Làm thế nào và khi nào để ghi danh (How and when to enrol) - Tiếng Việt (Vietnamese)

Trao đổi với hội đồng địa phương hoặc dịch vụ mẫu giáo về quy trình ghi danh. Quý vị cũng có thể gọi cho Đường dây Hỏi đáp về Mẫu giáo Ba Tuổi theo số 1800 338 663 hoặc gửi email đến 3YO.kindergarten@education.vic.gov.au . Để được hỗ trợ bằng ngôn ngữ hoặc để có thông dịch viên, hãy gọi số 131 450 trước.

Mẫu giáo Khởi đầu Sớm (Early Start Kindergarten, ESK)

Trẻ em có hoàn cảnh là người tị nạn hoặc người xin tị nạn có thể tiếp cận các hỗ trợ bổ sung và được ưu tiên tham gia mẫu giáo thông qua Mẫu giáo Khởi đầu Sớm. Quý vị có thể hỏi dịch vụ địa phương về Mẫu giáo Khởi đầu Sớm khi đăng ký cho con mình, hoặc truy cập vào Mẫu giáo Khởi đầu Sớm (Early Start Kindergarten) để biết thêm thông tin.

Khi nào ghi danh

Ở Victoria, quý vị có thể bắt đầu cho trẻ em tham gia một chương trình mẫu giáo khi chúng được 3 tuổi. Quý vị có thể nhập ngày sinh của con mình vào Công cụ tính Tuổi Bắt đầu (Starting Age Calculator) để biết năm nào trẻ có thể bắt đầu đi học Mẫu giáo Ba và Bốn tuổi.

Nếu sinh nhật của con rơi vào khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 4, quý vị sẽ cần tính năm trẻ sẽ bắt đầu đi học để biết trẻ sẽ học mẫu giáo vào những năm nào. Quý vị có thể chọn xem con mình sẽ đi học vào năm trẻ lên năm hay sáu tuổi.

Tìm một chương trình mẫu giáo

Để tìm các dịch vụ cung cấp các chương trình mẫu giáo đã được phê duyệt, hãy truy cập trang mạng tìm chương trình mẫu giáo ( Find A Kinder Program – Department of Education and Training, Victoria (educationapps.vic.gov.au) ). Các dịch vụ nhà trẻ và hội đồng địa phương cũng có thể giúp quý vị tìm một chỗ trong lớp mẫu giáo.

Tìm Kinder Tick:

Kinder Tick giúp các gia đình Victoria tìm thấy một chương trình mẫu giáo được chấp thuận cho con em mình.

Tìm biểu tượng Kinder Tick tại dịch vụ mẫu giáo địa phương, tại tòa nhà hoặc khu đất của dịch vụ hoặc trung tâm, trên trang mạng của họ hoặc trong tài liệu thông tin của họ.

Updated