vic_logo

Translations are currently available in:

  • Vietnamese
  • Traditional Chinese
  • Simplified Chinese
  • Korean
  • Arabic

Vietnamese

Chính phủ Tiểu bang Victoria đang đầu tư gần 5 tỷ đô-la để các gia đình ở Victoria có Chương trình Mầm non Ba Tuổi.

Như vậy trẻ em ba tuổi sẽ có thể theo chương trình mầm non do chính phủ tài trợ để các em có bước khởi đầu tốt nhất và giúp các em chuẩn bị đi học.

Các chương trình mầm non trẻ em ba tuổi sẽ dần dần có trên khắp Victoria theo từng đợt. Đến năm 2022, tất cả trẻ em ba tuổi đều sẽ tham gia vào một chương trình do chính phủ tài trợ.

Ngoài ra còn có thêm việc làm dạy chương trình mầm non cho giáo viên mầm non và các nhà giáo dục mầm non có bằng cấp trên khắp Victoria. Để có các bằng cấp này và giúp quý vị học tập để trở thành giáo viên hoặc nhà giáo dục, Chính phủ Victoria có trợ giúp về tài chính.

Traditional Chinese

維多利亞州政府正進行一項近50億元的投資,讓有三歲孩子的維州家庭能夠使用幼兒園服務。

這代表三歲的孩子將可以入讀政府資助的幼兒園課程,這為孩子們提供最佳起跑點,並幫助他們為入學做好準備。

維多利亞州將分階段推出三歲兒童的幼兒園課程計畫。到2022年,所有三歲兒童都將可以參與這個政府資助的計畫。

同時,維多利亞州還需要更多的合格幼兒教師和合格幼兒教育者來教授幼兒園課程。維多利亞州政府提供財務協助,幫助您獲得資格和修讀課程以成為老師或教育者。

Simplified Chinese

维多利亚州政府正在投资近50亿澳元,让所有维州家庭都能享受到三岁幼儿园服务。

这意味着,三岁儿童将可以参加政府拨款的幼儿园课程,获得人生最佳起点,帮助他们为上学做好准备。

三岁儿童幼儿园课程将在维州全州范围分阶段实施。到2022年,每个三岁儿童都将能参加政府拨款的课程。

维州各地具备资质的儿童早期教师和儿童早期教育者也将获得更多教幼儿园课程的就业岗位。维州政府将提供经济支持帮助您参加学习和获得资质,成为一名教师或教育者。

Korean

빅토리아 정부는 3세 킨더가튼 (Three-Year-Old Kindergarten)이 빅토리아주 가정에 가능하도록 하기 위해 거의 50억 달러를 투자하고 있습니다.

이를 통해 3세 아동은 재정이 보조되는 킨더가튼 프로그램을 통해 최상의 출발과 함께 학교 준비 기간을 가질 수 있게 될 것입니다.

3세 아동을 위한 킨더가튼 프로그램들이호주 전역에서 점진적으로 가능할 것입니다. 2022년까지 모든 3세 아동은 정부 재정 지원 하의 프로그램을 이용하게 될 것입니다.

자격을 갖춘 빅토리아 주의 조기 아동 교사들 및 조기 아동 교육가들이 지원할 수 있는 킨더가튼 프로그램에서의 일자리도 많이 있습니다. 자격증 취득 및 교사 혹은 교육가의 학업 지원을 위해 빅토리아주 정부가 재정 지원을 제공합니다.

Arabic

تستثمر الحكومة في ولاية فيكتوريا حوالي 5 مليارات دولار لكي تصبح روضة الأطفال الذين يبلغون من العمر ثلاث سنوات متوفرة للعائلات في فيكتوريا.

وهذا يعني أن الأطفال الذين يبلغون من العمر ثلاث سنوات سيستطيعون الوصول إلى برامج روضة الأطفال المموّلة لمنحهم أفضل بداية ومساعدتهم على الاستعداد للمدرسة.

سيتم طرح برامج الروضة للأطفال الذين يبلغون من العمر ثلاث سنوات في جميع أنحاء فيكتوريا على مراحل. وبحلول عام 2022، سيكون بإمكان كل طفل يبلغ الثالثة من العمر الوصول إلى برنامج مموّل من قبل الحكومة.

وسيكون هناك أيضاً المزيد من الوظائف للتدريس في برامج روضة الأطفال لمدرّسي الطفولة المبكرة ومعلمي الطفولة المبكرة المؤهلين في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا. للحصول على المؤهلات ومساعدتكم في الدراسة لتصبحوا مدرسين، تقوم حكومة ولاية فيكتوريا في تقديم الدعم المالي لكم.

سيتوفّر خط هاتفي ساخن قريباً للحصول على المزيد من المعلومات بلغتكم بدعم من مترجم شفهي

Reviewed 01 November 2019

Contact us

Was this page helpful?