Three-Year-Old Kindergarten brochure - Tongan

‘Oku ‘inivesi ‘e he Pule‘anga Vikatōlia ha meimei $5 piliona ‘i he ta‘u ‘e hongofulu ke fakapa‘anga fakakātoa ‘aki ‘a e Kinitakāteni ki he Fānau Ta‘u Tolu – pea kuo ‘atā ia he taimi ni ki he vahefonuá kātoa.

‘Oku ‘inivesi ‘e he Pule‘anga Vikatōlia ha meimei $5 piliona ‘i he ta‘u ‘e hongofulu ke fakapa‘anga fakakātoa ‘aki ‘a e Kinitakāteni ki he Fānau Ta‘u Tolu – pea kuo ‘atā ia he taimi ni ki he vahefonuá kātoa.

‘Oku ‘uhinga eni ‘e toe ‘i ai ha ta‘u ‘e taha kehe ki he ‘enau akó, tutupú, va‘ingá mo e fakafeohi fakakaume‘a ‘a e longa‘i fānau ‘o Vikatōliá.

Ko e kau ‘a e longa‘i fānau ta‘u tolú ki ha polokalama kinitakāteni leleí ‘oku malava ai ke ne hiki hake ‘enau tu‘unga fakaako, tupu fakalakalaka, mo‘uí lelei pea sai mo e ola ‘enau mo‘ui fakalūkufua.

‘Oku ako e longa‘i fānau ‘o kau ki māmani mo hono ‘ātakai ‘i he ‘enau va‘ingá

Ko e ako ‘oku makatu‘unga he va‘ingá ko e founga ako lelei taha ia ki he longa‘i fānau. ‘Oku ne ‘oange ki he fānau ‘a e faingamālie ke faka‘aonga‘i ‘enau fakakaukau, fakalakalaka ‘enau poto‘i he lea pea mo ako ai ki he ngaahi mata‘ifika mo e ngaahi sipinga me‘á. ‘Oku nau toe ako foki ai e founga ke fakafeohi mo ha ni‘ihi kehe, vahevahe, fakafanongo pea mo mapule‘i ‘enau ngaahi ongo fakaelotó.

Ko e fānau kotoa ‘i Vikatōlia ‘oku nau ‘atā ke kau ‘i he ta‘u ‘e ua ki he kinitakāteni kuo ‘osi fakapa‘anga

Mei he 2022 ‘e ‘aonga ki he longa‘i fānau kotoa ‘i he vahefonua ke nau kau atu ki ha polokalama kinitakāteni kuo ‘osi fakapa‘anga ‘o ‘ikai toe si‘i ange he houa ‘e nima he uike takitaha. ‘E fakalahi ‘a e houa ni ki ha houa ‘e 15 ki he uike ‘i ha‘ane a‘u ki he 2029.

Tatau aipē pe ko e fē ‘a e kinitakāteni ‘oku ‘alu ki ai ho‘o tamá, ‘e tataki ‘a e polokalamá ‘e he kau faiako pea mo e ni‘ihi kuo ‘osi teuteu‘i fakafaiako

‘E lava ke kau atu ‘a e longa‘i fānau ki ha polokalama kinitakāteni ‘i ha taha e ongo polokalama ko ha tauhi‘anga taimi lōlōa (tokanga‘i e fānau) pē ko ha kinitakāteni ‘oku tu‘u taha pē.

‘Oku ako e longa‘i fānau ‘o kau ki māmani ‘i he ‘enau va‘ingá

‘Oku nau ako e founga ke feohi lelei ai mo ha ni‘ihi kehe, vahevahe, fakafanongo, mo mapule‘i honau ngaahi ongo fakaelotó

‘I ha polokalama kinitakāteni, ‘oku faka‘aonga‘i ‘e he longa‘i fānau ‘a e va‘ingá ke fakalakalaka ai ‘enau poto‘i lea pea nau ako ai ki he ngaahi mata‘ifiká mo e ngaahi sipinga me‘á

Ko e kau faiakó mo honau kau tokoní te nau tokoni‘i e fānau ‘i he‘enau akó ke nau ma‘u ha loto fifili, mohu founga mo e loto falala

Updated