Victoria government logo

Kuɔɔny në Baŋde Wëu ku Dac Jɔ̈k ë Kindergarten (Financial Assistance and Early Start Kindergarten) - Thuɔŋjäŋ (Dinka)

Akuma ee wëu gam tënë mïth kedhiɛ kubïk lɔ në ajuɛɛrë run kee rou de kinder. Loilooi juëc kɔ̈k aaye wëu thiëëc kë mɛt në wëu ye akuma gam. Anïɛ̈ndu alëu kuɔny yök në ye cinë ɣɔ̈c kënë. Naa jälë cök ke yï yee abakök wälë ayɔ̈m wïc të cieŋ, kë ajuɛɛr cɔl Early Start Kindergarten ee tɔ̈. ESK alëu bë kony bë ŋic ba yök kenë adɛnë thää juëc ajuɛɛrë kindergarten lëu röt në läät tökic tënë mɛnhdu.

Në 2023 ic, ajuɛɛr ke Run kee Diäk ë Kindergarten aaye këde kaamë thää kee 5 ku thää kee 15 në läät tökic ku ajuɛɛr ke Run kee Ŋuan ë Kinder aaye këde thää kee 15. Gɛ̈të piny në baŋde ESK aa yennë yökde thää kee 15 ŋic nhom në läät tökic tënë ajuɛɛrë Kindergarten ke Run ë Diäk ku runë Ŋuan. Atɔ̈ tënë mïth wɛ̈n:

 • jɛ̈l cök abaköök iic wälë ayɔ̈m wïc të cieŋ
 • cïke ŋic/deet kë kee kɔc Aborigin wälë kɔc ke Torres Strait Island
 • cïï aniɛ̈nden kan thiääk kenë loilooi ke gël ë meth

Aa cɔk aa lɔnë ciëŋ kek tëno Victoria ëtɛ̈ɛ̈n mïth käkä aa lëu bïk thää kee 15 aabɛc yök wälë kinder tɔ̈ wëu nhïïm piiny në läät tökic në kaamë gɛ̈të piny. Yökdɛn ë lɔthïn ëmɛn ku thää yekï lööm aa cë bë röt geer.

Të cït të yennë gɔ̈t ɣöt thïn:

ESK ee tɔ̈ në ajuɛɛr ke kinder yee ke tɛkpiny në dupiööc cïï gam iic. Yïn lëu ba mɛnhdu gätpiny në yup bïn kinder thiök kenë yïn yuöp ku thiëcë kuba wëu ee miaac ke Early Start Kindergarten yök. Kindergartens aayekï lëu kubïk këde/luɔɔi gɛ̈r abɛc yök kubë yïn kuɔny në thuɔŋdu ic.

Yïn lëu ba ɣook yuöp wälë akuutdun thiök tënë kuɔny. Kuba kuɔny yök në thoŋdu ic yïn lëu ba National Translating and Interpreting Service cɔɔl në 131 450 ic, thiëc agamlöŋ kubë namba akuutdun thiök kenë yïn cɔɔlic wälë ɣook, ku agamlöŋ abë rëër në pun cök/kɔ̈u ku geeric.

Enɛn yennë gɔ̈t ɣöt:

Mïth aayeke gam tënë ESK naa ɣetkï në run kee diäk kë Akɔ̈nydït këc nïn guɔ ya 30 në run ë yenë ke gät piny kubïïk lɔ në Kindergarten ic.

Naa lööny akölë dhiëëthë mɛnhdu në kaamë Kön kë ye nïn 1 ku Akɔ̈nydït kë ye nïn 30, kë yïn awïc ba ŋic ee runo bïï kek ESK yaa yök. Yïn alëu ba lɔc bë naa cë mɛnhdu bë lɔ thukulic në run bïï kek naŋ/nɔŋ run kee 5 wälë 6. Kë yeen, keek aa lëu bïk ESK yaa yök në run bïï kek naŋ run kee diäk wälë ŋuan. Naa wïc kuɔɔny ba ŋic ee nɛn bïnë mɛnhdu gam tënë ESK, kë yïn alëu ba Mäktäm dë Gɔ̈t, akuutdun thiök, nɔ̈ɔ̈r ku akïm de pial ë meth, wälë kinder tɔ̈ në ɣëladu ic, gɛrë ɣän tɔ̈ ciëënkä në ɣëladu ic.

 • Namba ë Thiëc de Run kee Diäk dë Kindergarten 1800 338 663
 • Brotherhood of St Laurence 03 9483 1183
 • Foundation House 03 9389 8900
 • Fka Children’s Services 03 9428 4471
 • Migrant Resource Centre Northwest Region
  • St Albans: 1300 676 044 or 03 9367 6044
  • Broadmeadows: 03 9351 1278
 • Spectrum Migrant Resource Centre 1300 735 653
 • VICSEG New Futures 03 9383 2533
 • Migrant Resource Centre Northwest Region
  • St Albans: 1300 676 044 or 03 9367 6044
  • Broadmeadows: 03 9351 1278
 • Spectrum Migrant Resource Centre 1300 735 653
 • VICSEG New Futures 03 9383 2533

Reviewed 21 December 2022

Was this page helpful?