မ့ၢ်တၢ်ကဆဲးလီၤမံၤဒ်လဲၣ်ဒီးလၢအခါဖဲလဲၣ် (How and when to enrol) - ကညီကျိာ် (Karen)

ကတိၤတၢ်ဒီးနလီၢ်က၀ီၤကီၣ်ကးကရၢမ့တမ့ၢ်တီၤဖိသၣ်အတၢ်မၤစၢၤဘၣ်ဃးတၢ်ဆဲးလီၤမံၤအကျိၤအကျဲတက့ၢ်. နကိးစ့ၢ်ကီးသးသၢနံၣ်တီၤဖိသၣ်အတၢ်ဃုသ့ၣ်ညါတၢ်ဂ့ၢ်အလီကျိၤလၢ 1800 338 663 မ့တမ့ၢ်အံမ့(လ) 3YO.kindergarten@education.vic.gov.au န့ၣ်သ့လီၤ. လၢကျိာ်အတၢ်မၤစၢၤဆီၣ်ထွဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်ကမၤန့ၢ်ပှၤကတိၤကျိးထံတၢ်တဂၤအဂီၢ်, ကိးဘၣ် 131 450 လၢညါတက့ၢ်.

တၢ်စးထီၣ်လၢအဆိတီၤဖိသၣ်

ဖိသၣ်လၢအအိၣ်ဟဲလၢပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲမ့တမ့ၢ်ပှၤဃ့တၢ်အိၣ်ကဒုအခွဲးအယာ်အတၢ်အိၣ်သးတဖၣ်န့ၣ်မၤန့ၢ်သူ၀ဲဒၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲဆူညါတဖၣ်သ့၀ဲဒၣ်ဒီးဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤန့ၢ်သူတီၤဖိသၣ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်ဆိအီၤလၢညါတုၤလီၤလၢ Early Start Kindergarten တစုန့ၣ်သ့လီၤ. နသံကွၢ်နလီၢ်က၀ီၤတၢ်မၤစၢၤဘၣ်ဃး Early Start Kindergarten အဂ့ၢ်ဖဲနမ့ၢ်ဆဲးလီၤန့ၢ်နဖိအမံၤအခါ,မ့တမ့ၢ်လဲၤအိၣ်သကိးဘၣ် Early Start Kindergarten လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါအဂီၢ်န့ၣ်သ့လီၤ.

တၢ်ကဆဲးလီၤမံၤလၢကထီၣ်ကၠိအဂီၢ်လၢအခါမတၤလဲၣ်

လၢဘံးထိရံယါအပူၤ,နစးထီၣ်ဒုးထီၣ်ဖိသၣ်လၢတီၤဖိသၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါအပူၤဖဲဖိသၣ်အသးအိၣ် 3 နံၣ်အခါန့ၣ်သ့လီၤ. နထၢနုာ်လီၤနဖိအအိၣ်ဖျဲၣ်မုၢ်နံၤလၢ တၢ်စးထီၣ်ကၠိသးနံၣ်အတၢ်ထိၣ်ဒွးအပူၤသ့၀ဲဒၣ် လၢတၢ်ကထံၣ်န့ၢ်နံၣ်လၢနဖိကစးထီၣ်ဘၣ် သးသၢနံၣ် ဒီးသးလွံၢ်နံၣ်တီၤဖိသၣ်ကၠိ မ့ၢ်နံၣ်မနုၤလဲၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲနဖိအံၤအအိၣ်ဖျဲၣ်အမုၢ်နံၤမ့ၢ်၀ဲဒၣ်ဖဲ 1 သီယနူၤအါရံၤဒီး 30 အ့ဖြ့ၣ်အဘၢၣ် စၢၤန့ၣ်, နကဘၣ်ဒွး၀ဲဒၣ်နံၣ်လၢအ၀ဲ သ့ၣ်ကထီၣ်ကၠိဒီးဒွးနံၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်ကထီၣ်တီၤဖိသၣ်န့ၣ်လီၤ. နဃုထၢၢမ့ၢ်နဖိနထီၣ်ကၠိ ဖဲအသးပှဲၤထီၣ်ယဲၢ်နံၣ် မ့တမ့ၢ် ဃုနံၣ်န့ၣ်သ့လီၤ.

တၢ်ကွၢ်ဃုတီၤဖိသၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

လၢတၢ်ကဃုတၢ်မၤစၢၤလၢအဟ့ၣ်တီၤဖိသၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢအန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ပျဲတဖၣ်အဂီၢ်,လဲၤအိၣ်သကိးဘၣ်တၢ်ကွၢ်ဃုတီၤဖိသၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပှာ်ယဲၤသန့ (Find A Kinder Program – Department of Education and Training, Victoria (educationapps.vic.gov.au)) တက့ၢ်. နလီၢ်က၀ီၤကီၣ်ကးကရၢဒီးတီၤဖိသၣ်အတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်န့ၣ်မၤစၢၤနၤလၢတၢ်ကဃုန့ၢ်တၢ်လီၢ်တခါလၢတီၤဖိသၣ်အပူၤန့ၣ်သ့စ့ၢ်ကီးလီၤ.

<

ကွၢ်ဃုဘၣ် ခ့ဒၢၣ်တၢ်ပနီၣ် (Kinder Tick) တက့ၢ်-

Kinder Tick မၤစၢၤဘံးထိရံယါဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် လၢကဃုထံၣ်န့ၢ်တီၤဖိသၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢအန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ပျဲလၢအ၀ဲသ့ၣ်အဖိအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကွၢ်ဃုဘၣ် Kinder Tick အပနီၣ် လၢနလီၢ်က၀ီၤတီၤဖိသၣ်အတၢ်မၤစၢၤ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤ, လၢတၢ်မၤစၢၤအလီၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤစၢၤအတၢ်သူၣ်ထီၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်လီၢ်တဖၣ်အပူၤ, မ့တမ့ၢ် လၢအ၀ဲသ့ၣ်အပှာ်ယဲၤသန့ မ့တမ့ၢ် လၢအ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအပီးအလီတဖၣ်အလိၤန့ၣ်တက့ၢ်.

Updated