ෆ්‍රී කින්ඩර් (About Free Kinder) - සිංහල (Sinhalese)

වික්ටෝරියාව පුරා සහභාගී වන සේවාවන්වල දී අවුරුදු හතරේ සහ තුනේ ළදරු පාසල් වැඩසටහන්වල ‌ෆ්‍රී කින්ඩර් ලබා ගත හැකිය. දීර්ඝ දිවා රැකවරණ සේවා මෙන් ම ස්වාධීන සේවා (සෙෂනල් ලෙස ද හැඳින්වෙන) ද මෙයට ඇතුළත් වේ.

පවුල්වලට මුදල් ඉතිරියක්

ෆ්‍රී කින්ඩර් යනුවෙන් අදහස් වනුයේ සෑම වසරකම දරුවෙකුට $2,500 දක්වා ඉතිරියක් සිදු වනු ඇති බවයි.

සහභාගී වන ස්වාධීන ළදරු පාසල් සේවාවක දරුවන් ලියාපදිංචි වී සිටින පවුල්වලට නොමිලේ ‌වැඩසටහන් ලැබේ.

සහභාගී වන දීර්ඝ දිවා රැකවරණ සඳහා ලියාපදිංචි වූ දරුවන් සිටින පවුල් සඳහා එක් දරුවෙකුට $2,000 දක්වා හිලවු මුදලක් ලැබේ. ඔබේ දරුවා පැය 15කට අඩු අවුරුදු තුනේ ළදරු පාසල් සටහනකට ඇතුළත් කර ඇත්නම්, ඔබට අනුපාත ගාස්තු හිලව් මුදලක් ලැබෙනු ඇත.

ෆ්‍රී කින්ඩර් සඳහා සුදුසුකම්

ෆ්‍රී කින්ඩර් සියල්ලන්ටමය.

මේ සඳහා ප්‍රවේශය ලැබීමට හෙල්ත් කෙයා කාඩ්පතක්, විශ්‍රාමික කාඩ්පතක්, ඔස්ට්‍රේලියානු පුරවැසිභාවය හෝ ලිපිනය තහවුරු කිරීමක් අවශ්‍ය නොවේ. ළදරු පාසල් නොමිලේ ලබා ගැනීමට ඔබට ඔස්ට්‍රේලියානු රජයේ ළමා රැකවරණ සහනාධාරය (CCS) සඳහා සුදුසුකම් අවශ්‍ය වන්නේ ද නැත.

ඔබට එක් වරක දී ‌ෆ්‍රී කින්ඩර් සේවාවන් ලබා ගත හැක්කේ එක් ළදරු පාසල් සේවාවකදී පමණි. ඔබට ෆ්‍රී කින්ඩර් සේවාවක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය සේවාව නම් කරමින් ලියුමක් අත්සන් කරන ලෙස ඔබේ ළදරු පාසල් සේවාව විසින් ඉල්ලා සිටිනු ඇත. ඔබේ දරුවා ළදරු පාසල් සේවා එකකට වඩා සහභාගි වන්නේ නම්, ඔබට ෆ්‍රී කින්ඩර් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය ස්ථානය සෑම සේවාවකටම දැනුම් දිය යුතුය.

ෆ්‍රී කින්ඩර් සඳහා වන අරමුදල් ලබා ගන්නේ කෙසේද

ෆ්‍රී කින්ඩර් සේවා සපයන ළදරු පාසල් සේවාවලට ඍජුව ම වික්ටෝරියානු රජයෙන් අරමුදල් ලැබේ. මෙයින් අදහස් වන්නේ ඔබට ඉතිරි වන මුදල ආපසු ලබා ගැනීම වෙනුවට ඔබේ ගාස්තුව අඩු වනු ඇති බවයි.

සැසිමය ළදරු පාසලක ඔබේ වැඩසටහන නොමිලේ ලබා දේ.

දීර්ඝ දිවා රැකවරණවල $2,000ක් වූ ෆ්‍රී කින්ඩර් හිලවු මුදල වසර පුරා ඔබේ ගාස්තුවලට නිතිපතා (සතියකට හෝ ‌දෙසතියකට වරක් ආදී ලෙස) යොදවනු ඇත. ඔබේ ලදු පතෙහි එම ගණන පැහැදිලිව ‘Victorian Government Free Kinder offset’ (වික්ටෝරියානු රජයේ නොමිලේ සැපයෙන ළදරු පාසල් හිලව්ව) ලෙස ඔබට දැක ගැනීමට හැකිවනු ඇත.

ඔබ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ළමා රැකවරණ සහනාධාරය සඳහා සුදුසුකම් ලබයි නම් පළමුකොට මෙය අදාළ කර ගනු ඇත. මෙයින් අදහස් වනුයේ ඔබට CCS වලින් පසු හා ෆ්‍රී කින්ඩර් හිලව්ව අදාළ කර ගැනීමෙන් පසු ගෙවීමට සිදු වනු ඇත්තේ ඉතිරි මුදල පමණක් වනු ඇති බවයි.

දීර්ඝ කාලීන දිවා රැකවරණ වැඩසටහන් ලබා ගන්නා පවුල්වලට එක් එක් බිල් සකසන චක්‍රයේ දී නොමිලේ සැපයෙන ළදරු පාසල් නිසා තමාට සිදු වූ ඉතිරිය වික්ටෝරියානු රජයේ නොමිලේ සැපයෙන ළදරු පාසල් හිලව් කිරීම යනුවෙන් ඉන්වොයිසිවල පැහැදිලිව සළකුණු කර තිබෙනු ඇත.

ඔබ අතින් ගෙවන මුදලට හිලව් මුදල අදාළ වන්නේ කෙසේද

නොමිලේ සැපයෙන ළදරු පාසල් හිලවු මුදල වසර පුරා ඔබේ ගාස්තුවලට නිතිපතා (සතියකට හෝ ‌දෙසතියකට වරක් ආදී ලෙස) යොදවනු ඇත. ඔබේ ලදු පතෙහි එම ගණන පැහැදිලිව ‘Victorian Government Free Kinder offset’ (වික්ටෝරියානු රජයේ නොමිලේ සැපයෙන ළදරු පාසල් හිලව්ව) ලෙස ඔබට දැක ගැනීමට හැකිවනු ඇත.

හිලව් මුදල ඔබේ ගාස්තුවට අදාළ වන්නේ කෙසේද හා එය ඔබේ ලදු පතේ සඳහන් ‌වන්නේ කෙසේද යන්න ගැන විස්තර සඳහා, කෙලින් ම ඔබේ සේවාව සමග කතා කරන්න. ඔබේ දරුවා සතියකට පැය 15 කට වඩා ප්‍රවේශ වන්නේ නම්, මෙම අතිරේක පැය හිලව් මුදලින් ආවරණය නොවේ.

ඔබ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ළමා රැකවරණ සහනාධාරය සඳහා සුදුසුකම් ලබයි නම් පළමුකොට මෙය අදාළ කර ගනු ඇත. මෙයින් අදහස් වනුයේ ඔබට CCS වලින් පසු හා ෆ්‍රී කින්ඩර් හිලව්ව අදාළ කර ගැනීමෙන් පසු ගෙවීමට සිදු වනු ඇත්තේ ඉතිරි මුදල පමණක් වනු ඇති බවයි.

උදාහරණ:

  • අවුරුදු 4 ක දරුවෙකු ළදරු පාසල් වැඩසටහනක්‌ සහිත දීර්ඝ දිවා රැකවරණයකට සතියකට දින 3 ක් යයි.
  • සේවාව විසින් දින 3කට $360ක් (ළදරු පාසල් පැය හා අතිරේක රැකවරණ පැය ඇතුළුව) අය කරයි.
  • පවුලට CCS ලෙස $252 ක් ලැබේ.
  • සේවාව විසින් $2,000ක් වන ෆ්‍රී කින්ඩර් හිලවු මුදල සති 40 ක් පුරා සතිපතා (සතියට $50 බැගින්) යොදවා ගනියි.
  • CCS හා ෆ්‍රී කින්ඩර් හිලව් මුදල යොදා ගැනීමෙන් පසු පවුලට $58 ක් ගෙවයි.

මතක තබා ගන්න මෙය තනි උදාහරණයක් පමණක් වන අතර පුද්ගලික තත්ත්වයන් මත ගාස්තු වෙනස් විය හැකිය.

Updated