JavaScript is required

Qabiyyee Kinder (Kinder Kits) - Afaan Oromoo (Oromo)

Daa’imni bara 2024 sagantaa Mana Barumsaa Daa’immanii Waggaa Sadii maallaqaan gargaaramu keessatti galmaa’e hundi Qabiyyee Kinder (Kinder Kit) argachuuf ulaagaa ni guutuu.

Title page on green background with illustration of two children playing, text displayed is Guide for Families.

Waa'ee Qabiyyee Kinder (Kinder Kits)

Ijoolleef xabiisaa fi barnootni wal cinaa adeemu. Xabiisi akka itti ijoolleen waa'ee ofii isaanii fi waan naannoo isaanii jiru baranifi itti abuuranidha. Warri, kunuunsitoonni fi maatiin imala sanaa keessaa kutaa guddaadha. Waan hundi Qabiyyee Kinder (Kinder Kit) mucaa keessanii keessa jiru kan akka maatiitti waliin qooddatttanii fi gargaaramtaniif tolchamee dha.

Illustration of two children playing outside. One is riding on a scooter one is playing with building blocks.

Bakka Oolmaa Ijoollee, kan Hujeeffannoo Eegala Barmootaa fi Guddinaa Viiktooriyaa (Victorian Early Years Learning and Development Framework (VEYLDF)) wanneen shan kan barmootaa fi guddina isaaniif tahu irratti mucaa keessanii gargaaruuf qopheessame. Wanneen shanan kunneen:

 • Eenyummaa
 • Barmoota
 • Hawaasa
 • Waliin dubbannaa (Communication)
 • Nagahooma (Wellbeing)

Sanduuqa gocha

Illustration of two adults with two children using the Kinder Kit outdoors.

Sanduuqa sochii kitaabaa fi meeshaalee taphaa baatanii deemuuf korojoo qofa oli dha. Karaa hedduun barumsaa fi guddina deeggaruuf itti fayyadamuu ni danda’ama.

 • Sanduuqa sochii fudhadhaatii piknikii ykn hiriyootaafi maatii wajjin ba’uuf
 • Afata daakuun taphachuu
 • Gargaarsa taphaaf kan ta'u

Ni beektaa? Qodaan Qabiyyee waa ittiin hojjetamuu kan naannoo waliin wal fudhatuu fi miidhaa itti hin findee dha. Bakka danda’ametti meeshaalee deebi’anii fayyadaman irraa kan hojjetame yoo ta’u, qabeenya daa’ima keessanii kuusuudhaaf irra deebi’amee itti fayyadamuu ni dandeessu. Kitticha gara easel tti dachaasuu ykn Kitticha diriiraa diriirsuu akka fuulli magariisaa tapha yaadaatti fayyadamuu danda’uu.

Boronqii, gabatee fi hartuu

Illustration of a child drawing a teddy bear using the Kinder Kit chalk and activity case inside. Adult female wearing Hijab supervising child.

Gabatee fi boronqiin kalaqaa fi dandeettii sochii qaamaa gaarii (fine motor skills) guddisuuf yeroo ijoolleen boronqii qabanitti baayyee gaarii dha. Gabatee boronqii akka fuulaatti fayyadamuun boronqiidhaan kaasuun kan danda’amu yoo ta’u, akkasumas bukoo taphaatiin boca uumuuf itti fayyadamuu ni danda’ama.

 • Bakka ala jiru barbaadiitiin waan naannoo kee argitu kaasi
 • Yaada kee irraa addunyaa uumuuf boronqii fayyadami
 • Maqaa kee barreessuu shaakali
 • Aartii riguu uumuuf koo'alaa hartuu irratti argamu fayyadami. Koo'alaa waraqaa tokko tokko jala kaa'aatii boronqii sanaan salphaatti rigii

Ni beektaa? Beektuu? Hartuun boronqii pilaastikii kan yeroo maallaqni Awustiraaliyaa hojjetamu irraa hafe deebi'ee fayyadaman of keessaa qaba.

Sanyii (Seeds)

Illustration of child and two adults outside. Child is wearing a hat and watering the Kinder Kit seeds in pots.

Ijoollee waliin sanyii mukaa dhaabuun, waa baratuu isaanii duroomsa, muuxannoo saayinsii irratti hundaawe hubatuu isaanii guddisaaf kun ammoo uumama naannoo isaanii akka raajefatan isaan gargaara. Waa'ee umamaa baratu, afaan isaanii guddisatu, qajeelfama saphlaadhaan akka waa baratan isaan gargaara. Yeroo keessas akka itti waa hubatan baratu.

 • Waa'ee biqiltuu itti dubbadhaatii damee isaanii itti himaa
 • Waliin biqiltuu dhaabaa
 • Waa’ee marsaa jireenya biqiltootaa baradhu
 • Fuduraa fi kuduraa gabaa keessatti agartan maqaa isaanii itti himi

Ni beektaa? Alfalfa gosa ataraa kan vitamina fi albudaa qaamaaf gargaaru hedduu of keessaa qabuu dha. Yeroo baalli mukichaa miidhamu ilbiisota akka isaan irra-deebiin poolineeshinii gaggeessan isaani gargaaraniif mallattoo ergaafi. Nyaata bilcheessuu keessan keessattillee itti fayyadamuu dandeessu!

Qajjisa bineensota namtolchee keessa galchu

Illustration of child, adult and dog sitting on the floor inside. The adult and the child are using the Threading Animals activity from the Kinder Kit.

Ijoollummaan jalqabaa yeroo ijoolleen maashaalee xixiqqoo harka, quba, harka, miila fi quba miila isaanii irratti to’annoo guddaa argachuu jalqabanidha. Maashaalee sochii qaamaa xixiqqoo harkaa fi quba keessa jiran guddisuun of kunuunsuu daa’immaniif boodarra, barreessuudhaaf barbaachisaa dha. Mucaan keessan dandeettii sochii qaamaa isaa isa gaarii, bukoo tapha, qalama ykn qajjisa bineensota namtolchee keessa galchu fi boodarra, barreessuudhaaf fayyadamuudhaan guddifachuu danda’u. Karaaleen dandeettii sochii qaamaa gaarii (fine motor skills) shaakaluu dandeessan muraasni kunooti:

 • Beeyilada kan ittiin hidhan uraa isaa keessa baasuu
 • Sanduuqa gocha baniitii cufi
 • Cuftuu (zips) qulfii huccuu (buttons) cufuu baruu
 • Harkaa fi qubaan bukoo tapha gangalchii

Ni beektaa? Hidhannoon kophee (Shoelaces) Dhaloota Yesuus Dura (BC) gara waggaa 3000 dura kophee miila irratti hidhuuf dhimmi itti bahamaa turame.

Hibboo kaartaa Awustiraaliyaa

Illustration of a family of two adults and one child sitting on the floor inside. The Australia map puzzle is partially complete. They are working on the puzzle together. One adult and the child are both holding a piece of the puzzle.

Hibboo salphaan daa’imni keessan obsa, xiyyeeffannaa, rakkoo furuu fi dandeettii sochii qaamaa gaarii akka guddifatu gargaaru. Mucaan keessan yeroo hibboo waliin walqunnamu filannoo ni godhu, boca adda baasuu fi yaadannoo isaaniitti fayyadamu.

 • Yaaliifi dogoggora fayyadamuun hibboo xumuruun dandamachuu shaakali
 • Waa'ee bineensotaa haasa'aa
 • Dabareen wal fuudhuu qoradhu
 • Ijoolleen waa’ee bocawwanii fi yoo walitti makaman akka dubbatan jajjabeessi

Ni beektaa? Addunyaa kana irratti hoosistoota hanqaaquu baasan keessaa echidna fi platypus qofa.

Qalamawwan fi gabatee aartii

Illustration of a family using the Kinder Kit Activity Pad. One parent is standing holding a newborn baby watching the second parent holding the activity pad while a child using a walking frame draws a dog on the pad with a green crayon.

Dibaadhaan waa dibuun kara adda addaa baay'ee akka baratan gargaara:

 • akka itti qubeessaa qabatan aruu
 • qindoomina harkaa fi ijaa
 • halluu fi bifa adda baasanii baruu
 • waraqaa fi wanneen biroo irratti waa uumanii agarsiisuu.

Hunda caalaa immoo ijoolleen nagaa fi ofitti amanamummaadhaan yaada isaanii ibsuu ni baratu. Ijoolleen takka takka waan sitti hin beekamnee ykn hiika siif hin qabne dibanii sitti agarsiisuu malu, sunis ni taha. Kun adeemsa uumamaa kaasu fakkii fi barreessuu barachuudha.

 • Yaada kee yaaluuf Waan irratti dibamu (Art Pad) dhimma bahi
 • Fakkoo harkaan sararuu (drawing) maatii jajjabeessi
 • Osooma dubbataa jirtuu fakkoo kaasi ykn dibi
 • Halluu (colour) fi danaa (shapes) maqaa yaami

Ni beektaa? Qalamawwan kun kan hojjetaman gagaa kanniisa irraa yoo ta'u, kunis dhaaba damma Viktooriyaan hojjetame irraa argama. Yeroo kannisni owuruu keessaa maatii isaaniif waan barbaachisu barbaadanii gara gaagura (hive) isaaniitti deebi'an waan marsaa xiqqoo fakkaattu takka ni sirban.

Boca Raasu

Illustration of adult and child inside, playing music. The adult is playing the triangle, and the child is using the Shape Shakers from the Kinder Kit. There is a guitar against the wall in the background and a snare drum on the floor in the foreground.

Muuziqaa uumuun ijoolleen jechoota haaraa akka baratan, sirboota akka sirban, akkamitti akka lakkaa’anii fi ofitti miira gaarii akka itti dhaga’amu kan baratan karaa nama gammachiisudha. Shubbisuun, sirbuun, socho'uu fi utaaluun hundi qaama bashannanaati. Mucaa kee waliin muuziqaa takka takka gammaduuf yaadni hangi tokko kunoo akkasi:

 • Sagaleewwan adda addaa godhu yaalii
 • Sirba jaallattutti shubbisaa, socho'aa fi raasaa
 • Rukuticha lakkaa'i
 • Jechoota daa’ima keessanii ijaaruuf sirboota ykn faaruu fayyadamaa

Ni beektaa? Beektuu?Aadaan hedduun yeroo gogiinsa rooba fiduuf ulee rooba akka meeshaa muuziqaatti fayyadamuutti amanu. 

Dhoqqeessuu (Playdough)

Illustration of a family of two adult males and a child playing with the Kinder Kit playdough. The child is holding a ball of playdough, one of the adults is holding a rolling pin and the other is holding a toy hammer. There is playdough on the activity mat and a feather on the floor beside the mat.

Yeroo mucaan kee waa dhoqqeessuudhaan waa uumu, waan barbaachisaa hedduu adda addaa uumu:

 • beekumsa qalbii wayyeessuu
 • waa keessa baruuf qalbii isaaniitti dhimma bahu
 • abjootee (imagination) isaanii gargaaramuu.

Dhoqqeessanii waa uumuun mucaan kee waa baratuuf barbaachisaa dha.

 • Kubbaa naannessi, dhiiti, ol fuudhi, walitti cafaqi
 • Koo'alaa hartuu irratti argamu akka chaappaatti fayyadami
 • Waan kan biroo kan akka filee (sticks) ykn baallee (feathers) ykn qolaa (shells) itti dabali
 • Waan argitu tarree galchi

Ni beektaa? Dhoqqeessa (Playdough) manatti tolchuun saphlaa dha; waan irraa hojjetamus toora interneetaa (internet) irra jira. Dhoqqeessa (plydough) ittiin xabatan waliin qopheessuun keessati kan ittiin xabataa baratan fi yeroo herregaa fi saayinsii baratuu eegalanis waa hunda isaan barsiisuuf gargaara.

Kitaabota daa’immanii

Illustration of a child looking at a book while sitting between their grandparents on a couch.

Kitaaba waliin dubbisuun maatii walitti fiduu fi yeroo waliin dabarsuuf guddaa gargaara. Waa dubbisuu fi barreessuuf karaa hedduu barbaachisaa tahee dha. Yeroo oduu durii itti himan qabaatuun waa yaadaan uumuu fi dubbannaa afaanii guddisatuuf gargaara.

 • Kitaaba waliin filadhaa
 • Bakka mijjataa fi waca hin qabne taa'aa waliin dubbisaa
 • Fuula haa garagalchan
 • Sagalee adda addaa taphattootaaf fayyadami, waa’ee fakkiiwwanii haasa’i

Ni beektaa? Kitaabicha seenaa isaa qofa irratti fuuleffatuu caalaa irra deddeebi'anii dubbisuun ni gargaara. Mucaan kee maal argaa akka jiru, fakkoon kitaabicha keessaa waa'ee maalii akka tahe fi 'itti aanee waan dhufuuf jiru maal tahinna?' jedhii gaafadhu

Ashaangulliitii qubaa

Illustration of adult and child outside, sitting on a picnic rug playing with Kinder Kit finger puppets.

Ashaangulliitiin qubaa ijoolleen afaan akka qabaatan, miira akka qoratanii fi tapha diraamaatiin karaa itti bulchuu danda’an akka baratan gargaaruu danda’u. Seenaa himuu fi gahee taphachuun akkaataa ijoolleen addunyaa fi ofii isaaniif hiika itti kennan keessatti kutaa barbaachisaa dha.

 • Maqaa bineensotaa Afaan Ingiliffaa fi afaanota birootiin moggaasi
 • Arfiilee uumi
 • Seenaa tolfadhu
 • Ashaangulliitii mana keessaa fi ala fayyadami

Ni beektaa? Tokkoon tokkoon ashaangulliitiidhaaf sagalee adda addaa uumuu dandeessa, kunis tapha kalaqaa itti gammaduudhaaf karaa nama gammachiisu taasisa.

Albuuda madaaluu

Illustration of a family inside playing with the Kinder Kits balancing gems. There is a child on a mat balancing gems on top of a box. An adult male holding a baby is watching as the child places the third gem on the tower.

Albuudota madaaluun tapha kalaqaa jajjabeessa Yeroo walitti tuuluu fi ijaaruuf itti fayyadaman, kofoo fi bocni adda addaa dhagaa gati jabeessa rakkoo furuu, hubannoo iddoo fi dandeettii sochii qaamaa gaarii ni jajjabeessa.

 • Kophaa ijaaruu ykn bilookii fi kaartoonii biroo waliin walitti makuu
 • Yeroo albuudota walitti tuultu obsa shaakali. Yoo kufan hafuura gadi fagoo 3 fudhachuun irra deebi'aa yaalaa
 • Yaada kee fayyadamuun addunyaalee adda addaa albuudota sanaan uumi
 • Afaan ibsituu waa’ee boca, guddinaa fi halluu qoradhu

Ni beektaa? Dhagaa gati jabeessaan akka garnet, topaz fi zircon Victoria keessatti argamaniiru.

Hawaasa ijaaruu

Illustration of an adult male and child standing at a round table looking at a world globe. There is a piece of paper on the table with “hello” written in different languages.

Victorian hawaasni adda addaa kan keessa jiraatan, qe'ee aadaa hedduu fi afaan gara garaa dubbatanii dha. Adda addummaan keenya eenyu akka taane kan nu tolchee dha. Wanneen garagaraa Qabiyyee keessa wanneen jiran waa'ee hawaasota gara garaa ibsanii dha. Ijoolleef xabiisaa fi barnootni wal cinaa adeemu. Xabiisni akka itti ijoolleen of ilaalanii fi waa'ee ofii isaanii baranii dha.

 • Dhoqqeessa aadaa warreen kaanii irraa ykn kan kee irraa tolchitu fakkeessii hojjadhu
 • Muuziqaa aadaa biroo ykn kan kee irraa osoo dhaggeeffattuu Boca Raasa (Shape Shakers) Raasi
 • Mucaa keetti waa'ee biyyoota kan biroo fi beeyilada aadaa isaanii itti dubbadhu

Ni beektaa? Qajeelfamoota afaanota hedduutiin asii argachuu dandeessu: vic.gov.au/kinder/translations(opens in a new window).

Kitaabota kanneen gurraan dhagahuu hin dandeenyee (Books in Auslan)

Illustration of an adult and child sitting on a purple mat inside while they watch a person on TV use sign language. The child is holding a book.

Kitaabotni Qabiyyee Kinder kan 2024 hundi kanneen gurraan dhagahuu hin dandeenye (Auslan) akka gargaarutti jijjiiramee jira. Vidiyoo kitaabota kanaatiif koodii QR gara gadii jiru kana dhimma itti bahi. Kanneen gurraan dhagahuu hin dandeenyeefis (Auslan) waraabbiin isaa vidiyoo kana keessatti dabalamee jira.

Kanneen gurraan dhagahuu hin dandeenyee (Auslan) Austiraaliyaanota gurri isaanii duudeef mallattoo afaan dubbannee tahee kan tolchame Sagantaa Afaanii Eegala Ijoollummaa kan Olmaa Ijoollee Waggaa-Afurii takka takka keessa galee jira.

Beektotni barmootaa ijoollotni ijoollummaatti afaanota kan biroo baruun faayidaa akka qabuuf hubatanii jiran. Kunis:

 • dursanii-dubbisuu fi dursanii-barreessuu baruu isaan gargaara
 • sammuu isaanii guddisa
 • ofitti boonuu fi nagahooma isaanii ol kaasa
 • eenyummaa aadaa isaanii jabeessa.

Viidiyoowwan kitaaba dubbisuu kanneen Auslan fi mata duree ykn ibsa of keessaa qaban ilaaluuf hidhata (link) kana cuqaasaa.

Ni beektaa? Mootummaan Victoria kinders hirmaataniif maallaqa dabalataa kenna, barsiisaa afaanii gahumsa qabu qacaruun sagantaa Kinder Waggaa-Afur keessaa kutaa tokko afaan biraatiin baasii dabalataa tokko malee warraaf dhiyeessuuf. As caalaatti bari: vic.gov.au/early-childhood-language-program.

Nageenya gaarii fi deeggarsa dabalataa

Illustration of two adults talking inside while two children are sitting on the floor playing with blocks.

Ijoolleen hundi akka adda addaattii fi yeroo isaanii toletti baratu. Qabiyyeen Kidner (Kinder Kit) kitaabotaa fi waan ittiin xabatan kan akka adda addaatti isaan yaalchisu dandeettii isaaniis qoru of keessaa qaba. Yoo ati ykn mucaan kee deeggarsa dabalataa tokko tokko si barbaachisuu danda’a jettee yaadde, karaaleen gargaarsa argachuuf gargaaran hedduutu jiru:

 • Barsiisotni oolmaa ijoollee Victoria ogummaa fi beekumsa ittiin gargaaran ni qaban. Gaaffii qabdu barsiisaa gaafadhu
 • Gaaffii qabdu waliin mariyatuuf doktora fayyaa ykn neersii fayyaa haadaa fi mucaa waliin baallama qabadhu
 • Toroa Warraa (Parentline) 13 22 89 irratti tola, kan hiccitiin isaa eegame gorsa qalbii fi gargaarsaaf bilbili

Gargaarsa barbaaddaa? Tarii gargaarsi akkamii mucaa keetiif akka jiru baruuf as ilaali: www.vic.gov.au/kindergarten-programs-and-initiatives. Gargaarsa sirrii tahe argatuuf akkasuma qajeelfama dabalaatiif barsiistuu kinder kee gaafatuu dandeessa.

Eenyummaa kabajuu

Illustration of two children sitting inside on the floor while an adult points to symbols on a yellow mat. There is an Acknowledgement of Country sign on the wall in the background.

Aadaan Koorie seenaa Awustiraaliyaa keessatti kutaa barbaachisaa dha. Ijoollee hundi waa'ee aadaa hundaa akka hubatan, fudhatanii ittiin boonan jajjabeessaa. Aadaan Aboorijiinaal fi Torres Strait Islander har’a jiraachaa fi dagaagaa jira, akka barreessitootaa fi artistoota Kits keessatti kabajuun keenya ni boonna. Sochiiwwan daa’imni keessan waa’ee duudhaa fi aadaa Koorie caalaatti akka baratu gargaaran muraasni kunooti.

 • Mallattoolee Koorie meeshaalee ykn bineensotaaf baradhu
 • Waa'ee hoggantoota Koorie, gootota ispoortii ykn artistoota haasa'aa
 • Waa'ee aadaa fi ummatoota Koorie caalaatti baradhu

Ni beektaa? Weebsaayitiin Waldaa Barnoota Aboorijiinaal Victoria Inc. (The Victorian Aboriginal Education Association Inc.) sochiiwwan bashannansiisoo, hawwataa ta’an kanneen duudhaa fi aadaa Koorie qoratan qaba. Marsariitii kana daawwadhaa: vaeai.org.au.

Hojii aartii Aboorijiinaal

Illustration of a koala sitting in a tree at nighttime. This is the Aboriginal artwork designed for the Kinder Kit activity box.

Gunditjmara Mirring (Biyya) irratti yeroo halkanii dha. Ji’aa fi urjiileen hedduun samii irratti ifaan ni ibsu. 

Karaan karrayn (kangaroo) guutummaa Mirring keessatti faca’ee jira. Yeroo tokko tokko karran utaaluu ykn marga nyaachaa arguu dandeessa.

Weengkeel (koo'ala) dammaqee damee muka gogaa diimaa lagaa qabatee jira. Mukti kun meeshaalee akka gaachana, doonii fi coolamon uumuuf itti fayyadamaa ture.

Lafti, samiin, bishaanii fi bineensonni barbaachisoodha. Isaan kabajuu hin dagatinaa.

Naakiyaa Cadd dubartii Gunditjmara, Yorta Yorta, Dja Dja Wurrung, Bunitj, Boon Wurrung fi Taungurung dha. Naakiyaan haadha, artistii fi abbaa qabeenyaa daldala xixiqqaa 'More than Lines' yoo taatu, seenaa karaa aartii qabachuu fi qooduuf fedhii guddaa qabdi.

Gaafadhu: Abbootiin Aadaa lafa jiraattu, barattu fi itti taphattu eenyufa’i? Yeroo ala jirtu maal argita, maal urgaa’a, maal dhageessa?

Back cover instructions about the kinder kit packaging, includes an illustration of a child holding the Kinder Kit.

Updated