کودکستان شروع زودهنگام (Early Start Kindergarten) - هزارگی (Hazaragi)

اگه شیمو از نفرای پناهجو یا پناهنده استید شاید مستحق کودکستان شروع زودهنگام (ESK) شونید. ESK می تینه کمک کنه تاکه شیمو حد اکثر استفاده از ساعتای برنامه کیندر مفت ره که امکان دشته شه هر هفته بلده طفل خو بدست بیارین.

د سال 2023، برنامه کیندر 3 ساله د هر هفته بین 5 تا 15 ساعت و برنامه کیندر 4 ساله بلده 15 ساعت استه. ثبت نام کدو د برنامه ESK اطمینان میدیه که 15 ساعت کامل بلده برنامای کیندر سه ساله و چار ساله بدست بایه. ای بلده اطفالی د دسترس استه که:

  • از مردمای مهاجر یا پناهجو استن
  • به حیث بومی یا مردمای جزیره نشین تنگی تورس شناسایی موشن
  • فامیل شی قد سازمان محافظت اطفال د تماس بوده

فرق نه نه که د کدم جای ویکتوریا زندگی کنن ای اطفال می تنن 15 ساعت کیندر مفت ره د هر هفته د دوران ازی راه-اندازی بدست بیارن. دسترسی فعلی و ساعتای که دریافت مونن تغییر نخاد کد.

چی رقم درخواست کنیم:

ESK د تمام برنامای کیندر که توسط یک معلم با تجربه ارائه موشه د دسترس استه. شیمو می تنید د یک کیندر د نزدیک خو تماس گرفته طفل خوره ثبت نام کنید و بخوایید که د بودیجه کودکستان زودهنگام دسترسی پیدا کنید. خدمات کیندر می تنن دسترسی د خدمات ترجمانی بلده کمک کدو د زیبون خود شیم دشته شن.

شیمو همچنین می تنید د خط مالوماتی کودکستان سه-ساله وزارت معارف د شماره 663 336 1800 یا شاروالی محلی خو بلده کمک زنگ ده اید. بلده کمک گرفتو د زیبون خود خو می تنید خدمات ترجمانی شفاهی و کتبی ملی ره د شماره 450 131 زنگ ده اید، از ترجمان بخوایید که د شماره شاروالی محلی شیم یا د وزارت معارف زنگ ده یه، و ترجمان د تلفون قد شیم مومنه و ترجمانی مونه.

چی وقت درخواست بیدی:

اگه اطفال پیش از 30 جون د سالی که ثبت نام کیده د کودکستان ثبت نام شونه سه ساله شونه بلده برنامه ESK مستحق استه. به «چی وقت ثبت نام کنیم» مراجعه کید.

شیمو می تنید انتخاب کنید که آیا طفل شیم د سالی که 5 ساله موشه مکتب ره شروع کنه یا 6 ساله موشه. ازو پاس، اونا می تنن از برنامه ESK د سالی که اونا سه یا چار ساله شده دسترسی پیدا کنه.

اگه بلده ازیکه مالوم کنید که طفل شیم چی وقت بلده برنامه ESK مستحق موشه د کمک نیاز درید، می تنید قد وزارت معارف، شاروالی محلی، نرس صحت طفل و مادر، یا یک کیندر د منطقه خو، یا اگو دنه ازی سازمان ره د منطقه خو تماس بیگرید.

  • خط معلوماتی کودکستان سه ساله 663 338 1800
  • Brotherhood of St Laurence شماره تلفون: 1183 9483 03
  • Foundation House شماره تلفون: 8900 9389 03
  • خدمات اطفال Fka شماره تلفون: 4471 9428 03
  • VICSEG New Futures شماره تلفون: 2533 9383 03

Updated