Tongan - Kinder Tick

‘Oku ‘i ai ha faka‘ilonga fo‘ou ‘a e Pule‘anga Vikatōlia ke tokoni ki he ngaahi fāmili ‘i Vikatōlia ke nau kumi ‘aki ha kinitakāteni. ‘Oku ui ia ko e Kinder Tick.

‘Oku ‘i ai ha faka‘ilonga fo‘ou ‘a e Pule‘anga Vikatōlia ke tokoni ki he ngaahi fāmili ‘i Vikatōlia ke nau kumi ‘aki ha kinitakāteni. ‘Oku ui ia ko e Kinder Tick.

Te ke sio ki he faka‘ilonga ko ‘eni ‘i ho‘o hū mai ki ha fale kuo ‘i ai ha kinitakāteni pē ko ha feitu‘u ‘oku fakahoko ai ha ako tokamu‘a. Te ke lava foki ‘o sio ki he faka‘ilonga ko ‘ení ‘i he ‘enau uepisaití.

‘Oku mātu‘aki mahu‘inga ‘aupito ‘a e ngaahi ako‘anga kinitakāteni ko ení ki he ako ‘a e longa‘ifānau.

‘Oku fōtunga pehe ni ‘a e Kinder Tick.

Ko e faka‘ilonga tonú ‘oku ‘uhinga ia ‘oku fakapa‘anga ‘a e ngaahi ngāue ‘a e kinitakātení ‘e he Pule‘anga Vikatōlia.

‘E ako ho‘o longa‘ifānau mei ha kau faiako ma‘u faka‘ilonga ‘o nau ngāue‘aki e va‘ingá.

Hangē ko ‘ení, te nau ako ki he leá, ngaahi mata‘ifika mo e ngaahi sīpinga. Te nau ako ai ki he founga fakakaungāme‘á, fevahevahe‘akí pea mo e fakafanongó. Te nau toe ma‘u ai foki ha ngaahi poto kehe ke tokoni ki he ‘enau teuteu hū ki he akó.

Mei he 2022, ‘e lava ‘a e longa‘ifānau ‘i Vikatōliá ke nau ‘i he kinitakātení ha ta‘u ‘e ua ki mu‘a he ako lautohi si‘í.

‘E lava ha polokalama kinitakāteni ke hoko ko e konga hono tokanga‘i e longa‘ifānaú. E toe lava foki ke hoko ko ha polokalama mavahe.

Kumi ki he faka‘ilonga Kinder Tick ‘i homou komiunitī. Fakalea ki he kau faiako ‘i he kinitakātení kapau ‘oku ke toe fiema‘u ha fakamatala lahi ange.

Updated