Hmong - Kinder Tick

Victoria lub tsoomfwv muaj ib lub cim tshiab los pab rau cov tsev neeg nyob hauv Victoria kom nrhiav tau chaw qhia ntawv rau cov me nyuam me qib kindergarten. Nws hu ua tus Kinder Tick.

Victoria lub tsoomfwv muaj ib lub cim tshiab los pab rau cov tsev neeg nyob hauv Victoria kom nrhiav tau chaw qhia ntawv rau cov me nyuam me qib kindergarten. Nws hu ua tus Kinder Tick.

Koj yuav pom lub cim no thaum koj nkag rau hauv ib lub tsev chaw qhia ntawv rau cov me nyuam yaus qib kindergarten lossis chaw pabcuam me nyuam yaus thaum yau. Koj kuj yuav pom lub cim no hauv lawv lub vev xaib.

Cov kev pabcuam kindergarten no yog ib yam tseem ceeb rau menyuam yaus txoj kev kawm.

Tus cim Kinder Tick zoo li no.

Tus cim no txhais tau tias lub tsoomfwv Victoria kuj pab nyiaj txiag rau cov kev pabcuam no.

Koj cov menyuam yuav muaj kev kawm tau los ntawm cov kws muaj cai qhia ntawv los ntawm txoj kev ua si.

Piv txwv tias, lawv yuav kawm txog cov lus, cov lej thiab cov qauv. Lawv yuav kawm kev ua phooj ywg, sib qhia sib faib thiab kev mloog lus. Lawv kuj tseem yuav kawm lwm yam txuj ci ntxiv los pab lawv npaj mus kawm ntawv.

Txij xyoo 2022 mus, cov menyuam yaus hauv lub xeev Victoria yuav mus kawm tau ob xyoos ntawm qib kindergarten ua ntej lawv mus kawm tom tsev kawm ntawv.

Kev khoos kas hauv qib kindergarten kuj muaj peev xwm yog ib feem ntawm kev zov me nyuam yaus. Nws kuj yog tau ib qho khoos kas txawv thiab.

Saib nrhiav tus cim Kinder Tick no hauv koj qhov chaw zej zog. Nrog cov xib hwb hauv qib kindergarten tham yog tias koj xav paub ntxiv.

Updated