JavaScript is required

Language help - Gig Worker Support Service

Interpreting service and translations to help you understand the information and resources provided by the Gig Worker Support Service.

Interpreting service

If you would like to speak with us using an interpreter:

  1. Call 131 450.
  2. An automated prompt will ask you which language you need. Please state the language that you require.
  3. When you are connected to an operator, say the language you need again.
  4. Stay on the line while the operator finds an available interpreter for you.
  5. Ask them to call the Gig Worker Support Service on 1800 000 478.
  6. Stay on the line while the operator connects you and the interpreter through to the Gig Worker Support Service.

Simplified Chinese - 简体中文

零工支持服务(Gig Worker Support Service)致力于改善对零工的公平性和支持。

我们提供解决争议所需的信息和帮助,以及改善零工工作条件的标准。

了解您根据劳资法律和相关法律享有的权利、保护和权益。

让您了解作为零工的义务,从而决定是否想为数码平台工作。

我们帮助您与政府部门和其它服务机构取得联系,从而解决影响您的工作纠纷。

您是否需要帮助?

请访问网站www.vic.gov.au/gig-worker-support-service

发电邮至info.gwss@dpc.vic.gov.au

拨打1800 000 478联系我们

如要通过口译员和我们联系:

请致电131 450

自动提示音会询问您需要哪种语言的口译员。

请说明您需要的语言。

当您接通到接线员时,请再次说出您需要的语言。

接线员为您寻找有空的口译员时,请不要挂断电话。

请他们拨打1800 000 478联系Gig Worker Support Service。

接线员为您和口译员连接Gig Worker Support Service时,请不要挂断电话。


Traditional Chinese - 繁體中文

零工從業者支持服務致力於提升對零工從業者的公平待遇及支持。

我們提供資訊和協助解決糾紛,並建立改善零工從業條件的標準。

了解您於工作場所及相關法規中的權利、保障和資格。

我們為您提供與零工從業者義務相關的資訊,協助您決定是否從事數碼平台工作。

我們會為您轉介至政府部門和其他服務機構,協助您解決影響您的工作糾紛。

您需要幫助嗎?

請登入 www.vic.gov.au/gig-worker-support-service

電郵:info.gwss@dpc.vic.gov.au

電話:1800 000 478

使用口譯員與我們交談:

請致電 131 450

您會聽到語音詢問您需要哪種語言。

請說出您所需的語言。

當接線員接聽時,請再次說出您所需的語言。

請稍候,接線員會為您安排口譯員。

要求他們致電 1800 000 478 聯繫零工從業者支持服務。

請耐心等候,接線員會將您和口譯員轉接至零工從業者支持服務。


Arabic - عربي

تلتزم خدمة Gig Worker Support Service (خدمة العاملين في العمل الحر المؤقت) بتحسين العدالة ودعم العاملين في العمل الحر المؤقت.

نحن نقدم المعلومات ونساعد في حل النزاعات ووضع المعايير لتحسين ظروف العمل الحر المؤقت.

افهم حقوقك وإجراءات الحماية ومستحقاتك بموجب قوانين مكان العمل والقوانين المعنيّة.

نعرّفك على الالتزامات المطلوبة منك في العمل الحر المؤقت لنساعدك أن تقرر ما إذا كنت تريد العمل في منصة رقمية أم لا.

نقوم بحل نزاعات العمل التي تؤثر عليك من خلال مساعدتك على التواصل مع الهيئات الحكومية والخدمات الأخرى.

هل تحتاج لمساعدة؟

تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: www.vic.gov.au/gig-worker-support-service

أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى:  info.gwss@dpc.vic.gov.au

اتصل بنا على الرقم: 478 000 1800

للتحدث معنا بمساعدة مترجم فوري:

اتصل على الرقم: 450 131

سوف يسألك موجه آلي عن اللغة التي تحتاجها.

يرجى ذكر اللغة التي تريدها.

عندما يتم توصيلك بعامل الهاتف، قل اللغة التي تريدها مرة أخرى.

ابق على الخط بينما يعثر عامل الهاتف على مترجم فوري.

اطلب منه الاتصال بخدمة Gig Worker Support Service (خدمة العاملين في العمل الحر المؤقت) على الرقم: 478 000 1800.

ابقَ على الخط بينما يقوم عامل الهاتف بتوصيلك والمترجم الفوري بخدمة Gig Worker Support Service (خدمة دعم العاملين في العمل الحر المؤقت).


Vietnamese - Việt-ngữ

Gig Worker Support Service (Dịch vụ Hỗ trợ Người hành nghề tự do), cam kết cải thiện sự công bằng và hỗ trợ cho người hành nghề tự do.

Chúng tôi cung cấp thông tin và trợ giúp để giải quyết tranh chấp, và các tiêu chuẩn để cải thiện các điều kiện hành nghề tự do.

Hiểu các quyền, sự bảo vệ và quyền lợi của quý vị theo luật về nơi làm việc và các luật liên quan.

Quyết định xem quý vị có muốn làm việc cho một diễn đàn kỹ thuật số hay không, bằng cách cho quý vị biết về các nghĩa vụ của mình với tư cách là người hành nghề tự do.

Chúng tôi giải quyết các tranh chấp công việc ảnh hưởng đến quý vị, bằng cách giúp quý vị liên lạc với các cơ quan Chính phủ và các dịch vụ khác.

Quý vị cần giúp đỡ?

Truy cập www.vic.gov.au/gig-worker-support-service

Email info.gwss@dpc.vic.gov.au

Gọi cho chúng tôi theo số 1800 000 478

Để nói chuyện với chúng tôi qua một thông dịch viên:

Gọi 131 450.

Lời nhắc tự động sẽ hỏi quý vị cần ngôn ngữ nào.

Vui lòng nêu rõ ngôn ngữ quý vị cần.

Khi quý vị được nối với nhân viên tổng đài, hãy nói lại ngôn ngữ quý vị cần.

Giữ máy trong khi nhân viên tổng đài tìm một thông dịch viên hiện có cho quý vị.

Yêu cầu họ gọi cho Gig Worker Support Service theo số 1800 000 478.

Giữ máy trong khi nhân viên tổng đài kết nối quý vị và thông dịch viên đến Gig Worker Support Service.


Italian - Italiano

Il Gig Worker Support Service (Servizio di sostegno ai lavoratori delle piattaforme digitali) è impegnato a migliorare l'equità e giustizia e il sostegno ai coloro che lavorano nelle piattaforme digitali.

Forniamo informazioni e contribuiamo a risolvere controversie e a migliorare gli standard lavorativi di coloro che lavorano nelle piattaforme digitali.

Comprendi i tuoi diritti, protezioni e aspettative ai sensi delle leggi sul luogo di lavoro e delle leggi correlate.

Decidi se vuoi lavorare per una piattaforma digitale, in base alle informazioni che ti daremo sui tuoi obblighi come lavoratorie gig.

Risolviamo le controversie lavorative che ti riguardano, mettendoti in contatto con enti governativi e altri servizi.

Hai bisogno di aiuto?

Vai alla pagina www.vic.gov.au/gig-worker-support-service

Invia un'email a info.gwss@dpc.vic.gov.au

Chiamaci al numero 1800 000 478

Per parlare con noi con l'assistenza di un interprete:

Chiama il numero 131 450.

Un messaggio automatizzato ti chiederà di quale lingua hai bisogno.

Indica la lingua che ti serve.

Quando vieni collegato a un operatore, indica di nuovo la lingua di cui hai bisogno.

Rimani in linea mentre l'operatore trova un interprete disponibile che ti assista.

Chiedi all'operatore di chiamare il Gig Worker Support Service al numero 1800 000 478.

Rimani in linea mentre l'operatore collega te e l'interprete al Gig Worker Support Service.


Greek - Ελληνικά

Η Υπηρεσία Στήριξης Εργαζομένων στην Οικονομία Gig [Gig Worker Support Service], δεσμεύεται να βελτιώσει τη δικαιοσύνη και τη στήριξη των εργαζομένων στην οικονομία gig.

Παρέχουμε πληροφορίες και βοηθάμε στην επίλυση διαφορών και πρότυπα για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην οικονομία gig.

Κατανοήστε τα δικαιώματα, προστασίες και εργασιακές απολαβές σας βάσει της νομοθεσίας στο χώρο εργασίας και των σχετικών νόμων.

Αποφασίστε αν θέλετε να εργαστείτε για μια ψηφιακή πλατφόρμα, ενημερώνοντάς σας σχετικά με τις υποχρεώσεις σας ως εργαζόμενοι στην οικονομία gig.

Επιλύουμε εργασιακές διαφορές που σας επηρεάζουν, φέρνοντάς σας σε επαφή με κρατικούς φορείς και άλλες υπηρεσίες.

Χρειάζεσαι βοήθεια;

Επισκεφθείτε το www.vic.gov.au/gig-worker-support-service

Email info.gwss@dpc.vic.gov.au

Καλέστε μας στο 1800 000 478

Για να μιλήσετε μαζί μας μέσω διερμηνέα:

Καλέστε το 131 450.

Ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα θα σας ρωτήσει ποια γλώσσα χρειάζεστε.

Αναφέρετε τη γλώσσα που χρειάζεστε.

Όταν συνδεθείτε με τηλεφωνητή, αναφέρετε πάλι τη γλώσσα που χρειάζεστε.

Μείνετε στη γραμμή ενώ ο τηλεφωνητής προσπαθεί βρει διαθέσιμο διερμηνέα για εσάς.

Ζητήστε να καλέσουν την Υπηρεσία Στήριξης Εργαζομένων στην Οικονομία Gig [Gig Worker Support Service] στο 1800 000 478.

Μείνετε στη γραμμή ενώ ο τηλεφωνητής συνδέει εσάς και το διερμηνέα μέσω της Υπηρεσίας Στήριξης Εργαζομένων στην Οικονομία Gig.


Filipino - Filipino

Ang Gig Worker Support Service, nakatuon sa pagpapabuti ng pagiging patas at pagsuporta sa mga nagtatrabaho sa mga palabas (gig workers).

Kami ay nagbibigay ng impormasyon at tulong para malutas ang mga hindi-pagkakasundo, at para pagbuthin ang mga pamantayan sa kondisyon sa pagtatrabaho sa mga palabas (gig).

Unawain ang iyong mga karapatan, proteksyon at nararapat na makamtan sa ilalim ng batas sa lugar ng paggawa at kaakibat na mga batas dito.

Makapagdesisyon ka kung gusto mong magtrabaho sa digital platform, sa pamamagitan ng pagbabahagi sa iyo ng iyong mga obligasyon bilang isang gig worker.

Aming nilulutas ang mga di-pagkakasundo sa trabaho na nakakaapekto sa iyo, sa pamamagitan ng pag-uugnay sa iyo sa mga ahensya ng Gobyerno at iba pang mga serbisyo.

Kailangan mo ba ng tulong?

Magpunta sa www.vic.gov.au/gig-worker-support-service

Mag-email sa info.gwss@dpc.vic.gov.au

Tumawag sa amin sa 1800 000 478

Makipag-usap sa amin sa pamamagitan ng interpreter:

Tumawag sa 131 450

Itatanong sa iyo ng automated prompt kung anong wika ang kailangan mo.

Mangyaring sabihin ang wika na iyong kailangan.

Kapag ikaw ay nakakonekta na sa operator, pakisabi ulit ang wika na kailangan mo.

Manatiling nasa linya habang ang operator ay naghahanap ng interpreter para sa iyo.

Pakisabi sa kanila na tawagan ang Gig Worker Support Service sa 1800 000 478.

Manatiling nasa linya habang ikaw at ang interpreter ay ikinokonekta ng operator sa pamamagitan ng Gig Worker Support Service.


Hindi - हिन्दी

गिग कर्मी समर्थन सेवा, गिग कर्मियों के लिए निष्पक्षता और समर्थन में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

हम गिग कार्यपरिवेशों में सुधार करने के लिए विवादों के समाधान और मानकों की जानकारी व सहायता उपलब्ध कराते हैं।

कार्यस्थल और संबंधित कानूनों के तहत अपने अधिकारों, सुरक्षा और हकदारियों को समझें।

एक गिग कर्मी के रूप में अपने दायित्वों के बारे में जानकर तय करें कि क्या आप डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के लिए काम करना चाहते/चाहती हैं।

हम आपको प्रभावित करने वाले कार्य विवादों को हल करने के लिए सरकारी एजेंसियों और अन्य सेवाओं के साथ आपका संपर्क कराते हैं।

क्या आपको सहायता चाहिए?

www.vic.gov.au/gig-worker-support-service पर जाएँ।

info.gwss@dpc.vic.gov.au पर ईमेल भेजें

हमें 1800 000 478 पर कॉल करें

दुभाषिए का उपयोग करके हमारे साथ बात करने के लिए:

131 450 पर कॉल करें।

स्वचालित आवाज में आपसे पूछा जाएगा कि आपको किस भाषा की आवश्यकता है।

कृपया अपनी आवश्यकता की भाषा का नाम बताएँ।

ऑपरेटर के साथ कनेक्ट होने पर कृपया अपनी आवश्यकता की भाषा का नाम फिर से बताएँ।

जब ऑपरेटर आपके लिए उपलब्ध दुभाषिया खोज रहा हो, तो लाइन पर बने रहें।

उनसे 1800 000 478 पर गिग वर्कर सपोर्ट सर्विस को कॉल करने के लिए कहें।

जब ऑपरेटर आपको और दुभाषिए को गिग वर्कर सपोर्ट सर्विस से कनेक्ट कर रहा हो, तो लाइन पर बने रहें।


Spanish - Español

El Servicio de Apoyo a los Trabajadores de la Economía por Encargo está comprometido con mejorar la equidad y el apoyo para los trabajadores del mercado informal.

Brindamos información y ayudamos a resolver disputas. También proporcionamos información acerca de los estándares para mejorar las condiciones de trabajo de la economía por encargo.

Entendemos sus derechos, protecciones y prerrogativas de acuerdo al lugar de trabajo y a las leyes pertinentes.

Decida si desea trabajar para una plataforma digital e infórmenos de sus obligaciones como trabajador/a del mercado informal.

Resolvemos los litigios laborales que le afectan, y le ponemos en contacto con agencias gubernamentales y demás servicios.

¿Necesita ayuda?

Consulte www.vic.gov.au/gig-worker-support-service

Correo electrónico info.gwss@dpc.vic.gov.au

Llámenos al 1800 000 478

Para comunicarse con nosotros a través de un/a intérprete:

Llame al 131 450.

Las instrucciones pregrabadas le preguntarán qué idioma desea.

Indique el idioma que necesita.

Cuando le conecten con un/a operador/a, indique nuevamente el idioma que necesita.

Manténgase conectado/a mientras que el/la operador/a le encuentra un/a intérprete disponible.

Pídales que llamen al Gig Worker Support Service (Servicio de Apoyo a los Trabajadores de la Economía por Encargo) al 1800 000 478.

No se retire mientras que el/la operador/a les conecta a usted y al/la intérprete con el Servicio de Apoyo a los Trabajadores de la Economía por Encargo.


Persian - فارسی

خدمات حمایتی پیمانکاران مستقل (Gig Worker Support Service)، متعهد به بهبود عدالت و خدمات حمایتی برای پیمانکاران مستقل می باشد.

ما اطلاعات و خدمات کمکی برای حل و فصل اختلافات، و استانداردهایی جهت بهبود شرایط کاری پیمانکاران مستقل فراهم می کنیم.

حقوق، حمایت ها و مقرری های خود به موجب قوانین محل کار و قوانین مرتبط را درک کنید.

با مطلع کردن شما در مورد تعهدات تان به عنوان یک پیمانکار مستقل، تصمیم بگیرید که آیا می خواهید برای سکوی دیجیتال کار کنید یا خیر.

ما از طریق ارتباط دادن شما با نهادهای دولتی و سایر خدمات، اختلافات کاری را که بر شما تأثیرمی گذارند، حل و فصل می کنیم.

آیا نیاز به کمک دارید؟

به www.vic.gov.au/gig-worker-support-service مراجعه کنید

ایمیل info.gwss@dpc.vic.gov.au

با ما به شماره 478 000 1800 تماس بگیرید

برای صحبت کردن با ما با استفاده از مترجم شفاهی:

با شماره 450 131 تماس بگیرید.

سیستم تشخیص خودکار از شما می پرسد به چه زبانی نیاز دارید.

لطفاً زبان مورد نیاز خود را اعلام کنید.

وقتی ارتباط شما با یک اپراتور برقرار شد، زبان مورد نیاز خود را تکرار کنید.

پای خط بمانید تا اپراتور یک مترجم شفاهی موجود را برای شما پیدا کند.

از او بخواهید با خدمات حمایتی پیمانکاران مستقل به شماره 478 000 1800 تماس بگیرد.

پای خط بمانید تا اپراتور ارتباط شما و مترجم شفاهی را با خدمات حمایتی پیمانکاران مستقل برقرار کند.


Dari - دری

خدمات حمایت کارگران گیگ ( Gig Worker Support Service)، متعهد به بهبود بخشیدن به عدالت و حمایت از کارگران گیگ است.

ما معلومات و کمک برای حل اختلافات، و استنداردهایی برای بهبود شرایط کار گیگ ارائه می دهیم.

 حقوق، محافظت ها و استحقاقات تان را تحت قوانین محل کار و قوانین مربوطه درک کنید.

 با آگاه شدن از تعهدات تان منحیث یک کارگر، تصمیم بگیرید که آیا می خواهید برای یک پلتفرم دیجیتال کار کنید یا نه.

ما با برقراری ارتباط شما با سازمان های دولتی و خدمات دیگر، اختلافات کاری را که بر شما تأثیر می گذارد، حل می کنیم.

 آیا به کمک ضرورت دارید؟ 

به www.vic.gov.au/gig-worker-support-service مراجعه کنید.

 به info.gwss@dpc.vic.gov.au ایمیل بزنید

 با ما با 1800000478 تماس بگیرید

 برای گپ زدن با ما با استفاده از ترجمان:

با 131450 تماس بگیرید.

یک رهنمای اوتومات از شما می پرسد که به کدام لسان ضرورت دارید.

لطفا لسان مورد ضرورت تان را بیان کنید.

وقتی که به اپراتور وصل می شوید، لسان مورد ضرورت تان را دوباره بگویید.

در لین بمانید تا اپراتور ترجمان برای شما پیدا کند.

از آنها بخواهید که با خدمات حمایت کارگران گیگ با 1800000478 تماس بگیرند.

 تا زمانی که اپراتور شما و ترجمان را به خدمات حمایت کارگران گیگ وصل می کند، در لین بمانید.


Khmer - ភាសាខ្មែរ

សេវាកម្មគាំទ្រកម្មករធ្វើការក្រោមកិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លី (Gig Worker Support Service) ប្តេជ្ញាធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវភាពយុត្តិធម៌ និងការគាំទ្រសម្រាប់កម្មករធ្វើការក្រោមកិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លី។

យើងផ្តល់ព័ត៌មាន និងជួយដោះស្រាយវិវាទ និងស្តង់ដារដើម្បីកែលម្អលក្ខខណ្ឌការងារក្រោមកិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លី។

ស្វែងយល់អំពីសិទ្ធិ ការការពារ និងសិទ្ធិទទួលបានរបស់អ្នកក្រោមច្បាប់កន្លែងធ្វើការ និងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនានា។

សម្រេចចិត្តថាតើអ្នកចង់ធ្វើការឱ្យវេទិកាឌីជីថលឬអត់ ដោយប្រាប់អ្នកឱ្យបានដឹងអំពីកាតព្វកិច្ចនានារបស់អ្នក ក្នុងនាមជាកម្មករធ្វើការក្រោមកិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លី។

យើងដោះស្រាយវិវាទការងារដែលប៉ះពាល់ដល់អ្នក ដោយភ្ជាប់ជាមួយភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល និងសេវាកម្មផ្សេងទៀត។

តើអ្នកត្រូវការជំនួយឬទេ?

ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.vic.gov.au/gig-worker-support-service

អ៊ីមែល info.gwss@dpc.vic.gov.au

ទូរសព្ទមកយើងតាមលេខ 1800 000 478

ដើម្បីនិយាយជាមួយយើងដោយប្រើអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់៖

សូមទូរសព្ទលេខ 131 450

ការរម្លឹកដោយស្វ័យប្រវត្តិមួយនឹងសួរអ្នកថា តើអ្នកត្រូវការភាសាមួយណា។

សូមបញ្ជាក់ភាសាដែលអ្នកត្រូវការ។

នៅពេលអ្នកត្រូវបានភ្ជាប់ទៅការីទូរសព្ទ សូមនិយាយភាសាដែលអ្នកត្រូវការម្តងទៀត។

សូមបន្តរង់ចាំតាមទូរសព្ទ ខណៈពេលដែលការីទូរសព្ទ ស្វែងរកអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់ដែលមានសម្រាប់អ្នក។

ស្នើសុំពួកគេឱ្យទូរសព្ទទៅសេវាកម្មគាំទ្រកម្មករធ្វើការក្រោមកិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លី តាមលេខ 1800 000 478

សូមបន្តរង់ចាំតាមទូរសព្ទ ខណៈពេលដែលការីទូរសព្ទភ្ជាប់អ្នក និងអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់ទៅកាន់សេវាកម្មគាំទ្រកម្មករធ្វើការក្រោមកិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លី។


Nepali - नेपाली

काम पर्दा मात्र बोलाईने (गिग) कामदारहरूको न्यायसंगतिमा सुधार ल्याउन र उनीहरुलाई सहयोग गर्न गिग कामदार सहयोग सेवा (Gig Worker Support Service)  प्रतिबद्ध छ।

हामी विवादहरू समाधान गर्न जानकारी र सहयोग प्रदान गर्दछौं, र यस्ता कामदारहरुको कार्य अवस्था सुधार गर्न मापदण्डहरू उपलब्ध गर्दछौं।

कार्यस्थल र सम्बन्धित कानूनहरू अन्तर्गत आफ्नो अधिकार, सुरक्षा र अधिकारहरू बुझाउनेछौं।

यदि तपाईं डिजिटल प्लेटफर्मको लागि काम गर्न चाहनुहुन्छ भने, सो निर्णय लिन तपाईंलाई गिग कामदारको दायित्वहरूको बारेमा थाहा दिनेछौं।

हामी तपाईंलाई सरकारी निकायहरू र अन्य सेवाहरूसँग सम्पर्कमा राखेर तपाईंलाई असर पारिरहेका काम सम्बन्धि विवादहरू समाधान गर्छौं।

के तपाईंलाई सहयोग चाहिन्छ? 

www.vic.gov.au/gig-worker-support-service वेबसाइट हेर्नुहोस्

info.gwss@dpc.vic.gov.au मा इमेल गर्नुहोस्

1800 000 478 मा हामीलाई फोन गर्नुहोस्

दोभाषे प्रयोग गरेर हामीसँग कुरा गर्न:

131 450 मा फोन गर्नुहोस्।

स्वचालित निर्देशनले तपाईंलाई कुन भाषा चाहिन्छ भनेर सोध्नेछ।

कृपया तपाईंलाई चाहिने भाषाको नाम बताउनुहोस्।

जब तपाईंको फोन उठ्छ,आफुलाई चाहिने भाषाको नाम फेरि भन्नुहोस्।

सञ्चालकले तपाईंको लागि उपलब्ध दोभाषे फेला पारुन्जेल फोन सुनिरहनुहोस्।

उनीहरूलाई 1800 000 478 मा गिग कामदार सहयोग सेवा (Gig Worker Support Service) लाई फोन  गर्न लगाउनुहोस्।

सञ्चालकले तपाईंलाई र दोभाषेलाई गिग कामदार सहयोग सेवामा सम्पर्क गरिरहँदा फोन सुनिरहनुहोस्।


Thai - ไทย

ศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือพนักงานทำงานอิสระ (Gig Worker Support Service) มุ่งมั่นสร้างเสริมความเป็นธรรมและให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานทำงานอิสระ

เราให้ข้อมูลและช่วยแก้ไขปัญหาข้อพิพาทต่าง ๆ อีกทั้ง สร้างมาตรฐานเพื่อช่วยยกระดับสภาพการทำงานของพนักงานทำงานอิสระ

ช่วยให้ท่านเข้าใจถึงสิทธิของท่าน ตลอดจนความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ช่วยให้ท่านตัดสินใจว่าท่านต้องการทำงานในธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลหรือไม่ โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อผูกพันของท่านในฐานะพนักงานทำงานอิสระ

เราช่วยแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในการทำงานที่มีผลกระทบต่อท่าน โดยช่วยท่านติดต่อหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรบริการ อื่น ๆ

หากต้องการรับความช่วยเหลือ

กรุณาไปที่เว็บไซต์ www.vic.gov.au/gig-worker-support-service

อีเมล info.gwss@dpc.vic.gov.au

หรือ โทรหาเราที่หมายเลข 1800 000 478

หากท่านต้องการล่ามช่วยเหลือในการติดต่อกับเรา

โทร 131 450.

ระบบตอบรับอัตโนมัติจะถามท่านว่า ท่านต้องการล่ามภาษาใด

กรุณาระบุภาษาที่ท่านต้องการ

เมื่อสายต่อไปยังเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ กรุณาระบุภาษาที่ท่านต้องการอีกครั้ง

กรุณาถือสายรอในขณะที่เจ้าหน้าที่หาล่ามให้ท่าน

แจ้งให้ล่ามติดต่อศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือพนักงานทำงานอิสระ หรือ Gig Worker Support Service

กรุณาถือสายรอในขณะที่เจ้าหน้าที่ต่อสายให้ท่านและล่ามได้พูดกับศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือพนักงานทำงานอิสระ (Gig Worker Support Service)


Turkish - Türkçe

Geçici Çalışanlara (Gig Worker) Destek Hizmeti, geçici çalışanlar için destek ve adilliği iyileştirmeye çalışır.

Geçici (gig) çalışma koşullarını iyileştirmek için bilgi ve standartlar, ayrıca ihtilafların çözümünde yardım sunuyoruz.

İşyeri ve ilgili kanunlar kapsamındaki haklarınızı, korumaları ve nelerden faydalanabileceğinizi öğrenin.

Geçici (gig) çalışan olarak yükümlülüklerinizi öğrenerek dijital platformda çalışmak isteyip istemediğinize karar verin.

Sizi etkileyen iş uyuşmazlıklarını, sizi devlet kurumları ve diğer hizmetlerle temasa geçirerek çözüyoruz.

Yardıma ihtiyacınız var mı?

Bu adrese gidin: www.vic.gov.au/gig-worker-support-service

E-posta gönderin: info.gwss@dpc.vic.gov.au

Telefonla arayın: 1800 000 478

Sözlü tercümandan yardım alarak bizimle konuşmak için:

131 450 numaralı telefonu arayın.

Otomatik sesli mesaj size konuştuğunuz dili soracaktır.

Lütfen konuştuğunuz dili belirtin.

Operatöre bağlandığınızda yeniden dilinizi söyleyin.

Operatör müsait bir tercüman bulana dek hatta kalın.

Onlara, 1800 000 478 numaralı telefondan Geçici Çalışanlar için Destek Hizmeti'ni (Gig Worker Support Service) aramak istediğinizi söyleyin.

Operatör sizi ve tercümanı, Geçici Çalışanlar için Destek Hizmeti'ne bağlarken hatta kalın.


Korean - 한국어

긱워커(일회성 초단기 근로자)에 대한 공정성과 지원을 향상시키기 위해 매진하는 GIG Worker Support Service.

우리는 분쟁 해결을 위한 정보 및 도움, 그리고 긱워커의 근로 조건 향상을 위한 기준을 제공합니다.

직장 및 관련 법규에 따른 귀하의 권리, 보호 및 혜택 자격을 이해하십시오.

긱워커로서 귀하의 의무를 숙지함으로써 귀하가 디지털 플랫폼 시스템 속에서 일하길 원하는지 여부를 결정하십시오.

우리는 귀하를 정부 기관 및 기타 서비스와 연결함으로써 귀하에게 영향을 미치는 노동 분쟁을 해결합니다.

도움이 필요하세요?

www.vic.gov.au/gig-worker-support-service를 방문하세요.

info.gwss@dpc.vic.gov.au에 이메일을 보내주세요.

1800 000 478에 전화하세요.

통역사를 통해 저희에게 연락하시려면:

131 450에 전화하세요.

자동 안내가 귀하가 원하는 언어를 물을 것입니다.

귀하가 필요한 언어를 말씀하십시오.

귀하가 오퍼레이터와 연결되면 다시 한번 원하는 언어를 말씀하십시오.

오퍼레이터가 귀하를 위해 가능한 통역사를 찾는 동안 전화상으로 대기하십시오.

이들에게 Gig Worker Support Service에 1800 000 478로 연결 요청을 하십시오.

오퍼레이터가 귀하와 통역사를 Gig Worker Support Service로 연결하는 동안 전화상으로 대기하십시오.


Punjabi - ਪੰਜਾਬੀ

ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸ (Gig Worker Support Service), ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੱਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗਿਗ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਆਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੱਕਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ।

ਇੱਕ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਵਾਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

www.vic.gov.au/gig-worker-support-service 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਈਮੇਲ info.gwss@dpc.vic.gov.au

ਸਾਨੂੰ 1800 000 478 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ

ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ:

131 450 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

ਇੱਕ ਸਵੈਚਲਿਤ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੋ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਓਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੋਬਾਰਾ ਬੋਲੋ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਓਪਰੇਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ।

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸ (Gig Worker Support Service ) ਨੂੰ 1800 000 478 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਓਪਰੇਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ।

Updated