Victoria government logo

Three-Year-Old Kindergarten brochure - Dinka

Akuma de Victoria agɛɛm wëu kee billion ke $5 në run kee thiɛ̈ɛ̈r yiic bë bɛ̈n benë ke thukul ë mïthii ye run diäk yaa gaam abac të nɔŋ mïth kedhiɛ – ku në ye mɛɛn ke ka tɔ̈ në ɣän kedhiɛ ke Victoria.

Akuma de Victoria agɛɛm wëu kee billion ke $5 në run kee thiɛ̈ɛ̈r yiic bë bɛ̈n benë ke thukul ë mïthii ye run diäk yaa gaam abac të nɔŋ mïth kedhiɛ – ku në ye mɛɛn ke ka tɔ̈ në ɣän kedhiɛ ke Victoria.

Luɛɛl de yeen e ruɔ̈n dɛ̈ de piöc, cil, pol, yök de mɛ̈ɛ̈th tënɔŋ mïth tɔ̈ në Victoria.

Tɔ̈ në ajuɛɛr piɛɛth de thukul ë mïthii yic jɔɔk ke meth nɔŋ run kee diäk ee piöc de mïth, cil den, pial ë guɔ̈p den ku lɔyuum den de guɔ̈p juakic.

Mïthii kor aaye kä ke pinynhom nyic në pol ye keek pol

Piöc ye yic ya pol yenë kee dhël wën ye mïthii kor nyiɛi piöc. Ee mïth cɔk ye ke nhïm ciɛ̈ɛ̈t, piööc kï ë thok ku piööc de nambaai ku cïït. Keek ëya aye röt piööc bïk yaa nyiɛc rëër ke kɔc kɔ̈k, ku yïkï rɔm/tek, yïkï nyiɛc piŋ ku yïkï piööc cïkë bë dac ya ɣök/tɛ̈k ye keek tak nyiɛc ya mac.

Mïth kedhiɛ tɔ̈ në Victoria abë ya naŋ run ke rou në thukul ë mïthii yic ye Akuma wëu gaam

Mïth kedhiɛ tɔ̈ në Victoria gɔɔc ë run ë 2022 abenë ke raan ya yiɛ̈n kë wɛ̈r thɛɛ kee dhiëc ë wik yic në ajuɛɛr ë thukul ë mïthii ye akuma wëu gaam. Kee thɛɛ abë ke yiic juak agut cë thɛɛ kee 15 ë wik yic të bïï ë run ë 2029.

Të cɔk ë mɛnhdu ya lɔ në thukul ë mïthii yiɛ̈ndë yic, dupiööc, Kɔc ke kä ke thukuul kek ka bë ajuɛɛr ya ŋɔ̈ɔ̈r

Mïth alëu bïk yaa lɔ në ajuɛɛr de thukul ë mïthii wën yenë ke ŋëm në köölic ëbɛ̈n (të de muŋ ë mïth) ka të tɔ̈ ye tök ke ye thukul ë mïthii.

Mïthii kor aaye kä ke pinynhom nyic në pol ye keek pol

Aye röt piöc bïk ya nyiɛc rëër ke kɔc kɔ̈k, ku yïkï tek, yïkï nyiɛc piŋ ku yïkï piööc cïkë bë dac ya ɣök/tɛ̈k ye keek tak nyiɛc ya mac

Në ajuɛɛr de thukul ë mïthii yic, mïth pol yenë keek pol yenë ka ye ke röt piööc ë thok ku piööc kï röt ë nambaai ku cïït

Dupiööc ku kɔc ke kä ke thukuul aye mïth kuɔny bïk ya tɔ̈ keke ye thiëc, tɛ̈ŋ piɛth ku gɛ̈m de piöu në biäk de pïöï

  • Thukuul ke mïthii ye kënë tɔ̈ ye tök
   • Ajuiir ke thukul ë mïthii - Mïth aye lɔ në thukul ë mïthii yic në nïn ku thɛɛ cë ke ruk
  • Ɣän yenë mïth muk thïn ë köölic ëbɛ̈n
   • Ajuiir ke thukul ë mïthii - Mïth aye lɔ në ajuɛɛr de thukul ë mïthii yic ke ye biäk de thɛɛ ken benë keek ya lɔ të yenë mïth muk thïn ë köölic ëbɛ̈n
   • Pïöï ku Muɔ̈ɔ̈k - Ɣän yenë mïth muk thïn ë köölic ëbɛ̈n aye pïöï ku muɔ̈ɔ̈k në thɛɛ kor ë meth ke aye kï gaam të nɔŋ mïth tɔ̈ run ken gɔl ë 0 alɔ gut ë 6

  Ajuiir ke thukul ë mïthii ye Akuma ke gäm wëu aye kɔr bï lööŋ ke Akuma ke ciɛ̈n kerɛɛc ye kɔc yök ku muŋ de luɔi piɛth nyin bïk ke ya tiɛɛŋ thook ku ka ye bɛ̈i bei ke kee cë ke thɔ̈ŋ ajuɛɛr de Akuma de Victoria de kä ke Piööc ku Lɔ Tueŋ de Mïth kor.

  Të yenë mïth muk thïn ë köölic ëbɛ̈n alëu bë pïöï ku muɔ̈ɔ̈k de aköl tök ëbɛ̈n gaam, nɔŋic ajuɛɛr de thukul ë mïthii. Ajuɛɛr de thukul ë mïthii wën ye dupiööc ŋɔ̈ɔ̈r ee mät yic thɛɛ kɔ̈k ke pïöï ku muɔ̈ɔ̈k. Ke ye kë ye tɔ̈ ye tök, ajuɛɛr de thukul ë mïthii abë ya liep në nïn ku thɛɛ cë ke wɛ̈ɛ̈k bei. Ke nïn ku thɛɛ kɛ̈ aye ke cäk në kɔc muk thukul ë mïthii.

  Löny de të bïn menhdu laar thïn ee luui në ɣän ke kä ke mïth tɔ̈ në baai lɔŋ duɔ̈n, ku kë wën lɔ apiɛth ke paandu ku menhdu

 • Jaamë ke thukul ë mïthii tɔ̈ në baai lɔŋdu në wɛ̈t de tɛ̈ɛ̈u yenë mïth tääu ë thukulic ku thɛɛ yenë keek liep, ku nem të den ku kɔc lui thïn. Ago thukul ë mïthii tɔ̈ ë baai lɔŋdu yök ku lëk de lɔ̈ɔ̈c ë kë piɛth ke paandu, nem: How to choose a kindergarten

  Löny de thukul ë mïth wën piɛth ee meth cɔk yök kä piɛth në thaŋ tɔ̈ yen ë thukul ë mïthii yic. Yïn lëu ba të yenë piath de kee ɣän kɛ̈ thɔ̈ɔ̈ŋ thïn alëu ba yök të neem yïn www.startingblocks.gov.auExternal Link

 • Ɣän juiɛ̈c anɔ̈ŋ ajuɛɛr de tɛ̈ɛ̈u në thukulic ye gɔɔc cök ke ruɔ̈n ŋoot ku bë meth jäl gɔl në ajuɛɛr de lɔ ë thukul ë mïthii yic, ayeen akɔr ba them ba menh du tääu në ajuɛɛr de gök yic të ceŋ run ke rou dööt.

  Bɛ̈ɛ̈i ku dumuuk tɔ̈ kenë mïth wën ëke dhïth ke gɔl ë pɛi ë tök agut cë pɛi ë ŋuan aleu bïk ya lɔc në be kek gɔl në thukul ë mïthii ye run diäk. Bɛ̈ɛ̈i alëu bïk ŋɛ̈m lɔc bë mïth ken gɔl në run bë bɛ̈n ë ago kï tuɔ̈m thok ke run yenë gɔl ë thukul, ke mïth kɔ̈k tɔ̈ keke ye run rou të göl ë keek.

  Mïth ë kee dhïth ke gɔl ë pɛi ë nïn 1 pɛi ë tök agut cë pɛi ë nïn 30 pɛi ë ŋuan

  aa lääu bï lɔ ë thukul ë mïthii ye run diäk të dööt ë keek run ke diäk ka në ruɔ̈nic be keek jäl naŋ run ke ŋuan.

  Mïth acëlëu bïk lɔ thukulic keke kën guɔ naŋ run ke diäk në ajuiir wën kënë thööŋ de kuɛ̈n ë dupiööc ke cin de mïth nɔŋ run ke rou.

  Mïth ë kee dhïth ke gɔl ë pɛi ë nïn 1 pɛi ë dhiëc agut cë pɛi ë nïn 31 pɛi ë thiɛ̈r ku rou aye jäl lääu bïk lɔ thukul ë mïthii ye run diäk në ruɔ̈nic benë keek jäl naŋ run ke ŋuan ku thukul ë mïthii ye run ŋuan në ruɔ̈nic benë keek jäl naŋ run ke dhiëc.

 • Kööl ë dhïth ë meth Wël luel 2020 2021 2022 2023 2024

  Pɛi ë nïn 21 pɛi ë thuɔ̈r ku rou run ë 2016 – pɛi ë nïn 30 pɛi ë ŋuan run ë 2017

  Bɛ̈ɛ̈i anɔŋ lɔ̈ɔ̈c bïk thukul gɔl ë run ë 2022 ka run ë 2023

  Thukul ë mïthii ye run 3

  Thukul ë mïthii ye run 4

  Dhël ye kan bɛ̈n ë dhël tök Dhël ë 1 Dhël ë 2

  Thukul ë mïthii ye run 3

  Thukul ë mïthii ye run 4

  Dhël ye kan bɛ̈n ë dhël tök Dhël ë 1
  Pɛi ë nïn 1 pɛi ë dhiëc – Pɛi ë nïn 20 pɛi ë thiɛ̈r ku rou run ë 2017*

  Thukul ë mïthii ye run 3

  Thukul ë mïthii ye run 4

  Dhël ye kan bɛ̈n ë dhël tök Dhël ë 1
  Pɛi ë nïn 21 pɛi ë thiɛ̈r ku rou run ë 2017 – Pɛi ë nïn 30 pɛi ë ŋuan run ë 2018 Bɛ̈ɛ̈i anɔŋ lɔ̈ɔ̈c bïk thukul gɔl ë run ë 2023 ka run ë 2024

  Thukul ë mïthii ye run 3

  Thukul ë mïthii ye run 4

  Dhël ye kan bɛ̈n ë dhël tök Dhël ë 1

  Thukul ë mïthii ye run 3

  Thukul ë mïthii ye run 4

  Dhël ye kan bɛ̈n ë dhël tök

  Pɛi ë nïn 1 ë dhiëc – Pɛi ë nïn 20 pɛi ë thiɛ̈r ku rou run ë 2018*

  Thukul ë mïthii ye run 3

  Thukul ë mïthii ye run 4

  Dhël ye kan bɛ̈n ë dhël tök

  * Köl ë pɛi e thiɛ̈r ku rou yic yenë ke yaa dor ë 4 ciɛ̈n në thukul de Akuma yic.Naa nɔŋ baai thukul de puɔ̈nden wën ye köl ciɛ̈n thiɔ̈k de dor ë 4, ke yeen ë köölë alëu kï bï luɔi.

  • Të de thukul ë mïthii tɔ̈ ë baai lɔŋdu ka raan nɔŋ yeen, nɔŋic ɣän yenë mïth muk thïn ë köölic ëbɛ̈n
  • Kanthil de baai lɔŋdu kä dukuny de akën de diäär liac ku mïth
  • Cɔl maktap de akuma de kä ke tuɛnytuɛny (Department of Health - DH) në biäk de kɔc nɔŋ mïth ë 13 22 89
  • Tuɔc ë Email 3yo.kindergarten@education.vic.gov.au

  Nem Three-Year-Old Kindergarten

Reviewed 09 February 2022