JavaScript is required
Two young people smiling at the camera. Only one half of each person displays so the image merges them into the shape of one person. One holds construction plans over their shoulder in a room with pipes on the wall, the other in a commercial kitchen

Lahi e Ngaahi Talēnití VCE ʻe Taha (Many Talents One VCE) – Fakatonga (Tongan)

ʻE liliu ʻa e VCE

ʻOku alamaʻu ʻa e ngaahi fili foʻou. Ko e hā pē ho talēnití, ʻe lava ke ke muia ia he taimí ni ʻi he malumalu ʻo e VCE pē ʻe taha.

Ko e VCE Vocational Major foʻoú ko ha polokalama taʻu ʻe ua ia ʻi loto ʻi he VCE. ʻOku fakatupulekina ʻe he fānauakó ʻa e ʻilo, loto-maʻu mo e ngaahi pōtoʻi ki he ngāué mo e moʻuí.

ʻOku ʻuhinga ení ko e VCE ʻe ʻiloʻi tatau pē ai ʻa e fānauako kehekehe.

Ko e Setifikeiti Victorian Pathways (VPC) ko ha koosi kamata faingofua ʻa ia naʻe tisaini ia ki ha kiʻi falukunga tokosiʻi ʻo e fānau ako ʻi he kalasi 11 mo e 12 ʻa ia, ʻi ha ngaahi 'uhinga kehekehe, ʻoku ʻikai kenau malava pe mateuteu ke fakahoko ʻa e VCE pe ko e VCE Vocational Major.

Ko eni kuó ke maʻu ʻa e ngaahi ako lahiange mo ha polokalama lelei mo toe māʻolunga ange pea lava ke maʻu ʻa e taukei leleiange ʻi he ngāueʻangá – ʻo teuteuʻi ai koe ki ha ako lahiange, ʻi he TAFE pe ngāué.

Updated