Three-Year-Old Kindergarten brochure - Hmong

Tsoomfwv Victoria yuav siv nyiaj uas yuav luag txog $5 plhom (billion) los pab qib Kindergarten Rau Cov Me Nyuam Muaj Peb Xyoos rau lub sijhawm kaum xyoo tom ntej no – nws muaj siv tam sim no mus thoob plaws lub xeev no.

Tsoomfwv Victoria yuav siv nyiaj uas yuav luag txog $5 plhom (billion) los pab qib Kindergarten Rau Cov Me Nyuam Muaj Peb Xyoos rau lub sijhawm kaum xyoo tom ntej no – nws muaj siv tam sim no mus thoob plaws lub xeev no.

Qhov no txhais tau tias yuav muaj ib xyoo ntxiv rau peb cov menyuam hauv lub xeev Victoria mus kawm ntawv, ua si, thiab ua phooj ywg.

Txoj kev koom nrog cov khoos kas qib kindergarten thaum menyuam muaj peb xyoos yog ib txoj kev pab txhawb cov menyuam txoj kev kawm, kev loj hlob, kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb.

Menyuam yaus kawm txog lub ntiaj teb ncig lawv los ntawm txoj kev ua si

Kev kawm raws kev ua si yog txoj kev uas menyuam yaus yuav muaj kev kawm zoo tshaj plaws. Nws muab sijhawm rau cov menyuam yaus los siv lawv txoj kev xav, pab lawv txoj kev kawm lus thiab kawm txog cov lej thiab cov qauv. Lawv kuj tau kawm tias yuav ua li cas thiaj li sib raug zoo nrog lwm tus, kev sib faib, kev mloog lus thiab kev tswj lawv txoj kev xav.

Txhua tus menyuam hauv Victoria muaj kev txais tau nyiaj pabcuam mus kawm ob xyoos rau qib kindergarten

Txij ntawm xyoo 2022 mus cov menyuam thoob plaws lub xeev no yuav txais tau kev mus qib kindergarten uas yog tsoom fwv pab them tsawg kawg mas tsib xuab moo txhua asthiv. Cov xuab moo no yuav nce mus rau 15 xuab moo ib asthiv mus txog xyoo 2029.

Txawm hais tias koj tus menyuam yuav mus kawm nyob rau hauv lub qib kindergarten twg los, peb muaj cov xibfwb thiab cov kws txawj qhia coj cov khoos kas ntawd

Cov menyuam mus tau qib kindergarten ntawm cov chaw saib xyuas menyuam ntev (chaw zov menyuam) lossis tau mus ntawm cov chaw ua yog qib kindergarten xwb xwb.

Menyuam yaus kawm txog lub ntiaj teb ncig lawv los ntawm txoj kev ua si

Lawv kawm tias yuav ua li cas thiaj li sib raug zoo nrog lwm tus, kev sib faib, kev mloog lus, thiab kev tswj lawv txoj kev xav

Hauv cov khoos kas kindergarten no, cov menyuam yuav siv kev ua si los kawm lus thiab kawm txog lej thiab qauv

Cov xib fwb thiab cov kws qhia ntawv pab cov menyuam yaus kom muaj siab xav paub, kom muaj tswv yim thiab kom kev ntseeg siab txog kev kawm

Updated