Victoria government logo

Tulong Pinansyal at Maagang Pagsisimula ng Kindergarten (Financial Assistance and Early Start Kindergarten) - Filipino

Ang gobyerno ay nagbibigay ng pondo para sa lahat ng mga bata na makadalo sa dalawang taon ng kinder na programa. Karamihan sa mga serbisyo ay naniningil ng bayad bilang karagdagan sa pagpopondo ng pamahalaan. Maaaring makakuha ng tulong ang iyong pamilya sa gastos na ito. Kung ikaw ay mula sa background ng refugee o asylum seeker, available ang isang programang tinatawag na Early Start Kindergarten (ESK). Makakatulong ang ESK na matiyak na makukuha mo ang maximum na halaga ng mga libreng oras ng programa sa kindergarten na posible bawat linggo para sa iyong anak.

Sa 2023, ang mga programang Pantatlong-Taong-Gulang na Kindergarten ay para sa pagitan ng 5 at 15 oras bawat linggo at ang Pang-apat-na-Taong-Gulang na Kindergarten na programa ay para sa 15 oras. Ang pag-enrol sa pamamagitan ng ESK ay ginagarantiyahan ang buong 15 oras bawat linggo sa Pantatlong-Taong-Gulang at Pang-apat-na-Taong-Gulang na mga programa sa Kindergarten. Ito ay magagamit para sa mga bata na:

 • mula sa background na refugee o naghahanap ng asylum
 • kumikilala bilang Aboriginal at/o Torres Strait Islander
 • ang pamilya ay nakipag-ugnayan sa proteksyon ng bata

Saan man sila nakatira sa Victoria, maa-access ng mga batang ito ang 15 oras ng libre o murang kinder bawat linggo sa panahon ng roll-out. Ang kanilang kasalukuyang pag-access at mga oras na kanilang natatanggap ay hindi magbabago.

Paano mag-aplay:

Ang ESK ay makukuha sa lahat ng mga programang pang-kinder na inihahatid ng isang kwalipikadong guro. Maaari mong i-enrol ang iyong anak sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa isang kinder na malapit sa inyo at paghingi ng access sa isang Early Start Kindergarten grant. Ang mga kindergarten ay makakapag-access ng isang libreng serbisyo sa pagsasalin upang suportahan ka sa iyong wika.

Maaari ka ring makipag-ugnayan sa amin o sa inyong lokal na konseho para sa tulong. Upang makakuha ng tulong sa iyong wika maaari kang tumawag sa National Translating and Interpreting Service sa 131 450, hilingin sa interpreter na tawagan ang numero ng inyong lokal na konseho o sa amin, at ang interpreter ay mananatili sa telepono at mag-iinterpret.

Kailan mag-aaplay:

Ang mga bata ay karapat-dapat para sa ESK kung sila ay tatlong taong gulang bago ang ika-30 ng Abril sa taong sila ay nakatala para pumasok sa kindergarten.

Kung ang kaarawan ng iyong anak ay sa pagitan ng ika-1 ng Enero at ika-30 ng Abril, kailangan mong alamin ang taon kung kailan siya magsisimulang mag-aral upang malaman kung anong taon siya makaka-access sa ESK. Maaari mong piliing pumasok ang iyong anak sa paaralan sa taon na siya ay magiging lima o anim. Pagkatapos, maaari niyang ma-access ang ESK sa taon na siya ay magiging tatlo o apat. Kung kailangan mo ng tulong sa pag-alam kung kailan magiging karapat-dapat ang iyong anak para sa ESK, maaari kang makipag-ugnayan sa Kagawaran ng Edukasyon, sa inyong lokal na konseho, sa iyong nars sa kalusugan ng ina at anak, o sa isang kinder sa inyong lugar, o alinman sa mga sumusunod na organisasyon sa inyong lugar.

 • Pantatlong-Taong-Gulang na Kindergarten Linyang Pagtatanungan 1800 338 663
 • Brotherhood of St Laurence 03 9483 1183
 • Foundation House 03 9389 8900
 • Fka Children’s Services 03 9428 4471
 • Migrant Resource Centre Northwest Region
  • St Albans: 1300 676 044 o 03 9367 6044
  • Broadmeadows: 03 9351 1278
 • Spectrum Migrant Resource Centre 1300 735 653
 • VICSEG New Futures 03 9383 2533
 • Migrant Resource Centre Northwest Region
  • St Albans: 1300 676 044 o 03 9367 6044
  • Broadmeadows: 03 9351 1278
 • Spectrum Migrant Resource Centre 1300 735 653
 • VICSEG New Futures 03 9383 2533

Reviewed 21 December 2022

Was this page helpful?