JavaScript is required
Two young people smiling at the camera. Only one half of each person displays so the image merges them into the shape of one person. One holds plans over their shoulder in a room with pipes on the wall, the other is in a hair salon.

Ako Vokāsió mo e Ako Ngāué (VET) ʻi he akoʻangá (Vocational Education and Training (VET) at school) – Fakatonga (Tongan)

Ko hono fakamatalaʻi ʻa e Ako Vokāsió mo e ako ngāué

Ko e ako vokāsió mo e ako ngāué (VET) ko e ako ki hono fakatupulekina ʻa e ngaahi pōtoʻi ʻaonga. Ko e ngaahi pōtoʻi ʻokú ke akó ʻoku felāveʻi ia mo ha halanga ki hono maʻu ha ngāue, ke ke lava ʻo ngāueʻaki ia ʻi he ngāueʻangá pe ako lahiange pe ako ngāue.

ʻE lava ke ke tānaki atu ha koosi VET pe setifikeiti ki hoʻo akó lolotonga hoʻo ʻi he kalasi 11 mo e 12. Te ke kamata nai ʻa e VET ʻi he kalasi 10.

Fakakau ʻa e VET ʻi hoʻo akó

ʻOku toe tānaki atu ʻe he VET ha toe lēvolo ʻo e akó ki hoʻo ako ʻi he kolisí. Te ke maʻu ʻa e ngaahi pōtoʻi ʻaonga ʻi ha faʻahinga ngāueʻanga pē ʻokú ke saiʻia ai, pea fakatupulekina hoʻo malava ke maʻu ha ngāué.

Fakatalanoa ki hoʻo faiakó pe ko hoʻo tokotaha faleʻi ngāué fekauʻaki mo hoʻo tānaki atu ʻa e VET ki hoʻo VCE, VCE Vocational Major pe polokalama Setifikeiti ʻa e Victorian Pathways (VPC).

Ngaahi koosi ʻa e VET:

  • ʻoatu ha fakamoʻoni ako fakafonua ʻa ia ʻoku ʻiloʻi ʻi ha ngāueʻanga tefito, pe ʻoatu ha kulētiti ki ha ngāueʻanga
  • fakalahi atu ki hono fakakakato hoʻo VCE, VCE Vocational Major pe VPC
  • pea ʻe ʻoatu kiate koe ke ke fili ke ako ʻi ha akoʻanga totongi-ako ha faʻahinga pōtoʻi ngāue ʻi he ngāueʻangá pe ako ha faʻahinga taukei ʻi he akoʻangá.

Ko hoʻo ngaahi fili ʻo e VET

Ko e ngaahi akoʻanga lahi ʻoku nau tuʻuaki atu ʻa e ako ʻa ia ʻoku ʻoatu ai ʻa e ngaahi pōtoʻi ʻoku fiemaʻu lahiá ʻi ha halanga mahuʻinga ʻe 12.

*Scored pathway available

^ ʻIuniti 3 mo e 4 faingamālie hokohoko

Kole ki hoʻo tokotaha faleʻi ngāue ʻi he ʻapiakó fekauʻaki mo e ngaahi fili ki he VET ʻoku tuʻuaki atu ʻe hoʻo ʻapiakó.

Kumi ki ha fakaueʻiloto? Vakaiʻi ʻa ʻemau VET Champions. Ko e kau Vikatōlia ko eni naʻa nau lava-māʻolunga kuo nau aʻu ki he lavameʻa fakafou ʻi he halafononga ʻa e VET.

Ako ngāue ʻi he akoʻangá mo e ako ngāue ʻi lokiako ʻi he ʻapiakó

Ko hoʻo VCE, VCE Vocational Major pe VPC ʻe lava ke fakakau ai ʻa e ako ngāue ʻi he akoʻangá mo e ako ngāue ʻi lokiako ʻi he ʻapiakó Kamata ha ako ngāue ʻi he akoʻangá mo e ako ngāue ʻi lokiako ʻi he ʻapiakó ʻoku ʻuhingá ʻe totongi koe ʻi hoʻo ako ngāue ʻi he akoʻangá ʻa ia ʻoku taki atu ki he hoko ʻo maʻu fakaʻilonga. Ko e ako ngāue ʻi he akoʻangá mo e ako ngāue ʻi loki ako ʻo makatuʻunga ʻi he akoʻangá ʻoku ne ʻoatu ai kiate koe ʻa e lotopau mo e pōtoʻi fakaeako ʻa ia ʻoku fiemaʻu ʻe he ngaahi ngāueʻangá.

Fakamatala lahiange

Ko e hala fononga ʻa e VET ʻi he ngaahi akoʻangá
Maʻu ʻa e fakahinohino maʻae fānauakó ʻi he uepisaiti ʻa e VET | VCAA
polokalama VCE VET | uepisaiti ʻa e VCAA

Updated