Victoria government logo

Three-Year-Old Kindergarten brochure - Tigrinya

መንግስቲ ቪክቶርያ ኣብ ውሽጢ ዓሰርተ ዓመታት ንሰልስተ ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ኣጸደ ቆልዑ ኣድማሳዊ ናይ ገንዘብ ምወላ ንከተኣታቱ ዳርጋ 5 ቢልዮን ዶላር የዋፍር ኣሎ፣ ሕጂ ድማ ኣብ ምልእቲ እታ ክፍሊ ሃገት ይርከብ ኣሎ።

መንግስቲ ቪክቶርያ ኣብ ውሽጢ ዓሰርተ ዓመታት ንሰልስተ ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ኣጸደ ቆልዑ ኣድማሳዊ ናይ ገንዘብ ምወላ ንከተኣታቱ ዳርጋ 5 ቢልዮን ዶላር የዋፍር ኣሎ፣ ሕጂ ድማ ኣብ ምልእቲ እታ ክፍሊ ሃገት ይርከብ ኣሎ።

እዚ ማለት ንቆልዑ ቪክቶርያ፣ ካልእ ዓመት ናይ ትምህርቲ: ድንፋዐ፡ ምጽዋትን ከምኡውን ኣዕሩኽ ዘጥርይሉ ዓመት ማለት እዩ።

ካብ ደቂ ሰለስተ ዓመት ኣትሒዝካ ኣብ ብሉጽ ፕሮግራም ኣጸደ ቆልዑ ምክፋል ናይ ቈልዑ ትምህርቲ ምዕባለ፡ ጥዕና ከምኡውን ናይ ጥዕና ውጽኢት ክብ የብሎ።

ቈልዑ ብጻወታ ኣቢሎም ብዛዕባ እታ ኣብ ከባቢኦም ዘላ ዓለም ይመሃሩ

ኣብ ጸወታ እተመርኰሰ ትምህርቲ ናእሽቱ ቘልዑ ብዝበለጸ ዝመሃሩሉ መንገዲ እዩ። ቈልዑ ን ናይ ፈጠራ ክእለቶም ንኪጥቀሙ፡ ናይ ቋንቋ ኽእለቶም ክሃንጹ ከምኡውን ብዛዕባ ቝጽርታትን ኣሰራርዓንን ንኪመሃሩ ኣጋጣሚ ይኸፍተሎም። ምስ ካልኦት ተሳኒዮም ብኸመይ ከም ዝነብሩ: ብኸመይ ከም ዚማቓርሑ: ብኸመይ ከምዝዳመጹን ከምኡውን ብኸመይ ስምዒታቶም ከም ዝቆጻጸሩ ይመሃሩ።

ኵሎም ኣብ ቪክቶርያ ዚነብሩ ቘልዑ ንኽልተ ዓመት ዚኣክል ዝምወል ናይ ኣጸደ ቆልዑ ኪረኽቡሉ ዕድል ይህልዎም

ኣብ መላእ እቲ ክፍለ ሃገር ዚነብሩ ቘልዑ ካብ 2022 ጀሚሩ ኣብ ሰሰሙን እንተ ወሓደ ሓሙሽተ ሰዓት ዚኸውን ዚምወል ፕሮግራም ኣጸደ ቆልዑ ኪረኽቡ ይኽእሉ። እቶም ሰዓታት ኣብ 2029 ኣብ ሰሙን ናብ 15 ሰዓት ክብ ክብሉ እዮም።

ውሉድኩም ናብ አየናይ ኣጸደ ቆልዑ ይኸይድ ብዘየገድስ: ነቲ ፕሮግራም መማህራን ን ዝሰልጠኑ4ኣስተምሃርትን ክመርሕዎ ኢዮም

ቈልዑ ኣብ ናይ ምሉእ መዓልቲ ኽንክን (ንቘልዑ ምክንኻን) ወይ ኣብ ርእሱ ስካኣለ ኣጸደ ቆልዑ ክሳተፉ ይኽእሉ።

ቈልዑ ብጻወታ ኣቢሎም ብዛዕባ ዓለም ይመሃሩ

ምስ ካልኦት ተሳኒዮም ብኸመይ ከም ዝነብሩ: ብኸመይ ከም ዝማቓርሑ: ብኸመይ ከምዝደማመጹ ከምኡውን ብኸመይ ስምዒታቶም ከም ዝቆጻጸሩ ይመሃሩ ።

ኣብ ኣጸደ ቆልዑ: ቈልዑ ናይ ቋንቋ ኽእለቶም ክሃንጹን ብዛዕባ ቝጽርታትን ኣስራርዓን ንምምሃርን ጸወታ ይጥቀሙ

መምህራን ንቘልዑ ብዛዕባ ትምህርቲ ንምፍላጥ ህንጡያት: መሃዝቲ ከምኡውን ርእሰ-ተኣማማንነት ዘለዎም ንኽኮኑ ይሕግዝዎም

  • ርእሶም ዝኻሉ ኣጸደ ቆልዑ
   • መደባት ኣጸደ ቆልዑ - ቈልዑ ንዝተሰርዐ መዓልትን ሰዓትን ኣብ መደብ መውዓሊ ህጻናት ይሳተፉ
  • ናይ ምሉእ መዓልቲ ኽንክን ቆልዑ ኣገልግሎታት
   • መደባት ኣጸደ ቆልዑ - ቈልዑ ንመደብ ኣጸደ ቆልዑ ከም ኣካል ናይ ምሉእ መዓልቲ ክንክን ግዜኦም ጌሮም ይሳተፉ
   • ትምህርትን ክንክንን - ናይ ምሉእ መዓልቲ ወሃብቲ ኣገልግሎታት ምክንኻን ካብ 0 ኽሳዕ 6 ዓመት ንዝዕድሚኦም ቈልዑ ናይ ቍልዕነት ትምህርትን ክንክንን ይህቡ

  ኵሎም እቶም ዚምወሉ መደባት ኣጸደ ቆልዑ ነቲ መንግስቲ ዘውጽኦ ናይ ድሕንነትን መምርሒታት ብቕዓትን ከማልኡ ይግባእ፣ ከምኡውን ምስ ናይ ቪክቶርያ ቀዳሞት ዓመታት ትምህርትን ዕቤትን ኣስራርዓን ክምዕብል ኣለዎ።

  ሓደ ምሉእ መዓልቲ ዚከናኸን ማእከል ምሉእ መዓልቲ ትምህርትን ክንክንን ኪህብ ይኽእል፣ እዚ ኸኣ ፕሮግራም ኣጸደ ቆልዑ እውን ዘጠቓልል እዩ። እቲ ብመምህራን ዝምራሕ ናይ ኣጸደ ቆልዑ ፕሮግራም ምስ ተወሳኺ ሰዓታት ትምህርትን ክንክንን ዝተዋደደ ኢዩ። ኣብ ርእሱ ዝኻኣለ ኣገልግሎት: መደብ ኣጸደ ቆልዑት ኣብ ዝተወሰኑ መዓልትታትን ሰዓታትን ጥራይ እዩ ዚካየድ። እዘን መዓልትታትን ሰዓትን እዚኣተን በቲ ኣብ ኣጸደ ቆልዑ ወሃቢ ኣገልግሎት እየን ዝምደባ።

  ንውሉድኩም ኣበየናይ ከም ክትሰዱዎ ንምውሳን፡ ኣብ ንማሕበረሰብኩም ኣገልግሎት ዘበርክት ምርካብን ከምኡውን ን ስድራ ቤትኩምን ንውላድኩን ዚጠቅም እንታይ ምዃኑ ኺምርኰስ ይኽእል

 • ብዛዕባ መስርሕ ምዝገባኦምን ሰሌዳ ግዜኦምን ነቲ ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ኣገልግሎት ኣጸደ ቆልዑ ኣዘራርቡ፣ ናብ ማእከሎምን ሰራሕተኛታቶምን ድማ ምብጻሕ ግበሩ። ኣብቲ ኸባቢ ዚርከብ ኣጸደ ቆልዑ ክትረኽቡን ንስድራ ቤትኩም ዚኸውን ቅኑዕ ኣገልግሎት ብኸመይ ከም እትመርጹን ሓበሬታ እንተ ደሊኹም ናብ How to choose a kindergarten ብጽሑ ብሉጽ ኣገልግሎት ኣጸደ ቆልዑ ምምራጽ ሓደ ቘልዓ ካብቲ ኣብ ኣጸደ ቆልዑ ዘሕልፎ ግዜ ብዝያዳ ከም ዝጥቀም እዩ ዚገብር ።

  ናብ www.startingblocks.gov.auExternal Link ብምኻድ ደረጃታት ናይ ብሉጽ ኣገልግሎት ክትሪኡ ትኽእሉ ኢኹም

 • መብዛሕቶም ኣገልግሎታት ሓደ ቘልዓ ኣጸደ ቆልዑ ቅድሚ ምጅማሩ ኣብ ዘሎ ዓመት ንዚኽፈቱ መስርሕ ምዝገባ ኣለዎም፣ ስለዚ ውላድኩም ወዲ/ጓል ኽልተ ዓመት ምስ ዀነ/ት ብዛዕባ ምምዝጋብ ክትሓስቡ ኣሎኩም።

  ካብ ጥሪ ኽሳዕ ሚያዝያ ዚውለዱ ቘልዑ ዘለዉዎም ስድራ ቤታትን ኣለይትን ነቲ ኣድማሳዊ ምወላ ገንዘብ ኣብ ዝግበረሎ ኣጸደ ቆልዑ ን ሰለስተ ዓመት ዝዕድሚኦም ኣበየናይ ዓመት ከም ዚጅመር ኪመርጹ ይኽእሉ እዮም። ስድራ ቤታት ደቆም ትምህርቲ ምስ ዚጅምሩሉ ዕድመ ክስራዕ ምእንቲ: ኣብታ እትቕጽል ዓመት ንኺመሃሩ ኺመርጹ ይኽእሉ፡ ካልኦት ቈልዑ ግን ኪጅምሩ ኸለዉ ደቂ ኽልተ ዓመት ይኮኑ።

  ካብ 1 ጥሪ ኽሳዕ 30 ሚያዝያ ዚውለዱ ቘልዑ ኣብታ ሰለስተ ዓመት ዝኮኑላ ዓመተ-ምሕረት ወይ ኣርባዕተ ዓመት ኣብ ዝኮኑላ ዓመተ ምሕረት ናይ ሰለስተ ዓመት ቆልዑ መውዓሊ ህጻናት ኪካፈሉ ይኽእሉ እዮም።

  ክልተ ዓመት ዝዕድሚኦም ቈልዑ እቲ ኣገልግሎት ናይ መምህርን ቈልዑን ተመቓራሕነት ከሟልእ ኣብ ዘይክእሉ መደባት ቈልዑ ክሳብ ሰልስተ አመት ዝኮኑ ኣብኡ ክካፈሉ ኣይክእሉን ይዀኑ።

  ካብ 1 ግንቦት ክሳዕ 31 ታሕሳስ ዚውለዱ ቈልዑ ኣብታ ኣርባዕተ ዓመት ዝኮኑላ ዓመተ ምሕረት ናይ ሰለስተ ዓመት ቆልዑ መውዓሊ ህጻናት ከምኡውን ኣብታ ሓሙሽተ ዓመት ዝኮኑላ ዓመተ ምሕረት ናይ ኣርባዕተ ዓመት ቆልዑ መውዓሊ ህጻናት ኪካፈሉ ጥራይ ይኽእሉ።

 • ቈልዓ ዝተወልደሉ ዕለት

  ሓሳባት

  2020 2021 2022 2023 2024

  21 ታህሳስ 2016 - 30 ሚያዝያ 2017

  ስድራ ቤታት ኣብ 2022 ወይ ኣብ 2023 ትምህርቲ ናይ ምጅማር ምርጫ ኣለወን

  3 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣጸደ ቆልዑ

  4 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣጸደ ቆልዑ

  ናይ ምድላው 1ይ ክፍሊ

  2ይ ክፍሊ

  3 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣጸደ ቆልዑ

  4 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣጸደ ቆልዑ

  ናይ ምድላው

  1ይ ክፍሊ

  1 ግንቦት - 20 21 ታህሳስ 2016 2017*

  3 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣጸደ ቆልዑ

  4 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣጸደ ቆልዑ

  ናይ ምድላው

  1ይ ክፍሊ

  21 ታህሳስ 2017 - 30 ሚያዝያ 2018 ስድራ ቤታት ኣብ 2023 ወይ ኣብ 2024 ትምህርቲ ናይ ምጅማር ምርጫ ኣለወን

  3 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣጸደ ቆልዑ

  4 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣጸደ ቆልዑ

  ናይ ምድላው

  1ይ ክፍሊ

  3 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣጸደ ቆልዑ

  4 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣጸደ ቆልዑ

  ናይ ምድላው

  1 ግንቦት - 20 21 ታህሳስ 2016 2018*

  3 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣጸደ ቆልዑ

  4 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣጸደ ቆልዑ

  ናይ ምድላው

  * ዕለት ታሕሳስ ኣብ ቤት ትምህርቲ መንግስቲ ናይ መወዳእታ መንፈቕ 4 እያ። ስድራቤት ዝመረጾ ቤት

  • ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ኣገልግሎት መውዓሊ ህጻናት ወይ ኣቕራቢ: እንተላይ ናይ ምሉእ መዓልቲ ክንክን ኣገልግሎት ዝህቡ
  • ናይ ከባቢኹም ባይቶ ወይ ናይ ኣዴታትን ቆልዑን ጥዕና ነርስ
  • ናብ መምርሒ ጥዕና (Department of Health - DH) መስመር ወለዲ ብ 13 22 89 ደውሉ
  • ናብ : 3yo.kindergarten@education.vic.gov.au ኢሜይል ግበሩ

  Three-Year-Old Kindergarten ብጽሑ

Reviewed 07 February 2022