Victoria government logo

Assyrian - Kinder Tick

ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ ܐܝܼܬܠܹܗ ܚܲܕ ܪܸܡܙܵܐ ܚܲܕܬܵܐ ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܩܵܐ ܒܲܝܬܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ ܕܡܲܫܟ݂ܚܝܼ ܚܕܵܐ ܓܲܢܬܵܐ ܕܫܲܒ݂ܪܹܐ. ܫܸܡܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܪܸܡܙܵܐ ܝܼܠܹܗ Kinder Tick.

ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ ܐܝܼܬܠܹܗ ܚܲܕ ܪܸܡܙܵܐ ܚܲܕܬܵܐ ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܩܵܐ ܒܲܝܬܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ ܕܡܲܫܟ݂ܚܝܼ ܚܕܵܐ ܓܲܢܬܵܐ ܕܫܲܒ݂ܪܹܐ. ܫܸܡܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܪܸܡܙܵܐ ܝܼܠܹܗ Kinder Tick.

ܒܸܕ ܚܵܙܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܪܸܡܙܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܥܵܒ݂ܪܝܼܬܘܿܢ ܠܓܵܘ ܚܲܕ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬ ܚܕܵܐ ܓܲܢܬܵܐ ܕܫܲܒ݂ܪܹܐ ܝܲܢ ܚܕܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܕܫܲܒ݂ܪܘܼܬܵܐ ܒܟ݂ܝܼܪܵܝܬܵܐ. ܐܵܦ ܒܲܠܟܵܐ ܕܚܵܙܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܪܸܡܙܵܐ ܥܲܠ ܫܵܘܦܲܝܗܝ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ.

ܐܲܢܹܐ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܓܲܢܹ̈ܐ ܕܫܲܒ݂ܪܹܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ ܐܵܢܲܢܩܵܝܹܐ ܝܢܵܐ ܩܵܐ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܕܫܲܒ݂ܪܹܐ.

ܪܸܡܙܵܐ ܕ Kinder Tick ܟܹܐ ܡܲܒܝܸܢ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܵܗܵܐ.

ܡܲܥܢܵܝܵܐ ܕܪܸܡܙܵܐ ܝܼܠܹܗ ܕܐܲܢܹܐ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܘܸܠܹܐ ܒܝܲܕ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ.

ܫܲܒ݂ܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܸܕ ܝܵܠܦܝܼ ܡ̣ܢ ܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܚܫܝܼܚܹܐ (ܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܣܲܗܕܘܼܬܵܐ ܕܡܲܠܦܵܢܘܼܬܵܐ) ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܛܲܐܲܠܬܵܐ.

ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ، ܐܵܢܝܼ ܒܸܕ ܝܵܠܦܝܼ ܒܘܼܬ ܠܸܫܵܢܵܐ ܘܡܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܘܦܸܨܠܹ̈ܐ. ܐܵܢܝܼ ܒܸܕ ܝܵܠܦܝܼ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܩܵܢܝܼ ܚܲܒ݂ܪܵܢܹ̈ܐ ܘܫܲܪܸܟܝܼ ܒܫܲܚܠܲܦܬܵܐ ܕܡܸܢܕܝܵܢܹ̈ܐ ܝܲܢ ܕܢܸܣܝܵܢܹ̈ܐ ܥܲܡ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܘܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡܲܫܡܥܝܼ. ܐܵܢܝܼ ܐܵܦ ܒܸܕ ܩܵܢܝܼ ܡܗܝܼܪ̈ܘܼܝܵܬܹܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹܐ ܠܗܲܝܘܼܪܲܝܗܝ ܕܗܲܕܪܝܼܠܵܗ̇ ܓܵܢܲܝܗܝ ܩܵܐ ܡܲܕܪܲܫܬܵܐ.

ܒܫܲܪܵܝܬܵܐ ܡ̣ܢ ܫܹܢ݇ܬܵܐ 2022، ܫܲܒ݂ܪܹܐ ܕܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ ܡܵܨܝܼ ܕܐܵܙܠ݇ܝܼ ܠܓܲܢܬܵܐ ܕܫܲܒ݂ܪܹܐ ܩܵܐ ܡܸܬܚܵܐ ܕܬܲܪܬܹܝܢ ܫܸܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܕܐܵܢܝܼ ܫܲܪܝܼ ܒܸܐ݇ܙܵܠܵܐ ܠܡܲܕܪܲܫܬܵܐ.

ܚܲܕ ܚܘܼܪܙܵܐ ܕܓܲܢܬܵܐ ܕܫܲܒ݂ܪܹܐ ܡܵܨܹܐ ܕܗܵܘܹܐ ܚܲܕ ܣܲܗܡܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬ ܕܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܠܫܲܒ݂ܪܹܐ. ܗ̇ܘ ܐܵܦ ܡܵܨܹܐ ܕܗܵܘܹܐ ܚܲܕ ܚܘܼܪܙܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ.

ܡܲܪܗܘܼܢ ܥܲܝܢܵܐ ܠܸܚܙܵܝܵܐ ܚܲܕ ܪܸܡܙܵܐ ܕ Kinder Tick ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܬܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܥܲܡ ܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܓܲܢܬܵܐ ܕܫܲܒ݂ܪܹܐ ܐܸܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ.

Reviewed 18 April 2021

Was this page helpful?