Three-Year-Old Kindergarten brochure - Oromo

Bakka Oolmaa-Ijoollee Umrii wagga-Sadii (Three-Year-Old Kindergarten) kan waggoota kudhan dhufan keessa maallaqa gara biliyoona $5 taheen Mootummaan Victoria ijaaruuf jiru yeroo ammaa guutummaa godinaa keessatti hundeessamuuf jira.

Bakka Oolmaa-Ijoollee Umrii wagga-Sadii (Three-Year-Old Kindergarten) kan waggoota kudhan dhufan keessa maallaqa gara biliyoona $5 taheen Mootummaan Victoria ijaaruuf jiru yeroo ammaa guutummaa godinaa keessatti hundeessamuuf jira.

Kana jechuun, ijoollota Victoria bara kan barmootaa, guddinaa, xabiisaa fi hiriyoota horatan taha jechuu dha.

Sagantaa bakka oolmaa ijoollee gaarii tahe keesstti qooda fudhatuu jechuun barmoota, guddina, fayyaa fi nagawooma (wellbeing) ioollee kan ol dabaluufii dha.

Ijoollotni ol guddataa jiran waa’ee addunyaa naannoo isaanii jiru xabiisaan wal makanii baratu.

Xabiisaan wal makanii barsiisuun akka ijoolleen akka gaarii baratan gargaara. Akka ijoolleen yaadaan waa uuman, dandeettii dubbannaa afaanii guddisatan fi lakoysa fi tartiiba akka baratan gargaara. Ijoollota kaan waliin akka itti wal fudhatan, waliin hirmaatan, wal dhaggeeffatan fi aarii yookaan amala ofii to’atan baratu.

Ijoollotni Victoria maallaqni kan itti baasame bakka oolmaa ijoollee wagga lamaa argatuu danda’an.

Bara 2022 irraa eegalee ijoollotni guutummaa naannoo keessatti sagantaa bakka oolmaa ijoollee maallaqni itti kaffalame torbanitti yoo xiqqaate sa’aa shan argatuu danda’u. Hanga bara 2029 sa’aan kun torbanitti gara 15 ol guddatuufii danda’a.

Ijoollotni kee eessa illee haa seenanii barsiisotaa fi leenjistoota ogummaa qaban bakka hundaa argatuu dand’an.

Ijoollotni bakka sagantaa oolmaa ijoollee kan guyyaa guutuu tajaajila (oolmaa daa’immanii) yookaan kan guyyoota muraasa deeman hordofuu danda’an.

Ijoolleen waa’ee addunyaa xabiisa keessaan baratu.

Ijoollota kaan waliin akka itti wal fudhatan, waliin hirmaatan, wal dhaggeeffatan fi aarii yookaan amala ofii to’atan baratu.

Sagantaa oolmaa ijoollee keessatti, dandeettii afaan isaanii guddisatuuf fi waa’ee lakoysa fi tartiibaa baratuuf ijoollotni xabiisa keessaan baratan.

Barsiistonii fi qayyabachiisonni akka ijoolleen barmoota ofii irratti fedhii guddaa qabaatan, waa uuman fi amantii of irratti qabaatan gargaaru

Updated