Victoria government logo

فایدایی کودکستان (Benefits of kindergarten) - هزارگی (Hazaragi)

کیندر مفت د سال 2023

از سال 2023، برنامه کیندر (kinder ) سه ساله و چار ساله د مرکزایی که سهم گرفتن مفت خاد بود. ای شامل مراقبت طولانی روز و خدمات کودکستان مستقل موشه.

مفت کدون کیندر تمام اطفال ویکتوریایی ره کمک مونه که پیش از شروع مکتب خو د دوسال برنامه کیندر با کیفیت خوب دسترسی پیدا کنن.

پیش از مکتب رفتو، توصیه موشه که اولادا د برنامای زیر بورن:

  • برنامه کیندر 3 ساله بلده 5 تا 15 ساعت د هفته، و از باد
  • برنامه کیندر 4 ساله بلده 15 ساعت د هفته (600 ساعت د سال).

کیندر مفت به ای معنی که پس انداز 2،500 دالر د هر طفل، هر سال د کودکستان جلسه ای و 2،000 دالر د مراقبت روز طولانی (که شامل پیسه کمک مراقبت اطفال از طرف دولت مشترک المنافع (CCS) هم موشه).

کودکستانایی که خدمات کیندر مفت ره ارائه مونن از طرف دولت ویکتوریا مستقیماً بودیجه میگرن. به ای معنی که فامیلی ها مجبور نه موشن که پس انداز ره پس مطالبه کنن. فامیلایی که از برنامه روز طولانی مراقبت کیندر استفاده مونن می تنن د هر دفه که بیل مه یه پس اندازی که از خاطر ’کمک کیندر مفت دولت ویکتوریا‘ میگرن ره د بله بیل که به صورت واضیح نوشته استه بینگرنن.

د باره کودکستان سه ساله (کیندر)

کودکستان، که ’کیندر‘ یا ’آموزش ابتدائی طفولیت‘ گفته موشه، یک بخشی مهم رشد و یادگیری طفل شیم استه. ثبت نام کدون طفل شیم د یک برنامه کیندر بلده دو سال کمک مونه که مهارتای خوره رشد بیدیه تاکه د زندگی و مکتب خو خوب پیش بورن. د ویکتوریا، وقتی که اطفال شیم سه ساله شد می تنید برنامه کیندر ره شروع کنید. بلده ازیکه بوفامید که کدم سال طفل شیم می تینه کیندر سه ساله و چار ساله ره شروع کنه می تنید تاریخ تولد طفل خوره د حساب گر سن بلده شروع کدوExternal Link نوشته کنید.

نتیجای ثابت شده:

اطفالی که د برنامه کیندر مورن می تنن مهارتای مثل طریقه حساب کیدو و فامیدون شمارا و حروفا، و حل کدون مسائل ره یاد میگرن. طفل شیم اعتماد به نفس و مستقل بودو و مهارتای اجتماعی و عاطفی ره د کیندر یاد میگره. اولادای شیم د اونجی رفیقای نو پیدا خاد کدن.

تحقیق نشان میدیه که د 16 ساله گی، شاگردایی که پیش از مکتب امدو یک پروگرام کیندر ره بلده دو یا سه سال رفتن نسبت به شاگردایی که نه رفتن نمرای خوبتر د ریاضی و انگلیسی میگرن.

پدر/مادر و معلمای کیندر چی رقم با هم کار مونن:

کیندر وقتی خوب نتیجه میدیه که بین پدر/مادر، فامیلا و معلما همکاری وجود دشته شه. یه حیث یک پدر/مادر، شیمو مهم ترین بخش رشد طفل خو استید. شیمو اوناره یاد می دید که خوب و بد ره فرق کنن، زیبون خوره، فرهنگ و ارزش ها مثل مهربانی و احترام ره یاد بیگرن. معلما د باره چیزایی که د کیندر انجام میدیَن و طریقایی که طفل شیم ره کمک کنه د خانه آموزش خوره ادامه بیدیه قد شیم توره مو گیَن. معلما می خوایَن د باره علاقه مندی های طفل شیم و طریقه یادگیری شی بوفامن.

هر وقت می تنید از معلم کیندر خو بخوایید که یک ترجمان بیگره. ای می تینه حضوری، تلفونی یا از طریق ویدیو باشه. ای کار کدم هزینه بلده شیم ندره.

د کیندر چی کارا موشه:

معلما اطفال ره تشویق مونن که قد بازی کدو چیزای نو یاد بیگرن. فعالیتا شاید شامل رسامی، آوازخوانی، بال شدو د بلندی، کندو و دوش د فضای بیرونی، بازی کدو قد سامان بازی و کتاب خوانی باشه. بازی کدو اطفال ره تشویق مونه که از خیالای خو استفاده کده و چیزای نو کشف کنه، د حالیکه قد دیگا د شریک کدو و نوبت گرفتو هماهنگی مونن. اطفال د باره آوازا، کلمه ها و زیبو، به شمول فامیدو و توره گفتو د انگلیسی ره یاد میگرن.

کودکستانا بخشی از جامعه چند فرهنگی مو استن:

برنامای کیندر پدر/مادرا ره از هر رقم مردم خوش آمدید موگیه که بخشی از جامعه شی باشن. او یک جایی استه که پدر/مادرا قد یکدیگه خوره شناخته شده و تجربای خوره شریک مونه و از یکدیگه خو یاد میگرن.

معلما می خوایین د باره طفل و فرهنگ شیم بوفامن. ای کار اوناره کمک مونه بلده برنامایی آمادگی بیگرن که بلده طفل شیم با معنی باشه، به شمول فعالیتایی که د باره روزا و برنامای فرهنگی استه و تنوع ره د ویکتوریا تجلیل کنن.

معلما شامل تمام کسائی موشه که د فعالیتا سهم میگرن، تاکه شاگردایی که انگلیسی توره نه موگیَن رقم دیگه شاگردا وری فرصت بلده بازی و یادگیری دیشته شن. باضی برنامای کیندر معلمای دو-زیبونه دیرن که قد اطفالی کمک مونن که انگلیسی یاد ندرن یا کم یاد دیرن. بلده اطفال همچنین یاد میدیَن که قد دیگرو خوی کنن و دیگرو ره هم قبول کنن و تفاوتای فرهنگی ره احترام کنن.

فرق بین یک برنامه کیندر د یک مرکز مراقبت روز طولانی (childcare) و یک خدمات کودکستان مستقل جلسه ای (sessional) چیز استه؟

اطفال می تینن یک برنامه سه ساله کیندر ره هم د یک مرکز مراقبت روز طولانی (childcare) و هم د یک خدمات کودکستان مستقل جلسه ای (sessional) شرکت کنن. ای خدمات معمولاً یک برنامه کیندر چار ساله ره هم ارائه مونن.

یک مرکز مراقبت روز طولانی می تینه یک روز کامل آموزش و مراقبت، به شمول یک برنامه کیندر ره ارائه کنه. برنامه کیندر که توسط معلم اداره موشه می تینه توسط ساتای اضافی آموزش و مراقبت یکجای شونه. د یک خدمت مستقل، یک برنامه کودکستان فقط د روزایی خاص و ساتای کاری خاص انجام موشه. ای روزا و ساتای کاری توسط خود خدمات کودکستان تعیین موشه.

کودکستان شروع زودهنگام

د سال 2023، برنامه کیندر 3 ساله د هر هفته بین 5 تا 15 ساعت و برنامه کیندر 4 ساله بلده 15 ساعت استه. اگه شیمو پیشینه مهاجرتی دیرید یا پناه جو استید، یک برنامه دیگه هم د دسترس استه که نام شی کودکستان شروع زودهنگام (ESK) استه. برنامه ESK بلده اطفالی که به حیث بومی یا جزیره نشین تنگی تورس شناسایی موشه یا کسائی که قد سازمان محافظت اطفال د تماس بودن هم دسترس استه.

ESK می تینه کمک کنه تاکه شیمو حد اکثر استفاده از ساعتای برنامه کیندر مفت ره که امکان دشته شه هر هفته بلده طفل خو بدست بیارین. اطفالی که مستحق ESK استن مستحق 15 ساعت کیندر مفت هر هفته استه، فرق نه نه که هر چند ساعت د برنامه کیندر سه ساله پیشنهاد شده باشه.

بلده مالومات زیادتر د باره ESK قد مرکز کودکستان محلی خو توره بوگید، یا به وب سایت زیر مراجعه کید: https://www.vic.gov.au/early-start-kindergartenExternal Link

طفل خوره ثبت نام کید:

بلده پیدا کدون خدماتی که برنامه کیندر تایید شده ره ارائه مونه، به وب سایت یک برنامه کیندر پیداگر مراجعه کید (برنامه پیداگر یک کیندر - وزارت تعلیم و تربیه، ویکتوریا (educationapps.vic.gov.au)External Link )

قد یک خدمات کودکستان محلی خو د باره طریقه ثبت نام کدون شی توره بوگید. اگه کمک د کار درید، می تنید قد شاروالی محلی خو هم تماس بیگرید یا خط معلومات دهی کودکستان سه ساله ره د شماره 663 338 1800 زنگ ده اید یا د email 3YO.kindergarten@education.vic.gov.au ایمیل کید. بلده کمک د دیگه زیبو یا بلده ازیکه یک ترجمان بیگرید، اول د شماره 450 131 زنگ دید.

متوجه علامت تیکِ کیندر (Kinder Tick) باشید:

ای علامت تیک کیندرExternal Link فامیلای ویکتوریایی ره کمک مونه تاکه برنامه کیندر تایید شده ره بلده اطفال خو پیدا کنن.

د خدمات کودکستان محلی خو، د بله ساختمان یا زمین مرکز خدمات، د وب سایت یا د ورقای مالوماتی شی هم توغ کید که علامت تیک کیندر دشته شه.

Reviewed 21 December 2022

Was this page helpful?