවෙන් වන උපකාර
 • NURSE-ON-CALL – වෙත 1300 60 60 24 ඔස්සේ අමතන්න – විශේෂඥ සෞඛ්‍ය තොරතුරු හා උපදෙස් සඳහා
 • Australian Psychological Society Referral Service වෙත – 1800 333 497 ඔස්සේ අමතන්න.
 • Safe Steps(opens in a new window) වෙත යන්න – නැත්නම් අමතන්න 1800 015 188 – 24/7 පුරා ම සැපයෙන ගෘහස්ථ හිංසනය සම්බන්ධයෙන් වන උපකාර
 • Orange Door(opens in a new window) – වෙත යන්න– ගෘහස්ථ හිංසනය අත්විඳින වැඩිහිටියන්, දරුවන්, යොවුන් පුද්ගලයන් වෙනුවෙන් වන උපකාර සැපයේ
 • Mental Health & Wellbeing Hubs වෙත යන්න(opens in a new window) – නැත්නම් අමතන්න 1300 375 330 – මානසික සෞඛ්‍ය ගැන ඔබට ගැටලු ඇත්නම්, මුහුණට මුහුණ හෝ ටෙලිහෙල්ත් හමු වීමක් වෙන් කර ගන්න.

වැඩිදුර උපකාර සඳහා Mental health and wellbeing support වෙත යන්න

ඔබට භාෂණ පරිවර්තකයෙකු අවශ්‍ය නම් 131 450 ඔස්සේ TIS National අමතන්න.

වෙනත් උපකාර

පහත දැක්වෙන ලින්කු ඔස්සේ ඔබට වැඩිදුර උපකාර පිළිබඳ තොරතුරු ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ලබා ගත හැකිය:

ස්වේච්ඡාවෙන් කටයුතු කිරීම හා ප්‍රදානයන්

ගංවතුරින් බලපෑමට ලක් වූවන්ට උපකාර කිරීමට ඔබ කැමති නම්, not-for-profit donation service GIVIT(opens in a new window) සේවාව ඔස්සේ ඔබට ප්‍රදානයන් සිදු කළ හැකිය.

Updated