Ko e Setifikeiti Victorian Pathways (Victorian Pathways Certificate) – Fakatonga (Tongan)

Fekauʻaki mo e VPC

Ko e Setifikeiti Victorian Pathways (VPC) ko ha setifikeiti foʻou ia ʻoku fakakau mai pea ngaofengofua.

ʻOku ʻoatu ai ha polokalama mo ha tokoni kiate koe ke fakatupulekina ʻa e pōtoʻi felāveʻi mo e ngāué mo e malava ʻokú ke fiemaʻu ke ke lavameʻá.

Ko e VPC ʻoku anga-mahení ʻoku fakakakato ia ʻi he kalasi 11 mo e 12, ka ʻoku ngaofengofua pē ʻa ia ʻe lava ke kamata tokamuʻa pe fakakakato ia ʻo laka hake ʻi he taʻu ʻe 2. Ko e pepangāué ʻoku fokotuʻutuʻu ia pea fakahoko ʻi ha lēvolo ʻe faingofua ke aʻu ki ai kae ʻikai koe VCE mo e VCE Vocational Major. Te ke lava ke fai ʻa e VPC ʻi he vave pē ʻaʻau pea ʻe ʻaʻahi ʻe hoʻo kau faiakó hoʻo fakalakalaká fakafou ʻi ha ngaahi ngāue fakaeako lahi ʻi lokiako.

ʻE ala lava ke fakaʻatā ʻe hoʻo akoʻangá koe ke ke kamata ʻa e VPC ʻi ha faʻahinga taimi pē lolotonga ʻa e taʻu fakaakó. Ko e taimi ko ia ke fakakakato ai ʻa e VPC ʻoku ngaofengofua.

ʻOku totonu ke ke fetalanoaʻaki ki he faingamālie ʻa e VPC kiate koé mo hoʻo akoʻangá pea mo ho fāmilí.

Kuo fetongi ʻe he VPC ʻa e Foundation VCAL.

Ko e ngaahi fili ke ako ʻi he VPC

Ko hoʻo VPC ʻe kau ai ʻa e:

 • VPC Literacy (pe fili ʻa e VCE English hangē ko e VCE VM Literacy)
 • VPC Numeracy (pe fili ʻa e VCE Mathematics hangē ko e VCE VM Numeracy)
 • VPC Work Related Skills
 • VPC Personal Development Skills
 • ko hono fakamoleki ha taimi ʻi ha ngāueʻanga ko e konga ia ʻo hoʻo akó. ʻOku ʻiloa eni ko e Structured Workplace Learning.

ʻE lava foki ke ke toe tānaki atu ha VCE lahiange pe fili VCE VM, pe fili ke fakakau ʻa e ako vokāsió (VET) ʻi he VPC. Ako lahiange fekauʻaki mo e VET ʻi he Setifikeiti Victorian Pathways.

ʻE tokoniʻi koe ʻe hoʻo faiakó pe tokotaha faleʻi ngāué ke faʻu ha polokalama ʻa ia ʻe feʻungamālie mo hoʻo fiemaʻu fakaeakó mo hoʻo manakó.

Ko fē ʻe lava ke ʻave koe ki ai ʻe he VPC

Kapau ʻe lahi ʻa hoʻo liʻaki ʻa e akó pe ʻe toe ʻi ai haʻo ngaahi fiemaʻu fakaeako kehe, ʻe tokoni atu ʻa e VPC ke ke fakalakalaka ke aʻu ki he VCE Vocational Major, lēvolo ʻa e TAFE, VET pe ko hano maʻu ha ngāue.

VPC Pathway - Ko e Fononga ʻa Brandon

Naʻe fiemaʻu ʻe Brandon ʻa e ngaofengofua. ʻOkú ne toe foki ki he akó hili ha kiʻi mālōlō koeʻuhi ko ha tuʻunga mahamahaki. Ko e faiako ʻa Brandon naʻá ne talanoa mo Brandon mo ʻene ongomātuʻá fekauʻaki mo e VPC.

ʻOku saiʻia ʻa Brandon ʻi he VPC koeʻuhi ʻe lava ke kamata ʻene polokalama akó ʻi he taimi te ne fiemaʻu aí. Naʻe fili ʻa Brandon ke ako VPC koeʻuhi he ʻoku nau fakakau ai ʻa e poloseki fakakomiunitī pea ngāue ʻi ha timi. ʻE lava ke aʻu ʻo lōloa ange ʻi he taʻu ʻe 2 kia Brandon ke fakakakato ai ʻene polokalama akó.

ʻI he ʻikai fai ʻa e Fika kalasi 10, naʻe fai ʻe Brandon ʻa e VPC ʻIuniti 1 ʻo e Literacy mo e Numeracy. ʻI he taimi naʻá ne fai ai ʻene fili ki he kalasi 11 mo e 12 naʻe ʻiloʻi ʻe Brandon ko e VPC ko e polokalama totonu ia maʻa ná koeʻuhí naʻá ne kei fiemaʻu pē ʻa e ngaofengofuá.

ʻI he kalasi 11 naʻá ne kamata ai ʻa e Setifikeiti II ʻi he Small Business koeʻuhí he ko e VET ko ení ʻoku lele ia ʻi he loto ʻapiakó ʻa ia ʻoku ʻai ai ia ke faingofua ʻene kau ki ai. ʻI he kalasi 12, naʻe maʻu tuʻumaʻu ai ʻe Brandon ʻa e akó peá ne lēsisita ʻi he Setifikeiti 11ʻi he Salon Assistant. Naʻá ne fai ʻa e Sturctured Workplace Learning ʻi ha fale ngaahi ʻulu ʻa ia ʻoku ʻuhingá te ne maʻu ai ha kulētiti maʻa hono feituʻu ngāué.

Naʻe loto ʻa Brandon ke ako ngāue ko ha tokotaha ngaohi ʻulu ʻi he taimi te ne nofo ai mei he akó.

Ko e kalasi 10 ʻa Brandon

 • VPC Literacy ʻIuniti 1
 • VPC Numeracy ʻIuniti 1

Ko e kalasi 11 ʻa Brandon

 • VPC Literacy ʻIuniti 2
 • VPC Numeracy ʻIuniti 2
 • VPC Personl Development Skills ʻIuniti 1
 • VPC Work Related Skills ʻIuniti 1
 • VET Setifikeiti II ʻi he Fanga Kiʻi Pisinisi Iikí (Operations/Innovation) ʻIuniti 1 mo e 2

Ko e kalasi 12 ʻa Brandon

 • VPC Literacy ʻIuniti 3
 • VPC Personl Development Skills ʻIuniti 2
 • VPC Work Related Skills ʻIuniti 2
 • VET Setifikeiti II ʻi he Salon Assistant ʻIuniti 1 mo e 2
 • VET Structured Workplace Learning ʻIuniti 1 (houa ʻe 90)

Updated