Karen - Kinder Tick

ဘံးထိရံယါအပဒိၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ပနီၣ်အသီတခါလၢတၢ်ကမၤစၢၤဘံးထိရံယါအဟံၣ်ဖိဃီဖိဒ်သိးကဃုထံၣ်န့ၢ်န့ၢ်တီၤဖိသၣ် အကၠိတခါန့ၣ်လီၤ. တၢ်န့ၣ်တၢ်ကိးအမံၤလၢ Kinder Tick န့ၣ်လီၤ.

ဘံးထိရံယါအပဒိၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ပနီၣ်အသီတခါလၢတၢ်ကမၤစၢၤဘံးထိရံယါအဟံၣ်ဖိဃီဖိဒ်သိးကဃုထံၣ်န့ၢ်န့ၢ်တီၤဖိသၣ် အကၠိတခါန့ၣ်လီၤ. တၢ်န့ၣ်တၢ်ကိးအမံၤလၢ Kinder Tick န့ၣ်လီၤ.

နကထံၣ်ဘၣ်တၢ်ပနီၣ်တခါအံၤဖဲနနုာ်လီၤဆူတၢ်သူၣ်ထီၣ်တဖျၢၣ်လၢအအိၣ်ဒီးတီၤဖိသၣ်မ့တမ့ၢ်ဖိသၣ်ဆံးအကတီၢ်တၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအလီၢ်န့ၣ်လီၤ.နကထံၣ်ဘၣ်စ့ၢ်ကီးတၢ်ပနီၣ်တခါအံၤလၢအ၀ဲသ့ၣ်အပှာ်ယဲၤဘျးစဲအလိၤန့ၣ်လီၤ.

တီၤဖိသၣ်အတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအရ့ဒိၣ်ဒိၣ်မးလၢဖိသၣ်အတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အဂီၢ်လီၤ.

Kinder Tick န့ၣ်အလီၤဂာ်ဒ်သိးအံၤလီၤ.

တၢ်တိၤနီၣ်တခါအံၤအခီပညီမ့ၢ်၀ဲတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအလီၢ်တဖၣ်အံၤကျိၣ်စ့တၢ်ဆီၣ်ထွဲဟဲဟဲလၢဘံထိရံယါပဒိၣ်န့ၣ်လီၤ.

နဖိတဖၣ်ကမၤလိန့ၢ်တၢ်လၢသရၣ်သမါလၢအကံၢ်အစီထီၣ်ဘးခီဖျိတၢ်လိာ်ခိၣ်လိာ်ကွဲန့ၣ်လီၤ.

အဒိန့ၣ်,အ၀ဲသ့ၣ်ကမၤလိန့ၢ်ဘၣ်ဃးကျိာ်,နီၣ်ဂံၢ်တဖၣ်ဒီးတၢ်အက့ၢ်အဂီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အ၀ဲသ့ၣ်ကမၤလိန့ၢ်မ့ၢ်တၢ်က မၤန့ၢ်တံၤသကိးတဖၣ်ဒ်လဲၣ်,တၢ်ကနီၤဟ့ၣ်လိာ်သးတၢ်ဒီးကနၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ.အ၀ဲသ့ၣ်ကမၤလိန့ၢ်စ့ၢ်ကီးတၢ်သ့တၢ်ဘၣ် လၢအဂၤတဖၣ်လၢတၢ်ကမၤစၢၤအ၀ဲသ့ၣ်လၢအကအိၣ်ကတဲာ်ကတီၤအသးလၢကၠိအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

စးထီၣ်လၢ 2022, ဘံးထိရံယါဖိသၣ်တဖၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်တီၤဖိသၣ်တၢ်မၤလိလၢခံနံၣ်အဂီၢ်တချုးအစးထီၣ်ထီၣ်ကၠိ ကသ့၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

တီၤဖိသၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါကဲတၢ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်ဖိသၣ်သ့လီၤ. ကဲတၢ်ရဲၣ်လီၤကျဲၤလီၤ လၢအလီၤဆီလိာ်အသးတခါသ့စ့ၢ်ကီးလီၤ.

ဃုကွၢ်ဘၣ် Kinder Tick အပနီၣ်လၢနပှၤတ၀ၢအပူၤတက့ၢ်. ကတိၤတၢ်ဒီးနသရၣ်သမါတဖၣ်လၢတီၤဖိသၣ်အလီၢ်အကျဲ ဖဲနမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါန့ၣ်တက့ၢ်.

Updated