JavaScript is required

Kinder abɛc/apath (About Free Kinder) - Thuɔŋjäŋ (Dinka)

Kinder Abɛc/apath ee tɔ̈ në ajuɛɛrë Kinder de Run kaa Diäk ku Run kaa Ŋuan iic alɔŋde loilooi loi keek Victoria. Kënë anɔŋic yïk muöök bäric aköl ku luɔɔide kɔ̈ɔ̈cë ŋɛk ërot (kë yee cɔl sessional).

Kuɛ̈të wëu tënë anïn

Kinder abɛc/apath aye nyuɔɔth kuɛ̈të wëu agut $2,500 tënë manh/mɛnh tök në ruön thok ëbɛ̈n.

Anïn nɔŋ mïth cïke gät rin piny në standalone kinder luï yic aayee lööm në ajuɛɛr/aguiɛɛr abɛc.

Anïn nɔŋ mïth cïke gät rin piny në muöök bäric aköl luï yic aayee yök kenë wëu $2,000 cïï thɔ̈ɔ̈ŋ tënë manh tök. Naa cïï mɛnhdu gät rin piny në ajuɛɛr/aguiɛɛr ë Kinder de Run kee Diäk de thää cïï bak thää kaa 15 nhïïm kë yïn bë wëu ke pro-rata cïï thɔ̈ɔ̈ŋ yök.

Gɛ̈m Kinder Abɛc/Apath

Kinder Abɛc/Apath ee këde raan ëbɛ̈n.

Anïn acië lëu bïkkë yaa naŋ Health Care Card wälë/ka Pension Card, ba yaa raan Australia, wälë kën nyooth të cieŋ agorë yïn jäl gam ba yaa yök. Yïn ëyɛ acïï wïc kubï yïn gam tënë Child Care Subsidy (CCS) de Akuma Kɔc Australia kuba kindere Abɛc/Apath lööm.

Yïn lëu Kinder abɛc/apath lööm pɛth alɔŋde luɔɔi ë kinder tökic në kuatë dhamɛn thok. Raandunë luɔi de kinder abë yïn thiëëc ba athör/juɔɔp thanyic, kë yï cɛ̈k luɔɔi wɛ̈n bïn Kinder Abɛc/Apath lööm.  Naa lɔ mɛnhdu në luɔɔi de kinder në käjuëc wär tök, kë yïn alëu bïï kuatë luɔi yaa ŋic ɛn të bïn Kinder Abɛc/Apath yaa yök thïn.

Të lëu bïn wëu Kinder Abɛc/Apath yaa yɔ̈k thïn

Loilooi ke Kinder ee gɛm në Kinder Abɛc/Apath abë wëu ciɛ̈thë lööm tënɔŋ akuma kɔc Victoria. Kënë aayee nyuɔɔth anïn aacië lëu bïkkï wëu cïke kueet dhuök ciëën, naa cie kɛɛy kë wëuku aabïke tekiic.

Në sessional kinder yic ajuɛɛrdu ee yaa abɛc/apath.

Në muöök bäric aköl wëu $2,000 ke Kinder Abɛc/Apath cïï thɔ̈ɔ̈ŋ aabïke tääu në wëuku yiic në ruönic (c.m. läät thok ëbɛ̈n wälë läät karou thook ëbɛ̈n). Yïn alëu ba wëu cïke lueel tïŋ apiɛth në warɛŋdun cennë wëu gät thïn ic cëmanë 'Thööŋë nhom de Kinder Abɛc/Apath de Kɔc Victoria'.

Naa yïn aaye gam tënë Commonwealth Childcare Subsidy kë yen abïï tääu tueeŋ. Këtui aye yuɔɔth kë yï bë wïc ba cuɛt piny në wëu cë döŋ në CCS ku.

Anïn loi ajuɛɛr/Aguiɛɛr kë muöök bäric aköl alëukï kubïk kuɛ̈t tïŋ tënɔŋ Kinder Abɛc/Apath në kuatë door ë gɛm warɛŋ cï gät ic wëu kenë 'Thööŋë nhom de Kinder Abɛc/Apath de Kɔc Victoria' kë cï ŋiɛc gɔ̈t në warɛɛk cennë wëu gät thïn ic.

Të yennë wëu cïï rok/thɔ̈ɔ̈ŋ tääu në ciën wëu du yic

Kinder Abɛc cïï rok/thɔ̈ɔ̈ŋ aabïke tääu në wëuku yiic në ruönic (e.g. läät hok ëbɛ̈n wälë läät kee rou thook ëbɛ̈n). Yïn alëu ba wëu cïke lueel tïŋ apiɛth në warɛŋdun cennë wëu gät thïn ic cëmanë 'Thööŋë nhom de Kinder Abɛc/Apath de Kɔc Victoria'.

Në thön alɔŋde të cït të bïnë wëu cïï rok tääu në wëuku yiic ku të cït të yennë kënë nyuɔɔth thïn në wereŋë wëu cï gɔ̈t ic, kë yïn jamë kenë raandunë luï kinder. Naa yee mɛnhdu thää wär thää kaa 15 yök në läät tökic, kë thää juɛkë thïnkä aacieke mat thïn në thööŋë nhom de wëu ic.

Naa yïn aaye gam tënë Commonwealth Childcare Subsidy kë yen abïï tääu tueeŋ. Këtui aye yuɔɔth kë yï bë wïc ba cuɛt piny në wëu cë döŋ në CCS ku.

Cïtmanë:

  • Mɛnh nɔŋ run kaa 4 ee lɔ muöök bäric aköl nɔŋ ajuɛɛr/aguiɛɛr ë kinder në nïn kaa 3 në läätic.
  • Luɔɔi ee juɛr në $360 në nïn kaa 3 (anɔŋ yïk thää ke kinder ku ajuëk ë thää ke muöök).
  • Anïn ee CCS de $252 yök.
  • Luɔɔi ee $2,000 cïï rok kë Kinder Abɛc tääu në läätic ëbɛ̈n në läät kee 40 yiic ($50 në läät tökic).
  • Anïn ee cuɛt piny $58 në thök de CCS ku Kinder Abɛc/Apath cïï thɔ̈ɔ̈ŋ

Yïn ŋic. Kënë ee kë nyoothë pɛth ku wëu ee nyaai aabë wööc në të cït të tɔ̈ käŋë ŋɛk thïn.

Updated