چی رقم و چی زمانی ثبت نام کنیم (How and when to enrol) - هزارگی (Hazaragi)

قد شاروالی محلی یا خدمات کودکستان خو د باره طریقه ثبت نام کدو توره بوگید. شیمو همچنین می تنید د خط مالوماتی کودکستان سه-ساله د شماره 663 336 1800 زنگ ده اید یا د نشانی 3YO.kindergarten@education.vic.gov.au یک ایمیل ریی کید. بلده کمک د دیگه زیبو یا بلده ازیکه یک ترجمان بیگرید، اول د شماره 450 131 زنگ دید.

کودکستان شروع زودهنگام

اطفالایی که از پیشینه پناهنده یا پناه جو استن می تنن خدمات اضافی بیگرن و از طریق کودکستان شروع زودهنگام دسترسی با اولویت به کودکستان پیدا کنن. می تنید د وقت ثبت نام طفل خو از خدمت محلی خو د باره کودکستان شروع زودهنگام مالومات بیگرید، یا بلده کسب مالومات بیشتر به کودکستان شروع زودهنگام مراجعه کید.

چی وقت ثبت نام کنی:

د ویکتوریا، وقتی که اطفال شیم سه ساله شد می تنید برنامه کیندرره شروع کنید. بلده ازیکه بوفامید که کدم سال طفل شیم می تینه کیندر سه-ساله و چار-ساله ره شروع کنه می تنید تاریخ تولد طفل خوره د حساب گر سن بلده شروع کدو نوشته کنید.

اگه تاریخ تولد طفل شیم بین 1 جنوری و 30 اپریل باشه، باید اول حساب کنید که کدام سال مکتب ره شروع کنه ود مطابق ازو می تنید بوفامید که د کدم سال مستحق رفتو د کیندر موشه. شیمو می تنید انتخاب کنید که آیا طفل شیم د سالی که 5 ساله موشه مکتب ره شروع کنه یا 6 ساله موشه.

یک برنامه کیندر پیدا کید

بلده پیدا کدون خدماتی که برنامه کیندر تایید شده ره ارائه مونه، به وب سایت یک برنامه کیندر پیداگر مراجعه کید (برنامه پیداگر یک کیندر - وزارت تعلیم و تربیه، ویکتوریا (educationapps.vic.gov.au)). شاروالی محلی و خدمات کودکستان شیم هم می تنه د پیدا کدون جای د کودکستان شیموره کمک کنه.

متوجه علامت تیکِ کیندر (Kinder Tick) باشید:

ای علامت تیک کیندر فامیلای ویکتوریایی ره کمک مونه تاکه برنامه کیندر تایید شده ره بلده اطفال خو پیدا کنن.

د خدمات کودکستان محلی خو، د بله ساختمان یا زمین مرکز خدمات، د وب سایت یا د ورقای مالوماتی شی هم توغ کید که علامت تیک کیندر دشته شه.

Updated