Victoria government logo

Đăng ký học mẫu giáo

Xin chào, tôi là Mela.

Vợ chồng tôi và hai con hiện ở Melbourne.

Gia đình tôi đã sống ở Úc được hơn bảy năm nay.

Cháu Caitlin con gái chúng tôi hiện đang đi học chương trình mẫu giáo ba tuổi.

Chúng tôi biết về chương trình mẫu giáo ba tuổi khi chúng tôi bắt đầu tìm nhà trẻ cho Caitlin.

Có người viên chức cộng đồng ở hội đồng thành phố địa phương đã giới thiệu cho chúng tôi về chương trình Mẫu giáo ba tuổi.

Họ chỉ cho chúng tôi trang mạng, mà ở đó chúng tôi đã tìm được rất nhiều thông tin rất hay về chương trình Mẫu giáo ba tuổi.

Trang mạng này có các thông tin hữu ích về cách làm thế nào đăng ký và tìm một trường mẫu giáo trong vùng của quý vị bằng cách dùng bản đồ Kinder Tick.

Quý vị cũng có thể điền ngày sinh của con mình rồi máy tính sẽ cho quý vị biết khi nào con quý vị có thể bắt đầu đi học chương trình Mẫu giáo ba tuổi.

Tất cả trẻ em tròn ba tuổi trước ngày 30 tháng 4 là hội đủ điều kiện để đi học chương trình Mẫu giáo ba tuổi trong năm đó.

Chúng tôi liên lạc với một số dịch vụ ở gần nhà và được cho biết thêm về các chương trình mẫu giáo và cách đăng ký.

Quý vị nên có kế hoạch trước và hãy đăng ký cho con từ sớm.

Cũng có một số tài liệu bằng tiếng Việt trên trang mạng.

Quý vị có thể chia sẻ những tài liệu đó với bạn bè là những người có thể quan tâm việc cho con đi mẫu giáo.

Caitlin hiện đang học chương trình Mẫu giáo ba tuổi.

Mà tôi chắc chắn rằng tất cả các kỹ năng và sự tự tin mà cháu học được sẽ giúp cho cháu sẵn sàng vào tiểu học.

Muốn biết thêm thông tin, hãy vào trang www.vic.gov.au/kinder/translations

----

Hi, I’m Mela.

I live with my husband and two kids in Melbourne.

We’ve been in Australia for over seven years.

My daughter Caitlin is attending kindergarten program for three-year-olds.

We found out about the Three-Year-Old Kinder when we started looking for a childcare centre for Caitlin.

A community officer from our local city council introduced the Three-Year-Old Kinder to us.

They showed us the website, where we found lots of great information about Three-Year-Old Kinder.

The website has useful information about how to enrol and find a kinder in your area using the Kinder Tick map.

You can also enter the date of birth of your child and the calculator will let you know when they can start Three-Year-Old kindergarten.

All children who turn 3 years of age before the 30th of April are eligible for Three-Year-Old kinder for that year.

We got in touch with some services nearby and were told more  about their kindergarten programs and how to enrol. 

You should plan ahead and try and get your enrolments in early.

There are also some Vietnamese resources on the website.

You can share these with friends who might be interested in kinder.

Caitlin is now attending Three-Year-Old Kinder.

And I’m sure all the skills and confidence she is learning will help she get ready for school.

For more information, visit www.vic.gov.au/kinder/translations

Reviewed 03 February 2023