Dinka - Kinder Tick

Akuma de Victoria anɔŋ cïn jöt ye kɔc rɛ̈ɛ̈r në Victoria cɔk yök thukul ë mïthii. Aye cɔl Kinder Tick.

Akuma de Victoria anɔŋ cïn jöt ye kɔc rɛ̈ɛ̈r në Victoria cɔk yök thukul ë mïthii. Aye cɔl Kinder Tick.

Yïn bë ye cïn ë/kënë ya tïŋ/ŋɛ̈m të leer yïn ë ɣön nɔŋiic thukul ke mïthii ka të de piööc ë mïth. Yïn lëu ba ye cïn ë/kënë ŋɛ̈m/tïŋ në Website den yic.

Ke kä ke thukul ë mïthii aa thiekiic arëët në piööc de mïthii yic.

Yen ë Kinder Tick ee yiɛ̈n lɛ̈.

Yen riöm de thok ee ye nyuɔɔth ke ye kä yen Akuma de Victoria wëu gaam.

Mïthku abë ke yaa piööc në dupiööc cë piöc arëët në dhël/dhöl de pol.

Në nyooth, abë kek ya piööc në thok, nambaai ku cïtcïït. Abë piöc të yenë mɛ̈ɛ̈th yɔ̈kthïn, röm ku pïŋ. Abë kä kɔ̈k ke tëët yök ëya dɛ̈t ago ke cɔk juiir röt në thukulic.

Gɔl/Jɔɔk në run ë/ruɔɔn de 2022, mïth tɔ̈ në Victoria alëu bïkë yaa lɔ në thuḵul ë mïthii yic në run ke/kaa rou/reu.

Ajuɛɛr de thukul ë mïthii alëu bë yaa biäk de ajuɛɛr de mɔ̈ɔ̈k ë mïth. Alëu bë yaa tök ë rɔt ëyadɛ̈ŋ.

Ye yï nyin caath në cïn de Kinder Tick në ɣän ke ceŋ tɔ̈ yïn ke thïn. Yee jam wenë dupiööc ke thukul ë mïthii të kɔɔr yïn wël juɛ̈c kɔ̈k.

Updated