Victoria government logo

ဘၣ်ဃးဒီးနကတီၤဆိကၠိအတၢ်ပီးတၢ်လီ

လၢဖိဒံဖိသၣ်အဂီၢ်, တၢ်လိၣ်ကွဲဒီးတၢ်မၤလိန့ၣ်လဲၤဃုၥ်အသးသတြဲၤသတြဲၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်လိၥ်ခိၣ်လိၥ်ကွဲန့ၣ်မ့ၢ်ဒ်သိးဖိသၣ်တဖၣ်ထံၣ်န့ၢ်၀ဲဒီးမၤလိဘၣ်ဃးအ၀ဲသ့ၣ်အကစၢ်အဂ့ၢ်ဒီးတၢ်အိၣ်သးလၢအခိၣ်အဃၢၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မိၢ်ပၢ်ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်မ့ၢ်တၢ်အဒိၣ်ကတၢၢ်တခါလၢတၢ်လဲၤကျဲအ၀ဲန့ၣ်အပူၤလီၤ တၢ်ကိးမံၤဒဲးလၢနဖိအကတီၤဆိကၠိအတၢ်ပီးတၢ်လီအပူၤန့ၣ်တၢ်မၤအီၤဒ်သိးတၢ်ကနီၤလီၤဘၣ်အီၤဒီးသးဖှံဒ်ဟံၣ်ဖိဃီဖိအသိးလီၤ.

ဖဲကတီၤဆိကၠိန့ၣ်, ဘံးထိရံယါတၢ်မၤလိနံၣ်အဆိဒီးတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်လဲၤထီၣ်အတကွီၢ် (Victorian Early Years Learning and Development Framework )(VEYLDF) န့ၣ်တၢ်သူအီၤလၢကဒုးကဲထီၣ်တၢ်မၤလိအသီတၢ်လဲၤခီဖျိလၢအဆီၣ်ထွဲနဖိဒ်သိးကဒိၣ်ထီၣ်ဒီးဂုၥ်လဲၤဆူညါဆူတၢ်မၤလိယဲၢ်မံၤဒီးတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်လဲၤထီၣ်အတၢ်ကဲထီၣ်အသးလၢလီၢ်ခံကတၢၢ်အဂီၢ်န့ၥ်လီၤ. တၢ်ကဲထီၣ်အသးလီၢ်ခံကတၢၢ်ယဲၢ်မံၤန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲ-

 • တၢ်အက့ၢ်ပနီၣ်
 • ပှၤတ၀ၢ
 • တၢ်အိၣ်မုၥ်အိၣ်ပၢၤ
 • တၢ်မၤလိမၤဒိး
 • တၢ်ဆဲးကျိး

တၢ်တဲပူတၢ်နၢၣ်တဖၣ်

တၢ်တဲပူန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်အကျါတခါဒ်သိးဖိဒံဖိသၣ်ကဒုးအိၣ်ထီၣ်အတၢ်သ့ၣ်ညါပလၢၢ်ဘၣ်ဃးကိးနံၤဒဲးအတၢ်လဲၤခီဖျိတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. ဆီၣ်ထွဲ၀ဲလံၥ်လဲၢ်တၢ်ကွဲးအတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်လဲၤထီၣ်ဒီးမၤစၢၤအ၀ဲသ့ၣ်လၢကနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ဃးကဘၣ်ဆဲးကျိးလိၥ်အသးဒီးပှၤလၢအခိၣ်အဃၢၤဒ်လဲၣ်အဂီၢ်လီၤ.

နမၤစၢၤနဖိဒ်သိးကမၤလိတၢ်ကတိၤဖျၢၣ်အသီတဖၣ်ဃုၥ်ဒီးတၢ်အနၢၣ်တဖၣ်လၢအဲကလံၥ်ကျိၥ်မ့တမ့ၢ်ကျိၥ်အဂၤတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ.

 • ဟံးတၢ်ဆၢကတီၢ်တဂၤတဘျီ, ကိးန့ၢ်တၢ်ဂီၤတဖၣ်အမံၤအသၣ်
 • တ့ကဲထီၣ်တၢ်ဃုၥ်ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်
 • တဲပူတဖၣ်
 • သံကွၢ်တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်

တၢ်ကွဲးဘိအလွဲၢ် ဒီးဒွဲလၤတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်တၢ်ကွဲးဘ့ၣ်ဘၣ်

တၢ်ခဲၣ်တၢ်ဒီးစၢၢ်ဘိအလွဲၢ်တဖၣ်ဟ့ၣ်ထီၣ်၀ဲကျဲအါဘိလၢကမၤလိန့ၣ်တၢ်အဂီၢ်လီၤ

 • မၤဂ့ၤဒိၣ်ထီၣ်စုအတၢ်မၤဟူးမၤဂဲၤတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်ဒ်တၢ်ဖီၣ်တံၢ်စၢၢ်ဘိအသိး
 • စု-မဲၥ်ချံတၢ်မၤဃုၥ်သကိး
 • မၤလိဘၣ်ဃးတၢ်အလွဲၢ်ဒီးတၢ်အက့ၢ်အဂီၤ
 • ပၥ်ဖျါထီၣ်တၢ်တ့ကဲထီၣ်တၢ်ဃုၥ်ဒီးစးခိဒီးတၢ်ဖိတၢ်လံၤအဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

အကါဒိၣ်ကတၢၢ်တခီ, နဖိကမၤလိဘၣ်တၢ်ဒ်သိးကပၥ်ဖျါထီၣ်အကစၢ်အသးပူၤပူၤဖျဲးဖျဲးဒီးလၢတၢ်နၥ်လီၤအသးအပူၤလီၤ. ဖိသၣ်တနီၤကမၤ၀ဲတၢ်မၤနီၣ်တဖၣ်လၢတနသ့ၣ်ညါအီၤဘၣ်အိၣ်၀ဲဒီးတၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်အဘၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ်န့ဆၢၣ်အကျိၤအကျဲဘၣ်ဃးတၢ်မၤလိမၤဒိးလၢကခဲၣ်တၢ်ဂီၤအဂီၢ်လီၤ.

 • သူဒွဲလၤတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်သ့ၣ်ဘၣ်လၢကဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ဆိမိၣ်အဂီၢ်
 • ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢကခဲၣ်တၢ်ဂီၤအတၢ်လဲၤခီဖျိတဖၣ်အဂီၢ်
 • ကတိၤတၢ်ဖဲနခဲၣ်တၢ်ဂီၤအခါ
 • ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်အလွဲၢ်တဖၣ်ဒီးတၢ်အက့ၢ်အဂီၤတဖၣ်အမံၤအသၣ်

တၢ်အချံတဖၣ်

တၢ်သူၣ်လီၤတၢ်ချံတၢ်သၣ်ဃုၥ်ဒီးဖိသၣ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်, စဲအ့ၣ်အဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်မၤလိတၢ်လဲၤခီဖျိလၢပျဲအ၀ဲသ့ၣ်ဒ်သိးကထံၣ်ဘၣ်န့ဆၢၣ်ဟီၣ်ခိၣ်ချၢအတၢ်မၤလီၤလးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အ၀ဲသ့ၣ်ကမၤလိဘၣ်န့ဆၢၣ်အဂ့ၢ်, သူၣ်ထီၣ်ကျိၥ်ဒီးမၤလိ၀ဲလၢကလူၤပိၥ်ထွဲတၢ်နဲၣ်လီၤညီညီတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. အ၀ဲသ့ၣ်ကမၤလိဘၣ်ဒ်သိးကဘၣ်တၢ်လူၤဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်လၢ်ဆၢကတီၢ်တတီၤအပူၤဒ်လဲၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

 • ကတိၤဘၣ်ဃးတၢ်မုၢ်တၢ်ဘိတဖၣ်ဒီးပၥ်ဖျါထီၣ်အဒ့အတြၢ်အမံၤအသၣ်တဖၣ်
 • သူၣ်လီၤအ၀ဲသ့ၣ်တပူၤဃီ
 • ကွၢ်ဘၣ်အ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ကိးဂီၤဒဲး
 • ပၥ်ဖျါတၤသူတၤသၣ်ဒီးတၢ်ဒိးတၢ်လၣ်လၢကျးပူၤအမံၤအသၣ်

ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိလၢတၢ်တ့အီၤလၢလုၣ်တဖၣ်

ဖိသၣ်တၢ်ဒိၣ်ထီၣ်သီအကတီၢ်န့ၣ်မ့ၢ်ဖဲဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ်စးထီၣ်ပၢၤဘၣ်၀ဲအထူၣ်ပျၢ်ဆံးဖိလၢအစု၊စုနၢ, ခီၣ်ဒီးခီၣ်နၢတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်၀ဲထူၣ်ပျၢ်အတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤခီဖျိစုဒီးစုနၢတဖၣ်မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်လၢဖိသၣ်တဖၣ်အတၢ်ကွၢ်ထွဲလီၤအကစၢ်အသးဒီးလၢခံလၢ်လၥ်လၢအတၢ်ကွဲးလံၥ်ကွဲးလဲၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. နဖိမၤဂ့ၤထီၣ်စုအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်တဖၣ်ခီဖျိသူ၀ဲတၢ်လိၣ်ကွဲဒီးကပံၥ်, တၢ်ခဲၣ်တၢ်အလွဲၢ်မ့တမ့ၢ်ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိလၢတၢ်တ့အီၤလၢလုၥ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအံၤမ့ၢ်၀ဲကျဲတနီၤလၢနကကၠီးလိနသးလၢစုအတၢ်ဟူတၢ်ဂဲၤတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

 • တုၢ်လုၣ်အဘိတဖၣ်ဆူတၢ်အပူၤအိၣ်၀ဲလၢဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိအလိၤ
 • အိးထီၣ်ဒီးကးတံၥ်ကတီၤဆိကၠိအတၢ်ပီးတၢ်လီ
 • ကၠီးလိသးလၢကအိးထီၣ်စံး(ဘ)မ့တမ့ၢ်ဆ့နုၢ်ချံအဂီၢ်
 • ထိၣ်တလ့ၣ်ကပံၥ်ဃုၥ်ဒီးစုဒီးစုနၢတဖၣ်

တၢ်လိၣ်ကွဲကပံၥ်

ဖဲနဖိမ့ၢ်သူ၀ဲကပံၥ်လၢကတ့ကဲထီၣ်တၢ်အဂီၢ်, အ၀ဲသ့ၣ်မၤဘၣ်၀ဲတၢ်အကါဒိၣ်ကတၢၢ်အကလုၥ်ကလုၥ်-

 • မၤဂ့ၤထီၣ်စုအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်တဖၣ်
 • သူ၀ဲအတၢ်သ့ၣ်ညါလၢကလူၤဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်အဂီၢ်
 • သူ၀ဲအတၢ်ထံၣ်တမှံန့ၣ်လီၤ.

တၢ်တ့ကဲထီၣ်တၢ်ခီဖျိကပံၥ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်လၢတၢ်မၤလိအကျါတခါလၢနဖိအဂီၢ်လီၤ.

 • တလ့ၣ်ဘီၤလိတဖျၢၣ်, မၤပိၢ်ဖးအီၤ, တိၢ်အီၤ, ဘံးအီၤ
 • ကတိၤဘၣ်ဃးအဂ့ၢ်
 • ပၥ်ဖှိၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤအဂၤတဖၣ် ဒ်အမ့ၢ် နီၣ်က့မ့တမ့ၢ်ထိၣ်ဆူၣ်မ့တမ့ၢ်ချိၣ်ကုတဖၣ်
 • တ့ကဲထီၣ်တၢ်အက့ၢ်အဂီၤဃုၥ်ဒီးတၢ်လၢနထံၣ်တဖၣ်

ဖိသၣ်အလံၥ်တဖၣ်

တၢ်ဖးလံၣ်လဲၢ်တပူၤဃီန့ၣ်မ့ၢ်ကျဲအဂ့ၤကတၢၢ်တဘိလၢကစၢဃၥ်ဒီးသူတၢ်ဆၢကတီၢ်ဒ်ဟံၣ်ဖိဃီဖိအသိးလီၤ. မ့ၢ်ကျဲအကါဒိၣ်ကတၢၢ်တဘိလၢကဆီၣ်ထွဲလံၥ်လဲၢ်တၢ်ကွဲးအတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်လဲၤထီၣ်အဂီၢ်လီၤ. တၢ်နီၤဟ့ၣ်လီၤသကိးတၢ်တဲပူအဆၢကတီၢ်ဃုၥ်ဒီးနဖိန့ၣ်ကမၤဂ့ၤဒိၣ်ထီၣ်အ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ထံၣ်တမှံတၢ်ကတိၤဖျၢၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

 • ဃုထၢသကိးလံၥ်တပူၤဃီ
 • ဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်လီၢ်လၢအမုၥ်တလိၣ်လၢကဆ့ၣ်နီၤဒီးဖးလံၥ်အဂီၢ်
 • ပျဲအ၀ဲသ့ၣ်အိးထီၣ်nလံၥ်ကဘျံး
 • သူတၢ်ကလုၢ်လၢအလီၤဆီဘၣ်ဃးပှၤဂဲၤဒိလၢလံၥ်ပူၤတဖၣ်အဂ့ၢ်, ကတိၤဘၣ်ဃးတၢ်ဂီၤတဖၣ်အဂ့ၢ်

ပှၤလၢအတ့ကဲထီၣ်တၢ်သး၀ံၣ်တဖၣ်

တၢ်သး၀ံၣ်န့ၣ်အိၣ်ဒီးအဘျုးအါမံၤလၢဖိသၣ်အတၢ်မၤလိမၤဒိးဒီးတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်တ့ကဲထီၣ်တၢ်သး၀ံၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ကျဲလၢအသးဖှံတဘိလၢနဖိကမၤလိဘၣ်လံၥ်ဖျၢၣ်အသီတဖၣ်, သး၀ံၣ်ဃုၥ်တၢ်တပူၤဃီဃုၥ်ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိဒီးက တူၢ်ဘၣ်မုၥ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်အကစၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဂဲၤကလံၣ် သး၀ံၣ်တၢ်, ဟူး၀း, ဖုထီၣ်ဖုလီၤဒီးဘံးလီၤ စှၢၢ်စှံးတဖၣ်မ့ၢ်တၢ်သးဖှံအကျါတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲအံၤမ့ၢ်တၢ်ဆိမိၣ်တနီၤလၢကသးဖှံ၀ဲလၢတၢ်သူၣ်၀ံၣ်သးဆၢဃုၥ်ဒီးနဖိ-

 • ဂဲၤကလံၣ်ဒီးမၤဟူးသး ဃုၥ်ဒီးနတၢ်သး၀ံၣ်လၢနအဲၣ်တဖျၢၣ်
 • ဂံၢ်ဒွးထီၣ်တၢ်သး၀ံၣ် အယုၢ်သီၣ် လၢကသိၣ်လိနီၣ်ဂံၢ်တဖၣ်
 • ကၠီးလိသး တၢ်သး၀ံၣ်အသီၣ်ထီၣ်သီၣ်လီၤတဖၣ်
 • သူစၢၢ်စှံး ဒ်သိး ကဂံၢ်ဒွးတၢ်ကတိၤသီၣ် အဖျၢၣ်တဖၣ်

တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတၢ်ပီးတၢ်လီအဒၢ

တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတၢ်ပီးတၢ်လီအဒၢန့ၣ်အါန့ၢ်ဒံးတၢ်အဒၢတခါလၢတၢ်ကစိၥ်၀ဲလံၥ်ဒီးတၢ်လိၣ်ကွဲတဖၣ်ဒံးန့ၣ်လီၤ-တၢ်သူအီၤဒ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲ တၢ်မၤလိဒီးတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်လဲၤထီၣ်လၢကျဲအါဘိအဂီၢ်လီၤ. တၢ်ကွဲးလံၥ်လၢၢ်ဘ့ၣ်ဘၣ်အမဲၥ်ဖံးခိၣ်န့ၣ်ဂ့ၤလၢတၢ်ထီဘုးတၥ်ထးနါတၢ်လိၣ်ကွဲအဂီၢ်, တၢ်လိၣ်ကွဲကပံၥ်ဒီးတၢ်ခဲၣ်တၢ်ဂီၤန့ၣ်လီၤ. ကၢ်ချံးဘၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢကကဲထီၣ်တၢ်တ့တၢ်ဂီၤအစီၢ်နီၤခိၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်. ဒါသလၣ်လီၤတၢ်ဖိတၢ်လံၤဒ်သိးတၢ်အမဲၥ်ဖံးခိၣ်အလွဲၢ်လါအဲးန့ၣ်တၢ်ကသူအီၤဒ်တၢ်လိၣ်ကွဲတမှံအသိးလီၤ. ကမ့ၢ်၀ဲပီၣ်လဲၣ်အဂီၤမ့တမ့ၢ်၀့ၢ်အကျဲမုၢ်ခိၣ်သ့၀ဲလီၤ. တ့ကဲထီၣ်က့ၤကျဲအသီလၢနလဲၤဆူကတီၤဆိကၠိန့ၣ်လီၤ. ဖဲအံၤမ့ၢ်ကျဲအဂၤတဖၣ်လၢကသူ၀ဲတၢ်ပီးတၢ်လီအဒၢအဂီၢ်-

 • ကွဲးလီၤတၢ်ကတိၤဖျၢၣ်အသီတဖၣ်
 • တၢ်လိၣ်ကွဲကပံၥ်တၢ်လိၣ်ကွဲချီၣ်
 • တၢ်ဒၢစိၥ်စုလၢလံၥ်မ့တမ့ၢ်တၢ်လိၣ်ကွဲတဖၣ်အဂီၢ်
 • ဒ်တၢ်ပၥ်မၤအသး တၢ်လိၣ်ကွဲဂဲၤဒိ

တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဒၢန့ၣ်ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဒ်သိးကဂ့ၤ၀ဲလၢခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤအဂီၢ်လီၤ. တၢ်တ့ကဲထီၣ်အီၤလၢတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢတၢ်သူက့ၤအီၤသ့တဖၣ်, ဖဲအလီၢ်အိၣ်တၢ်သူက့ၤအီၤလၢကျဲအဂၤတဘိဒ်ကပူၤဖျဲးလၢတၢ်ပၥ်ဃၥ်အီၤအဂီၢ်လၢကဂၥ်ဖှိၣ်၀ဲနဖိကတီၤဆိကၠိတၢ်သ့ၣ်နီၣ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ.

တၢ်သူၣ်ထီၣ်ပှၤတ၀ၢ

ဘံးထိရံယါမ့ၢ်ပှၤတ၀ၢတဖုလၢအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤဆီလိၥ်အသး, မ့ၢ်ဟံၣ်လၢလုၢ်လၣ်ထူသနူအါကလုၥ်ဒီးကတိၤ၀ဲကျိၥ်အါကျိၥ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လီၤဆီလိၥ်သးတဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢအဒုးကဲထီၣ်၀ဲဒ်ပမ့ၢ်တၢ်အကျါတခါန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢအအိၣ်၀ဲဖဲတၢ်ပီးတၢ်လီတၢ်ဆီၣ်ထွဲအတၢ်ကတိၤသကိးဘၣ်ဃးဒီးပှၤတ၀ၢလီၤဆီလိၥ်အသးအါဖုန့ၣ်လီၤ.

 • လၢဖိဒံဖိသၣ်အဂီၢ်, တၢ်လိၣ်ကွဲဒီးတၢ်မၤလိန့ၣ်လဲၤဃုၥ်အသးသတြဲၤသတြဲၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်လိၣ်ကွဲန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲတၢ်လၢဖိသၣ်တဖၣ်ထံၣ်သ့ၣ်ညါဒီးမၤလိဘၣ်ဃးအကစၢ်အသးဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ.
 • သူတၢ်လိၣ်ကွဲကပံၥ်လၢကပၥ်မၤသးလၢကဖီအီၣ်တ့ၤအီၣ်တၢ်လၢဆဲးလၤသနူအဂၤတဖၣ်, မ့တမ့ၢ်
 • ဘံးလီၤဘၣ်စှၢၢ်စှံးဖဲ ဒိကနၣ်တၢ်သး၀ံၣ် လၢအမ့ၢ်ဆဲးလၤသနူအဂၤအအိၣ်, မ့တမ့ၢ်နကစၢ်တၢ်သး၀ံၣ်ဒၣ်နဲ
 • ကတိၤတၢ်ဒီးနဖိဘၣ်ဃးဒီး ထံကီၢ်အဂၤဒီးအ၀ဲသ့ၣ်ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိထူလံၤတဖၣ်အဂ့ၢ်

လံၥ်လၢအီစလါ(န)ကျိၥ် (Auslan)

လံၥ်ခဲလၢၥ်လၢအပၣ်ဃုၥ်ဖဲ ၂၀၂၃ကတီၤဆိကၠိအတၢ်ပီးတၢ်လီအပူၤတဖၣ်အိၣ်ဒီးအီစလါ(န)တၢ်ကျိးထံန့ၣ်လီၤ အီးလါ(န) (Auslan)ဒီး လံၥ်ကျိၤအဖုၣ်န့ၣ်ပၥ်ဃုၥ်၀ဲလၢ်ဘံၤဒံၤအိၤတဖၣ်အပူၤစ့ၢ်ကီၤလီၤ.

အီစလါ(န) (Auslan)န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်သူတၢ်ပနီၣ်ကျိၥ်လၢအါတက့ၢ်တၢ်သူအီၤလၢအီးစထြ့လယါအပှၤလၢတနၣ်ဟူတၢ်ပှၤတသၢဒီးမ့ၢ်စ့ၢ်ကီၤဘံးထိရံယါဖိသၣ်အတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်သီကတီၢ်ကျိၥ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢတၢ်မၤန့ၢ်အီၤသ့ဖဲကတိၤဆိကၠိ လွံၢ်နံၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ပှၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့စဲၢ်နီၤတဖၣ်ဃုထံၣ်န့ၢ်၀ဲလၢတၢ်အဘျုးအဖှိၣ်အိၣ်၀ဲအါမံၤလၢဖိသၣ်အတၢ်မၤလိမၤဒိးဘၣ်ဃးကျိၥ်အဂၤဖဲအသးစၢ်အခါ, ပၣ်ဃုၥ်၀ဲ

 • မၤအါထီၣ်တၢ်ဖးဆိလံၥ်ဒီးတၢ်ကွဲးဆိလံၥ်အတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်တဖၣ်
 • သးအတၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးတၢ်အခိၣ်အဃၢၤ
 • မၤဆူၣ်ထီၣ်နီၢ်ကစၢ်တၢ်ပၥ်လုၢ်ပၥ်ပှ့ၤဒီးတၢ်အိၣ်မုၥ်အိၣ်ပၢၤ
 • ဟ့ၣ်ဆူၣ်ထီၣ်ထူသနူအက့ၢ်ပနီၣ်

တၢ်ပၥ်ကဲပှၤအက့ၢ်ပနီၣ်

ထူသနူတၢ်ဆဲးတၢ်လၤလၢပထံကီၢ်အခီၣ်ထံးတဘ့ၣ်အပှၤတဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်၀ဲလၢအီးစထြ့လယါအတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤအကျါတခါန့ၣ်လီၤ. ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါဖိသၣ်ခဲလၢၥ်အခံဒ်သိးကမၤလိဘၣ်ဃးဆဲးလၤထူသနူခဲလၢၥ်လၢကသူၣ်ထီၣ်တၢ်နၢ်ပၢၢ်ဒီးတၢ်တူၢ်လိၥ် ဒီးတၢ်ပၥ်ကဖၢလၢသးအပူၤန့ၣ်လီၤ. ပပၥ်ကဖၢလၢဘၣ်ပသးလၢကမၤလၤကပီၤဘၣ်ပထံကီၢ်အခီၣ်ထံးတဘ့ၣ်အပှၤကွဲးလံၥ်ဖိဒီးပှၤတ့ကဲထီၣ်တၢ်တဖၣ်လၢတၢ်ပီးတၢ်လီအပူၤန့ၣ်လီၤ. ပူအတၢ်ဂီၤမူ(The storyblocks), အဒိ တၢ်တ့ကဲထီၣ်တၢ်ဂီၤဘၣ်ဃးလုၢ်လၢ်ထူသနူလၢအဆူၣ်ဘၣ်ဃးပှၤအဘီၤရံကၠၢနၢၤဖိအတၢ်တဲပူအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအံၤမ့ၢ်၀ဲတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတနီၤလၢကမၤစၢၤနဖိဒ်သိးကမၤလိဘၣ်ဃးလုၢ်လၢ်ထူသနူဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤဘၣ်ဃးထံကီၢ်အခီၣ်ထံးတဘ့ၣ်အပှၤတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

 • မၤလိဘၣ်ဃးပှၤအဘီၤရံကၠၢနၢၤဖိအတၢ်ပနီၣ်တဖၣ် လၢဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိ မ့တမ့ၢ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်.
 • ကတိၤဘၣ်ဃးပှၤအဘီၤရံကၠၢနၢၤခိၣ်နၢ်မ့တမ့ၢ်တၢ်လိၣ်ခိၣ်လိၥ်ကွဲ ပှၤဒူပှၤဃိၤတဖၣ်အဂ့ၢ်
 • မၤလိအါထီၣ်ဘၣ်ဃး ထံကီၢ်အခီၣ်ထံးတဘ့ၣ်အလုၢ်လၢ်သနူဒီးအပှၤကညီတဖၣ်အဂ့ၢ်

တၢ်အိၣ်မုၥ်အိၣ်ပၢၤဒီးတၢ်ဆီၣ်ထွဲအါထီၣ်

ဖိသၣ်ခဲလၢၥ်မၤလိတၢ်လီၤဆီလိၥ်အသး, ဒီးမၤလိ၀ဲဒ်အကစၢ်တၢ်အိၣ်သးဒၣ်၀ဲအပူၤလီၤ. ကတီၤဆိကၠိတၢ်ပီးတၢ်လီဟ့ၣ်ထီၣ်နၤဖိသၣ်အလံၥ်ဖးဒီးတၢ်လိၣ်ကွဲတဖၣ်လၢတၢ်သူအီၤသ့လၢကျဲအါဘိအပူၤဒ်သိးကတၤတၢ်ဒီးတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်ခဲလၢၥ်အဂီၢ်လီၤ ဘၣ်ဆၣ်တဘျီတခီၣ်နလိၣ်အါထီၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲလၢနဖိအတၢ်မၤလိအဂီၢ်လီၤ. နမ့ၢ်ဆိမိၣ်လၢနၤမ့တမ့ၢ်နဖိကလိၣ်ဘၣ်ဖုးတၢ်ဆီၣ်ထွဲအါထီၣ်န့ၣ်, ကျဲအိၣ်၀ဲအါဘိလၢနမၤတၢ်န့ၣ်သ့၀ဲ-

 • ဘံးထိရံယါကတီၤဆိကၠိသရၣ်သရၣ်မုၣ်တဖၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်တဖၣ်ဒီး တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်လၢကမၤစၢၤအဂီၢ်လီၤ. ကတိၤတၢ်ဒီးနဖိအကၠိသရၣ်သရၣ်မုၣ်ဘၣ်ဃးနတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်
 • မၤတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီလၢကထံၣ်လိၥ်နကသံၣ်သရၣ်အဂီၢ်မ့တမ့ၢ်မိၢ်ဒီးဖိ ဆူၣ်ချ့ကသံၣ်သရၣ်သရၣ်မုၣ်ဖိလၢကတၢၣ်ပီၣ်၀ဲနတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်.
 • ကိးဘၣ်မိၢ်ပၢ်လီကျိၤဖဲ ၁၃ ၂၂၈၉ လၢတလၢၥ်ဘူၣ်လၢၥ်စ့ၤဘၣ်, အိၣ်ဒီးတၢ်ခူသူၣ် သးတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးဒီးတၢ်ဆီၣ်ထွဲ

တီၤဖိသၣ်တၢ်ပီးတၢ်လီတဖၣ်(Kinder Kits)န့ၣ်ပူၤဖျဲးဒီးပာ်ဃုာ်တၢ်ခဲလၢာ်လီၤ

တၢ်ပီးတၢ်လီခဲလၢၥ်လၢအအိၣ်ဖဲကတီၤဆိကၠိတၢ်ပီးတၢ်လီအပူၤတဖၣ်တုၤထီၣ်ထီၣ်ဘး၀ဲဒီးတၢ်ပူၤဖျဲးအပတီၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိၥ်သးဒီးကြၢးဘၣ်၀ဲလၢသၢနံၣ်ကတီၤဆိကၠိဖိအသးနံၣ်သၢနံၣ်တဖၣ်လၢအထီၣ်၀ဲကတီၤဆိကၠိအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ပီးတၢ်လီအဆံးအစှၤတနီၤအိၣ်ဒီးအက့အခီလၢအဆံး၀ဲလၢတကြၢးဘၣ်၀ဲလၢတၢ်ကသူအီၤလၢဖိသၣ်အသးနံၣ်သၢနံၣ်အဖီလၥ်တဖၣ်အဂီၢ်ဘၣ်လီၤ.

တၢ်အံၤမ့ၢ်၀ဲသ့ၣ်ပၣ်သူအတၢ်ကွဲးဘိတဖၣ်ဒီးထးနါတၢ်ထူးသံသ့ၣ်ပၣ်သူ, လၢအအိၣ်ဒီးထးနါအဆံးဖိလၢတၢ်ထီထီၣ်အီၤဖဲအခၢၣ်သးန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ပီးတၢ်လီတဖၣ်အံၤဘၣ်တၢ်မၤနီၣ်အီၤရှဲရှဲဃုၥ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်လၢအကြၢးဘၣ်တဖၣ်ဖဲအဘိၣ်အချၢဒီးတၢ်ကဘၣ်သူအီၤထဲဒၣ်လၢအတၢ်ပညိၣ်ပာ်အဂီၢ်ဧိၤလီၤ.

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးဖိဆံးအသးသၢနံၣ်ဆူအဖီလၥ်တဂၤန့ၣ်, ၀ံသးစူၤပၥ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်အံၤဖဲအ၀ဲသ့ၣ်မၤန့ၢ်အီၤတသ့အလီၢ်တက့ၢ်.

ဒ်တၢ်လိာ်ကွဲခဲလၢၥ်လၢဖိသၣ်သးနံၣ်ခဲလၢၥ်အဂီၢ်န့ၣ်, မိၢ်ပၢ်ဒီးပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်ဖိတဖၣ်ကဘၣ်ကွၢ်သမံသမိးအီၤတချုးအသူ၀ဲဒီးတၢၤကွံၥ်အီၤဖဲအလီၢ်လံၤဟးဂီၤအခါန့ၣ်လီၤ.

Reviewed 22 September 2023

Was this page helpful?