Dzongkha - Kinder Tick

བིཀ་ཊོརེཡ་ གཞུང་གི་བིཀ་ཊོརེཡ་གི་བཟའ་ཚང་ཆུ་ལུ་བློ་གསར་སློབ་གྲྭ་འཚོལ་ནི་གིི་དོན་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་ལས་རྟགས་གསརཔ་ Kinder Tick འགོ་བཙུས་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

བིཀ་ཊོརེཡ་ གཞུང་གི་བིཀ་ཊོརེཡ་གི་བཟའ་ཚང་ཆུ་ལུ་བློ་གསར་སློབ་གྲྭ་འཚོལ་ནི་གིི་དོན་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་ལས་རྟགས་གསརཔ་ Kinder Tick འགོ་བཙུས་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ལས་རྟགས་དེ་བློ་གསར་སློབ་གྲྭ་ཡོད་མི་ཁྱིམ་དེ་ཚུ་ནང་མཐོང་ཚུགསཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ལས་རྟགས་དེ་བློ་གསར་སློབ་གྲྭ་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ཚུ་ནང་ཡང་བཙུགས་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

འདི་བློ་གསར་སློབ་གྲྭ་དི་ཚུ་གི་ཞབས་ཏོག་དེ་ང་བཅས་རའི་ཨ་ལུ་ཚུ་གི་ཤེས་ཡོན་ལུ་གནམ་མེད་ས་མེད་ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཨིན།

Kinder Tick གི་ལས་རྟགས་དེ་དེ་འཇུམ་མཐོངམ་ཨིན།

ལས་རྟགས་གི་དོན་དག་དེ་ག་ཙི་ཨིན་ན་ཛེར་ཝ་ཅན་ཞབས་ཏོག་དེ་བིཀ་ཊོརེཡ་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འབད་འབདའོ་ཨིན།

སློབ་གྲྭ་འདི་ནང་ཨ་ལུ་ཚུ་གི་སློབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་ཅན་ཚུ་ལེ་རྕེད་མོའི་ཐོགས་ལས་སློབ་སྦྱོང་གི་གོ་སྐབས་ཐོབ་ཨིན།

དཔྱེ་འབད་ཝ་ཅན་ཨ་ལུ་ཚུ་གི་སྐད་ཡིག་དང་གྱངས་ཁའི་རྟགས་དེ་ལས་དཔེ་རིས་ཚུ་གི་སློབ་སྦྱོང་ཐོབ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ཨ་ལུ་ཚུ་ལུ་ཆ་རོགས་བཟོ་ནི་དང་མཉམ་རུབ་འབད་ནི་ཚུ་གི་སྦྱང་བ་ཐོབ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་མ་ཧོངས་པའི་སློབ་གྲྭ་ནང་དགོ་མི་རིག་རྕལ་ཚུ་ཡང་ཐོབ་ཨིན།

སྤྱི་ལོ་ 2022 ལས་བིཀ་ཊོརེཡ་གི་ཨ་ལུ་ག་ར་གི་སློབ་གྲྭ་འགོ་མ་བཙུས་བི་ཧེ་མ་ལོ་ ༢བློ་གསར་སློབ་གྲྭ་གི་གོ་སྐབས་ཐོབ་ཨིན།

༢བློ་གསར་སློབ་གྲྭ་ལས་རིམ་དེ་ཨ་ལུ་ལྟ་རྐྱོང་མཉམ་གཅིག་དང་རེ་ཅིག་སྐབས་སོ་སོ་སྦེ་ཡང་ཕུལཝ་ཨིན།

རང་གི་མི་སྡེ་ནང་ Kinder Tick གི་ལས་རྟགས་འཚོལ་གནང། བརྡ་དོན་ཁ་གསལ་གྱི་དོན་ལུ་སློབ་དཔོན་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་གནང།

Updated