Victoria government logo

کمک مالی و کودکستان شروع زودهنگام (Financial Assistance and Early Start Kindergarten) - هزارگی (Hazaragi)

دولت بلده تمام اطفال بودیجه میدیه تاکه دو سال ره د کودکستان رفته بی تنن. اکثر خدمات به اضافه پیسه دولت یک فیس هم میگرن. فامیل شیم ممکنه قد ازی فیس کمک دریافت کنه. اگه شیمو از مردمای مهاجر یا پناه جو استید، یک برنامه د نام کودکستان شروع زودهنگام (ESK) د دسترس استه. ESK می تینه کمک کنه تاکه شیمو حد اکثر مقدار ساعتای برنامه کیندر مفت ره که امکان دشته شه هر هفته بلده طفل خو بدست بیارین.

د سال 2023، برنامای کودکستان سه ساله بین 5 تا 15 ساعت د هر هفته و برنامای کودکستان چار ساله بلده 15 ساعت استه ثبت نام کدو د برنامه ESK اطمینان میدیه که 15 ساعت کامل بلده پروگرامای کودکستان سه ساله و چار ساله بدست بایه. ای بلده اطفالی د دسترس استه که:

 • از مردمای مهاجر یا پناهجو استن
 • به حیث بومی یا مردمای جزیره نشین تنگی تورس شناسایی موشن
 • فامیل شی قد سازمان محافظت اطفال د تماس بوده

فرق نه نه که د کدم جای ویکتوریا زندگی کنن ای اطفال می تنن 15 ساعت کیندر مفت یا ارزان ره د هر هفته د دوران ازی راه-اندازی بدست بیارن. دسترسی فعلی و ساعتای که دریافت مونن تغییر نخاد کد.

چی رقم درخواست کنیم:

ESK د تمام برنامای کیندر که توسط یک معلم با تجربه ارائه موشه د دسترس استه. شیمو می تنید د یک کیندر د نزدیک خو تماس گرفته طفل خوره ثبت نام کید و بخوایید که د بودیجه کودکستان زودهنگام دسترسی پیدا کنید. کودکستانا می تنن دسترسی د خدمات ترجمانی بلده کمک کدو د زیبون خود شیم دشته شن.

شیمو همچنین می تنید قد ازمو یا شاروالی محلی خو بلده کمک د تماس شونید. بلده کمک گرفتو د زیبون خود خو می تنید خدمات ترجمانی شفاهی و کتبی ملی ره د شماره 450 131 زنگ ده اید، از ترجمان بخوایید که د شماره شاروالی محلی شیم یا د ازمو زنگ ده یه، و ترجمان د تلفون قد شیم مومنه و ترجمانی مونه.

چی وقت درخواست بیدی:

اگه اطفال پیش از 30 جون د سالی که ثبت نام کیده د کودکستان داخل شونه سه ساله شونه بلده برنامه ESK مستحق استه.

اگه تاریخ تولد طفل شیم بین 1 جنوری و 30 اپریل باشه، باید اول حساب کنید که کدام سال مکتب ره شروع کنه ود مطابق ازو می تنید بوفامید که د کدم سال مستحق برنامه ESK موشه. شیمو می تنید انتخاب کنید که آیا طفل شیم د سالی که 5 ساله موشه مکتب ره شروع کنه یا 6 ساله موشه. ازو پاس، اونا می تنن از برنامه ESK د سالی که اونا سه یا چار ساله شده دسترسی پیدا کنه. اگه بلده ازیکه مالوم کنید که طفل شیم چی وقت بلده برنامه ESK مستحق موشه د کمک نیاز درید، می تنید قد وزارت معارف، شاروالی محلی، نرس صحت طفل و مادر، یا یک کیندر د منطقه خو، یا اگو دنه ازی سازمان ره د منطقه خو تماس بیگرید.

 • خط معلوماتی کودکستان سه ساله 663 338 1800
 • Brotherhood of St Laurence شماره تلفون: 1183 9483 03
 • Foundation House شماره تلفون: 8900 9389 03
 • خدمات اطفال Fka شماره تلفون: 4471 9428 03
 • مرکز منابع مهاجرای منطقه شمال غرب
  • St Albans شماره تلفون: 044 676 1300 یا 6044 9367 03
  • Broadmeadows شماره تلفون: 1278 9351 03
 • مرکز منابع مهاجرای اسپکترم 653 735 1300
 • VICSEG New Futures شماره تلفون: 2533 9383 03
 • مرکز منابع مهاجرای منطقه شمال غرب
  • St Albans شماره تلفون: 044 676 1300 یا 6044 9367 03
  • Broadmeadows شماره تلفون: 1278 9351 03
 • مرکز منابع مهاجرای اسپکترم 653 735 1300
 • VICSEG New Futures شماره تلفون: 2533 9383 03

Reviewed 21 December 2022

Was this page helpful?