Victoria government logo

Käŋ piɛth yök/ribaa ë kindergarten (Benefits of kindergarten) - Thuɔŋjäŋ (Dinka)

Piŋ wɛ̈t ë kinder de run kaa - diäk ku dac/lac jɔ̈k ë kindergarten.

Transcripts

 • Piŋ wɛ̈t ë kinder de run kaa - diäk ku dac/lac jɔ̈k ë kindergarten.

  Kek adɔc dït arët! Kek abï cak dɔc lɔ kindergarten ëmɛn- ye yïn ee nyic kadï ye nin bï kek jɔl lɔ?

  Baai acï yic biɛt arët të cï mïth lɔ kinder, ku yen ee kuerdït në lɔtueŋ den yic. Ɣɛn adiɛɛr të ler mïthciɛ̈ jɔk ku aye röt dɔc lɔ pälpiny.

  Ɣɛn akuɔ̈c na cï Charlie ya raan cï tɔ̈ ke lëu bï lɔ; yen ariɔ̈c guɔ̈p arët të thiɛ̈ɛ̈k yen kekë mïth ë yam, ku ɣɛn aya tak yen abï yök ke rilic.

  Mïthciɛ̈ ake ye gup riɔ̈ɔ̈c arët kake kën kindergarten jɔɔk aya kua të tiɛ̈ŋ ɣɛn kek ɛ̈mɛn, acï ya dac määth kekë mïth kɔ̈k. Jɔ̈k de kindergarten në run ke diäk yiic ku lɔ ne run kerou ke thukul kën jɔk ee kepuɔth cï ɣok nyiɛc tak. Mïth acï dac piöc arët, në kë cït pol kekë mïth kɔ̈k ku bï rɔt looi ëke ye kɔc ril puɔ̈th arët. Kindergarten acï kek piɔ̈ɔ̈c bïk yekek tɛk thïn ku rëër thïn ya detic ku të yenë jam thïn ku pol apuɔth kekë ɣook ku mïth kɔ̈k.

  Ɣëëi, kua në thää lik kɔ̈k ɣɛn aya tak kek alëu bïk ë kënë looi tëde pol ka baai. Yeŋu cɔk kek alëu bïk jɔk ëmɛn? kek cï ke lëu në piöc ëtë yenë pool thïn kekë ɣook?

  Yen acie rɔ̈m kekë kɔc kɔ̈k abɛc yen nɔŋ kë puɔth ye yök thïn- ajuiɛɛr de kinder acï kek tääu në pol kɔ̈u ku piööc ë mïth në nyiɛc tɛ̈k ku piöckë në dïŋgïlïth ku kuɛ̈n ë nɛ̈mbaa. Kek aye kajuɛc arët looi kek cie lëu bïnë kakek piɔ̈ɔ̈c në pol aɣeer yic. Atök në jɔ̈k ëë panpiööc (kinder) yic, mïth aye kɛ̈k ë yam kɔɔr cök, luui kë kɛ̈ɛ̈r dɛn ë kɛ̈ŋ ku looi kë kariilic dhal kɔ̈k. Dupiööc kek ŋɔ̈ɔ̈r ajuiɛɛr nhom aye kɛ̈k cï gɔ̈t agut cï jaama ku looi apuɔth mïth acï kek mat thïn, ke yen na cï Charlie guɔ̈p ya riɔ̈ɔ̈c në jɔ̈k de yic, kek abï yen kuɔny ku looi ke yen bï lɔ nippiny.

  Kënë ee ɣɛn looi ba rɔt ya yök ke ɣa lɔ apuɔth tënë kë riɛ̈ɛ̈c abɛ̈n. Ɣɛn aya tak lɔn bï yen piath tënë Charlie bï rɔt nyiɛc piny tëde kuɛ̈n ke kën thukul jɔɔk. Dɔ̈ yen tɔ̈ ɣɛn adiɛɛr në biäk yekë wëu kedï kek ye panpiööc (kinder) kan nyaai.

  Jɔɔk ë 2023, kinder de mïth nɔŋ run ke ke diäk ku ŋuan abï ya ciɛ̈n wëu në Victoria yic abɛ̈n, në ɣän ke mïth luui thïn.

  Mïth nɔŋ run ke diäk, kän ee luɛɛl jɔɔk në thää ke 5 ku agut cï yen thiää ke 15 ë läät tökic de ajuiɛɛr de kindergarten

  Tënë mïth nɔŋ run ke ŋuan, kän ee luɛɛl thää ke 15 ë läät tökic (thää ke 600 ëë ruɔ̈n tökic)

  Kinder cïn wëu ye cuatpiny thïn ee luɛɛl de tɔ̈ɔ̈u ë $2500 në mɛnh tök kɔ̈u, në ruɔ̈n tökic në ajuiɛɛr de kindergarten kääc ë rɔt.

  Konykony de kinder cïn wëu ye cuatpiny thïn atɔ̈ tënë ajuiɛɛr de kinder yenë mïth muk thïn në köl bɛ̈ric aya, ee kɔc nɔŋ mïth cɔk atɔ̈u wëu ke $2,000. Kän ee kë puɔth arët tënë kɔc nɔŋ mïth kek ye luɔi ku kɔ̈k looi kë kek thɔ̈ɔ̈ŋ nhïïm kɔ̈ɔ̈r de thää juɛ̈c ë muɔ̈ɔ̈k de mïth.

  Cï yïn ESK kaŋ piŋ?

  Yeŋu ëknë?

  Dac jɔ̈k në panpiɔ̈ɔ̈c de mïth (Early Start Kindergarten) ka ESK alëu bï kony bï yïn cɔk ayök ke thää juɛ̈c ke ajuiɛɛr de kindergarten cïn wëu yeke cuatpiny të lëu yen rɔt ë läät tökic tënë mɛnhdu.

  Gɛ̈tpiny në kuer de ESK ee gɛm në thää ke 15 abɛ̈n në läät tökic tënë ajuiɛɛr de kindergarten ë mïth nɔŋ run ke diäk ku run ke ŋuan.

  Yïn apuɔth ba kɔɔr cök lɔn nɔŋ yïn yic.

  Kënë ee rɔt nyiɛc piŋ- yen yïn nyic kadï na nɔŋ yïn yic ku ye ɣok awɛrak cuat kadï?

  ESK atɔ̈ tënë mïth kek nɔŋ run ke diäk në Akɔ̈nydït nïn 30 në run gɛ̈t ë kek piny bïk lɔ kinder ku aye :

  • raan de abaköök ka raan kɔɔr rëër cï kat pande, ka
  • raan de kɔc Aboriginal ku / kaTorres Strait Islander, ka
  • nyic kek në akutnhom de gël ë mïth

  Woa! Charlie acï run ya diäk në jɔ̈k ë rɔ̈n, cï yen guɔr dït ka lëu bï jɔk?

  Anɔŋ bak yenë run kueen thïn bï yïn kony në kënë. Në webthiaat yic, yïn alëu ba kë yenë run kueen thïn ku jam kekë kinder thiɔ̈k ba jam në biäk naŋ yic de Charlie. Ɣɛn abï yïn tuɔ̈c webthiaat ba tïŋ- yen ee vic.gov.au/kinder/translations.

  Na nɔŋ kuat ëkë thiëëc, yïn alëu ba jam kekë mɛ̈tɛ̈m dun de kindergarten thiɔ̈k ke yïn ku thiëc kek në kayï kë gam në ajuiɛɛr den yic, nɔŋiic wɛ̈t de wëu ken. konykony ke kindergarten aye lëu në yök de konykony cï kek waaric bïnë ke yïn kuɔny në thoŋdu yic.

  Yïn alëu ba jam kekë mɛ̈tɛm dun ë kanthol thiɔ̈k, ka mɛ̈ktɛ̈m dun de akutnhom de thukul ku piööc ë luɔi ba mɛ̈ktɛ̈m de kindergarten tɔ̈ ë baai lɔŋ du yök. Të bïn kuɔɔny yök në thoŋdu, yïn alëu ba National Translating and Interpreting Service (akut de konykony ë wɛ̈r awariic ku gɛ̈r ë thök baai) cɔɔl në 131 450, thiëc raan ë thok waaric bï nɛ̈mba de kanthol du ka mɛ̈tɛ̈m akutnhom de thukuul ku piööc ë luɔi, ku raan ë thok waaric abï rëër në puun cï yuɔ̈p ic ku wɛɛr thokic.

  Yïn aleec, Garang , kän acï kony arëtic!

  Charlie, ɣok akɔr buk lɔ! Ɣok alɔ buk yïn lɔ gätpiny kindergarten!

  Nem vic.gov.au/kinder/translations ba kajuɛ̈c yök

  Acï gam bï caal në mɛ̈tɛkum akutnhom de thukuul ku piiöc ë luɔi Victoria

 • Hear about three-year-old kinder and early start kindergarten.

  They’re growing up so fast! They will get to go to kindergarten soon - how do you know when they are ready?

  The house is so quiet when the kids are at kinder, and it is such a big step for them. I worried a bit when my children first started but they settled in quickly.

  I don’t know if Charlie is ready to go; she is so shy around new kids, and I think she might find it hard.

  My kids were very shy before they started kindergarten too but look at them now, they make friends so easily. Starting kindergarten at three years old and going for two years before school was the best decision we made. The kids learnt so much, like how to play with other children and became much more confident. Kindergarten taught them to understand their feelings and how to talk and play much better with us and other kids.

  Yes, but sometimes I think they can do that at the playground or at home. Why do they have to start now? Can’t they just learn how to play with us?

  It’s not just the socialising that is beneficial - kinder programs are based on play and teach kids how to think creatively and develop their English and number skills. They do many things that the playground can’t teach them. Together at kinder, children make discoveries, use their imagination and solve problems. The teachers who lead the programs have been to university and make sure all kids are included, so even if Charlie is shy at the beginning, they will support her and make her feel comfortable.

  That makes me feel much better about everything. I think it will be good for Charlie to get used to learning before starting school. The other thing I am worried about is how much kinder costs.

  From 2023, Three- and Four-Year Old Kinder will be free across Victoria, at participating services.

  For three-year-olds, this means from 5 and up to 15 hours per week of a kindergarten program

  For four-year-olds, this means 15 hours per week (600 hours a year)

  Free Kinder means a saving of up to $2,500 per child, each year at a standalone kindergarten service.

  Free Kinder subsidies are available for kinder programs at long day care services as well, saving families $2,000. This is great for families who have to balance work and other commitments and need extra hours of care.

  Have you heard of ESK?

  What is that?

  Early Start Kindergarten or ESK can help ensure you get the maximum amount of free kindergarten program hours possible each week for your child.

  Enrolling through ESK guarantees the full 15 hours each week in both Three-Year-Old and Four-Year-Old Kindergarten programs.

  You should find out if you’re eligible.

  That sounds great – how do we know if we are eligible and how do we apply?

  ESK is available to children who are at least three years old by the 30 April in the year they are enrolled to attend kinder and are:

  • from a refugee or asylum seeker background, or

  • are Aboriginal and/or Torres Strait Islander, or

  • are known to child protection.

  Wow! Charlie turned three at the beginning of the year, is she old enough to start?

  There is an age calculator page that will help you with that. On the website, you can find the calculator and get in touch with some local kinders to talk about Charlie’s eligibility. I will send you the website to have a look - it is vic.gov.au/kinder/translations.

  If you have any questions, you can also contact your local kindergarten service and ask them about the programs they offer, including about their fees. Kindergarten services are able to access a free translation service to support you in your language.

  You can also contact your local Council, or your local Department of Education and Training office to find a kindergarten service in your area. To get help in your language, you can call the National Translating and Interpreting Service on 131 450, ask the interpreter to call the number of your local council or Department of Education and Training office, and the interpreter will stay on the phone call and interpret.

  Thank you, Garang, this has helped so much!

  Charlie, we need to go! We’re going to enrol you in kindergarten!

  Visit vic.gov.au/kinder/translations to find out more

  Authorised by the Department of Education and Training Victoria

Kinder abɛc në 2023 ic

Mënë 2023, ajuɛɛrë run kaa Diäk - ku Ŋuan de kinder abë tɔ̈ kë ye abɛc tën käŋ ke loilooi yiic. Kënë anɔŋic muöök bäric aköl ku loilooi ke kindergarten kääc ëröt.

Luɔi ë kinder bë yaa abɛc ee mïth ë kɔc Victoria kuɔny bïkkï yök kenë ajuɛɛrë run kee rou de kinder yök këke këc thukul jɔɔk.

Kë këc thukul guɔ jɔɔk, ayee luel bë mïth lɔ në:

 • Ajuɛɛrë Kinder de Run kee Diäk tënë kaam ë thää kee 5 ku 15 në wik/läät ic, kë biɔth në
 • Ajuɛɛrë Kinder de Run kee Ŋuan tënë kaam ë thää 15 në wik/läät ic (thää kee 600 në ruön ic).

Kinder abɛc ee kuɛ̈t ë $2,500 tënë mɛnh tök nyuɔɔth, në kuatë ruön tök ic në kaamë Kindergarten ic ku $2,000 në muöök bäric aköl ic (wɛ̈n ye cuɛtë piny de wëu tënë Commonwealth Childcare Subsidy (CCS) leel).

Loilooi ke Kindergarten ee gɛm në Kinder Abɛc aabë wëu ciɛ̈thë lööm tënɔŋ akuma kɔc Victoria. Kënë aye nyuɔɔth anïn aacië lëu bïkkï wëu cïke kueet dhuök ciën. Anïn loi ajuɛɛr kë muöök bäric aköl alëukï kubïk kuɛ̈t tïŋ tënɔŋ Kinder Abɛc në kuatë door ë gɛm warɛŋ cï gät ic wëu kenë 'Thööŋë nhom de Kinder Abɛc de Kɔc Victoria' kë cï ŋiɛc gɔ̈t në inbuɔith ku.

Në biäkde Kindergarten (Kinder) de Run kee Diäk

Kindergarten, kë ye cɔl 'Kinder' ëyɛ wälë 'dac gɔ̈t de meth kë kor', ee biäk thiekic apɛi tënë latueŋ ku piööc ë mɛnhdu. Gɛ̈të mɛnhdu piny në ajuɛɛrë Kinder ic në run kee/kaa rou iic alëu bë kony bë tëttëëtkɛn cɔkë cil/latueŋ kubïk luui apiɛth në pïrdɛnic ku thukulic. Tënë Victoria, yïn lëu ba cɔkë ke jök në ajuɛɛrë kinder ic të nɔŋ kek run kee diäk. Yïn lëu ba kölë dhïëëthë mɛnhdu luäŋ në kënë Runë Jɔk YupiicExternal Link ic kuba yök ye run no lëu bïï kek jɔk në Kinder de Run kee Diäk - ku Run kee Ŋuan.

Nëtïjaa cïke gam:

Mïth ee lɔ në ajuɛɛrë kinder ic aaye jɔk në lɔtueŋ tëttëët cït yïk të yennë kueen thïn ku ŋïny de nambaa ku uruup, të cït të yennë anuɛn luɔi thïn. Mɛnhdu abë labïnhë piöu looi ku lɛ̈ɛ̈u nhom në kinder ic ku piööc tëttëët ë ciɛɛŋ ku alajiɛth. Keek abë mɛ̈th yam/jöt looi.

Yäp aye nyuɔɔth lɔn aadëk në run kee 16 ic, mïth thukuul wɛ̈n cë lɔ në ajuɛɛrë kinder de run kee rou wälë run kee diäk kë ke këc guɔ jɔk ke thukul aanɔŋ këdïït yekkï yök në Dïŋgïlïth ku maths ic kë ke wär kɔc këc lɔ.

Të yee amëdhiëëth ku dupiööc ke kinder luui thïn atök:

Kinder ee luui apiɛth kë ye mɛ̈tmɛ̈t në kaam amëdhiëëth, anïn ku dupiööc. Ke yï yee Amëdhiëth, yïn ee biäk thiekic apɛi de latueŋ de mɛnhdu. Yïn aayee keek piɔ̈ɔ̈c yic tënɔŋ lueth, thuɔŋdu, ciɛɛŋ ku kä lajik cïtmanë piath ku athɛɛk. Dupiööc aabë jamkenë yïn në baŋde ke loi rot në kinder yic ku kuɛr bïnë/bennë mɛnhdu kuɔny kubë dhiac kë piɔ̈c baai. Keek aayekï wïc bïk kä nhiɛɛr mɛnhdu ŋic ku të ye kek e nhiaar bïk piöc thïn.

Yïn lëu ba dupiöny de kinder du thiëëc kubë agamlöŋ juiir në gɛrë thä ic. Kënë alëu kubë yaa tën tïŋ kɔc ke gup thïn wälë në tëlëpunic wälë bïdïyo ic. Aciën kë ye nyaai tɔ̈ thïn.

Eeŋö yee rot looi kinder:

Dupiööc aa mïth dɛɛt/wɛi piöth kubïk piöc në pol. Loilooi alëu bïk iic naŋ thuur, kët, yith/rök, wëc/puɔ̈r ku kat/thuöny ɣöötiic aɣer, pol në tɔɔi (toys) ku kuɛ̈n athöör. Pol ee mïth dɛɛt piöth kubïk thööŋë käŋ kɔ̈ɔ̈th yaa looi ku yekï käŋ kuckï ke looi/yök, kë ke mɛ̈t kenë kɔc kɔ̈k në rɔ̈ɔ̈m ku yekï kaamdɛn jam tiit të jɛm kɔc kɔ̈k. Mïth aabë piöc në biäkde röl, wël ku thok, anɔŋ yïk të yennë jam ku det Dïŋgïlïth thïn.

Kinders aayee bakde ciɛŋë wuötkuan kuötiic:

Ajuɛɛr ke kinder aayee amëdhiëëth jɛ̈l në ɣän wääciic loor kubïk yaa baŋde wuönden. Keek aaye ɣän wɛ̈n lëu bïï amëdhiëëth yök/rɔ̈m thïn ku rɔmkï akökööl ku piɔ̈ckï tënë ŋɛk ku ŋɛk.

Dupiööc aa wïc bïk mɛnhdu ŋic ku ciɛɛŋdɛn. Kënë ee keek kuɔny bïk ajuɛɛr wɛ̈n piɛth tënë mïth looi/juiir, anɔŋ yïk loilooi thääny thook kenë kööl ke nyothë ciɛɛŋ ku yai loikï miɛtë piöu de juëc Victoria.

Dupiööc aaye raan ëbɛ̈n mat në loilooi iic, kë yeen mïth cie jam në Dïŋgïlith anɔŋ purthaa töök/thöŋ ke pol ku piɔ̈ckï cëmanë kɔ̈k. Ajuɛɛr kɔ̈k ke kinder aa nɔŋ dupiööc ë thook/thuɔk kee rou wɛ̈n ë mïth kuc wälë ŋickï Dïŋgïlïnh kor kuɔny. Mïth aayeke piɔ̈ɔ̈c bïk aa lɔtueŋ kenë ku bïk kɔc kɔ̈k yaa gam ku yekï wuööc de ciɛɛŋ theek.

Eeŋö yee wuööc në kaamë ɣän ajuɛɛrë muöök bäric aköl (childcare) ku luɔi ë kɔ̈ɔ̈cë ŋɛk etöt (sessional) de kindergarten?

Mïth aa lëu bïk lɔ në ajuɛɛrë Run de Diäk ë Kinder ic në muöök bäric aköl (childcare) ku luɔi ë kɔ̈ɔ̈cë ŋɛk ërot (sessional) de kindergarten. Kek ë loilooi käkä aa ye ajuɛɛrë Run kee Ŋuan gam ëyɛ.

Tëde muöök bäric aköl alëu bë kööl de gɔ̈t ku muöök ëbɛ̈n gam, anɔŋ yïk ajuɛɛrë kinder. Ajuɛɛr ŋɔ̈ɔ̈r dupiöny de kinder alëu bïï mät thää ke gɔ̈t ku muöök juɛkë thïn. Në luɔi kɔ̈ɔ̈cë ŋɛk ërot, ajuɛɛrë kinder abë luui abɛc në nïn kɔ̈k iic ku në thää cïke rok iic. Kekë nïnkä ku thää kä aayeke ruk në luɔi kindergarten.

Dac Jɔ̈k ë Kindergarten (Early Start Kindergarten)

Në 2023 ic, ajuɛɛr ke Run kee Diäk ë Kinder aaye këde kaamë thää kee 5 ku thää kee 15 në läät tökic ku ajuɛɛr ke Run kee Ŋuan ë Kinder aaye këde thää kee 15. Naa jälë cök ke yï yee abakök wälë ayɔ̈m wïc të cieŋ, kë ajuɛɛr cɔl Early Start Kindergarten ee tɔ̈ ëyɛ. ESK ee tɔ̈ ëyɛ tënë mïth wɛ̈n cïke ŋic/deet kë kee kɔc Aborigin wälë kɔc ke Torres Strait Island wälë raan wɛ̈n cië kan thiääk kenë loilooi ke gël ë meth.

ESK alëu bë kony bë ŋic ba yök kenë adɛnë thää juëc ajuɛɛrë kinder lëu röt në läät tökic tënë mɛnhdu. Mïth ee ke gam në ESK ic aayeke gäm thää kee 15 ke kinder abɛc në läät tökic, ëcɔk ë yen thää keedï ëke yee gam në ajuɛɛrë Run kee Diäk ë Kinder ic.

Tënë thön gäk në biäkde ESK jamë kenë mäktämdun ë kindergarten thiök, wälë nem: https://www.vic.gov.au/early-start-kindergartenExternal Link

Gätë mɛnhdu piny:

Kuba käŋë luɔɔi ajuɛɛr kë kinder yeke gam cïï cɔ̈kpiny, nem wɛ̈pthait de yök kinder (Yök Ajuɛɛrë Kinder – Mäktäm de Gɔ̈t ku Piööc, Victoria (educationapps.vic.gov.au)External Link )

Jamë kenë mäktämdun ë kindergarten thiök në biäk ajuɛɛrdɛn ë gɛ̈të piny. Naa wïc kuɔɔny, kë yïn alëu ba akuutdun thiök yuöp wälë cɔl namba ë Kindergarten ë Run kee Diäk de thiëc ic në 1800 338 663 ic wälë gätë keek imel në 3YO.kindergarten@education.vic.gov.au ic. Tënë kuɔnyë thok tɔ̈ wälë yök agamlöŋ, kɔŋ/kɔn 131 450 cɔɔl.

Tïŋ Kinder Tick:

Kinder TickExternal Link ee anïn ke kɔc Victoria kuɔny bïk yök kenë ajuɛɛrë kinder cï juiir/cɔ̈kpiny.

Tïŋ kïn de Kinder Tick tënë mäktämdun ë kindergarten thiök, tënë luɔi/mäktäp wälë amära (ɣön) tɔ̈ ciɛɛl wälë panhïïm/piɛny, në wɛ̈pthaitdɛn ic wälë në käkɛn ke thön iic.

Reviewed 28 February 2023

Was this page helpful?