Victoria government logo

کمک های مالی و کودکستان شروع ز‌ود هنگام (Financial Assistance and Early Start Kindergarten) - دری (Dari)

دولت بودجه ای را برای همه اطفال فراهم می کند تا دو سال در یک پروگرام kinder شرکت کنند. اکثر خدمات علاوه بر بودجه دولتی، هزینه ای نیز دریافت می کنند. فامیل شما ممکن است بتوانند برای این هزینه کمک بگیرند. اگر از یک پیشینه پناهنده یا پناهجو هستید، پروگرام ای به نام کودکستان شروع زود هنگام (ESK) در دسترس است. ESK می تواند به شما کمک کند تا اطمینان حاصل کنید که حداکثر ساعات پروگرام کودکستان رایگان ممکن را در هر هفته برای طفل تان دریافت می کنید.

در سال 2023، پروگرام های کودکستان سه ساله بین 5 تا 15 ساعت در هفته و پروگرام های کودکستان چهار ساله 15 ساعت است. ثبت نام از طریق ESK در هر هفته 15 ساعت کامل را در پروگرام های کودکستان سه ساله و چهار ساله تضمین می کند. برای اطفالی در دسترس می باشند که:

 • از پیشینه پناهنده یا پناهجو هستند
 • به عنوان بومی و/یا جزیره نشین تنگه تورس شناسایی می شوند
 • خانواده آنها با سازمان حمایت از اطفال تماس داشته اند

مهم نیست که در کجای ویکتوریا زندگی می کنند، این اطفال می توانند در طول دوره راه اندازی به 15 ساعت کودکستان رایگان یا کم هزینه در هفته دسترسی داشته باشند. دسترسی فعلی و ساعات دریافتی آنها تغییر نخواهد کرد.

چگونه درخواست شود:

ESK در همه پروگرام های kinder که توسط یک معلم واجد شرایط ارائه می شود در دسترس است. می توانید با تماس با کودکستان نزدیک خود و درخواست برای دسترسی به کمک هزینه کودکستان برای شروع زودهنگام طفل خود را ثبت نام کنید. کودکستان ها می توانند به خدمات ترجمه رایگان دسترسی داشته باشند تا به لسان خود تان شما را حمایت کنند.

همچنین می توانید برای کمک با ما یا شاروالی محلی خود تماس بگیرید. برای دریافت کمک به زبان خود می توانید با خدمات ترجمانی شفاهی و کتبی ملی به شماره 131450 تماس بگیرید، از ترجمان بخواهید با شماره شاروالی محلی شما یا ما تماس بگیرد و ترجمان در دوران تماس تلفنی با شما بوده و ترجمه خواهد کرد.

زمان درخواست:

اگر اطفال قبل از 30 اپریل سالی که برای حضور در کودکستان ثبت نام خواهند کرد، سه ساله شوند، واجد شرایط دریافت ESK هستند.

اگر روز تولد طفل تان بین 1جنوری تا 30 آپریل باشد، باید سالی را که او شروع به مکتب می‌کند، تعیین کنید تا مشخص کنید در کدام سال به ESK دسترسی خواهد داشت. شما می توانید انتخاب کنید که طفل تان در سالی که پنج ساله می شود مکتب برود یا شش ساله. سپس، آنها می توانند در سالی که سه یا چهار ساله می شوند به ESK دسترسی پیدا کنند. اگر به کمک ضرورت دارید تا درمورد اینکه چه زمانی طفل تان واجد شرایط ESK است، می توانید با وزارت معارف، شاروالی محلی، نرس صحت مادر و کودک خود، یا یک کودکستان در منطقه خود یا هر یک از سازمان های زیر در منطقه خود به تماس شوید.

 • خط معلوماتی کودکستان سه-ساله 338 663 1800
 • Brotherhood of St Laurence شماره تلفن: 1183 9483 03
 • Foundation House (فاوندیشن هاوس) 8900 9389 03
 • خدمات اطفال Fka، شماره تلفن: 4471 9428 03
 • مرکز منابع مهاجرین منطقه شمال غرب
  • St Albans شماره تلفن: 044 676 1300 یا 6044 9367 03
  • Broadmeadows شماره تلفن: 1278 9351 03
 • مرکز منابع مهاجرین اسپکتروم: 653 735 1300
 • VICSEG New Futures شماره تلفن: 2533 9383 03
 • مرکز منابع مهاجرین منطقه شمال غرب
  • St Albans شماره تلفن: 044 676 1300 یا 6044 9367 03
  • Broadmeadows شماره تلفن: 1278 9351 03
 • مرکز منابع مهاجرین اسپکتروم: 653 735 1300
 • VICSEG New Futures شماره تلفن: 2533 9383 03

Reviewed 21 December 2022

Was this page helpful?