Victoria government logo

مهدکودک با شروع زودهنگام (Early Start Kindergarten) - فارسی (Farsi)

اگر از پیشینه پناهندگی یا پناهجویی دارید، ممکن است واجد شرایط مهدکودک با شروع زودهنگام (ESK) باشید. مهدکودک با شروع زودهنگام می‌تواند تضمین کند که حداکثر ساعات برنامه مهدکودک ممکن را هر هفته برای فرزندتان به صورت رایگان دریافت کنید.

در سال ۲۰۲۳، برنامه‌های مهدکودک برای کودکان سه ساله بین ۵ تا ۱۵ ساعت در هفته و برنامه‌های مهدکودک برای کودکان چهار ساله ۱۵ ساعت است. ثبت نام مهدکودک با شروع زودهنگام هر هفته ۱۵ ساعت کامل را برای برنامه‌های مهدکودک برای کودکان سه و چهار ساله تضمین می‌کند. مهدکودک با شروع زودهنگام برای کودکانی موجود است که:

  • سابقه پناهندگی یا پناهجویی دارند
  • به عنوان بومی و/یا جزیره نشین تنگه تورس شناخته می شوند
  • خانواده آنها با سازمان حمایت از کودکان در تماس بوده

بدون در نظر گرفتن اینکه کجای ویکتوریا زندگی می‌کنند، این کودکان در طول این برنامه می‌توانند به ۱۵ ساعت در هفته خدمات رایگان مهدکودک دسترسی داشته باشند. دسترسی فعلی و ساعات دریافتی این کودکان تغییر نکند.

چگونه درخواست کنید:

مهدکودک با شروع زودهنگام در همه برنامه‌های مهدکودک که توسط یک معلم واجد شرایط ارائه می‌شوند موجود است. شما می‌توانید با تماس با مهدکودک نزدیک خود و درخواست برای دسترسی به کمک‌هزینه مهدکودک با شروع زودهنگام، فرزندتان را ثبت‌نام کنید. خدمات مهدکودک قادر به دسترسی به خدمات ترجمه رایگان برای حمایت از شما در زبانتان است.

شما همچنین می‌توانید برای دریافت کمک، با تلفن پاسخ به سوالات مهدکودک برای کودکان سه ساله اداره آموزش به شماره تلفن 1800 338 663 یا شورای شهرمحلی خود تماس بگیرید. برای دریافت کمک به زبان خود می‌توانید با شماره تلفن 131 450 با خدمات ملی ترجمه شفاهی و کتبی تماس بگیرید، از مترجم بخواهید با شماره شورای شهر محلی یا اداره آموزش شما تماس بگیرد و مترجم در تماس تلفنی می‌ماند و ترجمه شفاهی می‌کند.

زمان درخواست:

اگر کودکان قبل از ۳۰ آوریل سالی که برای حضور در مهدکودک ثبت نام کرده‌اند سه ساله شوند، واجد شرایط مهدکودک با شروع زودهنگام هستند. به " زمان ثبت نام " مراجعه کنید.

شما می‌توانید انتخاب کنید که فرزندتان در سالی که پنج یا شش ساله می‌شود به مدرسه برود. در نتیجه، فرزندتان می‌تواند در سالی که سه یا چهار ساله می‌شود به مهدکودک با شروع زودهنگام دسترسی یابد.

اگر به کمک نیاز دارید تا درمورد اینکه چه زمانی فرزندتان واجد شرایط ESK است، می توانید با وزارت آموزش، شهرداری محلی، پرستار سلامت مادر و کودک خود، یا یک کودکستان در منطقه خود یا هر یک از سازمان های زیر در منطقه تان تماس بگیرید.

  • خط پرسش کودکستان سه-ساله ها 1800 338 663
  • Brotherhood of St Laurence 03 9483 1183 شماره تلفن
  • Foundation House (فاوندیشن هاوس) 03 9389 8900
  • خدمات کودکان Fka، 03 9428 4471 شماره تلفن
  • VICSEG New Futures 03 9383 2533 شماره تلفن

Reviewed 25 September 2023

Was this page helpful?