Dac/Lac Jɔ̈k ë Kindergarten (Early Start Kindergarten) - Thuɔŋjäŋ (Dinka)

Naa yïn aaye abakök wälë raan bä ke yï kaat wïc të cieŋ thɛɛr kë yïn lëu bï yï gam tënë Early Start Kindergarten (ESK). ESK alëu bë kony bë ŋic ba yök kenë adɛnë thää juëc ajuɛɛr/aguiɛɛr ë kinder lëu röt në läät tökic tënë mɛnhdu.

Në 2023 ic, ajuɛɛr/aguiɛɛr ke Run kaa Diäk ë Kinder aaye këde kaam ë thää kaa 5 ku thää kaa 15 në läät tökic ku ajuɛɛr/aguiɛɛr ke Run kaa Ŋuan ë Kinder aaye këde thää kaa 15. Gɛ̈të piny në baŋde ESK aa yennë yökde thää kaa 15 ŋic nhom në läät tökic tënë ajuɛɛr/aguiɛɛr ë Kinder ke Run ë Diäk ku run ë Ŋuan. Yen ee atɔ̈ tënë mïth wɛ̈n:

  • jɛ̈l cök abaköök iic wälë ayɔ̈m wïc të cieŋ
  • cïke ŋic/deet kë kee kɔc Aborigin wälë kɔc ke Torres Strait Island
  • cïï aniɛ̈nden kan thiääk kenë loilooi ke gël ë meth

Aa cɔk aa lɔnë ciëŋ kek tëno Victoria ëtɛ̈ɛ̈n mïth käkä aa lëu bïk thää kaa 15 ke kinder abɛc/apath yök në läät tökic në kaamë gɛ̈të piny. Yökdɛn ë lɔthïn ëmɛn ku thää yekï lööm aa cë bë röt geer.

Të cït të yennë gɔ̈t ɣöt thïn:

ESK ee tɔ̈ në ajuɛɛr/aguiɛr ke kinder yee ke tɛkpiny në dupiööc cïï gam iic. Yïn lëu ba mɛnhdu gätpiny në yup bïn kinder thiök kenë yïn yuöp ku thiëcë kuba wëu ee miaac ke Early Start Kindergarten yök. loilooi ke kinder aayekï lëu kubïk këde/luɔɔi gɛ̈r abɛc/apath yök kubë yïn kuɔny në thuɔŋdu ic.

Yïn lëu ba namba de Thiëc Mäktäm de Gɔ̈t de Kindergarten ë Run kaa Diäk cɔɔl në 1800 338 663 ic wälë akutnhomdun thiök në kuɔɔny. Kuba kuɔny yök në thoŋdu ic yïn lëu ba National Translating and Interpreting Service cɔɔl në 131 450 ic, thiëc agamlöŋ kubë namba akuutdun thiök kenë yïn cɔɔlic wälë Mäktäm de Gɔ̈t, ku agamlöŋ abë rëër në pun cök/kɔ̈u ku geeric.

Enɛn yennë gɔ̈t ɣöt:

Mïth aayeke gam tënë ESK naa ɣetkï në run kaa diäk kë Akɔ̈nydït këc nïn guɔ ya 30 në run ë yenë ke gät piny kubïïk lɔ në Kinder ic. Tïŋ 'ee nɛn bennë gätpiny'.

Yïn alëu ba lɔc bë naa cë mɛnhdu bë lɔ thukulic në run bïï kek naŋ/nɔŋ run kaa 5 wälë 6. Kë yen, keek aa lëu bïk ESK yaa yök në run bïï kek naŋ run kee diäk wälë ŋuan.

Naa wïc kuɔɔny ba ŋic ee nɛn bïnë mɛnhdu gam tënë ESK, kë yïn alëu ba Mäktäm dë Gɔ̈t, akuutdun thiök, nɔ̈ɔ̈r ku akïm de pial ë meth, wälë kinder tɔ̈ në ɣëladu ic, gɛrë ɣän tɔ̈ ciëënkä në ɣëladu ic.

  • Namba ë Thiëc de Run kee Diäk dë Kindergarten 1800 338 663
  • Brotherhood of St Laurence 03 9483 1183
  • Foundation House 03 9389 8900
  • Fka Children’s Services 03 9428 4471
  • VICSEG New Futures 03 9383 2533

Updated