ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ (ܟܸܢܕܵܐ) (About Free Kinder) - ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ (Assyrian)

ܐܝܼܬ ܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ (ܟܸܢܕܵܐ) ܡܲܓܵܢ ܒܚܘܼܖ̈ܙܹܐ ܕܬܠܵܬܵܐ- ܐܲܪܒܥܵܐ- ܫܸܢܹ̈ܐ ܕܟܸܢܕܵܐ ܓܵܘ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܡܫܘܿܖܸ̈ܟܹܐ ܒܟܠܵܗ̇ ܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܟܹܐ ܚܵܒ݂ܫܵܐ ܬܸܪܘܵܝܗܝ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ (ܟܸܢܕܵܐ) ܝܲܨܝܼܦܘܼܬܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ ܝܲܪܝܼܟ݂ܵܐ ܘܚܸܠܡܲܬ ܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܫܪܝܼܬܵܐ (ܐܵܦ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܝܕܝܼܥܬܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܘܼܪܬܵܢܵܝܬܵܐ).

ܚܣܵܟ݂ܝܵܬܹܐ ܩܵܐ ܒܲܝܬܘܼܝܵܬܹ̈ܐ

ܡܲܥܢܵܝܵܐ ܕܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ (ܟܸܢܕܵܐ) ܡܲܓܵܢ ܝܼܠܹܗ ܚܣܵܟ݂ܬܵܐ ܗܲܠ $2,500 ܩܵܐ ܟܠ ܫܲܒ݂ܪܵܐ ܒܫܹܢ݉ܬܵܐ.

ܒܲܝܬܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗ݉ܘܿܢ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܡܣܘܿܓ݂ܠܹ̈ܐ ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܕܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܫܪܝܼܬܵܐ (ܐܵܦ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܝܕܝܼܥܬܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܘܼܪܬܵܢܵܝܬܵܐ)

ܒܲܝܬܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗ݉ܘܿܢ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܡܣܘܿܓ݂ܠܹ̈ܐ ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܕܝܲܨܝܼܦܘܼܬܵܐ ܡܫܘܼܪܸܟܬܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ ܝܵܪܝܼܟ݂ܵܐ ܟܹܐ ܩܲܒܠܝܼ ܚܕܵܐ ܡܲܒܨܲܪܬܵܐ ܒܲܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܗܲܠ$2,000 ܩܵܐ ܟܠ ܫܲܒ݂ܪܵܐ. ܐܸܢ ܫܲܒ݂ܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܼܠܹܗ ܡܣܘܿܓ݂ܠܵܐ ܓܵܘ ܚܘܼܪܙܵܐ ܕܬܠܵܬܵܐ -ܫܸܢܹ̈ܐ- ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡ݂ܢ 15 ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܒܸܕ ܚܕܵܐ ܡܲܒܨܲܪܬܵܐ ܕܠܵܚܡܵܐ ܥܲܡ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܣܵܥܲܬܹ̈ܐ.

ܚܫܝܼܚܘܼܬܵܐ ܠܩܲܒܘܿܠܹܐ ܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ (ܟܸܢܕܵܐ) ܡܲܓܵܢ

Free Kinder ܝܼܠܵܗܿ ܩܵܐ ܟܠܚܲܕ.

ܒܲܝܬܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܠܵܐ ܝܢܵܐ ܣܢܝܼܩܹܐ ܕܗܵܘܹܐ ܠܗ݉ܘܿܢ ܦܸܬܩܵܐ ܕܝܲܨܝܼܦܘܼܬܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܐܵܘ ܦܸܬܩܵܐ ܕܦܸܢܫܸܢ، ܐܵܘ ܪܵܥܝܘܼܬܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ، ܐܵܘ ܫܲܪܲܪܬܵܐ ܕܡܚܵܘܝܵܢܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܕܗܵܘܝܼ ܚܫܝܼܚܹܐ ܩܵܐ ܩܲܒܲܠܬܵܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ. ܐܲܚܬܘܿܢ ܐܵܦ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܣܢܝܼܩܹ̈ܐ ܕܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܚܫܝܼܚܹ̈ܐ ܩܵܐ ܩܲܒܲܠܬܵܐ ܕܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܙܘܼܙܵܢܵܝܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܝܵܐ ܩܵܐ ܝܲܨܝܼܦܘܼܬܵܐ ܕܫܲܒܼܪܵܐ (Australian Government Child Care Subsidy (CCS)) ܩܵܐ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ Free Kinder.

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ (ܟܸܢܕܵܐ) ܡܲܓܵܢ ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܕܟܸܢܕܵܐ ܒܚܕܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ. ܚܸܠܡܲܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܟܸܢܕܵܐ ܒܸܕ ܒܲܩܪܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܓܵܪܫܝܼܬܘܿܢ ܕܪܲܥܢܵܐ ܥܲܠ ܚܕܵܐ ܐܸܓܲܪܬܵܐ، ܡܲܕܟ݂݂ܘܿܪܹܐ ܫܸܡܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬ ܐܲܝܟܵܐ ܕܒܸܕ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ (ܟܸܢܕܵܐ) ܡܲܓܵܢ. ܐܸܢ ܫܲܒ݂ܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܟܹܐ ܗܵܕܹܪ (ܐܵܙܹܠ) ܠܙܵܘܕܵܐ ܡ݂ܢ ܚܕܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܕܟܸܢܕܵܐ، ܘܵܠܹܐ ܕܡܲܝܕܥܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ ܟܠ ܚܕܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܐܲܝܟܵܐ ܕܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܕܗܵܘܝܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܟܼܢܕܵܐ ܡܲܓܵܢ.

ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡܵܛܝܼܬܘܿܢ ܠܡܲܘܲܠܬܵܐ (ܙܘܼܙܹ̈ܐ) ܕܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ (ܟܸܢܕܵܐ) ܡܲܓܵܢ

ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܟܸܢܕܵܐ ܕܡܲܩܪܘܿܒܹܐ ܝܢܵܐ ܠܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ (ܟܸܢܕܵܐ) ܡܲܓܵܢ ܟܹܐ ܩܲܒܠܝܼ ܡܲܘܲܠܬܵܐ (ܙܘܼܙܹ̈ܐ) ܚܲܕ݉ ܪܹܫܵܐ ܡ݂ܢ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܡܲܥܢܵܝܘܿܗ̇ ܝܼܠܹܗ ܕܒܲܝܬܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܠܵܐ ܝܢܵܐ ܣܢܝܼܩܹܐ ܕܛܵܠܒܝܼ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܦܵܝܫܝܼ ܫܘܿܕܪܹܐ ܩܵܐܠܲܝܗܝ، ܘܡ݂ܢ ܓܹܹܒܘܿܗ̇ ܦܘܿܪܵܥܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ ܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܒܸܕ ܦܵܐܹܫ ܡܘܿܒܨܸܪܵܐ.

ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܚܵܠܡܲܬ ܕܓܵܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܕܘܼܪܬܵܢܵܝܬܵܐ ܚܘܼܪܙܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܼܠܹܗ ܡܲܓܵܢ.

ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܝܲܨܝܼܦܘܼܬܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ ܝܲܪܝܼܟ݂ܵܐ ܡܲܒܨܲܪܬܵܐ ܕ $2,000 ܕܟܸܢܕܵܐ ܡܲܓܵܢ ܒܸܕ ܦܵܝܫܵܐ ܡܘܿܒܨܸܪܬܵܐ ܡ݂ܢ ܦܘܼܖ̈ܥܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܥܝܵܕܵܝܹ̈ܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܫܹܢ݉ܬܵܐ (ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܒܟܠ ܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐ ܐܵܘ ܬܪܹܝܢ ܫܵܒ݂ܘܿܥܹ̈ܐ). ܐܲܚܬܘܿܢ ܓܵܪܲܓ ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܡܵܨܝܵܢܹ̈ܐ ܕܚܵܙܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗܿ ܕܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܨܸܦܝܵܐܝܼܬ ܟܬܝܼܒܼܬܵܐ ܥܲܠ ܐܲܒܙܵܪܵܘܟܼܘܿܢ ܐܲܝܟܼ ‘Victorian Government Free Kinder offset’.

ܐܸܢ ܚܫܝܼܚܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܩܵܒܠܝܼܬܘܿܢ ܡܲܒܨܲܪܬܵܐ ܕܝܲܨܝܼܦܘܼܬܵܐ ܕܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܕܟܘܿܡܘܿܢܘܹܝܠܬ݂ ܗ̇ܝ ܒܸܕ ܦܵܝܫܵܐ ܡܘܿܦܠܸܚܬܵܐ ܩܲܕ݉ܡܵܝܬܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܡܲܥܢܵܝܘܿܗ̇ ܝܼܠܹܗ ܕܒܸܕ ܣܵܢܩܝܼܬܘܿܢ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܦܵܝܫܵܢܬܵܐ ܒܵܬܲܪ ܡܲܒܨܲܪܬܵܐ ܕ CCS ܘܒܵܬܲܪ ܡܲܒܨܲܪܬܵܐ ܕܟܸܢܕܵܐ ܡܲܓܵܢ.

ܒܲܝܬܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܡܲܦܠܘܿܚܹܐ ܝܢܵܐ ܚܘܼܖ̈ܙܹܐ ܕܝܲܨܝܼܦܘܼܬܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ ܝܲܪܝܼܟ݂ܵܐ ܘܕܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܒܸܕ ܡܵܨܝܼ ܕܚܵܙܝܼܠܗܘܿܢ ܚܣܲܟ݂ܝܵܬܹ̈ܐ ܕܐܵܢܝܼ ܩܸܢܝܲܝܗܝ ܝܢܵܐ ܡ݂ܢ ܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐܐ ܡܲܓܵܢ ܒܟܠ ܓܵܗܵܐ ܕܩܲܒܠܝܼ ܦܸܬܩܵܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ. ܐܵܢܝܼ ܒܸܕ ܚܵܙܝܼ ܚܲܕ ܪܘܼܩܥܵܐ (ܠܵܝܒܸܠ) ܡܕܘܼܒܫܵܐ ܥܲܠ ܦܸܬܩܹ̈ܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܡܲܚܙܘܼܝܹܐ ܨܸܦܝܵܐܝܼܬ ܠ 'ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܡܲܓܵܢ ܕܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܪ̈ܐ ܡܘܼܩܪܸܒ݂ܬܵܐ ܒܝܲܕ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ.

ܕܵܐܟܼܝܼ ܝܠܹܗ ܦܝܼܫܵܐ ܡܘܼܦܠܸܚܵܐ ܩܵܐ ܡܲܒܨܲܪܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܚܪ̈ܝܼܓ̰ܹܐ ܡܼܢ ܓ̰ܹܒܵܘܟܼܘܿܢ.

ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕ Free Kinder ܒܸܕ ܦܵܐܹܫ ܡܘܼܦܠܸܚܵܐ ܩܵܐ ܡܲܒܨܲܪܬܵܐ ܕܘܼܙܵܘܟܼ̈ܘܿܢ ܪܹܐܙܵܢܵܐܝܼܬ ܓܵܘ ܟܠܵܗܿ ܫܲܢ݉ܬܵܐ (ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܫܵܒܼܘܿܥܵܐܝܼܬ ܝܲܢ ܟܠ ܬܪܹ̈ܝܢ ܫܵܒܼܘܿܥܹ̈ܐ). ܐܲܚܬܘܿܢ ܓܵܪܲܓ ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܡܵܨܝܵܢܹ̈ܐ ܕܚܵܙܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗܿ ܕܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܨܸܦܝܵܐܝܼܬ ܟܬܝܼܒܼܬܵܐ ܥܲܠ ܐܲܒܙܵܪܵܘܟܼܘܿܢ ܐܲܝܟܼ ‘Victorian Government Free Kinder offset’.

ܩܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܕ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܩܵܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܡܲܒܨܲܪܬܵܐ ܘܕܵܐܟ݂ܝܼ ܐܵܗܵܐ ܒܸܕ ܦܵܝܫܵܐ ܡܘܿܚܙܵܝܬܵܐ ܥܲܠ ܐܲܒܙܵܪܵܘܟܼܘܿܢ، ܐܸܢ ܒܵܣܡܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܚܲܕ݉ ܪܹܫܵܐ ܥܲܡ ܚܸܠܡܲܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܟܸܢܕܵܐ. ܐܸܢ ܫܲܒܼܪܵܘܟܼܘܿܢ ܟܹܐ ܡܵܛܹܐ ܠܙܵܘܕܵܐ ܡܼܢ 15 ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܓܵܘ ܫܵܒܼܘܿܥܵܐ، ܐܲܢܹܐ ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܙܵܘܕܵܢܹ̈ܐ ܠܵܐ ܝܢܵܐ ܦܝܼܫܹ̈ܐ ܡܟܘܼܣܝܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܩܘܼܒܸܠܬܵܐ.

ܐܸܢ ܚܫܝܼܚܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܩܵܒܠܝܼܬܘܿܢ ܡܲܒܨܲܪܬܵܐ ܕܝܲܨܝܼܦܘܼܬܵܐ ܕܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܕܟܘܿܡܘܿܢܘܹܝܠܬ݂ ܗ̇ܝ ܒܸܕ ܦܵܝܫܵܐ ܡܘܿܦܠܸܚܬܵܐ ܩܲܕ݉ܡܵܝܬܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܡܲܥܢܵܝܘܿܗ̇ ܝܼܠܹܗ ܕܒܸܕ ܣܵܢܩܝܼܬܘܿܢ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܦܵܝܫܵܢܬܵܐ ܒܵܬܲܪ ܡܲܒܨܲܪܬܵܐ ܕ CCS ܘܒܵܬܲܪ ܡܲܒܨܲܪܬܵܐ ܕܟܸܢܕܵܐ ܡܲܓܵܢ.

ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ:

  • ܚܲܕ݉ ܫܲܒ݂ܪܵܐ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕ 4 ܫܸܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܐܵܙܹܠ ܠܚܕܵܐ ܚܵܠܡܲܬ ܕܝܲܨܝܼܦܘܼܬܵܐ ܕܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܕܝܵܘܡܵܐ ܝܲܪܝܼܟ݂ܵܐ ܥܲܡ ܚܲܕ݉ ܚܘܼܪܙܵܐ ܕܟܸܢܕܵܐ ܩܵܐ 3 ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܒܟܠ ܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐ.
  • ܚܸܠܡܲܬ ܒܸܕ ܛܵܠܒܵܐ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕ$360 ܩܵܐ 3 ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ (ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܕܟܸܢܕܵܐ ܘܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܕܝܲܨܝܼܦܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ).
  • ܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܒܸܕ ܩܲܒܠܵܐ ܡܲܒܨܲܪܬܵܐ ܕܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕ $252 ܡ݂ܢ CCS.
  • ܚܸܠܡܲܬ ܒܸܕ ܡܲܦܠܸܚܵܐ ܠܡܲܒܨܲܪܬܵܐ ܕ$2,000 ܕܟܸܢܕܵܐ ܡܲܓܵܢ ܒܟܠ ܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐ ܩܵܐ ܡܸܬܚܵܐ ܕ 40 ܫܵܒ݂ܘܿܥܹ̈ܐ ($50 ܒܟܠ ܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐ).
  • ܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܒܸܕ ܦܵܪܥܵܐ $5 ܒܵܬܲܪ ܡܲܒܨܲܪܬܵܐ ܕ CCS ܘܒܵܬܲܪ ܡܲܒܨܲܪܬܵܐ ܕܟܸܢܕܵܐ ܡܲܓܵܢ.

ܐܸܢ ܒܵܣܡܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܲܣܝܼܡܘܼܢ ܒܵܠܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ݉ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܘܛܝܼܡܹ̈ܐ ܒܸܕ ܫܲܚܠܸܦܝܼ ܠܦܘܼܬ ܐܲܗܘܵܠܵܬܹ̈ܐ ܦܲܖ̈ܨܘܿܦܵܝܹܐ.

Updated