JavaScript is required

Three-Year-Old Kindergarten brochure - Assyrian

ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ ܡܲܦܠܘܼܚܹܐ ܝܠܹܗ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠ 5 ܒܸܠܝܘܿܢܹ̈ܐ ܕܘܿܠܵܪܹܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܐܲܣܵܪܵܐ (10 ܫܸܢܹ̈ܐ ܕܫܘܼܪܹܐ ܠܗܘܿܢ ܒܫܸܢ݇ܬܵܐ 2021 ܘܕܒܸܕ ܚܵܬܡܝܼ ܒܫܹܢ݇ܬܵܐ 2030) ܠܡܲܩܪܘܼܒ݂ܹܐ ܓܲܢܬܵܐ ܕܫܲܒ݂̈ܪܹܐ ܩܵܐ ܫܲܒ݂̈ܪܹܐ ܕܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕܬܠܵܬ ܫܸܢܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܕܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܘܼܘܸܠܬܵܐ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬ – ܘܗܵܕܝܼܵܐ ܐܵܗܵܐ ܚܘܼܪܙܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܘܼܩܪܸܒ݂ܵܐ ܓܵܘ ܟܠܹܗ ܐܘܼܚܕܵܢܵܐ.

ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ ܡܲܦܠܘܼܚܹܐ ܝܠܹܗ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠ 5 ܒܸܠܝܘܿܢܹ̈ܐ ܕܘܿܠܵܪܹܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܐܲܣܵܪܵܐ (10 ܫܸܢܹ̈ܐ ܕܫܘܼܪܹܐ ܠܗܘܿܢ ܒܫܸܢ݇ܬܵܐ 2021 ܘܕܒܸܕ ܚܵܬܡܝܼ ܒܫܹܢ݇ܬܵܐ 2030) ܠܡܲܩܪܘܼܒ݂ܹܐ ܓܲܢܬܵܐ ܕܫܲܒ݂̈ܪܹܐ ܩܵܐ ܫܲܒ݂̈ܪܹܐ ܕܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕܬܠܵܬ ܫܸܢܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܕܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܘܼܘܸܠܬܵܐ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬ – ܘܗܵܕܝܼܵܐ ܐܵܗܵܐ ܚܘܼܪܙܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܘܼܩܪܸܒ݂ܵܐ ܓܵܘ ܟܠܹܗ ܐܘܼܚܕܵܢܵܐ.

ܐܵܗܵܐ ܡܲܥܢܵܝܹܗ ܝܠܹܗ ܕܚܕܵܐ ܫܹܢ݇ܬܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܘܕܓܲܪܘܲܣܬܵܐ ܘܕܛܲܐܲܠܬܵܐ ܘܕܩܢܵܝܬܵܐ ܕܚܲܒ݂ܪܵܢܹ̈ܐ ܩܵܐ ܫܲܒ݂̈ܪܹܐ ܕܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ.

ܫܲܪܲܟܬܵܐ ܓܵܘ ܚܲܕ ܚܘܼܪܙܵܐ ܪܵܒܵܐ ܨܦܵܝܝܼ ܕܓܲܢܬܵܐ ܕܫܲܒ݂̈ܪܹܐ ܡܸܢ ܥܘܼܡܪܵܐ ܕܬܠܵܬ ܫܸܢܹ̈ܐ، ܟܹܐ ܚܲܠܸܢ ܠܗܘܿܢ ܦܠܵܛܹ̈ܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܕܫܲܒ݂̈ܪܹܐ ܘܕܓܲܪܘܲܣܬܵܝܗܝ ܘܕܚܘܼܠܡܵܢܲܝܗܝ ܘܕܛܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܚܲܝܲܝܗ̈ܝ.

ܫܲܒ݂̈ܪܹܐ ܙܥܘܿܪܹܐ ܒܫܸܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܝܵܠܦܝܼ ܒܘܼܬ ܕܘܼܢܝܹܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܠܚܲܕܸܪܘܵܢܲܝܗܝ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܛܲܐܲܠܬܵܐ

ܗܵܝ ܐܘܼܪܚܵܐ ܒܘܼܫ ܪܹܫܵܝܬܵܐ ܩܵܐ ܫܲܒ݂̈ܪܹܐ ܙܥܘܿܪܹܐ ܒܫܸܢܹ̈ܐ ܕܩܵܢܝܼ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܛܲܐܲܠܬܵܐ. ܐܲܝܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܟܹܐ ܝܵܗܒ݂ܵܐ ܦܘܼܪܣܵܐ ܩܵܐ ܫܲܒ݂̈ܪܹܐ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܠܵܗ̇ ܨܲܠܡܲܢܬܲܝܗܝ ܘܕܒܵܢܝܼܠܗܘܿܢ ܡܗܝܼܪ̈ܘܼܝܵܬܲܝܗܝ ܠܸܫܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܕܝܵܠܦܝܼ ܒܘܼܬ ܡܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܘܦܸܨܠܹ̈ܐ. ܐܵܢܝܼ ܐܵܦ ܟܹܐ ܝܵܠܦܝܼ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܦܵܠܚܝܼ ܥܲܡ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܒܚܘܼܒܵܢܘܼܬܵܐ ܘܕܵܐܟ݂ܝܼ ܝܵܗܒ݂ܝܼ ܘܫܵܩܠܝܼ ܘܡܲܫܡܥܝܼ ܘܡܕܲܒܪܝܼܠܗܘܿܢ ܪܸܓ݂ܫܲܝܗ̈ܝ.

ܟܠܲܝܗܝ ܫܲܒ݂̈ܪܹܐ ܓܵܘ ܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ ܡܵܨܝܼ ܕܩܲܒܠܝܼ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܩܵܐ ܡܸܬܚܵܐ ܕܬܲܪܬܹܝܢ ܫܸܢܹ̈ܐ ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܓܲܢܬܵܐ ܕܫܲܒ݂̈ܪܹܐ ܡܘܼܘܸܠܬܵܐ ܒܝܲܕ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ

ܒܫܲܪܵܝܬܵܐ ܡܸܢ ܫܹܢ݇ܬܵܐ 2022، ܫܲܒ݂̈ܪܹܐ ܓܵܘ ܟܠܹܗ ܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܕܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ ܡܵܨܝܼ ܕܐܵܙܠ݇ܝܼ ܠܚܕܵܐ ܓܲܢܬܵܐ ܕܫܲܒ݂̈ܪܹܐ ܡܘܼܘܸܠܬܵܐ ܩܵܐ ܠܵܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡܸܢ ܚܲܡܸܫ ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܒܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐ. ܒܫܹܢ݇ܬܵܐ 2029، ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܒܸܕ ܦܵܐܸܫ ܡܘܼܙܝܸܕܵܐ ܠ 15 ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܒܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐ.

ܕܠܵܐ ܦܘܼܪܫܘܼܢܝܵܐ، ܟܠ ܐܲܝܟܵܐ ܕܫܲܒ݂ܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܵܙܸܠ ܠܓܲܢܬܵܐ ܕܫܲܒ݂̈ܪܹܐ، ܬܵܡܵܐ ܒܸܕ ܗܵܘܝܼ ܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܘܡܬܲܠܡܸܕܵܢܹ̈ܐ ܡܗܝܼܪܹܐ ܠܡܲܪܚܘܼܛܹܗ ܐܵܗܵܐ ܚܘܼܪܙܵܐ

ܫܲܒ݂̈ܪܹܐ ܡܵܨܝܼ ܕܫܲܪܸܟܝܼ ܓܵܘ ܚܘܼܪܙܵܐ ܕܓܲܢܬܵܐ ܕܫܲܒ݂̈ܪܹܐ ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܕܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܕܟܠܹܗ ܝܵܘܡܵܐ ܝܲܢ ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܓܲܢܬܵܐ ܕܫܲܒ݂̈ܪܹܐ ܕܟܹܐ ܡܕܲܒܪܝܼܠܵܗ̇ ܓܵܢܲܝܗܝ ܒܓܵܢܲܝܗܝ.

ܫܲܒ݂̈ܪܹܐ ܙܥܘܿܪܹܐ ܒܫܸܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܝܵܠܦܝܼ ܒܘܼܬ ܕܘܼܢܝܹܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܛܲܐܲܠܬܵܐ

ܐܵܢܝܼ ܟܹܐ ܝܵܠܦܝܼ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܦܵܠܚܝܼ ܥܲܡ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܒܚܘܼܒܵܢܘܼܬܵܐ ܘܕܵܐܟ݂ܝܼ ܝܵܗܒ݂ܝܼ ܘܫܵܩܠܝܼ ܘܡܲܫܡܥܝܼ ܘܡܕܲܒܪܝܼܠܗܘܿܢ ܪܸܓ݂ܫܲܝܗ̈ܝ

ܓܵܘ ܚܲܕ ܚܘܼܪܙܵܐ ܕܓܲܢܬܵܐ ܕܫܲܒ݂̈ܪܹܐ، ܫܲܒ݂̈ܪܹܐ ܟܹܐ ܡܲܦܠܸܚܝܼܠܵܗ̇ ܛܲܐܲܠܬܵܐ ܕܒܵܢܹܐ ܠܗܘܿܢ ܡܗܝܼܪ̈ܘܼܝܵܬܲܝܗܝ ܠܸܫܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܕܝܵܠܦܝܼ ܒܘܼܬ ܡܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܘܦܸܨܠܹ̈ܐ

ܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܘܡܬܲܠܡܸܕܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܗܲܝܸܪܝܼ ܩܵܐ ܫܲܒ݂̈ܪܹܐ ܕܗܵܘܝܼ ܟܲܕܵܪܹܐ (ܗܵܘܹܐ ܠܗܘܿܢ ܚܘܼܒܵܐ ܕܝܼܕܵܥܬܵܐ) ܘܒܵܪ̈ܘܿܝܹܐ ܘܚܲܬܝܼܬܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ

Updated