Victoria government logo

Three-Year-Old Kindergarten brochure - Hmong

Tsoomfwv Victoria yuav siv nyiaj uas yuav luag txog $5 plhom (billion) los pab qib Kindergarten Rau Cov Me Nyuam Muaj Peb Xyoos rau lub sijhawm kaum xyoo tom ntej no – nws muaj siv tam sim no mus thoob plaws lub xeev no.

Tsoomfwv Victoria yuav siv nyiaj uas yuav luag txog $5 plhom (billion) los pab qib Kindergarten Rau Cov Me Nyuam Muaj Peb Xyoos rau lub sijhawm kaum xyoo tom ntej no – nws muaj siv tam sim no mus thoob plaws lub xeev no.

Qhov no txhais tau tias yuav muaj ib xyoo ntxiv rau peb cov menyuam hauv lub xeev Victoria mus kawm ntawv, ua si, thiab ua phooj ywg.

Txoj kev koom nrog cov khoos kas qib kindergarten thaum menyuam muaj peb xyoos yog ib txoj kev pab txhawb cov menyuam txoj kev kawm, kev loj hlob, kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb.

Menyuam yaus kawm txog lub ntiaj teb ncig lawv los ntawm txoj kev ua si

Kev kawm raws kev ua si yog txoj kev uas menyuam yaus yuav muaj kev kawm zoo tshaj plaws. Nws muab sijhawm rau cov menyuam yaus los siv lawv txoj kev xav, pab lawv txoj kev kawm lus thiab kawm txog cov lej thiab cov qauv. Lawv kuj tau kawm tias yuav ua li cas thiaj li sib raug zoo nrog lwm tus, kev sib faib, kev mloog lus thiab kev tswj lawv txoj kev xav.

Txhua tus menyuam hauv Victoria muaj kev txais tau nyiaj pabcuam mus kawm ob xyoos rau qib kindergarten

Txij ntawm xyoo 2022 mus cov menyuam thoob plaws lub xeev no yuav txais tau kev mus qib kindergarten uas yog tsoom fwv pab them tsawg kawg mas tsib xuab moo txhua asthiv. Cov xuab moo no yuav nce mus rau 15 xuab moo ib asthiv mus txog xyoo 2029.

Txawm hais tias koj tus menyuam yuav mus kawm nyob rau hauv lub qib kindergarten twg los, peb muaj cov xibfwb thiab cov kws txawj qhia coj cov khoos kas ntawd

Cov menyuam mus tau qib kindergarten ntawm cov chaw saib xyuas menyuam ntev (chaw zov menyuam) lossis tau mus ntawm cov chaw ua yog qib kindergarten xwb xwb.

Menyuam yaus kawm txog lub ntiaj teb ncig lawv los ntawm txoj kev ua si

Lawv kawm tias yuav ua li cas thiaj li sib raug zoo nrog lwm tus, kev sib faib, kev mloog lus, thiab kev tswj lawv txoj kev xav

Hauv cov khoos kas kindergarten no, cov menyuam yuav siv kev ua si los kawm lus thiab kawm txog lej thiab qauv

Cov xib fwb thiab cov kws qhia ntawv pab cov menyuam yaus kom muaj siab xav paub, kom muaj tswv yim thiab kom kev ntseeg siab txog kev kawm

  • Cov chaw uas yog tsev kindergarten xwb
   • Cov khoos kas qib kindergarten - Menyuam yaus mus qib kindergarten raws hnub teem thiab sijhawm teem.
  • Tsev zov menyuam ntev
   • Cov khoos kas qib kindergarten - Cov menyuam yaus mus qib kindergarten uas yog ib feem ntawm lawv lub sijhawm nyob rau hauv cov tsev zov menyuam ntev
   • Kev kawm ntawv thiab kev saib xyuas - Cov tsev zov menyuam ntev muaj kev kawm thiab saib xyuas rau cov menyuam muaj hnub nyoog ntawm 0 txog 6 xyoo

  Txhua lub khoos kas qib kindergarten uas tsoom fwm tau pab yuav tsum tau muaj kev nyab xeeb thiab kev qhia ua tau zoo thiab raug tsim ua raws li cov koos kas los ntawm lub xeev Victoria uas yog Victorian Early Years Learning and Development Framework.

  Cov chaw zov menyuam ntev yeej muab kev kawm thiab kev saib xyuas menyuam puv ib hnub, thiab kuj muaj khoos kas kindergarten.

  Cov khoos kas kindergarten no muaj xib fwb coj, muaj nrog rau ntau xuab moo kawm thiab kev saib xyuas ntxiv.

  Ntawm cov chaw uas yog kindergarten xwb, lawv tsuas qhia cov khoos kas qib kindergarten tej hnub thiab tej lub sijhaum xwb. Cov hnub thiab sijhaum no yog tsim los ntawm cov tsev kindergarten.

  Txoj kev txiav txim siab tias yuav xa koj tus menyuam mus rau qhov twg yuav los ntawm seb cov kev pab muaj li cas nyob ntawm koj lub zej zog, thiab qhov twg thiaj li yog kev haum tshaj rau koj tsev neeg thiab menyuam

 • Mus tham nrog lub tsev qib kindergarten ntawm ze koj txog lawv txoj kev pab, kev tso menyuam npe thiab sijhawm, thiab mus ntsib lawv lub chaw thiab cov neeg ua haujlwm hauv. Yog koj xav nhriav lub qib kindergarten ze koj thiab xav paub xaiv qhov zoo tshaj rau koj tsev neeg ces mus siab: How to choose a kindergarten

  Txoj kev xaiv lub tsev kindergarten zoo thiaj li pab tus menyuam txais ntau yam zoo thiab tsim nyog lawv lub sijhawm mus kindergarten. Koj mus saib thiab paub txog tej kev ntsuas zoo ntawm www.startingblocks.gov.auExternal Link

 • Cov kev pabcuam feem ntau no muaj txheej txheem rau npe uas qhib lub xyoo ua ntej tus menyuam yuav pib kindergarten, yog li ntawv koj yuav tsum xav txog kev tso npe kawm thaum koj tus menyuam muaj ob xyoos.

  Cov tsev neeg thiab cov neeg saib xyuas uas muaj menyuam yug thaum lub ib hlis mus txog lub plaub hlis xaiv tau lub xyoo twg uas pib Qib Kindergarten Rau Cov Menyuam Muaj Peb Xyoos. Cov yim neeg kuj xaiv tau kom lawv cov menyuam tuaj koom xyoo tom ntej kom haum nrog hnub yug uas lawvpib kawm ntawv, los lwm tus menyuam yuav muaj ob xyoos thaum lawv pib.

  Cov menyuam yug thaum hnub tim 1 lub ib hlis mus txog hnub tim 30 lub plaub hlis muaj cai mus kawm Qib Kindergarten Rau Cov Menyuam Muaj Peb Xyoos thaum xyoo uas lawv yuav muaj peb xyoos lossis plaub xyoos.

  Tej zaum cov menyuam yaus yuav koom tsis tau txog caij uas lawv muaj hnub yug peb xyoos, yog hais tias tej lub khoos kas tsis muaj cov neeg qhia ntawv txaus rau cov menyuam ua muaj hnub yug ob xyoos xwb.

  Cov menyuam yug thaum hnub tim 1 lub tsib hlis ntuj mus txog hnub tim 31 lub kaum ob hlis ntuj tsuas muaj cai mus kawm Qib Kindergarten Rau Cov Me Nyuam Muaj Peb Xyoos lub xyoo uas lawv yuav muaj hnub yug plaub xyoos, thiab mus kawm Qib Kindergarten Rau Cov Me Nyuam Muaj Plaub Xyoos lub xyoo lawv yuav muaj tsib xyoos xwb.

 • Tus menyuam hnub yug Lus hais 2020 2021 2022 2023 2024

  21 lub kaum ob hlis 2016 – 30 lub plaub hlis 2017

  Cov tsev neeg xaiv tau pib kawm ntawv thaum xyoo 2022 lossis 2023

  Qib Kindergarten Rau Cov Menyuam Muaj 3 Xyoos

  Qib Kindergarten Rau Cov Menyuam Muaj 4 Xyoos

  Tsev kawm ntawv Prep Qib 1 Qib 2

  Qib Kindergarten Rau Cov Menyuam Muaj 3 Xyoos

  Qib Kindergarten Rau Cov Menyuam Muaj 4 Xyoos

  Tsev kawm ntawv Prep Qib 1
  1 lub tsib hlis – 20 lub kaum ob hlis 2017

  Qib Kindergarten Rau Cov Menyuam Muaj 3 Xyoos

  Qib Kindergarten Rau Cov Menyuam Muaj 4 Xyoos

  Tsev kawm ntawv Prep Qib 1
  21 lub kaum ob hlis 2017 – 30 lub plaub hlis 2018 Cov tsev neeg xaiv tau pib kawm ntawv thaum xyoo 2023 lossis 2024

  Qib Kindergarten Rau Cov Menyuam Muaj 3 Xyoos

  Qib Kindergarten Rau Cov Menyuam Muaj 4 Xyoos

  Tsev kawm ntawv Prep Qib 1

  Qib Kindergarten Rau Cov Menyuam Muaj 3 Xyoos

  Qib Kindergarten Rau Cov Menyuam Muaj 4 Xyoos

  Tsev kawm ntawv Prep

  1 lub tsib hlis – 20 lub kaum ob hlis 2018*

  Qib Kindergarten Rau Cov Menyuam Muaj 3 Xyoos

  Qib Kindergarten Rau Cov Menyuam Muaj 4 Xyoos

  Tsev kawm ntawv Prep

  * Hnub tim hauv lub kaum ob hlis no yog hnub kawg haiv caij 4 hauv tsoomfwv cov tsev kawm ntawv. Yog ib tsev neeg lub tsev kawm ntawv uas nws xaiv muaj hnub kawg ntxov tshaj hnub kawg hauv caij 4 no ces lawv yuav tsum tau siv hnub ntawd.

  • Lub kindergarten ze koj lossis cov chaw zov menyuam ntev
  • Cov nom tswv hauv zej zos lossis cov nais maum saib xyuas niam thiab menyuam
  • Hu xov tooj rau chav saib xyuas kev noj qab haus huv (Department of Health – DH) Parentline 13 22 89
  • Xa email rau 3yo.kindergarten@education.vic.gov.au

  Mus saib : Three-Year-Old Kindergarten

Reviewed 09 February 2022