Victoria government logo

د باره بسته مالومات کودکستان شیم

بلدی زوستو، بازی و یاد گرفتو دو پله ترزو استه. زوستواز طریق بازی کیدو دباره خود خو و دباره دنیا دوربر خو کشف مونن و یاد میگرنه. آتی/آبی و فامیل بخش کلانی از ای مسیر هستن. هرچیز د بسته مالوماتی کودکستان زوستون شیم قسمی دیزاین شده که بحیث فامیل قابل شریک ساختو و لذت بوردو استه.

د کودکستان، چارچوب یاد گیری و پیشرفت اولیه ویکتوریا (Victorian Early Years Learning and Development Framework (VEYLDF)) استفاد شده تا تجربیات یاد گرفتو ره ایجاد کده و زوزاد از شمو ره کمک کنه که یاد بیگره و د پنج بخش یاد گیری و رشد پیشرفت کنه. ای پنج نتیجه اینا استه:

 • هویت
 • جامعه
 • سلامتی
 • یاد گیری
 • ارتباطات

مکعب قصه گویی

قصه گویی بخشی مهمی بلدی ازی که زوستو چطور تجربه روزانه خو ره احساس مونن هسته. ای کار قد رشد سواد آموزی کمک مونه و اونا ره کمک مونه که بوفامه چطور قد نفرای دوروبر خو ارتباط برقرار کنن.

شمو زوزاد خو ره کمک میتنین که کلمای نو ره قد مکعب د انگلیسی یا زیبونای دیگه یاد بیگرن.

 • نوبت کنین، نام عکسها ره بوگین
 • قد شی جور کنین
 • قصه بوگین
 • سوال کنین

قلم های رنگی روغنی و کتابچه هنری

رنگ کیدو قد قلمای رنگی روغنی چندین راه بلدی یاد گرفتو ره فراهم مونه:

 • رشد دیدو مهارتهای حرکتی مهم مثل گرفتون پنسیل
 • هماهنگی دست و چیم
 • یاد گرفتو درباره رنگا و شکل ها
 • بروز خلاقیت همرای ورق و دیگه مواد.

از همه مهمتر زوزاد از شمو یاد میگره که خود ره محفوظ و با اعتماد بیان کنه. بعضی زوستوشاید خط هایی بیکشه که بلدی از شمو قابل شناسایی نیه و ای موضوع کدم گپی نیه. ای پروسه طبیعی یاد گرفتون رسامی استه.

 • از کتابچه رسامی بلدی ایجاد ایده ها استفاده کنین
 • تجربیات رسامی فامیلی ره تشویق کنین
 • وقتی رسامی مونین توره بوگین
 • نام رنگا و شکل ها را بیگرین

دانه ها

شندون دانه قد زوستو یک تجربه غنی بلدی یاد گرفتو و مربوط به ساینس استه که بلدی ازوا فرصت میدیه که عجایب دنیا ره بنگرنه. اونا درباره طبعیت یاد میگرن، زیبون یاد میگرن و یاد میگرن که از رهنمایی های ساده پیروی کنن. همچنان اونا یاد میگرن که چطور به مرور زمان هر چیز ره نظاره کنن.

 • درباره نباتات توره بوگین و بخشای شی ره نام بیگرین
 • اونا ره یکجای کشت کنین
 • رشد اونا ره هر صب چک کنین
 • نام میوه و ترکاری مارکیت ره بیگرین

حیوانای نخ زنی

دوران اولیه بچه گی وقتی استه که زوستو یاد میگره که چطور سر عضلای ریزه دست، ناخون، مچ دست، پای و ناخونای پای کنترول دیشته باشه. رشد دیدون عضلای حرکتی ریزه دست و ناخونا بلدی مراقبت از خود و پسانا بلدی نوشته کیدو زوستو مهم استه. نوزاد از شمو میتنه مهارت حرکتی ظریف خوره از طریق بازی قد خمیر بازی، پنسیل روغنی رنگی و یا حیوانای نخ زنی رشد بیدیه. اینجی بعضی از راها استه که شمو میتنین مهارت حرکتی ظریف خو ره تمرین کنین:

 • تیر کدن تار از غار که د حیوان استه
 • واز و بسته کیدون بسته مالوماتی کودکستان
 • تمرین بسته کیدو و واز کیدون کلیفت ها
 • خمیر بازی ره قد دست و ناخونای خو شور بیدین

خمیر بازی

وقتی اولاد شمو از خمیربازی برای ساختو استفاده مونه، اونا چندین چیز خیلی مهم ره انجام میدیه:

 • بهبود مهارتهای حرکتی ظریف
 • استفاده از حس های خو بلدی کشف کیدو
 • استفاده از تخیل خو.

جورکیدو قد خمیر بازی یک بخش مهم یاد گیری بلدی زوزاد شی استه.

 • یک توپ ره چرخ بیدین، بزنین، ضربه بزنین، فشار بیدین
 • درباره ازی توره بوگین
 • دیگه چیزا اضافه کنین مثلا چو یا پر یا پوست
 • قد هرچیزی کی پیدا میتنین اشکال جور کنین

کتابای زوستو

خواندون کتاب یکجای یک روش خوب بلدی برقرار کیدون رابطه فامیلی و وقت تیرکیدواسته. ای یکی از مهم ترین راهها استه که قد سواد آموزی کمک کنین. دیشتون وقت منظم قد زوزاد شیم بلدی قصه گفتو تخیل شی ره رشده میدیه و یادگیری لغات شی ره بهتر مونه.

 • یک کتاب ره یکجای انتخاب کنین
 • یک جای آرام پیدا کنین که آرام بیشینین و بخوانین
 • بلدی ازوا اجازه بدین صفحه ره تغییر بیدین
 • آوازای مختلف بلدی هر چیز استفاده کنین، درباره عکسها توره بوگین

ساختون موسیقی

موسیقی فایده های زیادی بلدی یادگیری و رشد زوزاد دیره. ساختون موسیقی یک طریق دلچسپ یاد گیری بلدی یاد گرفتون لغتای نو بلدی زوزاد استه، یکجای قد فامیل غزل بخوانین و احساس خوب درباره خو مونن. رقص کیدو، آواز خواندو، شور خوردو، تا و بال پریدو، شور دیدو قاشوقک (castanets) تمام شی بخش دلچسبی استه.

اینی با ضی ایده ها استه که موسیقی ره قد زوزاد خو از شی لذت بوبرین:

 • د موسیقی مورد علاقه خو رقص کنین و شور بوخرین
 • ضربه های شی ره حساب کنین که اعداد ره یاد بیدین
 • آهنگ های که ریتم ریزه دیره ره تمرین کنین
 • از قاشوقک استفاده کنین که بخش ها ره د کلمه ها حساب کنین

دوسیه بسته سرگرمی

دوسیه بسته سرگرمی غدرتر از یک بسته استه که کتاب و سامان بازی ره انتقال بیدیه – ای ره میتنین بلدی یاد گیری و رشد با روشهای مختلف استفاده کنین. صفحات تخته سفید جای خوبی بلدی بازی آیین ربا، خمیر بازی و رسامی استه. بسته ره مثل سه پایه قد کنین. بسته ره آوار بیلین که طرف سوز شی بلدی بازی تخیلی استفاده شده بیتنه. ای میتنه که یک منظره از دریا یا یک سرک د شار باشه طریقی که شمو د کودکستان مورین ره دوباره جور کنین. اینجی بعضی از راهای دیگه استه که پوش بسته ره استفاده کنین:

 • دنیاهای نو رسامی کنین
 • تشک بازی خمیر بازی
 • خلته بلدی انتقال دیدون کتابا یا سامان بازی
 • یک پیشنهاد بلدی بازی از بانه

پوش بسته سرگرمی قسمی جور شده که بلدی محیط ضرر ندیشته باشه. ای از موادی که دوباره استفاده شونه جور شده، د جایکه امکان شی باشه وبلدی هدف دوباره جور شده که خاطرات کودکستان زوزاد شیم بلدی یادگاری نیگا کنین.

ساختون اجتماع

ویکتوریا یک اجتماع متنوع، و خانه بلدی چندین فرهنگ و چندین زیبو گفته موشه. تنوع یک بخش مهم استه که مو ره کسایی که حالی هستیم می سازه. مواردی که د بین بسته استه قد گفتگو درباره جوامع مختلف کمک مونه.

 • بلدی زوستو، بازی و یاد گرفتو دو پله ترزو استه. از طریق بازی کیدو زوستو د باره خود خو کشف مونه و یاد میگره.
 • از خمیربازی استفاده کنین وبانه کنین که شمو غذا از دیگه فرهنگ یا فرهنگ از خود خو جورمونین
 • ضربه بزنین قاشوقک ره وقتیکه موسیقی از دیگه فرهنگ، یا فرهنگ از خود خو گوش مونین
 • قد زوستون خو دباره دیگه کشورا و حیوانای بومی شی توره بوگین.

کتابا د زیبون آسلن

تمام کتابای که د بسته کودکستان 2023 شامل شده یک ترجمه زیبون آسلن ره هم د دسترس دیره. زیبون آسلن و زیر نویس د ویدیو شامل استه.

زیبون آسلن یک زیبون اشاره ای استه که توسط اکثریت اجتماع افراد ناشنوا استرلیایی استفاده موشه و همچنان بخشی از یاد گیری زیبو د دوران ابتدایی بچگی د ویکتوریا و د بعضی کودکستانای چهار ساله استه.

متخصصای زیبون کشف کیده که فایده های زیاد بلدی زوستو استه که د زیبونای دیگه از سن کم بخوانه، بشمول:

 • مهارتهای پیش از یاد گیری و پیش از نوشته کیدون ره بهتر مونه
 • انعطاف شناختی
 • تقویت اعتماد به نفس و تندرسی
 • تقویت شناخت فرهنگی.

احترام به هویت

فرهنگ مردم اولیه از مو یک بخش مهم تاریخ استرالیا استه. تشویق تمام زوستو بلدی یادگیری دباره تمام فرهنگ ها باعث ایجاد درک، پذیرش و احترام موشه. مو افتخار دیریم کی از نویسنده ها و سازندگان مردم اولیه د ای بسته قدر دانی کنی. مجموعه قصه ها، مثلا، نیشو دهنده رسم پرجنب و جوش مردمی بومی د بخش قصه گفتو استه. اینجی بعضی از سرگرمی استه کی زوزاد از شمو ره کمک مونه کی درباره رسم و فرهنگ مردم بومی بوفامن:

 • سمبول بومی حیوانات و یا چیزهای بومی ره یاد بیگرین
 • درباره رهبران و قهرمانای ورزش مردم بومی توره بوگین
 • غدر درباره مردمان بومی و فرهنگهای شی بوفامین

تندرستی و کمک اضافی

تمام اطفال متفاوت یاد میگیرن و د سرعت خود پیش میرن. بسته مالوماتی کودکستان بلدی نوزاد از شمو کتاب و سامان بازی میدیه کی میتنه د روشهای مختلف استفاده شونه بلدی ازیکه توامندی شی ره چاش کنه. اما بعضی وقتا شمو نیاز د کمک اضافه بلدی یاد گیری زوزاد خو دیرین. اگه شمو فکر مونین که شمو زوزاد شیم کمک اضافه نیاز د راهای مختلف استه که شمو ای کار ره میتنین:

 • استادای کودکستان ویکتوریا مهارت و علم ره دیره که کمک کنه. قد استاد زوزاد خو د باره سوال که دیرین توره بوگین
 • یک وقت ملاقات قد داکتر یا نرس صحی زوزاد ولادت بیگرین تا سوالات خو توره بوگین.
 • بلدی خط والدین د شماره 2289 13 بشکل رایگان، بلدی مشوره محرمانه و کمک زنگ بزنین

بسته های کیندر بی خطر و همه شمول استن

تمام سامانا که د بین بسته کودکستان استه استاندار ایمنی ره دیره و بلدی سه سالای که د کودکستان میین مناسب استه.

یک کمی از سامانا چیزای ریزه دیره که بلدی استفاده زوستون که زیر سه سال استه مناسب نیه.

ای شامل مارکرای تخته سفید و تخته پاک کن تخته سفید مقناطیسی، که مقناطیس ریزه د بین شی د وسط وصل شده، استه.

ای سامانا ره خوب صیه قد اخطاری مناسب د بورون پاکت شی نشانی شده و فقط بلدی هدف تعیین شده استفاده شونه.

اگه شمو یک زوزاد زیر سن سه سال دیرین، لطفا ای سامانا ره د جایی نیگا کنین که اونا دسترسی ندیشته باشن.

قد سامانای بازی که بلدی زوستون هر سن استه، والدین و سرپرستا باید همیشه پیش ازیکه استفاده کنن باید چیک کنن و وقتیکه که خراب و کهنه شد دور بیندیزنن.

Reviewed 22 September 2023

Was this page helpful?