ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܕ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܘܐܝܼܡܲܢ ܡܣܲܓ݂ܠܝܼܬܘܿܢ (How and when to enrol) - ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ (Assyrian)

ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܥܲܡ ܡܵܘܬܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܲܗܲܠܵܝܵܐ (ܟܳܘܢܣܸܠ) ܐܵܘ ܚܸܠܡܲܬ ܕܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܣܲܓܲܠܬܵܐ. ܐܵܦ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܡܲܚܒܸܪܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ ܚܘܼܛܵܐ ܕܒܘܼܩܵܖܹ̈ܐ ܕܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܕܬܠܵܬܵܐ ܫܸܢܹ̈ܐ (ܟܸܢܕܵܐ) ܥܲܠ 663 338 1800 ܐܵܘ ܕܫܲܕܪܝܼܬܘܿܢ ܠܐܹܝܡܹܝܠ ܩܵܐ 3YO.kindergarten@education.vic.gov.au. ܩܵܐ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܘ ܩܵܐ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ݉ ܬܲܪܓܸܡܵܢܵܐ، ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܩܲܕ݉ܡܵܝܬܵܐ ܥܲܠ 450 131.

ܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܕܫܘܼܪܵܝܵܐ ܒܟ݂ܝܼܪܵܝܵܐ

ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܡ݂ܢ ܒܵܬܪܵܝܘܼܬܵܐ ܕܓܵܘܣܵܢܹ̈ܐ ܐܵܘ ܛܵܠܒܵܢܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬ ܓܵܘܣܵܐ ܡܵܨܝܼ ܕܡܵܛܝܼ ܠܗܲܝܲܖ̈ܝܵܬܹܐ ܙܵܘܕܵܢܹ̈ܐ ܘܩܲܒܠܝܼ ܩܲܕܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܡܛܵܝܬܵܐ ܠܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ (ܟܸܢܕܵܐ) ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕ ܕܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܫܲܪܲܝܬܵܐ ܒܟ݂ܝܼܪܵܝܬܵܐ. ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܒܲܩܪܝܼܬܘܿܢ ܚܸܠܡܲܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܲܗܲܠܵܝܬܵܐ ܒܘܼܕ ܕܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܕܫܲܪܲܝܬܵܐ ܒܟ݂ܝܼܪܵܝܬܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܣܲܓ݂ܘܿܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܫܲܒ݂ܪܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܵܘ ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܲܪܲܝܬܵܐ ܒܟ݂ܝܼܪܵܝܬܵܐ ܕܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ (ܟܸܢܕܵܐ) ܩܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ.

ܐܝܼܡܲܢ ܡܣܲܓ݂ܠܝܼܬܘܿܢ

ܓܵܘ ܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܫܲܪܝܼܬܘܿܢ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܓܵܘ ܚܲܕ݉ ܚܘܼܪܙܵܐ ܕܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ (ܟܸܢܕܵܐ) ܐܝܼܡܲܢ ܕܗܵܘܝܼ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕ 3 ܫܸܢܹ̈ܐ. ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܡܲܥܒܸܪܝܼܬܘܿܢ ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܕܡܵܘܠܵܕܵܐ ܕܫܲܒ݂ܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܘ ܚܲܫܒܸܢܵܢܵܐ ܕܥܘܼܡܪܵܐ ܕܫܘܼܪܵܝܵܐ ܩܵܐ ܕܡܲܫܟ݂ܚܝܼܬܘܿܢ ܒܐܲܝܢܝܼ ܫܹܢ݉ܬܵܐ ܡܵܨܹܐ ܫܲܪܹܐ ܠܚܘܼܪܙܵܐ ܕܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ (ܟܸܢܕܵܐ) ܕܬܠܵܬܵܐ-ܘܐܲܪܒܥܵܐ- ܫܸܢܹ̈ܐ.

ܐܸܢ ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܕܡܵܘܠܵܕܵܐ ܕܫܲܒ݂ܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܢܦܵܠܵܐ ܝܠܹܗ ܒܹܝܠ 1 ܒܟܵܢܘܿܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܘ 30 ܒܢܝܼܣܵܢ، ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܚܲܫܒܸܢܝܼܬܘܿܢ ܠܫܹܢ݉ܬܵܐ ܕܒܸܕ ܫܲܪܝܼ ܐ݉ܙܵܠܵܐ ܠܡܲܕܪܲܫܬܵܐ ܩܵܐ ܕܚܲܫܒܸܢܝܼܬܘܿܢ ܐܲܝܢܝܼ ܫܸܢܹ̈ܐ ܒܸܕ ܐܵܙܠ݉ܝܼ ܠܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ (ܟܸܢܕܵܐ). ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܓܲܒܝܼܬܘܿܢ ܐܸܢ ܫܲܒ݂ܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܵܕܹܪ ܠܡܲܕܪܲܫܬܵܐ ܒܫܹܢ݉ܬܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܚܲܡܫܵܐ ܐܵܘ ܐܸܫܬܵܐ ܫܸܢܹ̈ܐ.

ܡܲܫܟ݂ܚܘܼܢ ܚܲܕ݉ ܚܘܼܪܙܵܐ ܕܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ (ܟܸܢܕܵܐ)

ܩܵܐ ܡܲܫܲܟ݂ܚܬܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܡܲܩܪܘܿܒܹܐ ܝܢܵܐ ܠܚܘܼܖ̈ܙܹܐ ܡܫܘܿܪܸܖܹ̈ܐ ܕܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ (ܟܸܢܕܵܐ)، ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܵܘܦܵܐ ܐܸܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ (ܡܲܫܲܟ݂ܚܘܼܢ ܚܲܕ݉ ܚܘܼܪܙܵܐ ܕܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ (ܟܸܢܕܵܐ)- ܡܦܲܪܢܣܵܢܘܼܬܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܘܥܘܼܝܵܕܵܐ، Victoria (educationapps.vic.gov.au)). ܐܵܦ ܡܵܘܬܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܲܗܲܠܵܝܵܐ (ܟܳܘܢܣܸܠ) ܘܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ (ܟܸܢܕܵܐ) ܡܵܨܝܼ ܗܲܝܸܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܲܫܟ݂ܚܝܼܬܘܿܢ ܠܚܲܕ݉ ܫܵܘܦܵܐ ܓܵܘ ܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ (ܟܸܢܕܵܐ).

ܛܲܥܝܼܡܘܼܢ ܒܵܬܲܪ ܟܸܢܕܲܪ ܬܸܟ (Kinder Tick) :

ܟܸܢܕܲܪ ܬܸܟ (Kinder Tick) ܟܹܐ ܗܲܝܸܪ ܒܲܝܬܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ ܩܵܐ ܕܡܲܫ̃ܟ݂ܚܝܼ ܚܘܼܪܙܵܐ ܕܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܩܵܐ ܫܲܒ݂ܖ̈ܵܝܗܝ.

ܛܲܥܝܼܡܘܼܢ ܒܵܬܲܪ ܪܸܡܙܵܐ ܕܟܸܢܕܲܪ ܬܸܟ (Kinder Tick) ܓܵܘ ܚܸܠܡܲܬ ܕܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܓܵܘ ܡܲܗܲܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܥܲܠ ܚܸܠܡܲܬ ܐܵܘ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܐܵܘ ܐܲܪܥܵܐ ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ، ܥܲܠ ܫܵܘܦܵܝܗܝ ܐܸܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܐܵܘ ܓܵܘ ܡܠܘܿܐܹ̈ܐ ܕܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܝܼܵܝܗܝ.

Updated