Victoria government logo

ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਅਰਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ (Financial Assistance and Early Start Kindergarten) - ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)

ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਿੰਡਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਫ਼ੀਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਮੱਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੋ ਜਾਂ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਰਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ (ESK) ਨਾਮਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ESK ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

2023 ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿੰਡਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 5 ਤੋਂ 15 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿੰਡਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 15 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ESK ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਿੰਨ-ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ-ਸਾਲਾਂ-ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਪੂਰੇ 15 ਘੰਟੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ:

 • ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜਾਂ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
 • ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਟੋਰੇਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਈਲੈਂਡਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦੇ ਹਨ
 • ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸੀ

ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ 15 ਘੰਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚੇ ਵਾਲੇ ਕਿੰਡਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ:

ESK ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿੰਡਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਰਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸ) ਨੂੰ 131 450 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਉਸ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੇਗਾ।

ਅਰਜ਼ੀ ਕਦੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ:

ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਉਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਸਾਲ ਉਹ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਨਾਮ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ESK ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ 1 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਸਾਲ ESK ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜ ਜਾਂ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ, ਉਹ ਉਸ ਸਾਲ ESK ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ESK ਲਈ ਕਦੋਂ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਨਰਸ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿੰਡਰ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 • ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਾਈਨ 1800 338 663
 • Brotherhood of St Laurence (ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਆਫ਼ ਸੇਂਟ ਲਾਰੈਂਸ) 03 9483 1183
 • Foundation House (ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ) 03 9389 8900
 • Fka Children’s Services (Fka ਚਿਲਡਰਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼) 03 9428 4471
 • Migrant Resource Centre Northwest Region (ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਨਾਰਥਵੈਸਟ ਰੀਜਨ)
  • St Albans (ਸੇਂਟ ਐਲਬਨਜ਼): 1300 676 044 ਜਾਂ 03 9367 6044
  • Broadmeadows (ਬ੍ਰੌਡਮੀਡੋਜ਼): 03 9351 1278
 • Spectrum Migrant Resource Centre (ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ) 1300 735 653
 • VICSEG New Futures (VICSEG ਨਿਊ ਫਿਊਚਰਜ਼) 03 9383 2533
 • Migrant Resource Centre Northwest Region (ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਨਾਰਥਵੈਸਟ ਰੀਜਨ)
  • St Albans (ਸੇਂਟ ਐਲਬਨਜ਼): 1300 676 044 ਜਾਂ 03 9367 6044
  • Broadmeadows (ਬ੍ਰੌਡਮੀਡੋਜ਼): 03 9351 1278
 • Spectrum Migrant Resource Centre (ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ) 1300 735 653
 • VICSEG New Futures (VICSEG ਨਿਊ ਫਿਊਚਰਜ਼) 03 9383 2533

Reviewed 21 December 2022

Was this page helpful?