Victoria government logo

Yeen kɔc Victoria ke Sick Pay Guarantee (Victorian Sick Pay Guarantee) abë kɔc e dɔ̈m të cïï kek luui ku kɔc cë röt luɔ̈ɔ̈i ke pɛ̈c gäm thää kaa 38 në ruönic de dömë wëu de raan tuaany ku amuuk agokï looi të tuɛɛny kek wälë wïckï bïk nyïïn tïït në kɔckɛn nhiarkï keek. Erin wɛ̈t acïn raan lui lëu bë kuɛny në kaamë aköl döm ë wëu ku pialdɛn.

Yen ajuɛɛr/aguiɛɛr them kënë tënë kɔc lui thïnë loilooi kɔ̈kiic acïnë wëu tääu piny ëbɛ̈n ayë miɔc në akuma de kɔc ë Victoria agut cë ajökë 2024. Yeen Sick Pay Guarantee ayee cuat piny në nyinë mäya/wëu cïï rok de $21.38 në thää tökic (kë bë jɔk kë Bildït ee nïn 1 2022).

Loilooi cïï ke mat në ajuɛɛr/aguiɛɛr athëm ic

Luɔi

Kuat ë luɔi

Kɔc lui ë kɔ̈ɔ̈ŋ kamaan Gɛmë käŋ tënë mäkthuulïn ke ɣɔ̈teel, ɣän ke mɔ̈u, ɣän ke cäibun, ɣän ke ciäm, aweet ku kä cïï looi cïtë käkä.
Dukuuny ke juiɛ̈r/aguiɛɛr ë cuïn/kuïn Juiɛ̈r/aguiɛɛr ë cuïn/kuïn në ɣän ke cuïïn/kuïïn cïï looi yiic, kunyde kɔc lui ee cuïn/kuïïn ɣaac wei ku kɔc lui në käŋ bïk juïïr/guïïr ku tɔkkï cuïn/kuïn, lɔkkï ɣän ke juɛ̈r/guiɛr ë cuïn/kuïn ku ɣän ke luɔɔi.
Kɔc lui ee cuïn/kuïn ɣaac wei

Wuör/nyup ë räkip/abïk ku cuïïn/kuïïn cïï ke wuur; juɛ̈r/guiɛr ë rïŋ ɣɛɛcë; tɛ̈kë yic, juɛ̈r/guiɛr, juɛ̈r/guiɛr ku thäät ë cuïn/kuïn tën thɛ̈ɛ̈i ku tïïtë nyin de kä cïï juiir/guiir.

Kɔc lui ee kony në ɣɛc-wei Gɛm në kuɔɔny tënë tujäär ë käŋ thɛm roor në ɣɛɛc, tujäär ë käŋ guɔɔl wei ku kɔc ë luɔi e ɣɛɛc në luɔi bï keek aa luui kë kee wëu gät piny, cuɛ̈c, kɛ̈ɛ̈r, kuëny, ɣɔ̈c, juëk ku nyooth ë budhaa/käŋ.
Dukuuny ke ɣɛɛc Ɣɛɛc ë budhaa/käŋ ku käŋ ciëëth tënë juɔ̈ɔ̈r/jäŋ në nyinde matajïr ë käŋ thɛm roor në ɣɛɛc ku ɣän ke goolë wei de käŋ cïï juiir.
Amëluui kɔ̈k wɛ̈n ee luui në thuŋdït ë käŋ gam bec Anɔŋ yïk amëluui wɛ̈n ee tën yennë käŋ tääu thïn thiööŋic ku ɣän ke nyoothë käŋ në mäkdhääniic ku të yenne käŋ ɣaac thïn; riäth ku kɔntenaa jɔ̈tiic ku jɛtkï ke yiic piny; ku tiɛ̈ɛ̈tkï nyïïn në budhaa ku kä jɔtke.
Amuuk ke kɔc cë ŋuɛ̈ɛ̈n ku kɔc cë riäi/ŋääth Gɛmë kuɔnyë baai/ɣöt matnhom, kuɔny aalajiɛth, muöök ku määth tënë kɔc ŋuɛ̈ɛ̈n ku kɔc cë riäi në bɛ̈iken yiic. 'Baai alëu bë yic naŋ ɣän ke cieŋ cï wëëŋ cïtmanë yïk ɣänë cieŋ ke muöök ë kɔc cë ŋuɛ̈ɛ̈n, ciɛɛŋ ë nhom lääu cï kuɔny, ku tënë nyuc de kɔc cë riäi wɛ̈n cieŋ raan. Kënë anɔŋic kuɔnyë muöök këcë cuat piny tënë anïn ku mäth.
Kɔc ë luui nadäpa/wɛ̈c ku lɔ̈k aalɛ̈th Wɛ̈k ë ɣän ke riɛ̈th/thurumbiil, nyothë käŋ, cirkat ku kä baai, ɣän ke yïk ku makanaa ke cirkat, ku alɛ̈th ku kä kɔ̈k tɔ̈ tënë lɔ̈k aalɛ̈th ku ɣän cïï looi ë kɔ̈r/thiaŋ aalɛ̈th.
Bäny ë nyïïn tïït në kë loirot ku kɔc ee bɛ̈i tïït Gɛm de tïtë nyin në kë loirot ku loilooi ke kuënyë këdɛ̈ cök tënë manädhäma ku kactöök, kë ciënic thurumbiil ë ruɛc ku kɔc cë röt konu kepɛ̈c ë kɔc thiëëc thook.

Tïŋ warɛŋ de loilooi cïke gam kaamilExternal Link .

Ee ɣɛn gam?

Kubïï yï gam tënë Sick Pay Guarantee, kë yïn adhil ba:

  • Naŋ yic kuba luui Australia
  • Tɔ̈ në ruön kaa15 wälë latueŋ
  • Luui në thää kaa 7.6 thɔ̈ɔ̈ŋ kɔ̈ɔ̈th në läät/wik tökic wälë latueŋ
  • Naŋ yök de döm ë ruön thok ëbɛ̈n de rotdu, tuaany wälë yïdhïn amuuk në gɛrë töŋë loilooiku yiic
  • Lɔ tën luɔi ë Victoria
  • Luui në töŋde loilooi cïï ke gät piny nhiaal kä.

Kɔc ciëŋ në kaam cekic, kɔc rɛ̈ɛ̈r në kaam bäric, kɔc muk bïtha ku kɔc jɛ̈l New Zealand aa lëu bïk luɔi looi në baŋ ajuɛɛr athëm ic naa döt/yök kuɛr ke gɛ̈m, anɔŋ yïk naŋ yic kuba luui Australia.

Thanë rot thïn ëmɛn

Yïn alëu ba rot than tënë Sick Pay Guarantee në baŋde Service VictoriaExternal Link .

Yïn dhil ba rot than kubï yï gam ke yï këc sick wälë carer Pay guɔ lööm/yök.

Dhamɛn ë gɔ̈t ɣöt ɣɔnlany yïn buku thiëëc kuba gɛm në:

  • athöör ID karou
  • kën athör de luɔi nyuɔɔth
  • käkun ke bɛŋ

Naa cïn athöör karou ke ID ku yïn cie mɛnh ë paande Australia wälë yee raan ciëŋ alawɛ̈n, gamë athör töŋ de ID. Në reen "Lɔc ithkrïn (screen) dun ë rou" yïn lëu "ɣɛn cï nɔŋ ë kënë" kuany.

Piɔ̈ɔ̈cë kä juëc në biäkde ID ku kën athör de luɔi nyuɔɔthExternal Link .

Yuöpë ɣook

Sick Pay Guarantee de kɔc Victoria (Victorian Sick Pay Guarantee)

Imel: sickpayguarantee@ecodev.vic.gov.au

Translating and Interpreting Service (TIS)External Link : Cɔl l 131 450 ku thiëcë në Sick Pay Guarantee de kɔc Victoria (Victorian Sick Pay Guarantee)

Reviewed 30 January 2023

Was this page helpful?