Three-Year-Old Kindergarten brochure - Lao

ລັດຖະບານລັດວິກຕໍເຣັຍໄດ້ອອກທຶນເປັນຈຳນວນເງິນ ເກືອບ $5 ພັນລ້ານໃນລະຫວ່າງທົດສະວັດນີ້ ເພື່ອເປັນການແນະນຳໃນການສະໜອງທຶນແບບທົ່ວເຖິງໃຫ້ແກ່ໂຄງການຊັ້ນອະນຸບານສຳລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸສາມປີ – ແລະປັດຈຸບັນກໍມີໄວ້ໃຫ້ແລ້ວຕະຫຼອດທົ່ວລັດ.

ລັດຖະບານລັດວິກຕໍເຣັຍໄດ້ອອກທຶນເປັນຈຳນວນເງິນ ເກືອບ $5 ພັນລ້ານໃນລະຫວ່າງທົດສະວັດນີ້ ເພື່ອເປັນການແນະນຳໃນການສະໜອງທຶນແບບທົ່ວເຖິງໃຫ້ແກ່ໂຄງການຊັ້ນອະນຸບານສຳລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸສາມປີ – ແລະປັດຈຸບັນກໍມີໄວ້ໃຫ້ແລ້ວຕະຫຼອດທົ່ວລັດ.

ອັນນີ້ ໝາຍເຖິງການໄດ້ຕື່ມອີກໜຶ່ງປີຂອງການຮ່ຳຮຽນ, ການເຕີບໂຕ, ການຫຼິ້ນ ແລະ ທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບໝູ່ເພື່ອນ ສຳລັບເດັກນ້ອຍໃນລັດວິກຕໍເຣັຍ.

ການໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນໂຄງການຊັ້ນອະນຸບານທີ່ມີຄຸນນະພາບແຕ່ອາຍຸສາມປີຈະຊ່ວຍເຊີດຊູການຮ່ຳຮຽນ, ການພັດທະນາ, ການມີສຸຂະພາບແລະພະລານາໄມທີ່ດີ ຂອງເດັກນ້ອຍ.

ເດັກທີ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບໂລກທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງເຂົາເຈົ້າໂດຍຜ່ານການຫຼິ້ນ

ການຮຽນທີ່ອີງໃສ່ການຫຼິ້ນແມ່ນວິທີທີ່ເດັກອາຍຸຍັງນ້ອຍຮຽນໄດ້ດີທີ່ສຸດ. ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີໂອກາດໄດ້ໃຊ້ຈິນຕະນາການຂອງເຂົາເຈົ້າ, ກໍ່ສ້າງທັກສະດ້ານພາສາ ແລະ ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເລກແລະຮູບຮ່າງຕົວແບບ. ນອກນີ້ ເຂົາເຈົ້າຍັງຈະໄດ້ຮຽນວິທີການເຂົ້າກັນກັບຄົນອື່ນ, ແບ່ງປັນ, ຟັງ ແລະ ຮູ້ປັບອາລົມຂອງຕົນເອງ.

ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນໃນວິກຕໍເຣັຍສາມາດເຂົ້າເຖິງທຶນອຸປະຖຳສອງປີສຳລັບຊັ້ນອະນຸບານ

ເດັກນ້ອຍທົ່ວລັດຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດດັ່ງກ່າວຈາກປີ 2022 ໂດຍການເຂົ້າເຖິງການຮຽນຢ່າງນ້ອຍ ຫ້າ ຊົ່ວໂມງຈາກໂຄງການອຸປະຖຳຊັ້ນອະນຸບານນີ້ ໃນແຕ່ລະອາທິດ. ຈຳນວນຊົ່ວໂມງຈະເພີ່ມຂຶ້ນຈົນຮອດ 15 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດ ພາຍໃນປີ 2029.

ບໍ່ວ່າລູກຂອງທ່ານຈະໄປຮຽນຊັ້ນອະນຸບານຢູ່ໃສກໍຕາມ, ນາຍຄຣູແລະຜູ້ສອນທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມມາ ຈະນຳພາໂຄງການນີ້.

ເດັກນ້ອຍສາມາດໄປຮຽນຊັ້ນອະນຸບານໄດ້ທີ່ສູນບໍລິການດູແລເດັກແບບຊົ່ວໂມງຍາວຍາມກາງເວັນ (ສູນຝາກເດັກ) ຫຼືຈະໄປທີ່ໂຮງຮຽນອະນຸບານໂດຍສະເພາະກໍໄດ້

ເດັກອາຍຸນ້ອຍ ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບໂລກໂດຍຜ່ານການຫຼິ້ນ

ເຂົາເຈົ້າຮຽນວິທີໃນການ ເຂົ້າກັບຄົນອື່ນ, ແບ່ງປັນ, ຟັງ, ແລະ ປັບອາລົມຂອງເຂົາເຈົ້າ

ຢູ່ໃນໂຄງການຊັ້ນອະນຸບານ, ເດັກນ້ອຍໃຊ້ການຫຼິ້ນເພື່ອກໍ່ສ້າງທັກສະດ້ານພາສາ ແລະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ເລກ ແລະ ຮູບຮ່າງຕົວແບບ

ນາຍຄຣູແລະຜູ້ສອນຈະຊ່ວຍເດັກນ້ອຍໃຫ້ເປັນຄົນ ຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ, ມີຄວາມຄຶດສ້າງສັນ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນໃຈ ກ່ຽວກັບການຮ່ຳຮຽນ

Updated