JavaScript is required

Jalqabbii Oolmaa Daa’immani Barii (Early Start Kindergarten) - Afaan Oromoo (Oromo)

Yoo duubbeen kee dahataa (refugee) ykn koolu galaa (asylume seeker) taate Jalqabbii Oolmaa Daa'immanii Barii (ESK)f seerri siif hayyama. ESKn torbanitti mucaa keessaniif sa’aatii sagantaa oolmaa daa’immanii bilisaa hanga guddaa ta’e akka argattan mirkaneessuuf gargaaruu danda’a.

Bara 2023tti, sagantaaleen Oolmaa Daa’imman Waggaa-Sadii torbanitti sa’aatii 5 hanga 15 gidduutti kan hojjetan yoo ta’u, sagantaaleen Oolmaa Daa’imman Waggaa-Afur ammoo sa’aatii 15f kan ooludha. Sagantaaleenn Oolmaa Daa'immanii kan Waggaa-Sadii fi Waggaa-Afurii kanneen kara ESK galmeessamaniif torbanitti sa'aa 15 guutuun mirkaneessamaafii dha. Innis ijoolleewwan akka armaan gadiif kan jiraatu dha:

  • seenduubee baqataa yookaan koolugalaa irraa kan ta’an
  • akka Ganamaatti yookaan warra odola kana dursee qabate
  • kan maatiin egumsa daa’imaa waliin quunnamtii qaban

Yeroo jalqabutti ijoolleen Victoria keessaa bakka kam illee haa jiraatanii torbanitti kinder sa'aa 15 tola argatuu danda'u. Argannaan isaanii yeroo ammaa fi sa’aatiin isaan itti fudhatan hin jijjiiramu.

Akkamiin akka iyyatamu:

ESKn sagantaalee oolmaa daa’immanii barsiisaa gahumsa qabuun kennaman hunda keessatti ni argama. Oolmaa daa’immanii naannoo keessan jiru qunnamuu fi gargaarsa Oolmaa Daa’immanii jalqabbii Ariifataa akka argatan gaafachuudhaan daa’ima keessan galmeessuu dandeessu. Afaan keetiin si gargaaruuf tajaajilli kinder tajaajila afaan hiikaa tola argatuu danda'u.

Gargaarsaaf Toora Gaaffii Oolmaa Ijoollee Waggaa-Sadii kan Damee Barmootaa 1800 338 663 irratti ykn gumii (council) naannoo kee jiru qunnamuu dandeessa. Gargaarsa afaan keetiin argatuuf Tajaajila Afaan Hiikkaa fi Jiijjiirraa Baiyyaalessaa (National Translating and Interpreting Service) 131 450 irratti bilbilii akka nama afaan siif hiiku siif argan fi gumii (council) naannoo kee jiru ykn Damee Barmootaa waliin wal si qunnamsiisan gaafadhuu, namni afaan siif hiikus si waliin bilbila irra tura.

Yoom iyyatamu:

Ebla (April) 30 dura umriin dhaaloota isaanii sadii yoo guute ijoollotni waggaa keessa jiran keessa kinder itti galmeessamuu danda'an. Yoo akka galmeessitu as ilaali.

Mucaan keessan bara waggaa shan yookaan ja’a guututti mana barumsaa akka baratu filachuu dandeessu. Sana booda, waggaa sadii yookaan afur bara guutanitti ESK argachuu danda’u.

Yoo daa’imni keessan yeroo ESK’f ulaagaa guutu herreguuf gargaarsa barbaadde, Kutaa Barnootaa, mana maree naannoo keetii, narsii fayyaa haadholii fi daa’immanii kee, yookaan daa’imman naannoo kee jiru, yokaan dhaabbilee armaan gadii naannoo kee jiran kamiyyuu qunnamuu dandeessa.

  • Toora Iyyaafata Oolmaa Daa’immanii Waggaa-Sadii 1800 338 663
  • Brotherhood of St Laurence 03 9483 1183
  • Foundation House 03 9389 8900
  • Fka Children’s Services 03 9428 4471
  • VICSEG New Futures 03 9383 2533

Updated