Victoria government logo

ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܟܹܐ ܦܵܠܚܵܐ ܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ (ܟܸܢܕܵܐ) (How kinder works) - ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ (Assyrian)

ܫܡܹܥܡܘܼܢ ܒܘܼܕ ܓܲܢܬܵܐ ܕܫܲܒ݂̈ܪܹܐ ܩܵܐ ܫܲܒ݂̈ܪܹܐ ܕܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕܬܠܵܬ ܫܸܢܹ̈ܐ ܘܓܲܢܬܵܐ ܕܫܲܒ݂̈ܪܹܐ ܕܫܘܼܪܵܝܵܐ ܒܟ݂ܝܼܪܵܝܵܐ.

Transcripts

 • ܫܡܹܥܡܘܼܢ ܒܘܼܕ ܓܲܢܬܵܐ ܕܫܲܒ݂̈ܪܹܐ ܩܵܐ ܫܲܒ݂̈ܪܹܐ ܕܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕܬܠܵܬ ܫܸܢܹ̈ܐ ܘܓܲܢܬܵܐ ܕܫܲܒ݂̈ܪܹܐ ܕܫܘܼܪܵܝܵܐ ܒܟ݂ܝܼܪܵܝܵܐ.

  ܝܲܠܹ̈ܕ݇ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܗܘܹܝܹܐ ܝܢܵܐ ܓܲܪܘܘܼܣܹܐ ܓ̰ܲܠܕܹܐ! ܩܘܼܪܒܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܒܫܲܪܝܼ ܒܸܪܚܵܫܵܐ ܠܓܲܢܬܵܐ ܕܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ـ ܕܵܐܟܼܝܼ ܒܸܕ ܝܵܕܥܲܬܝ ܐܝܼܡܲܢ ܝܢܵܐ ܗܵܙܹܪ؟

  ܒܲܝܬܵܐ ܟܹܐ ܗܵܘܹܐ ܪܵܒܵܐ ܫܸܠܝܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܝܲܠܹ̈ܕ݇ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܝܼܢܵܐ ܓܵܘ kinder، ܘܝܼܠܵܗܿ ܚܕܵܐ ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ ܪܵܒܵܐ ܓܘܼܒܼܪܬܵܐ ܩܵܐܠܲܝܗܝ. ܚܲܕܟ̰ܵܐ ܢܝܼܓܵܪܵܢ ܝܘܵܢ ܗܘܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܩܲܕܡܵܝܬܵܐ ܫܘܼܪܹܐ ܗܘܵܘ ܠܗܘܿܢ ܝܲܠ̈ܕ݇ܝܼ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܐܝܼܢܵܐ ܫܘܼܠܸܠ ܗܘܵܘ ܠܗܘܿܢ ܓ̰ܲܠܕܹܐ.

  ܐܵܢܵܐ ܠܹܐ ܝܘܵܢ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܐܸܢ ܟ̰ܵܪܠܝܼ ܗܵܙܹܪ ܝܠܵܗܿ ܕܐܵܙܵܠ݇ܐ؛ ܪܵܒܵܐ ܢܵܟܼܘܿܦܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܗܿܝܓܵܗ݇ܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܡܼܢ ܝܲܠܹ̈ܕ݇ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ، ܘܒܸܚܫܵܒܼܵܐ ܝܘܵܢ ܒܲܠܟܵܐ ܚܵܙܝܵܐ ܠܵܗܿ ܙܲܗܡܲܬ.

  ܐܵܦ ܝܲܠ̈ܕ݇ܝܼ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܪܵܒܵܐ ܝܗܘܵܘ ܢܵܟܼܘܿܦܹ̈ܐ ܡܼܢ ܩܲܕܡ ܕܫܲܪܝܼ ܗܘܵܘ ܓܲܢܬܵܐ ܕܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܐܝܼܢܵܐ ܓܲܫܸܩ ܥܲܠܲܝܗܝ ܗܵܕܝܼܵܐ، ܟܹܐ ܥܵܒܼܕܝܼ ܠܗܘܿܢ ܚܲܒܼܪܵܘܵܬܹ̈ܐ ܚܲܕ ܗܵܕܟܼܵܐ ܒܗܲܣܵܢܵܝܘܼܬܵܐ. ܫܲܪܲܝܬܵܐ ܕܓܲܢܬܵܐ ܕܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕܬܠܵܐ ܫܸܢܹ̈ܐ ܘܪܚܵܫܬܵܐ ܩܵܐ ܬܪܹ̈ܝܢ ܫܸܢܹ̈ܐ ܡܼܢ ܩܵܕܡ ܡܲܕܪܲܫܬܵܐ ܝܼܗܘܵܐ ܗܿܝ ܩܛܵܥܬܵܐ ܒܘܼܫ ܨܦܵܝܝܼ ܕܩܲܡ ܥܵܒܼܕܲܚܠܵܗܿ. ܝܲܠܹ̈ܕ݇ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܪܵܒܵܐ ܝܠܝܼܦܠܗܘܿܢ، ܐܲܝܟܼ ܕܵܐܟܼܝܼ ܛܲܐܠܝܼ ܡܼܢ ܝܲܠܹ̈ܕ݇ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܘܒܘܼܫ ܩܲܡ ܗܵܘܝܵܐ ܠܗܘܿܢ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܒܓܵܢܲܝܗܝ. ܓܲܢܬܵܐ ܕܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܩܲܡ ܡܲܠܦܵܐ ܠܗܘܿܢ ܕܦܲܪܡܝܼ ܠܪܓܼܵܫܝܵܬܲܝ̈ܗܝ ܘܕܵܐܟܼܝܼ ܗܲܡܙܸܡܝܼ ܘܛܲܐܠܝܼ ܒܘܼܫ ܨܦܵܝܝܼ ܡܸܢܲܢ ܘܡܼܢ ܝܲܠܹ̈ܕ݇ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ.

  ܐܝܼܢܵܐ، ܚܲܕܟܡܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܐܵܢܵܐ ܒܸܚܫܵܒܼܵܐ ܝܘܵܢ ܡܵܵܨܝܼ ܥܵܒܼܕܝܼ ܠܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܓܵܘ ܕܵܪܬܵܐ ܕܛܲܘܲܠܬܵܐ ܝܲܢ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ. ܩܵܐ ܡܘܿܕܝܼ ܓܵܪܸܓ ܫܲܪܝܼ ܗܵܕܝܼܵܐ؟ ܡܵܨܝܼ ܐܲܚܕܟ̰ܝܼ ܝܵܠܦܝܼ ܕܵܐܟܼܝܼ ܛܲܐܠܝܼ ܡܸܢܲܢ؟

  ܠܵܐ ܐܲܚܕܟ̰ܝܼ ܫܵܘܬܲܦܬܵܐ ܝܼܠܵܗܿ ܡܵܪܲܬ ܦܵܝܕܵܐ ـ ܚܘܼܪ̈ܙܹܐ ܕ kinder ܒܸܢܝܹܐ ܝܢܵܐ ܥܲܠ ܛܲܘܲܠܬܵܐ ܘܡܲܠܲܦܬܵܐ ܕܝܲܠܹ̈ܕ݇ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܕܵܐܟܼܝܼ ܬܲܚܡܸܢܝܼ ܒܡܲܒܪܵܝܬܵܐ ܘܡܛܲܘܸܪܝܼ ܠܡܗܝܼܪ̈ܘܼܝܵܬܲܝܗܝ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܢܵܝܵܐ ܘܒܡܲܢܵܝܘܼܬܵܐ. ܐܵܢܝܼ ܟܹܐ ܥܵܒܼܕܝܼ ܪܵܒܵܐ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܕܕܵܪܬܵܐ ܕܛܲܘܲܠܬܵܐ ܠܵܐ ܡܵܨܝܵܐ ܡܲܠܦܵܐ ܠܗܘܿܢ. ܥܲܡ ܚܕܵܕܹ̈ܐ ܓܵܘ kinder، ܝܲܠܹ̈ܕ݇ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܟܹܐ ܥܵܒܼܕܝܼ ܪܵܒܵܐ ܡܲܫܟܼܲܚܝܵܬܹ̈ܐ، ܡܲܦܠܸܚܝܼ ܨܲܠܡܲܢܝܵܬܲܝ̈ܗܝ ܘܫܲܪܝܼ ܠܩܸܛܪܹ̈ܐ. ܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܡܲܪܚܸܛܝܼ ܠܚܘܼܪ̈ܙܹܐ ܩܸܪܝܹܐ ܝܢܵܐ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܨܵܘܒܵܐ ܘܟܹܐ ܐܲܟܸܕܝܼ ܕܟܠܲܝܗܝ ܝܲܠܹ̈ܕ݇ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܚܒܼܝܼܫܹܐ ܓܵܘ ܚܘܼܪܙܵܐ، ܒܘܼܕ ܗܲܕܟܼܵܐ ܐܵܦ ܐܸܢ ܟ̰ܵܪܠܝܼ ܢܵܟܼܘܿܦܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ، ܒܸܕ ܣܵܢܕܝܼ ܠܵܗܿ ܘܫܵܒܼܩܝܼ ܠܵܗܿ ܪܵܓܼܫܵܐ ܒܪܲܗܲܬܘܼܬܵܐ.

  ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܒܸܫܒܼܵܩܝܼ ܝܠܹܗ ܪܵܓܼܫܵܢ ܒܘܼܫ ܨܦܵܝܝܼ ܒܘܼܕ ܟܠ ܡܸܢܕܝܼ. ܒܸܚܫܵܒܼܵܐ ܝܘܵܢ ܒܸܕ ܗܵܘܝܵܐ ܒܘܼܫ ܨܦܵܝܝܼ ܩܵܐ ܟ̰ܵܪܠܝܼ ܕܝܵܠܦܵܐ ܠܝܠܵܦܬܵܐ ܡܼܢ ܩܵܕܡ ܕܫܲܪܝܵܐ ܡܲܕܪܲܫܬܵܐ. ܡܸܢܕܝܼ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܕܐܵܢܵܐ ܢܸܓܵܪܵܢ ܝܘܵܢ ܡܸܢܹܗ ܝܼܠܹܗ ܟܡܵܐ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܒܸܕ ܕܵܩܪܵܐ kinder.

  ܒܫܲܪܵܝܬܵܐ ܡܼܢ ܫܹܢ݇ܬܵܐ ܕ 2023، Kinder ܩܵܐ ܝܲܠܹ̈ܕ݇ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܕܝܼܢܵܐ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕܬܠܵܐ ܝܲܢ ܐܲܪܒܥܵܐ ܫܸܢܹ̈ܐ ܒܸܕ ܗܵܘܝܵܐ ܡܲܓܵܢܵܝܬܵܐ ܓܵܘ ܟܠܹܗ ܒܼܸܟܬܘܿܪܝܵܐ، ܓܵܘ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܡܫܵܘܬܦܵܢܹ̈ܐ.

  ܩܵܐ ܝܲܠܹ̈ܕ݇ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܕܝܼܢܵܐ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕܬܠܵܐ ܫܸܢܹ̈ܐ، ܐܵܗܵܐ ܡܲܥܢܵܝܹܗ ܝܼܠܹܗ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܚܘܼܪܙܵܐ ܕܓܲܢܬܵܐ ܕܫܲܒܼ̈ܪܹܐ ܡܼܢ 5 ܗܲܠ 15 ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܓܵܘ ܫܵܒܼܘܿܥܵܐ.

  ܩܵܐ ܝܲܠܹ̈ܕ݇ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܕܝܼܢܵܐ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕܐܲܪܒܥܵܐ ܫܸܢܹ̈ܐ، ܐܵܗܵܐ ܡܲܥܢܵܝܹܗ ܝܼܠܹܗ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܚܘܼܪܙܵܐ ܕܓܲܢܬܵܐ ܕܫܲܒܼ̈ܪܹܐ 15 ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܓܵܘ ܫܵܒܼܘܿܥܵܐ (600 ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܓܵܘ ܚܲܕ ܫܹܢ݇ܬܵܐ).

  Kinder ܡܲܓܵܢܵܝܬܵܐ ܡܲܥܢܵܝܘܿܗܿ ܝܼܠܹܗ ܚܲܡܲܝܬܵܐ ܕܗܲܠ $2,500 ܕܘܿܠܵܪܹ̈ܐ ܩܵܐ ܟܠܚܲܕ ܝܲܠܵܕ݇ܐ ܙܥܘܿܪܵܐ، ܟܠ ܫܹܢ݇ܬܵܐ ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܕܓܲܢܬܵܐ ܕܫܲܒܼ̈ܪܹܐ ܠܚܘܿܕܵܝܬܵܐ.

  ܥܘܼܕܪ̈ܵܢܹܐ ܕ Kinder ܡܲܓܵܢܵܝܬܵܐ ܩܵܐ ܚܘܼܪ̈ܙܹܐ ܕ Kinder ܓܵܘ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܥܲܠ ܫܲܒܼܪܹܐ ܩܵܐ ܟܠܹܗ ܕܝܵܘܡܵܐ ܘܐܵܦ، ܚܲܡܲܝܬܵܐ ܕ $2,000 ܩܵܐ ܒܲܝܬܘܼܝܵܬܹ̈ܐ. ܐܵܗܵܐ ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܪܹܫܵܝܵܐ ܩܵܐ ܒܲܝܬܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܐܵܢܝܼ ܕܓܵܪܹܓ ܡܲܠܚܸܡܝܼ ܒܫܵܘܝܘܼܬܵܐ ܒܹܝܠ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܘܘܵܓ̰ܝܼܒܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ̈݇ܢܹܐ ܘܕܣܢܝܼܩܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܠܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܙܵܘܕܵܢܹ̈ܐ ܕܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ.

  ܫܡܝܼܥܬܵܐ ܝܘܲܬܝ ܒܘܼܕ ESK؟

  ܡܘܿܕܝܼ ܝܠܵܗܿ ܐܲܝܵܐ؟

  ܓܲܢܬܵܐ ܕܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܕܫܘܼܪܵܝܵܐ ܒܟܼܝܼܪܵܝܵܐ ܝܲܢ ESK ܟܹܐ ܗܲܝܸܪܵܐ ܐܲܟܲܕܬܵܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܩܵܢܝܼܬܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܒܘܼܫ ܪܵܒܵܐ ܕܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܕܚܘܼܪܙܵܐ ܕܓܲܢܬܵܐ ܕܫܲܒܼ̈ܪܹܐ ܡܲܓܵܢܵܝܬܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܡܸܬܗܵܘܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܟܠ ܫܵܒܼܘܿܥܵܐ ܩܵܐ ܝܲܠܵܕ݇ܘܟܼܘܿܢ ܙܥܘܿܪܵܐ.

  ܡܲܟܬܲܒܼܬܵܐ ܓܵܘ ESK ܟܹܐ ܝܵܗܒܼܸܠ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܚܲܬܝܼܬܘܼܬܵܐ ܕ 15 ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܟܡܝܼܠܹ̈ܐ ܟܠ ܫܵܒܼܘܿܥܵܐ ܓܵܘ ܬܸܪ̈ܘܲܝܗܝ ܚܘܼܪ̈ܙܹܐ ܕܓܲܢܬܵܐ ܕܫܲܒܼ̈ܪܹܐ ܩܵܐ ܝܲܠܹ̈ܕ݇ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܕܝܼܢܵܐ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕܬܠܵܐ ܘܕܐܲܪܒܥܵܐ ܫܸܢܹ̈ܐ.

  ܐܲܚܬܘܿܢ ܓܵܪܹܓ ܡܲܫܟܼܚܝܼܬܘܿܢ ܐܸܢ ܚܫܝܼܚܹ̈ܐ ܝܬܘܿܢ.

  ܐܵܗܵܐ ܡܲܒܝܘܼܢܹܐ ܪܵܒܵܐ ܨܦܵܝܝܼ ܝܠܹܗ ـ ܕܵܐܟܼܝܼ ܝܵܕܥܲܚ ܐܸܢ ܐܲܚܢܲܢ ܚܫܝܼܚܹ̈ܐ ܝܘܲܚ ܘܕܵܐܟܼܝܼ ܩܲܕܸܡܲܚ؟

  ESK ܡܸܬܩܲܢܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܩܵܐ ܐܵܢܝܼ ܝܲܠܹ̈ܕ݇ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܕܝܼܢܵܐ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕܠܵܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡܼܢ ܬܠܵܐ ܫܸܢܹ̈ܐ ܗܲܠ ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܕ 30 ܢܝܼܣܵܢ ܓܵܘ ܫܲܢܬܵܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܟܬܸܒܼܹܐ ܓܵܘܘܿܗܿ ܕܗܵܕܪܝܼ kinder ܘܝܼܢܵܐ:

  • ܡܼܢ ܒܵܬܪܵܝܘܼܬܵܐ ܕܓܵܘܣܵܢܹ̈ܐ ܝܲܢ ܛܵܠܒܵܢܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬ ܓܵܘܣܵܐ، ܝܲܢ
  • ܝܼܢܵܐ ܡܼܢ ܥܵܡܪ̈ܵܢܹܐ ܐܵܨܠܵܝܹ̈ܐ ܕܐܲܬܪܵܐ ܘ \ ܝܲܢ ܚܵܝܵܢܹ̈ܐ ܕܓܲܙܲܪ̈ܝܵܬܹܐ ܕܬܘܼܪܸܥܬܵܐ ܕܬܘܼܪܸܣ، ܝܲܢ
  • ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܝ݇ܕܝܼܥܹܐ ܒܝܲܕ ܢܛܝܼܪܘܼܬܵܐ ܕܫܲܒܼܪܵܐ.

  ܪܹܫܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗܿ! ܟ̰ܵܪܠܝܼ ܗܘܹܐܠܵܗܿ ܬܠܵܐ ܫܸܢܹ̈ܐ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܫܲܢ݇ܬܵܐ، ܡܛܝܼܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܠܥܘܼܡܪܵܐ ܡܵܠܝܵܢܵܐ ܕܡܵܨܝܵܐ ܫܲܪܝܵܐ؟

  ܐܝܼܬ ܚܕܵܐ ܦܵܬܵܐ ܕܚܲܫܒܲܢܬܵܐ ܕܥܘܼܡܪܵܐ ܕܒܸܕ ܗܲܝܸܪܵܐ ܠܵܟܼܝ ܒܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ. ܥܲܠ ܫܵܘܦܵܐ ܐܸܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ، ܡܵܨܝܲܬܝ ܡܲܫܟܼܚܲܬܝ ܠܚܲܫܒܸܢܵܢܬܵܐ ܘܡܵܛܝܲܬܝ ܠܚܲܕܟܡܵܐ ܓܲܢܹ̈ܐ ܕܫܲܒܼ̈ܪܹܐ ܕܓܵܘ ܡܲܗܲܠܵܘܟܼܘܿܢ ܩܵܐ ܕܗܲܡܙܸܡܲܬܝ ܒܘܼܕ ܚܫܝܼܚܘܼܬܵܐ ܕܟ̰ܵܪܠܝܼ. ܐܵܢܵܐ ܒܸܕ ܫܲܕܪܵܢ ܠܵܟܼܝ ܫܵܘܦܵܐ ܐܸܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܩܵܐ ܕܥܵܒܼܕܲܬܝ ܚܕܵܐ ܓܲܫܲܩܬܵܐ ـ ܝܼܠܹܗ vic.gov.au/kinder/translations.

  ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟܼܘܿܢ ܟܠܚܲܕ ܡܼܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܕܗܵܘܝܼ، ܐܵܦ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܚܒܸܪܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܡܲܗܲܠܵܝܬܵܐ ܕܓܲܢܬܵܐ ܕܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܕܒܲܩܪܝܼܬܘܿܢ ܡܸܢܲܝܗܝ ܒܘܼܕ ܚܘܼܪ̈ܙܹܐ ܕܟܹܐ ܡܲܩܪܸܒܼܝܼ ܠܗܘܿܢ، ܒܸܚܒܼܵܫܵܐ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܒܘܼܕ ܟܡܵܐ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܟܹܐ ܫܵܩܠܝܼ. ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܓܲܢܬܵܐ ܕܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܡܵܨܝܵܢܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܕܡܵܛܝܼ ܠܚܕܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܡܲܓܵܢܵܝܬܵܐ ܕܬܲܪܓܲܡܬܵܐ ܩܵܐ ܕܣܵܢܕܝܼ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܒܠܸܫܵܢܵܘܟܼܘܿܢ.

  ܐܵܦ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܚܒܸܪܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ ܡܵܘܬܒܼܵܘܟܼܘܿܢ ܡܲܗܲܠܵܝܵܐ، ܡܲܟܼܬܒܼܵܐ ܡܲܗܲܠܵܝܵܐ ܕܡܦܲܪܢܣܵܢܘܼܬܵܐ ܕܡܲܠܲܦܬܵܐ ܘܬܲܠܡܲܕܬܵܐ ܩܵܐ ܕܡܲܫܟܼܚܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܕܓܲܢܬܵܐ ܕܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܓܵܘ ܦܢܝܼܬܵܘܟܼܘܿܢ. ܠܩܢܵܝܬܵܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܘܟܼܘܿܢ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܡܲܚܒܸܪܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܐܲܬܪܵܝܬܵܐ ܕܬܲܪܓܲܡܬܵܐ (National Translating and Interpreting Service) ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 450 131، ܛܠܘܿܒܘܼܢ ܡܼܢ ܬܲܪܓܸܡܵܢܵܐ ܕܡܲܚܒܸܪ ܩܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܡܵܘܬܒܼܵܘܟܼܘܿܢ ܡܲܗܲܠܵܝܵܐ ܝܲܢ ܡܲܟܼܬܒܼܵܐ ܕܡܦܲܪܢܣܵܢܘܼܬܵܐ ܕܡܲܠܲܦܬܵܐ ܘܬܲܠܡܲܕܬܵܐ، ܘܬܲܪܓܸܡܵܢܵܐ ܒܸܕ ܦܵܐܹܫ ܥܲܠ ܬܹܠܹܦ̮ܘܿܢ ܘܬܲܪܓܸܡ.

  ܗܵܘܹܝܬ ܒܲܣܝܼܡܵܐ (ܝܵܘܤܸܦ)، ܐܵܗܵܐ ܪܵܒܵܐ ܩܲܡ ܗܲܝܸܪܠܝܼ!

  ܟ̰ܵܪܠܝܼ، ܓܵܪܸܓ ܐܵܙܸܠ݇ܚ! ܒܸܕ ܡܲܟܬܸܒܼܸܚ ܠܹܗ ܫܸܡܵܟܼܝ ܓܵܘ ܓܲܢܬܵܐ ܕܫܲܒܼܪܹ̈ܐ!

  ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܵܘܦܵܐ ܐܸܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ vic.gov.au/kinder/translations ܩܵܐ ܕܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ

  ܡܫܘܼܪܸܪܬܵܐ ܒܦܣܵܣܵܐ ܡܼܢ ܡܦܲܪܢܣܵܢܘܼܬܵܐ ܕܡܲܠܲܦܬܵܐ ܘܬܲܠܡܲܕܬܵܐ ܕܒܼܸܟܬܘܿܪܝܵܐ

 • Hear about three-year-old kinder and early start kindergarten.

  They’re growing up so fast! They will get to go to kindergarten soon - how do you know when they are ready?

  The house is so quiet when the kids are at kinder, and it is such a big step for them. I worried a bit when my children first started but they settled in quickly.

  I don’t know if Charlie is ready to go; she is so shy around new kids, and I think she might find it hard.

  My kids were very shy before they started kindergarten too but look at them now, they make friends so easily. Starting kindergarten at three years old and going for two years before school was the best decision we made. The kids learnt so much, like how to play with other children and became much more confident. Kindergarten taught them to understand their feelings and how to talk and play much better with us and other kids.

  Yes, but sometimes I think they can do that at the playground or at home. Why do they have to start now? Can’t they just learn how to play with us?

  It’s not just the socialising that is beneficial - kinder programs are based on play and teach kids how to think creatively and develop their English and number skills. They do many things that the playground can’t teach them. Together at kinder, children make discoveries, use their imagination and solve problems. The teachers who lead the programs have been to university and make sure all kids are included, so even if Charlie is shy at the beginning, they will support her and make her feel comfortable.

  That makes me feel much better about everything. I think it will be good for Charlie to get used to learning before starting school. The other thing I am worried about is how much kinder costs.

  From 2023, Three- and Four-Year Old Kinder will be free across Victoria, at participating services.

  For three-year-olds, this means from 5 and up to 15 hours per week of a kindergarten program

  For four-year-olds, this means 15 hours per week (600 hours a year)

  Free Kinder means a saving of up to $2,500 per child, each year at a standalone kindergarten service.

  Free Kinder subsidies are available for kinder programs at long day care services as well, saving families $2,000. This is great for families who have to balance work and other commitments and need extra hours of care.

  Have you heard of ESK?

  What is that?

  Early Start Kindergarten or ESK can help ensure you get the maximum amount of free kindergarten program hours possible each week for your child.

  Enrolling through ESK guarantees the full 15 hours each week in both Three-Year-Old and Four-Year-Old Kindergarten programs.

  You should find out if you’re eligible.

  That sounds great – how do we know if we are eligible and how do we apply?

  ESK is available to children who are at least three years old by the 30 April in the year they are enrolled to attend kinder and are:

  • from a refugee or asylum seeker background, or
  • are Aboriginal and/or Torres Strait Islander, or
  • are known to child protection.

  Wow! Charlie turned three at the beginning of the year, is she old enough to start?

  There is an age calculator page that will help you with that. On the website, you can find the calculator and get in touch with some local kinders to talk about Charlie’s eligibility. I will send you the website to have a look - it is vic.gov.au/kinder/translations.

  If you have any questions, you can also contact your local kindergarten service and ask them about the programs they offer, including about their fees. Kindergarten services are able to access a free translation service to support you in your language.

  You can also contact your local Council, or your local Department of Education and Training office to find a kindergarten service in your area. To get help in your language, you can call the National Translating and Interpreting Service on 131 450, ask the interpreter to call the number of your local council or Department of Education and Training office, and the interpreter will stay on the phone call and interpret.

  Thank you, Yosip, this has helped so much!

  Charlie, we need to go! We’re going to enrol you in kindergarten!

  Visit vic.gov.au/kinder/translations to find out more

  Authorised by the Department of Education and Training Victoria

ܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ (ܟܸܢܕܵܐ)، ܐܵܦ ܝܕܝܼܥܬܵܐ ܐܲܝܟ݂ ‘ܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ’ ܐܵܘ ‘ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܒܟ݂ܝܼܪܵܝܵܐ ܕܫܲܒ݂ܪܘܼܬܵܐ’ ، ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ݉ ܣܲܗܡܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ܕܛܘܼܘܵܪܵܐ ܘܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܕܫܲܒ݂ܪܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܡܣܲܓ݂ܲܠܬܵܐ ܕܫܲܒ݂ܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܘ ܚܘܼܪܙܵܐ ܕܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܩܵܐ ܡܸܬܚܵܐ ܕܬܲܪܬܹܝܢ ܫܸܢܹ̈ܐ ܡܵܨܹܐ ܕܗܲܝܸܪ ܠܡܛܲܘܲܪܬܵܐ ܕܡܗܝܼܖ̈ܘܼܝܵܬܵܝܗܝ ܩܵܐ ܕܥܵܒܕܝܼ ܨܦܵܝ ܓܵܘ ܚܲܝܘܼܬܵܐ ܘܡܲܕܪܲܫܬܵܐ.

ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܕܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ (ܟܸܢܕܵܐ):

ܚܘܼܖ̈ܙܹܐ ܕܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ (ܟܸܢܕܵܐ) ܕܬܠܵܬܵܐ-ܫܸܢܹ̈ܐ- ܝܼܢܵܐ ܩܵܐ ܡܸܬܚܵܐ ܒܹܝܠ 5 ܘ 15 ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܒܟܠ ܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐ ܘܚܘܼܖ̈ܙܹܐ ܕܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ (ܟܸܢܕܵܐ) ܕܐܲܪܒܥܵܐ-ܫܸܢܹ̈ܐ- ܝܼܢܵܐ ܩܵܐ ܡܸܬܚܵܐ ܕ15 ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ.

ܦܠܵܛܹ̈ܐ ܡܫܘܿܪܸܖܹ̈ܐ:

ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܐܵܙܠ݉ܝܼ ܠܚܲܕ݉ ܚܘܼܪܙܵܐ ܕܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܩܵܐ ܕܡܛܲܘܸܪܝܼ ܠܡܗܝܼܖ̈ܘܼܝܵܬܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܡܵܢܝܼ ܘܝܵܕܥܝܼ ܠܖ̈ܲܩܡܹܐ ܘܐܵܬܘܵܬܹ̈ܐ، ܘܕܵܐܟ݂ܝܼ ܫܵܪܝܼ ܠܩܸܛܖܹ̈ܐ. ܫܲܒ݂ܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܸܕ ܒܵܢܹܐ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܒܓܵܢܵܐ ܘܫܲܪܝܘܼܬܵܐ ܓܵܘ ܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܘܝܵܠܹܦ ܡܗܝܼܖ̈ܘܼܝܵܬܹܐ ܫܵܘܬܵܦܵܝܹ̈ܐ ܘܖܸ̈ܓ݂ܫܵܢܵܝܹܐ. ܐܵܢܝܼ ܒܸܕ ܫܵܘܬܸܦܝܼ ܘܗܵܘܹܐ ܠܗ݉ܘܿܢ ܚܲܒ݂ܖ̈ܵܘܵܬܹܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ.

ܒܘܼܨܵܝܵܐ ܡܲܚܙܘܿܝܹܐ ܝܠܹܗ ܕܟܲܕ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕ16 ܫܸܢܹ̈ܐ، ܬܲܠܡܝܼܕܹ̈ܐ ܕܗܕܝܼܖܹ̈ܐ ܝܗܘܵܘ ܓܵܘ ܚܲܕ݉ ܚܘܼܪܙܵܐ ܕ ܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ (ܟܸܢܕܵܐ) ܩܵܐ ܡܸܬܚܵܐ ܕܬܲܪܬܹܝܢ ܐܵܘ 3 ܫܸܢܹ̈ܐ ܡ݂ܢ ܩܲܕ݉ܡ ܕܫܲܪܝܼ ܝܗ݉ܘܵܘ ܠܡܲܕܪܲܫܬܵܐ ܫܩܝܼܠ ܠܗ݉ܘܿܢ ܕܲܖ̈ܓܹܐ ܒܘܼܫ ܥܸܠܵܝܹ̈ܐ ܓܵܘ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܝܼܣܵܝܵܐ ܘܡܲܢܵܝܘܼܬܵܐ ܡ݂ܢ ܐܵܢܝܼ ܬܲܠܡܝܼܕܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܝܗ݉ܘܵܘ ܗܕܝܼܪܹܐ ܠܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ (ܟܸܢܕܵܐ).

ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܟܹܐ ܦܵܠܚܝܼ ܐܲܒ݂ܵܗܹ̈ܐ ܘܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܕܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹ̈ܐ:

ܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ (ܟܸܢܕܵܐ) ܟܹܐ ܦܵܠܚܵܐ ܒܘܼܫ ܨܦܵܝ ܐܲܝܟ݂ ܚܕܵܐ ܫܲܪܝܼܟܘܼܬܵܐ ܒܹܝܠ ܐܲܒ݂ܵܗܹ̈ܐ/ܝܵܨܘܿܦܹ̈ܐ، ܒܲܝܬܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܘܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ. ܐܲܝܟ݂ ܐܲܒ݂ܵܗܹ̈ܐ/ܝܵܨܘܿܦܹ̈ܐ، ܐܲܚܬܘܿܢ ܝܼܬܘܿܢ ܗ̇ܘ ܣܲܗܡܵܐ ܒܘܼܫ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ܕܛܘܼܘܵܪܵܐ ܕܫܲܒ݂ܪܵܘܼܟ݂݂ܘܿܢ. ܐܲܚܬܘܿܢ ܟܹܐ ܡܲܠܦܝܼܬܘܿܢ ܠܗ݉ܘܿܢ ܦܘܼܪܫܘܼܢܝܵܐ ܒܹܝܠ ܬܪܝܼܨܘܼܬܵܐ ܡ݂ܢ ܚܸܠܛܵܐ، ܠܸܫܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܡܲܪܕܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܝܲܩܝܼܖ̈ܘܵܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܪܵܚܡܘܼܬܵܐ ܘܐܝܼܩܵܪܵܐ. ܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܒܸܕ ܗܲܡܙܸܡܝܼ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܘܼܕ ܡܵܐ ܝܠܹܗ ܒܪܵܝܵܐ ܓܵܘ ܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܘܐܘܼܖ̈ܚܵܬܹܐ ܩܵܐ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܫܲܒ݂ܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ ܬܲܡܸܡ ܝܘܠܦܵܢܵܐ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ. ܒܵܥܝܼ ܕܝܵܕܥܝܼ ܒܘܼܕ ܒܘܼܣܵܡܹ̈ܐ ܕܫܲܒ݂ܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܕܵܐܟ݂ܝܼ ܒܵܥܝܼ ܕܝܵܠܦܝܼ.

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܡ݂ܢ ܡܲܠܦܵܢܵܐ ܕܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܕܫܲܒ݂ܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ ܕܡܲܪܝܸܙܝܼ ܚܲܕ݉ ܬܲܪܓܸܡܵܢܵܐ ܒܟܠ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܩܵܘܡܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܒܕܘܼܟܬܵܐ ܕܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܐܵܘ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܐܵܘ ܒܒ݂ܝܼܕܝܘܼ. ܒܲܝܬܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܠܹܐ ܦܵܪܥܝܼ ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܩܵܐ ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܚܸܠܡܲܬ.

ܡܵܐ ܟܹܐ ܒܵܪܹܐ ܓܵܘ ܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ:

ܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܡܚܲܦܛܝܼ ܠܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܕܝܵܠܦܝܼ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܛܲܐܲܠܬܵܐ. ܥܵܒ݂ܘܿܕܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܩܵܘܡܵܐ ܕܚܵܒ݂ܫܝܼ ܪܫܵܡܵܐ، ܙܡܵܪܵܐ، ܟ̰ܪܵܚܵܐ، ܚܦܵܪܵܐ ܘܪܚܵܛܵܐ ܠܒܲܕܲܪ، ܛܲܐܲܠܬܵܐ ܒܛܲܐܲܠܝܵܬܹ̈ܐ ܘܩܪܵܝܬܵܐ ܕܟܬܵܒܹ̈ܐ. ܛܲܐܲܠܬܵܐ ܟܹܐ ܡܚܲܦܛܵܐ ܠܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼ ܨܲܠܡܲܢܬܵܝܗܝ ܘܥܵܒ݂ܕܝܼ ܡܲܫܟ݂ܲܚܝܵܬܹ̈ܐ، ܟܲܕ ܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܥܸܕܵܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܦܠܵܚܵܐ ܝܢܵܐ ܥܲܡ ܐ݉ܚܖܹ̈ܢܹܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܫܲܪܲܟܬܵܐ ܘܫܩܵܠܬܵܐ ܕܢܵܘܒܹ̈ܐ. ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܒܸܕ ܝܵܠܦܝܼ ܒܘܼܕ ܩܵܠܹ̈ܐ، ܚܲܒܖ̈ܵܢܹܐ ܘܠܸܫܵܢܵܐ، ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܗܲܡܙܸܡܝܼ ܘܦܲܪܡܝܼ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܢܵܝܵܐ.

ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܕܓܲܢܹ̈ܐ ܕܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܝܼܢܵܐ ܚܲܕ݉ ܣܲܗܡܵܐ ܡ݂ܢ ܟܢܘܼܫܬܲܢ ܣܲܓܝܼ ܡܲܪܕܘܼܢܵܝܬܵܐ:

ܚܘܼܖ̈ܙܹܐ ܕܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܟܹܐ ܩܲܒܠܝܼ ܒܫܲܝܢܵܐ ܠܐܲܒ݂ܵܗܹ̈ܐ ܡ݂ܢ ܟܠܵܝܗܝ ܒܵܬܖ̈ܵܝܘܼܝܵܬܹܐ ܩܵܐ ܕܗܵܘܝܼ ܣܲܗܡܵܐ ܕܟܢܘܼܫ̈ܝܵܬܵܝܗܝ. ܐܵܢܝܼ ܝܼܢܵܐ ܚܕܵܐ ܕܘܼܟܬܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼ ܐܲܒ݂ܵܗܹ̈ܐ ܕܬܵܦܩܝܼ ܘܫܲܪܸܟܝܼ ܒܬܘܼܢܵܝܹ̈ܐ ܘܝܵܠܦܝܼ ܡ݂ܢ ܚܕܵܕܹ̈ܐ.

ܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܒܵܥܝܼ ܕܝܵܕܥܝܼ ܒܘܼܕ ܫܲܒ݂ܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܡܲܪܕܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܵܗܵܐ ܒܸܕ ܗܲܝܸܪܵܐ ܠܗ݉ܘܿܢ ܕܗܵܕܪܝܼ ܠܚܘܼܖ̈ܙܹܐ ܕܝܼܢܵܐ ܡܵܖܹ̈ܐ ܕܡܲܥܢܵܝܵܐ ܩܵܐ ܫ݂ܲܒ݂ܪܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܒܸܚܒ݂ܫܵܐ ܥܵܒ݂ܘܿܕܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܒܸܢܝܹ̈ܐ ܥܲܠ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܘܩܲܘܲܡܝܵܬܹ̈ܐ ܡܲܪܕܘܼܬܵܢܵܝܹܐ ܘܙܲܝܸܚܝܼ ܦܪܝܼܫܘܼܬܵܐ ܓܵܘ ܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ.

ܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܚܵܒ݂ܫܝܼ ܟܠܚܲܕ݉ ܓܵܘ ܥܵܒ݂ܘܿܕܘܼܝܵܬܹ̈ܐ، ܩܵܐ ܕܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܗܲܡܙܸܡܝܼ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܢܵܝܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܠܗ݉ܘܿܢ ܐܵܢܝܼ ܦܘܼܖ̈ܣܲܬܹܐ ܕܛܲܐܠܝܼ ܘܝܵܠܦܝܼ ܐܲܝܟ݂ ܐ݉ܚܖܹ̈ܢܹܐ. ܚܲܕ݉ܟܡܵܐ ܚܘܼܖ̈ܙܹܐ ܕܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܐܝܼܬܠܗ݉ܘܿܢ ܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܗܲܡܙܸܡܝܼ ܒܬܪܹܝܢ ܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܕܡܵܨܝܼ ܗܲܝܸܪܝܼ ܩܵܐ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܗܲܡܙܸܡܝܼ ܚܲܕ݉ܟ̰ܵܐ ܐܵܘ ܗܸܟ̰̰ ܡܸܢܕܝܼ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܢܵܝܵܐ. ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܐܵܦ ܝܼܢܵܐ ܡܘܿܠܦܹ̈ܐ ܕܚܵܒ݂ܛܝܼ ܘܩܲܒܠܝܼ ܠܐ݉ܚܖܹ̈ܢܹܐ ܘܡܝܲܩܪܝܼ ܠܫܘܼܚܠܵܦܹ̈ܐ ܡܲܖ̈ܕܘܼܬܵܢܵܝܹܐ.

ܦܸܨܠܹ̈ܐ ܕܚܘܼܖ̈ܙܹܐ ܕܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ (ܟܸܢܕܵܐ)

ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܟܹܐ ܡܵܨܝܼ ܗܵܕܪܝܼ ܠܚܲܕ݉ ܚܘܼܪܙܵܐ ܕܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܕܬܠܵܬܵܐ-ܫܸܢܹ̈ܐ- ܓܵܘ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܝܲܨܝܼܦܘܼܬܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ ܝܲܪܝܼܟ݂ܵܐ (ܐܵܦ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܝܕܝܼܥܬܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ) ܐܵܘ ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܕܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܫܪܝܼܬܵܐ (ܐܵܦ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܝܕܝܼܥܬܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܩܡܵܝܬܵܐ). ܐܲܢܹܐ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ ܐܵܦ ܟܹܐ ܡܲܩܪܸܒ݂ܝܼ ܚܲܕ݉ ܚܘܼܪܙܵܐ ܕܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܕܐܲܪܒܥܵܐ ܫܸܢܹ̈ܐ.

ܚܲܕ݉ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܝܲܨܝܼܦܘܼܬܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ ܝܲܪܝܼܟ݂ܵܐ ܡܵܨܹܐ ܡܲܩܪܸܒ݂ ܟܠܹܗ ܝܵܘܡܵܐ ܕܡܲܠܲܦܬܵܐ ܘܝܲܨܝܼܦܘܼܬܵܐ، ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܚܘܼܪܙܵܐ ܕܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ. ܚܘܼܪܙܵܐ ܕܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܡܗܘܿܕܝܵܐ ܒܡܲܠܦܵܢܵܐ ܡܸܬܡܵܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܦܵܐܹܫ ܡܘܿܟܡܸܠܵܐ ܒܣܲܥܲܬܹ̈ܐ ܙܵܘܕܵܢܹ̈ܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܘܝܲܨܝܼܦܘܼܬܵܐ.

ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܕܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܫܪܝܼܬܵܐ، ܚܲܕ݉ ܚܘܼܪܙܵܐ ܕ ܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ (ܟܸܢܕܵܐ) ܒܸܕ ܦܵܠܹܚ ܒܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܦܖ̈ܝܼܫܹܐ ܘܒܥܸܕܵܢܵܬܹ̈ܐ ܡܬܘܿܚܡܹ̈ܐ. ܚܕܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܕܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܫܪܝܼܬܵܐ ܟܹܐ ܦܵܠܚܵܐ ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ ܩܵܐ ܡܸܬܚܵܐ ܕ40 ܫܵܒ݂ܘܿܥܹ̈ܐ ܒܟܠ ܫܹܢ݉ܬܵܐ ܘܟܹܐ ܫܵܩܠܵܐ ܒܸܛܠܵܢܵܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܟܹܐ ܫܵܩܠܝܼ ܓܵܘ ܟܠܲܝܗܝ ܡܲܕܖ̈ܲܫܝܵܬܹܐ. ܐܲܢܹܐ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܘܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܝܼܢܵܐ ܪܫܝܼܡܹܐ ܒܝܲܕ ܚܸܠܡܲܬ ܕ ܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ (ܟܸܢܕܵܐ).

Reviewed 18 September 2023

Was this page helpful?