Victoria government logo

Three-Year-Old Kindergarten brochure - Thai

รัฐบาลรัฐวิกตอเรียลงทุนเกือบ 5 พันล้านดอลลาร์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเพื่อเปิดหลักสูตรอนุบาลสำหรับเด็กสามขวบโดยมีรัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุนอย่างครอบคลุมในทุกส่วน และตอนนี้ก็ได้เปิดให้บริการแล้วทั่วทั้งรัฐ

รัฐบาลรัฐวิกตอเรียลงทุนเกือบ 5 พันล้านดอลลาร์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเพื่อเปิดหลักสูตรอนุบาลสำหรับเด็กสามขวบโดยมีรัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุนอย่างครอบคลุมในทุกส่วน และตอนนี้ก็ได้เปิดให้บริการแล้วทั่วทั้งรัฐ

นั่นหมายความว่าเป็นอีกปีหนึ่งของการเรียนรู้
การเติบโต การเล่น และการทำความรู้จักกับเพื่อนสำหรับเด็ก ๆ ในรัฐวิกตอเรีย

การเข้าเรียนหลักสูตรอนุบาลที่มีคุณภาพสำหรับเด็กตั้งแต่อายุสามขวบนี้จะเป็นการส่งเสริมผลการเรียนรู้ พัฒนาการ สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีให้กับเด็ก ๆ

เด็กในวัยเยาว์เรียนรู้เกี่ยวกับโลกรอบตัวของพวกเขาผ่านการเล่น

การเรียนรู้โดยใช้การเล่นเป็นวิธีเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับเด็ก ๆ นี่เป็นการเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ใช้จินตนาการ สร้างทักษะทางภาษา และเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลข
และรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนั้น พวกเขายังได้เรียนรู้วิธี
ที่จะเข้ากับผู้อื่น แบ่งปัน รับฟัง และจัดการกับอารมณ์ของพวกเขาอีกด้วย

เด็กทุกคนในรัฐวิกตอเรียสามารถเข้าเรียนชั้นอนุบาลที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลได้สองปี

เด็ก ๆ ทั่วทั้งรัฐจะได้รับประโยชน์ตั้งแต่ปี 2022 ด้วยการเข้าถึงหลักสูตรอนุบาลที่ได้รับเงินสนับสนุนนี้อย่างน้อยห้าชั่วโมงต่อสัปดาห์ และจะเพิ่มขึ้นเป็น 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ภายในปี 2029

ไม่ว่าลูกของคุณจะเข้าโรงเรียนอนุบาลแห่งใด
ก็ตาม ครูผู้สอนและนักการศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วจะเป็นผู้นำการสอนหลักสูตรนี้

เด็ก ๆ สามารถเข้าเรียนหลักสูตรอนุบาลได้โดยผ่าน
การบริการดูแลเด็กเล็ก (Childcare) หรือผ่านโรงเรียนอนุบาลที่เปิดตามวันและเวลาเฉพาะ (Standalone kindergarten)

เด็กในวัยเยาว์เรียนรู้เกี่ยวกับโลกผ่านการเล่น

พวกเขาเรียนรู้วิธีที่จะเข้ากับผู้อื่น แบ่งปัน รับฟัง และจัดการกับอารมณ์ของพวกเขาอีกด้วย

ในหลักสูตรอนุบาล เด็ก ๆ จะใช้การเล่นเพื่อสร้างทักษะการใช้ภาษาของพวกเขา และเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขและรูปแบบต่าง ๆ

ครูผู้สอนและนักการศึกษาจะช่วยให้เด็กเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความมั่นใจเกี่ยวกับการเรียนรู้

  • โรงเรียนอนุบาลที่เปิดตามวันและเวลาเฉพาะ
   • หลักสูตรอนุบาล - เด็ก ๆ เข้าเรียนหลักสูตรอนุบาลที่จัดตามวันและเวลา
    ที่กำหนด
  • บริการดูแลเด็กเล็ก
   • หลักสูตรอนุบาล - เด็ก ๆ เข้าเรียนหลักสูตรอนุบาลโดยเป็นส่วนหนึ่งของเวลาที่พวกเขาใช้ในบริการดูแลเด็กเล็ก
   • การศึกษาและการดูแล - บริการดูแลเด็กเล็กให้การศึกษาและการดูแลแก่เด็กปฐมวัยที่มีอายุระหว่าง 0 ถึง 6 ปี

  ทุกหลักสูตรอนุบาลที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจะต้องปฏิบัติตามแนวทางด้านความปลอดภัยและคุณภาพของรัฐบาล และได้รับการพัฒนาโดยสอดคล้องกับกรอบการเรียนรู้และการพัฒนาสำหรับเด็กในปีปฐมวัยของรัฐวิกตอเรีย

  ศูนย์ดูแลเด็กเล็กสามารถให้การศึกษาและการดูแลแบบเต็มวันได้ ซึ่งรวมถึงการจัดหลักสูตรอนุบาลให้แก่เด็ก ซึ่งหลักสูตรอนุบาลที่นำโดยครูผู้สอนนี้จะรวมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชั่วโมงการศึกษาและการดูแลเพิ่มเติม
  ส่วนโรงเรียนอนุบาลที่เปิดตามวันและเวลาเฉพาะนั้น หลักสูตรอนุบาลจะเปิดสอนในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น โดยโรงเรียนอนุบาลจะเป็นผู้กำหนดวันและชั่วโมงเหล่านี้

  การตัดสินใจว่าจะส่งลูกไปโรงเรียนอนุบาลแห่งใดขึ้นอยู่กับบริการที่มีอยู่ในชุมชนของคุณ และความเหมาะสมกับครอบครัวและลูกของคุณ

 • พูดคุยกับโรงเรียนอนุบาลในท้องถิ่นของคุณเกี่ยวกับขั้นตอนและกำหนดเวลาของการลงทะเบียน และเข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการและพบปะกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน หากคุณต้องการค้นหาโรงเรียนอนุบาลในท้องถิ่นและ
  หาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเลือกบริการที่เหมาะสมสำหรับครอบครัวของคุณ ไปที่ How to choose a kindergarten

  การเลือกโรงเรียนอนุบาลที่มีคุณภาพจะทำให้แน่ใจได้ว่าเด็กได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนที่โรงเรียนอนุบาล คุณสามารถดูการจัดลำดับคุณภาพการบริการได้ที่ www.startingblocks.gov.auExternal Link

 • บริการส่วนใหญ่มีขั้นตอนการลงทะเบียนซึ่งจะเปิดขึ้นหนึ่งปีก่อนที่เด็กจะเริ่มหลักสูตรอนุบาลใด ๆ ดังนั้น
  คุณควรเตรียมการเพื่อลงทะเบียนเมื่อลูกของคุณอายุได้สองขวบ

  ครอบครัวและผู้ดูแลของเด็กที่เกิดระหว่างมกราคมถึงเมษายน สามารถเลือกได้ว่าจะเริ่มต้นหลักสูตรอนุบาลสำหรับเด็กสามขวบที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลนี้
  ในปีใด ครอบครัวอาจเลือกให้บุตรหลานของตนเข้าเรียนในปีถัดไปเพื่อให้สอดคล้องกับอายุแรกเข้าโรงเรียน ในขณะที่เด็กคนอื่นจะมีอายุสองขวบเมื่อเริ่มเข้าหลักสูตรนี้ก็ได้

  เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคมถึง 30 เมษายน จะมีสิทธิ์เข้าร่วมในหลักสูตรอนุบาลสำหรับเด็กอายุสามขวบไม่ว่าจะเป็นปีที่พวกเขาจะมีอายุครบสามหรือสี่ขวบก็ได้

  เด็ก ๆ อาจไม่สามารถเข้าร่วมในหลักสูตรได้จนกว่าจะมีอายุครบสามขวบ หากอัตราส่วนของนักการศึกษากับเด็กที่มีอายุสองขวบไม่ตรงกับข้อกำหนดของการให้บริการ

  เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคมถึง 31 ธันวาคม

  จะมีสิทธิ์เข้าร่วมในหลักสูตรอนุบาลสำหรับเด็กสามขวบได้เฉพาะเมื่อพวกเขามีอายุครบสี่ขวบ และเข้าหลักสูตรอนุบาลสำหรับเด็กอายุสี่ขวบในปีที่พวกเขามีอายุครบ
  ห้าขวบเท่านั้น

 • วันเกิดของเด็ก ความคิดเห็น 2020 2021 2022 2023 2024

  21 ธันวาคม 2016 - 30 เมษายน 2017

  ครอบครัวสามารถเลือกเริ่มเข้าโรงเรียนได้ ในปี 2022 หรือ 2023

  หลักสูตรอนุบาล สำหรับเด็ก 3 ขวบ

  หลักสูตรอนุบาล สำหรับเด็ก 4 ขวบ

  ชั้นเตรียม เกรด 1 เกรด 2

  หลักสูตรอนุบาล สำหรับเด็ก 3 ขวบ

  หลักสูตรอนุบาล สำหรับเด็ก 4 ขวบ

  ชั้นเตรียม เกรด 1
  1 พฤษภาคม -
  20 ธันวาคม 2017*

  หลักสูตรอนุบาล สำหรับเด็ก 3 ขวบ

  หลักสูตรอนุบาล สำหรับเด็ก 4 ขวบ

  ชั้นเตรียม เกรด 1
  21 ธันวาคม 2017 - 30 เมษายน 2018 ครอบครัวสามารถเลือกเริ่มเข้าโรงเรียนได้ ในปี 2023 หรือ 2024

  หลักสูตรอนุบาล สำหรับเด็ก 3 ขวบ

  หลักสูตรอนุบาล สำหรับเด็ก 4 ขวบ

  ชั้นเตรียม เกรด 1

  หลักสูตรอนุบาล สำหรับเด็ก 3 ขวบ

  หลักสูตรอนุบาล สำหรับเด็ก 4 ขวบ

  ชั้นเตรียม

  1 พฤษภาคม -
  20 ธันวาคม 2018*

  หลักสูตรอนุบาล สำหรับเด็ก 3 ขวบ

  หลักสูตรอนุบาล สำหรับเด็ก 4 ขวบ

  ชั้นเตรียม

  * วันที่ในเดือนธันวาคมเป็นเทอมที่ 4 ซึ่งเป็นเทอมสุดท้ายในโรงเรียนรัฐบาล
  หากโรงเรียนที่ครอบครัวเลือกไว้มีวันสุดท้ายของภาคเรียนจบเทอม 4 ก่อนหน้านั้น
  ก็ควรใช้วันที่นั้น ๆ

  • บริการหรือผู้ให้บริการโรงเรียนอนุบาลในท้องถิ่นของคุณ รวมถึงบริการดูแลเด็กเล็ก
  • สภาเทศบาลหรือพยาบาลดูแลสุขภาพแม่และเด็ก ในท้องถิ่นของคุณ
  • โทรไปที่กระทรวงสุขภาพ (Department of Health - DH) สาย Parentline ที่ 13 22 89
  • อีเมล 3yo.kindergarten@education.vic.gov.au

  ไปที่เว็บไซต์ Three-Year-Old Kindergarten

Reviewed 07 February 2022