JavaScript is required

Thông tin cho công nhân - tiếng Việt (Information for workers - Vietnamese)

Các nhân viên dịch vụ cộng đồng, các ngành dọn dẹp vệ sinh và bảo vệ theo hợp đồng tại Victoria được tiếp tục giữ thời gian làm việc thâm niên

1. Nghỉ phép Thâm niên là gì?

Ở Úc, người đi làm được nghỉ phép thường niên có lương.

Sau một thời gian dài làm việc cho cùng một chủ nhân, người đi làm được hưởng thêm ngày nghỉ.

Ngày nghỉ được hưởng thêm này gọi là nghỉ phép thâm niên.

2. Được tiếp tục giữ Ngày Nghỉ phép Thâm niên là gì?

Ngoài thời gian làm việc thâm niên đã có xưa nay, giờ đây, Victoria cho phép người đi làm hội đủ điều kiện thuộc các dịch vụ cộng đồng, các ngành dọn dẹp vệ sinh và bảo vệ theo hợp đồng được tiếp tục giữ các quyền lợi thời gian làm việc thâm niên của họ.

Theo Chương trình Tiếp tục Giữ Quyền lợi Thời gian Làm việc Thâm niên, người đi làm hội đủ điều kiện sẽ được tích lũy quyền lợi thời gian làm việc thâm niên tính trên thời gian làm việc trong ngành của họ, thay vì với riêng một chủ nhân nào.

Điều này có nghĩa là, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, người đi làm hội đủ điều kiện có thể giữ quyền lợi thời gian làm việc thâm niên ngay cả khi họ làm việc cho các chủ nhân khác nhau trong nhiều năm làm việc.

Đó là lý do quý vị phải xem bảng tường trình hàng năm của mình và bảo đảm chi tiết liên lạc của quý vị luôn cập nhật.

Hãy truy cập cổng thông tin dành cho người đi làm tại plsa.vic.gov.au để xem bảng tường trình và thông tin của quý vị.

3. Làm thế nào tôi được đăng ký để có thể tiếp tục giữ thời gian làm việc thâm niên?

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, chủ nhân hội đủ điều kiện trong dịch vụ cộng đồng, các ngành dọn dẹp vệ sinh và bảo vệ theo hợp đồng bắt buộc phải đăng ký với Cơ quan Đặc trách về Tiếp tục Giữ Thời gian Làm việc Thâm niên (Cơ quan). Chủ nhân của quý vị cũng phải đăng ký những người đi làm hội đủ điều kiện của họ với Cơ quan này.

4. Công việc tôi đã làm trong các dịch vụ cộng đồng, ngành dọn dẹp vệ sinh và bảo vệ theo hợp đồng trước khi đăng ký có được tính vào thời gian làm việc của tôi hay không?

Chương trình này đã bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 năm 2019 và áp dụng cho các công việc được làm sau ngày này. Bất kỳ ngày nghỉ phép thâm niên nào mà trước đây quý vị có quyền được hưởng sẽ tiếp tục do chủ nhân của quý vị quản lý.

5. Chi phí bao nhiêu?

Quý vị không phải trả bất kỳ chi phí nào để trở thành người đi làm có đăng ký với Cơ quan này. Mỗi ba tháng, chủ nhân của quý vị sẽ báo cáo số giờ quý vị đi làm và tiền lương của quý vị cho chúng tôi và trả một khoản lệ phí.

6. Nếu tôi có nhiều chủ nhân thì sao?

Nếu quý vị làm việc trong cùng một ngành cho nhiều chủ nhân, mỗi chủ nhân phải đăng ký quý vị với Chương trình này.

Nếu quý vị đi làm trong nhiều ngành thuộc Chương trình của chúng tôi – dọn dẹp vệ sinh theo hợp đồng, dịch vụ cộng đồng hoặc bảo vệ – chúng tôi sẽ cấp cho quý vị ID Nhân viên riêng cho từng ngành quý vị đang làm.

Quý vị có thể cung cấp ID Nhân viên của mình cho tất cả chủ nhân để giúp họ đăng ký quý vị chính xác.

Nếu một trong những chủ nhân chưa đăng ký quý vị, quý vị nên liên lạc với họ để bảo đảm rằng họ biết có Chương trình này.

7. Nếu tôi đổi chủ nhân khác thì sao?

Nếu đổi chủ nhân trong cùng một ngành, quý vị hãy cung cấp ID Nhân viên cho chủ nhân mới của quý vị và họ sẽ bắt đầu đóng góp cho ngày nghỉ phép thâm niên quý vị được tiếp tục giữ.

8. Tôi cần phải làm gì?

Bảo đảm chi tiết liên lạc của quý vị là chính xác. Sử dụng ID Nhân viên của quý vị, truy cập Cổng thông tin dành cho nhân viên để đăng ký quyền truy cập trực tuyến.

Xem bảng tường trình hàng năm của quý vị và bảo đảm mọi chi tiết đều chính xác. Quý vị có thể truy cập bảng tường trình hàng năm của mình tại Cổng thông tin dành cho nhân viên bất kỳ lúc nào.

Nếu quý vị cho rằng thời gian làm việc của mình không chính xác, vui lòng liên lạc với Cơ quan này.

Tại cổng thông tin này, quý vị sẽ có thể theo dõi các khoản mà chủ nhân đã đóng góp, quyền lợi ngày nghỉ phép thâm niên quý vị được tiếp tục giữ hiện tại theo Chương trình này, cập nhật địa chỉ và số điện thoại của quý vị, cũng như truy cập bảng tường trình hàng năm của quý vị.

Liên lạc với chúng tôi bằng cách nào

Nếu quý vị muốn nói chuyện với một người nào đó tại Cơ quan này, vui lòng gọi số 1800 517 158, gửi email về enquiries@plsa.vic.gov.au hoặc truy cập trang mạng plsa.vic.gov.au của chúng tôi.

Dịch vụ thông dịch miễn phí

Nếu tiếng mẹ đẻ của quý vị không phải là tiếng Anh, nhân viên của Cơ quan này có thể nói chuyện với quý vị có dịch vụ thông phiên dịch trợ giúp miễn phí. Hãy gọi cho chúng tôi qua số 1800 517 158.

Updated