چطور و چی زمانی ثبت نام کنید (How and when to enrol) - دری (Dari)

با شاروالی محلی یا خدمات کودکستان خود در مورد روند ثبت نام آنها صحبت کنید. همچنان می توانید با خط معلوماتی کودکستان سه-ساله‌ها به شماره 663 338 1800 زنگ بزنید یا به نشانی 3YO.kindergarten@education.vic.gov.au ایمیل روان کنید. برای حمایت لسان یا دریافت ترجمان، ابتدا با شماره 131450 تماس بگیرید.

کودکستان شروع زودهنگام

اطفال پناهنده یا پناهجو می توانند از طریق کودکستان اولیه به حمایت های اضافی دسترسی داشته باشند و اولویت دسترسی به کودکستان را دریافت کنند. هنگام ثبت نام طفل تان می توانید از خدمات محلی خود درباره کودکستان شروع زودهنگام بپرسید یا برای کسب معلومات بیشتر به کودکستان شروع زودهنگام مراجعه کنید.

زمان ثبت نام

در ویکتوریا، می توانید اطفال را در سه سالگی در یک پروگرام کودکستان ثبت نام کنید. می‌توانید تاریخ تولد طفل تان را درحسابگر سن برای شروع (Starting Age Calculator) وارد کنید تا بفهمید از چه سالی می‌توانید طفل سه و چهار-ساله را ثبت نام کنید.

اگر روز تولد طفل تان بین 1جنوری تا 30 آپریل باشد، باید سالی را که او شروع به مکتب می‌کند، تعیین کنید تا مشخص کنید در کدام سال به کیندر برود. شما می توانید انتخاب کنید که طفل تان در سالی که پنج ساله می شود مکتب برود یا شش ساله می شود.

h3> یک پروگرام کیندر را پیدا کنید

برای یافتن خدماتی که پروگرام‌های کیندر تأیید شده را ارائه می‌کنند، از وب‌ سایت پروگرام (پیدا کردن یک پروگرام کیندر- وزارت معارف، ویکتوریا ((educationapps.vic.gov.au)) دیدن کنید. شاروالی محلی و کودکستان تان نیز می تواند شما را در پیدا کردن یک جای در کودکستان کمک کنند.

به دنبال علامت تیک کودکستان باشید:

این علامت تیک کودکستان به فامیلهای ویکتوریایی کمک می‌کند تا یک پروگرام kinder تایید شده را برای اطفال خود پیدا کنند.

لوگوی علامت تیک Kinder را در خدمات کودکستان محلی خود، در ساختمان یا محوطه سرویس یا مرکز، در وب سایت یا در مطالب معلوماتی آنها جستجو کنید.

Updated