Chương trình Mẫu giáo Miễn phí (Free Kinder) (About Free Kinder) - Tiếng Việt (Vietnamese)

Chương trình Mẫu giáo Miễn phí có sẵn trong các chương trình Mẫu giáo Ba và Bốn Tuổi tại các dịch vụ có tham gia trên khắp Victoria. Điều này bao gồm cả dịch vụ chăm sóc cả ngày và dịch vụ mẫu giáo độc lập (còn được gọi là theo buổi).

Tiết kiệm cho gia đình

Mẫu giáo Miễn phí có nghĩa là tiết kiệm tới 2.500 đô la cho mỗi trẻ mỗi năm.

Các gia đình có trẻ em đăng ký vào một trường mẫu giáo độc lập có tham gia sẽ nhận được một chương trình miễn phí.

Các gia đình có trẻ đăng ký cơ sở chăm sóc cả ngày có tham gia sẽ được bù đắp phí lên tới 2.000 đô la cho mỗi trẻ. Nếu con quý vị đăng ký vào chương trình Mẫu giáo Ba tuổi dưới 15 giờ, quý vị sẽ nhận được khoản bù đắp phí theo tỷ lệ.

Điều kiện tham gia Mẫu giáo Miễn phí

Chương trình Mẫu giáo Miễn phí dành cho tất cả mọi người.

Các gia đình không cần phải có Thẻ Chăm sóc Sức khỏe hoặc Thẻ Hưu trí, quốc tịch Úc hoặc bằng chứng về địa chỉ để hội đủ điều kiện tham gia. Quý vị cũng không cần phải hội đủ điều kiện nhận Trợ cấp Chăm sóc Trẻ em (Child Care Subsidy, CCS) của Chính phủ Úc để nhận được Chương trình Mẫu giáo Miễn phí.

Quý vị chỉ có thể nhận Chương trình Mẫu giáo Miễn phí tại một dịch vụ mẫu giáo ở một thời điểm. Dịch vụ mẫu giáo sẽ yêu cầu quý vị ký vào một lá thư, nêu tên dịch vụ mà quý vị sẽ nhận được Chương trình Mẫu giáo Miễn phí. Nếu con quý vị tham dự nhiều hơn một dịch vụ mẫu giáo, quý vị nên cho các dịch vụ biết nơi quý vị muốn sử dụng Mẫu giáo Miễn phí.

Cách tiếp cận tài trợ cho Chương trình Mẫu giáo Miễn phí

Các dịch vụ Mẫu giáo cung cấp Chương trình Mẫu giáo Miễn phí nhận tài trợ trực tiếp từ Chính phủ Victoria. Điều này có nghĩa là các gia đình không phải đòi lại số tiền tiết kiệm được, thay vào đó là phí của quý vị sẽ được giảm.

Trong một trường mẫu giáo theo buổi, chương trình của quý vị là miễn phí.

Trong trường hợp chăm sóc cả ngày, khoản bù cho Chương trình Mẫu giáo Miễn phí là 2.000 đô la sẽ được áp dụng đối với các khoản phí của quý vị thường xuyên trong năm (ví dụ: cho hàng tuần hoặc hàng hai tuần một lần). Quý vị sẽ có thể thấy số tiền được ghi rõ ràng trên hóa đơn của mình dưới dạng 'Phần bù cho Mẫu giáo Miễn phí của Chính phủ Victoria'.

Nếu quý vị đủ điều kiện nhận Trợ cấp Giữ trẻ của Liên bang (CCS), trợ cấp này sẽ được áp dụng trước. Điều đó có nghĩa là quý vị sẽ chỉ cần trả số tiền còn lại sau CCS và sau phần bù cho Mẫu giáo Miễn phí.

Các gia đình sử dụng chương trình giữ trẻ cả ngày sẽ có thể thấy khoản tiết kiệm từ Mẫu giáo Miễn phí (Free Kinder) trong mỗi kỳ hóa đơn với ‘'Phần bù cho Mẫu giáo Miễn phí của Chính phủ Victoria' (Victorian Government Free Kinder offset’) được ghi nhãn rõ ràng trên hóa đơn.

Cách phần bù khoản phí được áp dụng cho các khoản phí tự trả của quý vị

Phần bù cho Mẫu giáo Miễn phí sẽ được tính đối với các phí của quý vị thường xuyên trong năm (ví dụ: hàng tuần hoặc hai tuần một lần). Quý vị sẽ có thể thấy số tiền được ghi rõ ràng trên hóa đơn của mình dưới dạng 'Phần bù cho Mẫu giáo Miễn phí của Chính phủ Victoria'.

Để biết thông tin về cách áp dụng phần bù cho các khoản phí của quý vị và cách thể hiện phần bù này trên hóa đơn của quý vị, vui lòng nói chuyện trực tiếp với dịch vụ mẫu giáo của quý vị. Nếu con quý vị sử dụng nhiều hơn 15 giờ mỗi tuần, thì những giờ thêm này sẽ không nhận được các khoản bù.

Nếu quý vị đủ điều kiện nhận Trợ cấp Giữ trẻ của Liên bang (CCS), trợ cấp này sẽ được áp dụng trước. Điều đó có nghĩa là quý vị sẽ chỉ cần trả số tiền còn lại sau CCS và sau phần bù cho Mẫu giáo Miễn phí.

Ví dụ:

  • Một trẻ 4 tuổi đi nhà trẻ cả ngày với chương trình mẫu giáo 3 ngày một tuần.
  • Dịch vụ tính phí 360 đô la trong 3 ngày (bao gồm giờ mẫu giáo và giờ chăm sóc bổ sung).
  • Gia đình nhận được CCS là 252 đô la.
  • Dịch vụ này áp dụng khoản bù 2.000 đô la cho Mẫu giáo Miễn phí hàng tuần trong 40 tuần (50 đô la mỗi tuần).
  • Gia đình trả 58 đô la sau CCS và phần bù cho Mẫu giáo Miễn phí

Xin lưu ý. Đây chỉ là một ví dụ và chi phí sẽ khác nhau tùy thuộc vào các trường hợp cá nhân.

Updated