VCE mo e VCE Vocational Major (VCE and VCE Vocational Major) – Fakatonga (Tongan)

Kuo liliu ʻa e VCE ke lava ʻo ʻoange ha polokalama foʻou taʻu ʻe ua, maʻae VCE Vocational Major. ʻE ʻoatu ai kiate koe ʻa e taukei fakangāue pea teuteuʻi ai koe ki ha toe ako lahiange mo e ako ngāue.

Fekauʻaki mo e VCE mo e Vocational Major

Ko e Victorian Certificate of Education (VCE) ko e fakamoʻoniako ia maʻae fānauako lalahi ʻi he ngaahi kolisi ʻa Vikatōliá. ʻOkú ne fakaava ʻa e matapā ki he ʻunivēsití, ako TAFE lēvolo maʻolunga angé pe ngaahi ako setifikeiti VET, ako ngāue tekinikale, ako ngāue ʻi lokiako mo e ngāueʻangá.

Kuo fakalahi ʻa e VCE ke kau kiai ʻa e Vocational Major, ʻo ʻuhingá te ke lava pē ʻo ako ha faʻahinga taukei ʻi ha taʻu-2 foʻou pea tohi kole leva ki he polokalama ako ʻi he VCE.

ʻE tokoni atu ʻa e VCE Vocational Major ke fakatupulekina ʻa hoʻo pōtoʻi mo hoʻo taukei taautaha ʻi he moʻuí. ʻE tokoni eni ke teuteuʻi koe ki he sitepu mahuʻinga taha ʻi hoʻo moʻuí.

Ngaahi fili ke akó

ʻE toe lava foki ke ke fakakakato ʻa e VET ʻi he VCE pe VCE Vocational Major. ʻOku feʻunga mo e VCE VET ʻe 27 ke fili mei ai, pea toe pehē ki he ngaahi akoʻanga kehe ʻi Vikatōlia ʻoku nau fakamuʻomuʻa hono ʻoatu ʻa e ngaahi polokalama VET.

Ko fē ʻe ʻave koe ki ai ʻe he VCE Vocational Major

Ko e VCE Vocational Major ʻokú ne ʻoatu ʻa e hala fononga ki he:

 • ako ngāue ʻi he ngāueʻangá
 • polokalama ako ki ha faʻahinga pōtoʻi ngāue
 • ako lahiange mo e ako ki he faʻahinga pōtoʻi ngāue
 • ʻunivēsiti (fakafou ʻi ha polokalama fakaʻatā ke hū ki he faʻahinga ʻoku maʻulalo honau maaká)
 • ngāué.

Manatuʻi kuó ke ʻosi maʻu ha ngaahi talēniti lahi pea ʻe lava he taimí ni ke ke tuli ki ai ʻi he malumalu ʻo e VCE foʻoú.

Ko hono maʻu ʻa e VCE Vocational Major

Ke maʻu ho VCE Vocational Major, kuo pau ke ke lavaʻi lelei ʻa e ngaahi ʻiuniti ʻe 16. ʻE kau heni ʻa e ngaahi ʻiuniti ʻi he:

 • VCE VM Literacy pe VCE Faka-Pilitāniá
 • VCE VM Numeracy pe VCE Fika Matiketiká
 • Ngaahi Pōtoʻi Ngāue Felāveʻi ʻa e VCE VM
 • Fakatupulekina ʻo e Ngaahi Pōtoʻi Fakataautaha VCE VM
 • VET ʻi he Setifikeiti lēvolo II pe māʻolunga hake ai (houa ʻe 180)

Ko e fānauako VCE Vocational Major tokolahi ʻoku nau toe tānaki ʻa e ako VCE kehe ki heʻenau polokalamá.

Ko hoʻo faiakó pe ko e fale'i faka-ngāué te ne tokoniʻi koe ke ke palani hoʻo polokalamá. Ko e fānauako tokolahi ʻe ʻosi ʻenau VCE Vocational Major ʻi ha taʻu ʻe 2.

Te ke ngāueʻaki hoʻo ʻiló mo e pōtoʻí ʻi ha feituʻu feʻungamālie hangē ko ha ngāueʻanga. Te ke fai ʻa e ngaahi ngāue fakatefito ʻi he komiunitií mo e ngaahi poloseki ʻa ia ʻe kaunga ki ai ʻa e ngāue ʻi ha timi. Te ke toe lava foki ke maʻu ʻa e kulētiti mei hoʻo ako lolotonga hoʻo ʻi he ngāué.

ʻE ʻaʻahi ʻe hoʻo kau faiakó hoʻo fakalakalaká fakafou ʻi ha ngaahi ngāue kehekehe. Heʻikai te ke maʻu ha maaka ki hoʻo ngaahi lēsoni VCE Vocational Major, ʻa ia ʻoku ʻuhingá ko e ngaahi lēsoni ko ení heʻikai ke lau ia ki ha ATAR. Ko e ʻuhinga pē ki hení he ʻoku ʻikai ha ngaahi sivi pe toe ngaahi ngāue kehe ʻi tuʻa, tukukehe mei he Sivi General Achievement pea mo e ngaahi maaka ʻe niʻihi mei he polokalama VCE VET.

ʻI hoʻo fakakakato hoʻo koosí, te ke maʻu ha Victorian Certificate of Education mo ha fakalea ʻoku tānaki atu ki ai ʻVocational Major’.

VCE Vocational Major Pathway – Ko e Fononga ʻa Kamalá

ʻOku saiʻia ʻa Kamala ke ako ʻi he ngāueʻangá pea ʻokú ne loto ke hoko ko ha tokotaha kasa ukamea, ko ia te ne lēsisita ʻi he VCE Vocational Major (VCE VM). Te ne fai ʻa e VCE VM pea mo ha Setifikeiti II VCE VET ʻi he ʻEnisiniá. ʻI he ʻosi ʻa e kolisi ʻa Kamalá te ne maʻu ʻa ʻene Victorian Certificate of Education - Vocational Major. Kuó ne ʻosi talanoa ki heni mo hono fāmilí, faiakó mo ʻene faleʻi ngāue ʻi he ʻapiakó.

Ka ki muʻa hení, naʻe fakamoleki ʻe Kamala ha taimi ʻi he faama ʻo ʻene ongo kuí ʻo tokoni kia kinaua ki hono langa ha ngaahi fale tukuʻanga meʻangāue. ʻI he kalasi 10, naʻe kau ai ʻa Kamala ʻi ha ʻaho ʻahiʻahi ngāue ʻa e TAFE ʻone ʻahiʻahiʻi ʻa e ʻenisinia VET. Naʻá ne ʻalu leva ʻi ha tua ki ha kautaha faʻu kalavana peá ne kole ai pe ʻe lava ke ne ako ngāue ʻi he kautahá lolotonga ʻene ʻi he kalasi 11. ʻOku ʻuhinga ení te ne fakamoleki ʻa ʻene taimi ako ʻe niʻihi ʻi he kautaha faʻu kalavaná pea ako lolotonga ʻa e ngāué. Te ne maʻu ai heni haʻane kulētiti ʻo tānaki atu ia ki heʻene VCE Vocational Major. ʻI heʻene fakakato ʻa e kalasi 12, ʻoku ʻamanaki ʻa Kamala te ne ako ngāue ʻi he kautaha ko ení.

Ko e ako ʻa Kamala ʻi he kalasi 11

 • VCE VM Literacy ʻIuniti 1 mo e 2
 • VCE General Maths ʻIuniti 1 mo e 2
 • VCE VM Work Related Skills ʻIuniti 1 mo e 2
 • VCE VET Setifikeiti II ʻi he Ako ʻEnisinia ʻIuniti 1 mo e 2
 • VET Structured Workplace Learning ʻIuniti 1 (houa ʻe 90)

Ko e ako ʻa Kamala ʻi he kalasi 12

 • VCE VM Literacy ʻIuniti 3 mo e 4
 • VCE General Maths ʻIuniti 3 mo e 4
 • VCE VM Personal Development Skills ʻIuniti 3 mo e 4
 • VCE VM Work Related Skills ʻIuniti 3 mo e 4
 • VCE VET Setifikeiti II ʻi he Ako ʻEnisinia ʻIuniti 3 mo e 4
 • VET Structured Workplace Learning ʻIuniti 2 (houa ʻe 90)

Ko fē ʻe lava ke ʻave koe ki ai ʻe he VCE

ʻOku ʻoatu ʻe he VCE ha faingamālie ki he ʻunivēsití pea ʻe lava foki ke ne tokonaki atu ha ATAR.

Ko hono maʻu ʻa e VCE

Ke maʻu hoʻo VCE, kuo pau ke ke fakakakato kotoa naʻa mo ha foʻi ʻiuniti ʻe 16, ʻo kau ai ʻa e:

 • ʻiuniti ʻe 3 mei he kulupu faka-Pilitāniá, kau ai ʻa e ʻiuniti hokohoko ʻo e 3 mo e 4
 • naʻa mo ha toe ngaahi ʻiuniti kehe ʻo e ako ʻiuniti 3 mo e 4.

ʻOva ʻi he kalasi 11 mo e 12, ko e fānauako tokolahi ʻoku nau ako ʻa e ʻiuniti ʻi he vahaʻa ʻo e 20 mo e 24, angamahení ko e ako ʻe 6 ʻi he kalasi 11 pea holo hifo ki he 5 ʻi he kalasi 12.

Te ke toki lava pē kau ʻi he ako foʻou ʻo e Literacy, Numeracy, Work Related Skill mo e Personal Development Skills kapau te ke lēsisita ʻi he VCE Vocational Major.

Fakatalanoa ki hoʻo faiakó pe tokotaha faleʻi ngāué fekauʻaki mo hono palani hoʻo polokalama VCE ke feʻunga mo koe.

VCE Pathway - Ko e fononga ʻa Deshi

Naʻe loto ʻa Deshi ke ne hoko ko ha loea ko ia naʻá ne lēsisita ʻi he ako VCE hangē ko e Faka-Pilitāniá, Fika Matiketiká, Ako Lao, Ako Fakaesino, Hisitōlia mo e Pisinisi VCE VET. Te ne ʻosi mei he ako kolisí mo ʻene VCE.

Naʻe fili ʻe Deshi ʻa e ngaahi ako ʻoku felāveʻi mo ʻene taumuʻa ngāue ki he kahaʻú fakataha mo e niʻihi ʻokú ne mahuʻingaʻia aí. Naʻá ne talanoa ki heʻene ngaahi filí mo ʻene faiakó mo e tokotaha faleʻi ngāue ʻi he akoʻangá ke ne lava ʻo aʻusia ʻa e ngaahi fiemaʻu ko ia ʻa e koosi ʻa e ʻunivēsití ke ako laó.

Ko e kalasi 10 ʻa Deshi

 • VCE Physical Education ʻIuniti 1 & 2

Ko e kalasi 11 ʻa Deshi

 • VCE Faka-Pilitānia ʻIuniti 1 mo e 2
 • Founga Fakaefika Matiketika VCE ʻIuniti 1 mo e 2
 • VCE Legal Studies ʻIuniti 1 mo e 2
 • VCE Modern History ʻIuniti 1 mo e 2
 • VCE Physical Education ʻIuniti 3 mo e 4
 • VCE VET Setifikeiti III ʻi he Pisinisi ʻIuniti 1 mo e 2

Ko e kalasi 12 ʻa Deshi

 • VCE Faka-Pilitānia ʻIuniti 3 mo e 4
 • Ngaahi Founga Fakaefika Matiketika VCE ʻIuniti 3 mo e 4
 • VCE History Revolutions ʻIuniti 3 mo e 4
 • VCE Legal Studies ʻIuniti 3 mo e 4
 • VCE VET Setifikeiti III ʻi he Pisinisi ʻIuniti 3 mo e 4

Fakamatala lahiange

Ngaahi ola ʻo e VCE mo e ATAR

General Achievement Test (GAT)

Polokalama VCE VM

Ko ʻeku fakahinohino VCE maʻae Fānauakó

Updated