کودکستان شروع زودهنگام (Early Start Kindergarten) - دری (Dari)

اگر از یک پیشینه پناهنده یا پناهجو هستید، ممکن است واجد شرایط کودکستان شروع زودهنگام (ESK) باشید. ESK می تواند به شما کمک کند تا اطمینان حاصل کنید که حداکثر ساعات پروگرام کیندر رایگان ممکن را هر هفته برای طفل تان دریافت می کنید.

در سال 2023، پروگرام های کیندر سه-ساله‌ها بین 5 تا 15 ساعت در هفته و پروگرام های کیندر چهار-ساله‌ها 15 ساعت است. ثبت نام از طریق ESK در هر هفته 15 ساعت کامل را در پروگرام های کیندر سه-ساله‌ها و چهار-ساله‌ها تضمین می کند. برای اطفالی در دسترس می باشند که:

  • از پیشینه پناهنده یا پناهجو هستند
  • به عنوان بومی و/یا جزیره نشین تنگه تورس شناسایی می شوند
  • خانواده آنها با سازمان حمایت از اطفال تماس داشته اند

مهم نیست که در کجای ویکتوریا زندگی می کنند، این اطفال می توانند در طول دوره راه اندازی به 15 ساعت کیندر رایگان در هفته دسترسی داشته باشند. دسترسی فعلی و ساعات دریافتی آنها تغییر نخواهد کرد.

چگونه درخواست شود:

ESK در همه پروگرام های کیندر که توسط یک معلم واجد شرایط ارائه می شود در دسترس است. می توانید با تماس با کیندر نزدیک خود و درخواست برای دسترسی به کمک هزینه کودکستان برای شروع زودهنگام طفل خود را ثبت نام کنید. خدمات کیندر می توانند به خدمات ترجمه رایگان دسترسی داشته باشند تا به لسان خود تان شما را حمایت کنند.

شما همچنان می توانید برای کمک با خط معلوماتی کودکستان سه-ساله‌ها وزارت معارف به شماره 663 336 1800 یا شاروالی محلی خود تماس بگیرید. برای دریافت کمک به لسان خود می توانید با خدمات ترجمه شفاهی و کتبی ملی به شماره 131450 تماس بگیرید، از ترجمان بخواهید با شماره شاروالی محلی شما یا وزارت معارف تماس بگیرد و ترجمان در تماس تلفنی با شما بوده و ترجمه خواهد کرد.

زمان درخواست:

اگر اطفال قبل از 30 اپریل سالی که برای حضور در کودکستان ثبت نام می شوند، سه ساله شوند، واجد شرایط دریافت ESK هستند. به «زمان ثبت نام» مراجعه کنید.

شما می توانید انتخاب کنید که طفل تان در سالی که پنج ساله می شود مکتب برود یا شش ساله می شود. سپس، آنها می توانند در سالی که سه یا چهار ساله می شوند به ESK دسترسی پیدا کنند.

اگر به کمک ضرورت دارید تا درمورد اینکه چه زمانی طفل تان واجد شرایط ESK است، می توانید با وزارت معارف، شاروالی محلی، نرس صحت مادر و کودک خود، یا یک کودکستان در منطقه خود یا هر یک از سازمان های زیر در منطقه خود به تماس شوید.

  • خط معلوماتی کودکستان سه-ساله 338 663 1800
  • Brotherhood of St Laurence شماره تلفن: 1183 9483 03
  • Foundation House (فاوندیشن هاوس) 8900 9389 03
  • خدمات اطفال Fka، شماره تلفن: 4471 9428 03
  • VICSEG New Futures شماره تلفن: 2533 9383 03

Updated